Pokiwy (17.09.15)

Donnerstag, 17. September 2015 geschrieben von:

Jutře na premjeru knihi

Budyšink. Historiske podawki a stawi- zny z kónčiny wokoło Malešec wopřijima nowa kniha Marka Grojlicha „Mjez Křičom a Lubatu“, wušła w Ludowym nakładnistwje­ Domowina, kotraž změje jutře, pjatk, w 19 hodź. w Budyšinskim Šěrachowym domje premjeru. Z mnohich nowinskich wurězkow a literarnych tekstow je Grojlich zabawnu dwurěčnu čitanku zestajał.

Wo Serbach w Kamjencu

Kamjenc. We wobłuku swjedźenskeho tydźenja k 450. róčnicy Kamjenskeje serbskeje cyrkwje swj. Hany přednošuje tam jutře, 18. požnjenca, w 19 hodź. serbski superintendent Jan Malink. Tema jeho přednoška budu ewangelscy Serbja w Lessingowym měsće. Je to zhromadne zarjadowanje Kamjenskeho stawizniskeho towarstwa a tamnišeho cyrkwinsko­twarskeho towarstwa.

Do kina (17.09.15)

Donnerstag, 17. September 2015 geschrieben von:

17.9.–23.9.2015: Fack ju Göhte 2: wšě­dnje 15 hodź. (nimo pó), 16:30, 17:45 hodź. (nimo pó), 19:30 hodź. (nimo pó a srj) a 20:30 hodź. (nimo pó) | pj a so 22:15 hodź. Everest: wšědnje 14:30, 17 a 19:30 hodź. | pj a so 22 hodź. | w 3 D Honig im Kopf: pó 14:30 hodź. | nj 15:15 hodź. Amy: štw 19:30 hodź. | nj 18 hodź. | pó 17:15 a 20:15 Man lernt nie aus: za žony srj 19:45 hodź. The Rocky Horror Show Live: štw 20 hodź. Maze Runner: srj 19:30 hodź. The Transporter Refueled: pj, so a wu 20 hodź. | nj 20:30 hodź. Hitman: Agent 47: pj a so 23 hodź. Mission Impossible: pj a wu 17:15 hodź. Magic Mike XXL: nj 12:30 hodź. Pixels: wšědnje 15 hodź. (nimo nj) | nj 12:45 hodź. Minions: 12:30 hodź. | w 3 D Der kleine Rabe Socke: wšědnje 14:30 hodź. | nj 12:45 hodź. Jurassic World: pj a so 22.15 hodź.

Kino-ekstra: Men & Chicken: pó 17:15 a 20:15 hodź.

Kulturne pokiwy (16.09.15)

Mittwoch, 16. September 2015 geschrieben von:

Na nazymske chórowe spěwanje

Budyšin. Na 21. nazymske chórowe spěwanje su zajimcy 19. septembra w Budyšinje přeprošeni. Łužiske spěwne ćělesa zahudźa na wšelakich městnach sprjewineho města. Su to Wojerowski komorny chór, chór Serbskeho ludoweho ansambla, chór srjedźneho schodźenka Serbskeho gymnazija kaž hakle lěta 2012 załoženy Kaleidosowy chór z Habrachćic.

Dalšej dźěłarničce

Budyšin. Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu wuhotuje nazymu hišće dwě dźěłarničce. Hižo zajutřišim, pjatk, zahaji so w Žuricach dwudnjowska rězbarska dźěłarnička. Wot 23. do 25. oktobra přewjedu w Choćebuzu grafisku dźěłarničku. Tema wobeju zarjadowanjow je „Krabat“.

Na kofej w třoch do muzeja

Budyšin. Dosć młody je zarjadowanski format Serbskeho muzeja w Budyšinje „Kofej w třoch“. Přichodny raz steji 23. septembra w 15 hodź. pod hesłom „Wobrazy powědaja wo stawiznach“ wuměłska zběrka Serbskeho muzeja w srjedźišću. Přednošuje jeho nawodnica Christina Boguszowa. Zajimcy njech so prošu přizjewja.

Na superkokot

Na knižnu premjeru

Dienstag, 15. September 2015 geschrieben von:
Budyšin. „Horje a dele po Serbach“ rěka kniha Jurja J. Šołty, kotruž je wón w swójskim nakładźe wudał. W nowostce zaběra so wón z rjanosćemi łužiskeje přirody a je w swojich tekstach wopisuje. Za čitarja drje je wosebje zajimawe, zo je awtor do swojeje knihi zapřijał kopicu starych ­ležownostnych mjenow. Kniha změje štwórtk, 17. septembra, w 19.30 hodź. premjeru w Budyskej Smolerjec kniharni. Zajimcy su na zarjadowanje wutrobnje přeprošeni.

Pokiwaj (15.09.15)

Dienstag, 15. September 2015 geschrieben von:

Wječork z wandrowskim

Konjecy. Na zajimawy wječor přeproša Domowinska skupina Šunow-Konjecy swojich čłonow a dalšich zajimcow pjatk, 18. septembra, w 19 hodź. w Konječanskej Čornakec-Nowakec bróžni. Tam porěči Chróšćan Franc Čornak wo swojim třilětnym dyrdomdejskim wandrowanju. A Jan Čornak chce pokazać, kak jeho młóćawa dźěła. Wo ćělne derjeměće budźe tohorunja postarane. Skupinske předsydstwo by so nad bohatym wobdźělenjom wjeseliło.

