Pokiwy (13.01.16)

Mittwoch, 13. Januar 2016 geschrieben von:

Socialne poradźowanje

Budyšin. Jutře, 14. januara, přeprosy zapósłanc Sakskeho krajneho sejma a Hajko Kozel (Lěwica) na socialne poradźowanje do wobydlerskeho běrowa Lěwicy na Budyskej Šulerskej. Zhromadnje z prawiznikom Gregorom Janikom, kiž je w socialnym prawje wosebje wobhonjeny, pomha wón při rozrisanju pro­blemow, kotrež so husto w socialnych prašenjach jewja. To nastupa wosebje naležnosće­ Hartza IV. Poradźowanje započnje so w 14 hodź. a hodźi so tež w serbskej rěči přewjesć. Termin dojednać móža sej zajimcy pod telefonowym čisłom 03591/ 31 89 904.

Socialna rěčna hodźina

Wojerecy. Wo socialnych prašenjach poradźować chcetaj pjatk, 15. januara, wot 15 do 17 hodź. wokrjesny radźićel Ralph Büchner a prawiznik Gregor Janik we Wojerowskim běrowje Lěwicy na Bonhoefferowej 4. Nimo informacijow wo socialnopolitiskich zaměrach Lěwicy nazhonja zajimcy tohorunja pomoc w prašenjach kołowokoło Hartza IV. Termin dojednać móžeće sej pod telefonowym čisłom 03578/ 787 339.

Nowa wustajeńca

Pokiwy (08.01.16)

Freitag, 08. Januar 2016 geschrieben von:

Swjedźeń z dźiwadłom

Sulšecy. Towarstwo Bratrowstwo přewjedźe jutře, sobotu, w 19 hodź. swój lětny swjedźeń w Sulšečanskim kulturnym domje. Tam změje hra „Hdyž kokula woła“ dźiwadłoweje skupiny Bratrowstwa premjeru. Přizamknu so reje. Čłonojo Bratrowstwa njech tónle wjeršk towarstwoweho skutkowanja njeskomdźa.

Prěni raz na žurli

Kamjenc. Rjad lětušich kulturnych podawkow w Kamjencu zahaji Nowa Łužiska filharmonija njedźelu, 10. januara, w 16 hodź. ze swojim nowolětnym koncertom. Prěni raz wotměje so tónle koncert na swjedźenskej žurli hotela „Město Drježdźany“. Zastupne lisćiki dóstanu zajimcy w Kamjenskej informaciji kaž tež w hotelu „Město Drježdźany“.

Forum wo demonstraciji

Hudźbni zajimcy móža so dźensa w 19.30 hodź. we Wjelećanskim hosćencu „Haus Bergland“ a njedźelu w 17 hodź. we Wósporskej Třělerni na nowolětny koncert Serbskeho ludoweho ansambla wjeselić. Dožiwiće orchester SLA (tu foto wo poswjećenju wobnowjeneje žurle 20. decembra 2015), balet a solistow z woblubowanymi kruchami. Foto: SN/Maćij Bulank

Protyka (08.01.16)

Freitag, 08. Januar 2016 geschrieben von:

Pjatk  8.1. 19:00 Nowolětny koncert SLA we Wjelećanskim hosćencu „Haus Bergland“

Sobotu   9.1. 10:00 Dźeń wotewrjenych duri na Wojerowskim ewangelskim gymnaziju Johanneum

  14:30 Hłowna zhromadźizna Wojerowskeho wuměłstwoweho towarstwa na hrodźe

  19:00 Lětny swjedźeń Bratrowstwa w Sulšečanskim kulturnym domje z premjeru dźiwadłoweje hry „Hdyž kokula woła“

Njedźelu 10.1. 14:30 Hodowny hudźbny koncert „Dźak a chwalba“ w Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi

  17:00 Nowolětny koncert SLA we Wósporskej Třělerni

Póndźelu 11.1. 10:00 Wodźenje po Budyskej měšćanskej bibliotece

Wutoru 12.1. 9:30 Předstajenje NSLDź „Dźěći kralow“ w Radworskim Katolskim dźěćacym domje Alojs Andricki

Srjedu 13.1. 18:00 Wodźenje po wosebitej wustajeńcy nowonakupjenych twórbow w Budyskim Serbskim muzeju

  19:00 Přednošk Jurja Łušćanskeho w Budyskim Serbskim muzeju wo nazhonjenjach při zběranju

Štwórtk 14.1. 16:00 Serbske blido w Berlinskej kofejowni Einstein na Friedrichowej 206

  16:30 Posedźenje předsydstwa župy Delnja Łužica w Choćebuskim Serbskim domje

  18:30 Zhromadźizna zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Pančicach-Kukowje

Rozhłós (08.01.16)

Freitag, 08. Januar 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z přehladom powěsćow tydźenja

11:15 Zymske pućowanje

11:45 Premjera dźiwadłoweje hry Bratrowstwa „Hdyž kokula woła“ w Sulšecach

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Tomasz Dawidowski)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 –

