Rozhłós (16.10.15)

Freitag, 16. Oktober 2015 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim wo premjerje NSLDź

11:20 Poslednje napinanja wopłóčkow dla

11:45 Spožčenje Myta Ćišinskeho Manfredej Ladušej

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Choćebuskim filmowym festiwalu

13:00 Před 170 lětami prěni serbski spěwny swjedźeń był

13:30 Nabožne wusyłanje

(Helmut Hupac)

13:40 Zbožopřeća

Do kina (15.10.15)

Donnerstag, 15. Oktober 2015 geschrieben von:

15.10.–21.10.2015: Er ist wieder da: wšě­dnje 17:15 hodź. (nimo srj) a 19:30 hodź. (nimo srj) | srj 16 a 22:15 hodź. | pj a so 22:15 hodź. pj a so 22:30 hodź. The Last Witch Hunter: srj 20:15 hodź. Macho Man: za žony srj 19:45 hodź. Zurück in die Zukunft – Special: srj 18:30 hodź. Fack ju Göhte 2: wšědnje 14:45 hodź. (nimo srj), 17 hodź. (nimo pó) a 19:45 hodź. (nimo srj) | so a nj 22:30 hodź. Alles steht Kopf: wšědnje 14:30 a 19:45 hodź. (nimo pó) | wu 12:15 hodź. | pj 22 hodź. Alles steht Kopf w 3 D: wšědnje 14:15 a 16:30 hodź. | wu 12:15 hodź. Hotel Transsilvanien 2: wšědnje 14:30 hodź. | wu 12:45 hodź. Der kleine Rabe Socke 2: wu 9:30, 9:45 a 10 hodź. Hotel Transsilvanien 2 w 3 D: wšědnje 17 a 18:45 hodź. Der Marsianer: so 22 hodź. Der Marsianer w 3 D: wšědnje 20:45 hodź. Minions w 3 D:

Kino-ekstra: Taxi Teheran: pó 17:15 a 20:15 hodź.

Pokiwaj (14.10.15)

Mittwoch, 14. Oktober 2015 geschrieben von:

Kak štomy prawje hladać?

Njebjelčicy. Lipšćanski institut za štomowu diagnostiku Panitzsch přewjedźe 26. a 27. oktobra, stajnje wot 8 do 15.30 hodź., wukubłanje za hladanje młodych štomikow a za wobrězanje štomow. Na­drobniše informacije wo wobsahu jednotliwych wučbnych hodźin dóstanu zajimcy w zarjadniskim zwjazku Při Klóšterskej wodźe kaž tež w Njebjelčanskim gmejnskim zarjadnistwje. Kaž wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) informuje, budu wobdźělnicy štomiki w Njebjelčanskej a w Pančičansko-Kukowskej gmejnje wobrězować. Wobdźělenje na seminarje płaći wob dźeń 20 eurow, štož je za tajkele kubłanje jara přijomna płaćizna.

Ze zapósłancom so rozmołwjeć

Wojerecy. Akademija seniorow Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka wita jutře, štwórtk, w 10 hodź. na rozmołwu ze zapósłancom Sakskeho krajneho sejma Frankom Hirchu (CDU) wo aktualnych temach swobodneho stata. Zarjadowanje wotměje so na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje. Přizjewjenja su móžne pod telefonowym čisłom 03571/ 426 339.

Pokiwy (13.10.15)

Dienstag, 13. Oktober 2015 geschrieben von:

Pólski rězbar wustaja

Budyšin. Rězbar, basnik a hudźbnik Ryszard Zając z Jelenjeje Góry předstaji swoje wuměłske rězbarjenje we wustajeńcy, kotruž wotewru jutře, 14. oktobra, we 18 hodź. w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji. Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni. Zając je mjez druhim znatu drjewjanu cyrkej Wang w Karpaczu ponowił. Hakle spočatk septembra bě wón ze swojimi wudźěłkami na Ralbičanskim wjesnym swjedźenju babylěću zastupjeny.

Za nanow z dźěćimi

Smochćicy. „Z papu pokład pytać“ rěka hesło kónca tydźenja za nanow a jich dźěći, kotryž přewjedu wot 20. do 22. nowembra w Smochčanskim Domje biskopa Bena. Tam chcedźa zhromadnje pokłady žiwjenja pytać; ale tež wopyt praweje pokładownje steji na programje. Dale su planowane kreatiwne zaběry a chwile za hry, kotrež wjele wjesela wobradźeja. Kónc tydźenja nawjedować budźe referent domu Ansgar Hoffmann. Zajimcy njech přizjewja so pod telefo­nowym čisłom 035935/ 22 317.

Přewjedźetaj rěčnu hodźinu

Protyka (09.10.15)

Freitag, 09. Oktober 2015 geschrieben von:

Pjatk 9.10. 19:00 Nakupowanski wječor „Wohnjowe kuzło“ w Ku­lowje

  19:30 Wotewrjenje wustajeńcy Reinholda Grottkera we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja

Sobotu 10.10. 9:00 Domchowanka a kermuša w Koćinskim Krabatowym mlokowym swěće

  9:00 Kubłanski dźeń za 7. a 8. lětnik we Worklečanskim Don Boskowym domje

  11:30 Hornjoserbski telewizijny magacin Wuhladko na sćelaku MDR

  14:30 Serbske swójbne popołdnjo w Stróžanskim Domje tysac hatow

  15:00 Wotewrjenje archeologiskeje wustajeńcy w Budyskim Měšćanskim muzeju wo wobsydlenju Hornjeje Łužicy