Sergej Lochthofen čita

Budyšin. Jedne ze zarjadowanjow festiwala Literarne krajiny wotměje so sobotu, 19. septembra, w 19.30 hodź. w Budyskim Dźiwadle na hrodźe. W Ruskej rodźeny žurnalist Sergej Lochthofen přisłuša trećej generaciji němsko-ruskeje swójby, kotraž je stalinizm wot Oktoberskeje rewolucije přez gulag hač k padnjenju murje dožiwiła. W knize „Grau“ rysuje wón na zakładźe swójskeho žiwjenskeho puća zwiski mjez Němskej a Ruskej.

Lubowarjo błótowskich krimijow smědźa so na pokročowanje woblubowaneho rjadu wjeselić. Telewizijny team je zawčerawšim w Długach (Fleißdorf) a Zušowje pola Wětošowa sceny za dźewjaty krimi w tymle rjedźe nawjerćał. Při tym simulowachu wobchadne nje­zbožo z traktorom. Foto: Michael Helbig

Protyka (11.09.15)

Freitag, 11. September 2015 geschrieben von:

Pjatk 11.-13.9.  Wojerowski měšćanski swjedźeń 

  19:00 Klasiski koncert na předwječoru nazymskich wikow přirody w Stróži pola Hućiny

  19:30 2. Kamjenska narěč Feriduna Zaimogluwa w cyrkwi swj. Hany

Sobotu 12.9. 9:00 22. mjezynarodny Budyski měšćanski běh

  10:00 Wiki přirody w Stróži pola Hućiny

  11:00 Swjedźeń k 125lětnemu wobstaću Rakečanskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory  

  14:00 Łapanje kokota w Drjenowje

  15:00 Swójbne popołdnjo župy „Handrij Zejler“ we Wojerowskim župnym domje

  19:30 Premjera pasionskeje hry „Wy sće swětło swěta“ w Chrósćicach

Njedźelu 13.910:00 Serbsko-němske kemše we Wětošowje

  14:00 Serbske wosadne popołdnjo z Jürgenom Maćijom a fararku Jadwigu Malinkowej w Slepjanskim wosadnym domje

  16:00 Předstajenje pasionskeje hry „Wy sće swětło swěta“ w Chrósćicach

  18:00 Koncert duchowneje hudźby w Budyskej cyrkwi       

   Našeje lubeje knjenje

Wutoru 15.9. 10:00 Premjera NSLDź „Čmjeła Hana namaka přećela“ w Njebjelčanskej pěstowarni

  18:00 Zahajenje čitanskeje turneje LND w Choćebuzu

Srjedu 16.9. 9:30 Předstajenje NSLDź „Čmjeła Hana namaka přećela“ w Budyskej AWO-pěstowarni „Kraj palčikow“

Pokiwy (11.09.15)

Freitag, 11. September 2015 geschrieben von:

Geologa přednošuje

Budyšin. Silicijowy dioksid steji w srjedźišću přednoška geologi Jensa Czoßeka jutře, sobotu, w 15 hodź. w Budyskim muzeju. Tale maćizna je wobstatk nimale wšitkich nadzemskich kamjenjow, škleńcy, kompjuterow, murjow a samo čłowjeskeho ćěła. Czoßek referuje wo hórskich kristalach runje tak kaž wo požadanych opalach. Zarjadowanje wotměje so we wobłuku zjawnych přednoškow Budyskeho přirodowědneho dźěłoweho kruha Isis Budissina.

Duchowna hudźba zaklinči

Budyšin. Ke kermuši Budyskeje ­cyr­­kwje Našeje lubeje knjenje njedźelu, 13. septembra, zaklinči we 18 hodź. koncert w rjedźe duchowna hudźba. Huslerka Magdalena Römhild, saksofonist Thomas Siegmund a šola katolskeho tachantskeho chóra jón wuhotuja. Nimo toho zahraje cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme na pišćelach. Wón ma cyłkowny nawod. Zastup je darmotny, při cyrkwinych durjach budźe zběrka.

Wo wuwiću wobydlerstwa

Rozhłós (11.09.15)

Freitag, 11. September 2015 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń

11:15 Cyłodnjowske poskitki šulow

11:30 Mrěće rěčow

11:45 Wo premjerje pasionskeje hry

12:00 Nabožne wusyłanje

(Hans Friedrich Fischer)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo muzejowej nocy we wokrjesu Sprjewja-Nysa

13:00 Koncert po přećach připosłucharjow

13:30 Nabožne wusyłanje

(Hartmut Leipner)

13:40 Zbožopřeća

Do kina (10.09.15)

Donnerstag, 10. September 2015 geschrieben von:

10.9.–16.9.2015: Fack ju Göhte 2: wšědnje 14:30, 17:15, 18:30, 20 a 21 hodź. | pj a so 22:45 hodź. Everest: srj 20:15 hodź. | w 3 D Sinister 2: pj 22:30 hodź. The Transporter Refueled: wšědnje 20:15 hodź. (nimo srj) | so 22:30 hodź. Hitman: Agent 47: wšědnje 20 hodź. (nimo pj a pó) Dating Queen: so 22:15 hodź. Mission Impossible: wšědnje 17:15 hodź. Magic Mike XXL: pj, nj a wu 17:15 hodź. Der kleine Rabe Socke 2 – Das große Rennen: wšědnje 14:30 hodź. | nj 12:45 hodź. Pixels: wšědnje 15 hodź. (nimo pó) | nj 12:45 hodź. Minions: wšědnje 15:15 hodź. | nj 13:15 hodź. | w 3 D Vacation – Wir sind die Griswolds: nj 12:30 hodź. Jurassic World: štw, so a srj 17:15 hodź. Minions: wšědnje 16:15 hodź.

Kino-ekstra: Camino de Santiago – Eine Reise auf dem Jakobsweg: pó 14:45, 17:15 a 20:15 hodź.

Anzeige