14:00 Njedźelny program za cyłu swójbu, mjez druhim z aktualnymi powěsćemi, z rozhłosowej woklapnicu za lěto 2015, z nabožnym wusyłanjom a ze zbožopřećemi

Suchy we Wuhladku

Freitag, 08. Januar 2016 geschrieben von:
Budyšin. Z archiwowymi wurězkami a z rozmołwu z Markom Suchym zhladuje hornjoserbski telewizijny magacin Wuhladko w swojim přichodnym wusyłanju jutře, sobotu, w 11.30 hodź. na nimale 24lětne skutkowanje dotalneho direktora Załožby za serbski lud. Nimo toho tam rozprawjeja, kak su spočatk decembra skupiny za lětušu koparsku europeadu w Južnym Tirolu wulosowali, a předstaja region, hdźež budu Serbja w juniju nadźijomnje wuspěšnje w sportowej misiji po puću. Dale póńdźe wo plany ze zašłeho lětstotka, po kotrychž měješe so město Wojerecy z politiskim a kulturnym srjedźišćom Serbow stać.

Do kina (07.01.16)

Donnerstag, 07. Januar 2016 geschrieben von:

7.1.2016–13.1.2016: Unfriend: wšědnje 19:45 hodź. (nimo pó) | pó 20:15 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft: pj, so, nj a wu 14 hodź. Gut zu Vögeln: za žony srj 19:45 hodź. Star Wars – Das Erwachen der Macht: pj, so, nj a wu 14 hodź. Ich bin dann mal weg: wšědnje 16:15 a 20:15 hodź. (nimo pó) Star Wars – Das Erwachen der Macht w 3 D: wšědnje 16:15 a 19:30 hodź. (nimo srj) | pj a so 22 hodź. Heidi: wšědnje 14:15 hodź. (nimo štw, pó a srj) | pj, nj a wu 17:15 hodź. | nj 12:15 hodź. Er ist wieder da: štw, so a srj 17:15 hodź. Die Peanuts: wšědnje 14:15 hodź. (nimo štw, pó a srj) Die Peanuts w 3 D: wšědnje 17 hodź. | nj 12:15 hodź. Bruder vor Luder: wšědnje 18:15 hodź. Joy – Alles außer gewöhnlich: wšědnje 19:15 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Die Tribute von Panem – Mockingjay 2: so 22 hodź. Spectre: pj 22 hodź. Arlo & Spot w 3 D: nj 12 hodź. Der kleine Prinz: nj 12 hodź.

Kino-ekstra: Black Mass: pó 17:15 a 20:15 hodź.

Pokiwy (30.12.15)

Mittwoch, 30. Dezember 2015 geschrieben von:

Sinfonikarjo koncertuja

Wojerecy. Wosebity silwesterski koncert z Wojerowskim sinfoniskim or­chestrom tež lětsa zaso je, a to jutře w 17 hodź. we Łužiskej hali. Někotryžkuli w měsće nad Čornym Halštrowom abo we wokolinje rodźeny hudźbnik so składnostnje tohole koncerta zaso raz do Wojerec wróći.

Hudźbny nyšpor

Baćoń. „Do Božeje smilnosće so po­dać“ chcedźa so wěriwi na hudźbnym nyšporje silwester, štwórtk, w 19 hodź. w Baćońskej cyrkwi. Wo hudźbne wobrubjenje postara so chór přiwuznych młodych spěwarkow a spěwarjow wokoło Jadwigi Kaulfürstoweje z Pančic-Kukowa. Za parkowanje awtow přewostaji swójba Donatec swój twarski dwór.

Nowolětny koncert

Nowa lěkarska praksa

Mittwoch, 30. Dezember 2015 geschrieben von:

Wjazońca/Biskopicy (SN). We wobłuku medicinskeho zastaranskeho centruma Hornjołužiskich klinikow wotewru 6. januara we Wjazońčanskim lěkarskim domje nowu lěkarsku praksu za powšitkownu medicinu. Nawjedować budźe ju Michael Kößler, fachowy lěkar za nutřkownu medicinu.

W Biskopicach přewozmje praksu dr. med. Gabriele Kretschmer za schorjenja kože 4. januara Biskopičanski Hornjołužiski medicinski zastaranski centrum. Rěčne hodźiny budu tam póndźelu a srjedu wot 14 do 18.30 hodź. kaž tež wutoru a štwórtk wot 7 do 12.30 hodź.

„Das Gedächtnis der Stadt – Die Sammlung erzählt“ je prěnja wustajeńca Choćebuskeho měšćanskeho muzeja, kotraž stawizny sprjewineho města a Delnjeje Łužicy wotbłyšćuje. Wot wutory do pjatka je muzej wot 10 do 17 hodź. wotewrjeny, kónc tydźenja wot 13 do 17 hodź., silwester wostanje zawrjeny. Foto: Michael Helbig

Anzeige