  19:00 Koncert chóra Serbskeho ludoweho ansambla z hudźbu romantiki a pózdnjeje romantiki na Wojerowskim hrodźe

  20:00 Party němsko-serbskeho přećelstwa DSF w Ko­njecach

Njedźelu 11.10. 9:00 Nazymski swjedźeń na rybarskim dworje w Holešowje

  15:00 Nazymski koncert Wudworskeho folklorneho ansambla a skupiny Přezpólni w Radworskim hosćencu „Meja“

  15:30 Nazymski koncert delnjoserbskeho chóra Łužyca w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

  19:00 Nazymske zarjadowanje w Budyskej hwězdarni „Herkules a hwězdna nazyma“

Po tym zo maja we Wojerecach a Kulowje hižo dlěši čas zjawnu knižnu chěžku, su nětkole tež w Budyšinje tajku wotewrěli. Na knižnu chěžku přetwarjena telefonowa chěžka steji na Póstowym naměsće. Nastorčiła je projekt swójbna přirada sprjewineho města. Wosebje angažowała je so při tym Birgit Kieschnick. Trěbnych 2 000 eurow su z pjenježnych darow nałožili. Kóždy móže sej nětko knižku z chěžki wzać abo knižku do njeje stajić. Knižki zaso wróćić njeje winowatosć. Foto: Carmen Schumann

Pokiwy (09.10.15)

Freitag, 09. Oktober 2015 geschrieben von:

Prěnje nazymske koncerty

Slepo. „Ha widźu-li ptačata ćahnyć“ ­zaklinči wotnětka, hdyž so na wjacorych městnach zaso nazymske koncerty ­wotměja. Prěnjej budźetej zajutřišim, njedźelu. W Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje zaspěwa wot 15.30 hodź. chór Łužyca. Popołdnjo w Radworskim hosćencu „Meja“ wuhotujetej wot 16 hodź. Serbski folklorny ansambl Wu­dwor a skupina Přezpólni. Hižo wot 15 hodź. poskićuja tam kofej a tykanc. Dalše koncerty budu 18. oktobra w Chrósćicach z Ćiskowskej rejwanskej skupinu (15.30 hodź.), w Njebjelčicach z chórom Lilija (15.30 hodź.) a w Lubinje ze zhromadnymi delnjoserbskimi chórami (16 hodź.).

Wustajeńca wo hrodźišćach

Budyšin. Z časom nastaća słowjanskich hrodźišćow w Hornjej Łužicy zaběra so nowa wustajeńca „Hrody, črjopy, spanjowe pjeršćenje – regionalna archeologija srjedźowěka“, kotruž wotewru jutře, sobotu, w 15 hodź. w Budyskim Měšćanskim muzeju. Po postrownych słowach wyšeho měšćanosty Alexandera Ahrensa (njestronjan) poda nawoda muzeja dr. Jürgen Vollbrecht dohlad do wob- jednaneje temy. K tomu zaklinči hudźba srjedźowěka, renesansy a baroka.

Rozhłós (09.10.15)

Freitag, 09. Oktober 2015 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim z pokazku na nazymske koncerty

11:20 Što je domizna? – zjeće temoweho tydźenja

12:00 Nabožne wusyłanje

(Tomasz Dawidowski)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo spožčenju Myta Domowiny a wo nocy kreatiwnych hłowow

13:00 Zajimawostki wo maku

13:30 Nabožne wusyłanje

(Helmut Hupac)

13:40 Zbožopřeća

Wulke pytanje

Freitag, 09. Oktober 2015 geschrieben von:
Hdźe móhli so w gmejnach zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe ćěkancy zaměstnić? Z tymle prašenjom zaběra so přichodne wusyłanje hornjoserbskeho telewizijneho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.30 hodź. na sćelaku MDR. Hač do 26. oktobra maja gmejny lisćinu­ z móžnymi kwartěrami zestajeć. Ale kotre ležownosće a domy móhli to być? Dale dopominaja we wusyłanju na wulki­ wuspěch, kiž žnějachu sobuskutkowacy a pomocnicy pasionskeje hry w Chrósćicach. Nimo toho wopy­tachu telewizijnicy wuměłču Wóršu Lanzynu­ w Barće a přewodźachu serbskich wobdźělnikow na njedawnym wubědźowanju Blackbird Run w Hózku. Wuhladko wo­spjetuja hižo jutře w 13.30 hodź. na RBB a wutoru, 13. oktobra, w 5.50 hodź. w telewiziji MDR.

Do kina (08.10.15)

Donnerstag, 08. Oktober 2015 geschrieben von:

8.10.–14.10.2015: Er ist wieder da: wšě­dnje 17:15 a 19:45 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Hotel Transsilvanien 2: nj 14:45 hodź. | w 3 D Der Marsianer – Rettet Mark Walney: wšědnje 19:30 hodź. | pj a so 22:30 hodź. | w 3 D Everest: wšědnje 17:15 hodź. (nimo nj a pó) Man lernt nie aus: wu 12:30 hodź. Fack ju Göhte 2: wšědnje 14:15 hodź. (nimo štw, nj a pó), 16:45 a 20:30 hodź. | pj a so 22:15 hodź. Alles steht Kopf: wšědnje 14 hodź. (nimo štw), 16 a 18:15 hodź. | pj a so 23 hodź. | w 3 D Der kleine Rabe Socke 2: wu 12:30 hodź. Minions: wu 12:15 hodź. | w 3 D

Kino-ekstra: Learning to Drive: pó 14:45, 17:15 a 20:15 hodź.

Anzeige