Wo knihach a kniharni (18.04.19)

Donnerstag, 18. April 2019 geschrieben von:

Dźens tydźenja swjećachmy w Smolerjec kniharni premjeru wosmeho wudaća rjadu­ „Paternoster“, w kotrymž wozjewjamy prawidłownje teksty našeho pisaceho doro­sta. Awtorki a awtorojo nowostki su Anna­maria Hadankec, Judith Handrikec, Božena Hojerec, Kira Hrjehorjec, Cecilija Neterec, Halina Pohončec, Julia Šnajderec, Luiza Šubertec, Clemens Bobka, Fabian Brycka, Michał Donat, Damian Dyrlich a Pětr Dźisławk. Wšitcy běchu sej z basnju abo powědančkom myto Literarneho wubě­dźowanja LND a Załožby za serbski lud 2017 zdobyli.

Wubědźowanje wotměwa so kóžde druhe lěto a je so tak móhłrjec hódna literarna kowarnja stało. Stajnje znowa smy jako jury překwapjeni, kajke krasne teksty naši młodźi pisaja, kelko hłuboko sahacych, druhdy samo nimale filozofiskich myslow so w nich wotbłyšćuje. Zdźěla su teksty jara chutne, ale w někotrych jewi so tež tójšto humora. Wokřewjaca je młodźinska lochkosć, kotraž z nich prudźi.

Wědźeć, što so stawa

Donnerstag, 18. April 2019 geschrieben von:
Je dźensa přemało z wašeho regiona w Serbskich Nowinach abo njeje scyła ničo z wašeje wsy? Změńće to a stańće so z korespondentom jeničkeho serbskeho wječornika. Informujće nas wo nowosćach w swojej wsy a blišej wokolinje kaž tež wo podawkach we wašim towarstwje. Zazwońće redakciju serbskeho wječornika w Budyšinje pod telefonowym čisłom 03591/577 232 abo pósćelće nam informacije abo tež wobrazy z e-mailku na . Chcemy wědźeć, što so stawa, zo móhli našim čitarjam a dalšim zajimcam wo nowosćach na serbskich a dwurěčnych wsach rozprawjeć. Informujće nas, wjeselimy so nad kóždym pokiwom. Redakcija Serbskich Nowin

„To je moje žiwjenje“

Mittwoch, 17. April 2019 geschrieben von:

Rozmołwa z přełožowarjom a awtorom Erwinom Hanušom w Choćebuzu

83lětny Choćebužan, wučer na wu­měn­ku Erwin Hanuš, je dźensa hišće pilny přełožowar literarnych twórbow a přirodowědnych knihow do delnjoserbšćiny kaž tež spisar wučbnicow serbšćiny a dźěćacych knihow. Nětko ma­ w Lu­do­wym nakładnistwje Domowi­na jeho delnjoserbska kniha „Wósłonki mójego žywjenja“ (Třěški mojeho žiwjenja) wuńć. Alfons Wićaz je so z awtorom rozmołwjał.

Je kniha Waša awtobiografija?

E. Hanuš: Poprawom nic, dokelž to njebě mój wotmysł. Mi je w awtobiografijach přewjele ličbow a datow, kotrež ludźi­ njezajimuje. Su to skerje, kaž titul hižo praji, wotrězki mojeho žiwjenja. Zapo­činam z časom doma w Hochozy, dale pak chronologisce njepostupuju. Na­wjazuju jenož na epizody, kotrež sym tu abo tam dožiwił.

Kak je kniha natwarjena?

Rjany darik hosćom k jutram

Mittwoch, 17. April 2019 geschrieben von:

Budyšin (ML/SN). Nowy aktualizowany nakład němskorěčneje brošurki „Serbja w Němskej“ je Załožba za serbski lud lětsa­ wudała. Na 84 stronach zhoni čitar tójšto wědźenjahódneho wo stawiznach a nětčišim žiwjenju našeho ludu, wo narodnostnej politice, wo Domowinje, wo wšelakich žanrach serbskeje kultury kaž tohorunja našej rěči a nabožinje.

Prěnja ćišćana hornjoserbska kniha, Martina Lutherowy „Mały katechizm“ w přełožku Wjacława Warichiusa, je wotnětka w Budyskej Serbskej centralnej bibliotece přistupna. Wudaće z lěta 1595 běchu po słowach nawody biblioteki Wita Bejmaka (srjedźa, jemu­ poboku Hanaróža Šafratowa a dr. Franc Šěn) za „za wobě stronje fairnu płaćiznu“ z priwatneho wobsydstwa kupili. Tak je so jedyn z jeno třoch dopokazanych eksemplarow po nimale sto lětach do stolicy Serbow nawróćił. Foto: SN/Hanka Šěnec

Budyšin (CRM/SN). Do wobšěrneho wuměłskeho projekta „Swětło pozbudźa“ bě tež chór Serbskeho gymnazija Budyšin zapřijaty. Sobotu do bołmončki wu­ho­towa wón w Budyskej tachantskej cyrkwi pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme hudźbny nyšpor, w kotrymž na­hlad­nu ličbu serbskich a němskich wopy­towa­rjow znowa runjewon wobkuzła. Z dwěmaj dźělomaj Jana Pawoła Nageloweje „Sinfonije V – Tři modlitwy“ steješe twórba klasiskeje moderny na programje, kotraž jara wužaduje a njeje tuž wot komponista zawěsće za šulski chór myslena. W lěće 1995 bu sinfonija we Wojerowskej Janskej cyrkwi hišće w přitomnosći komponista prapředstajena. Nětko so znowa wobkrući, zo hodźi so kompozi­cija wulkeje hudźbneje formy, po stilu jónkrótna, swojeje nabožneje dimensije dla jako ­duchowny testament kompo­nista wobhladować. Do wosebitosćow sinfonije słuša wuběr instrumentarija. Su to bija­dła ze sylnym wobdźělenjom bubonow a pišćele.

Wiki ze swójbnym charakterom

Dienstag, 16. April 2019 geschrieben von:
Ze wšitkich dojutrownych wikow Hornjeje a srjedźneje Łužicy drje maja te w Brězowce najswójbniši charakter. Minjenu njedźelu su dźěći hromadźe ze staršimi a dźědami­ a wowkami na tamnišej starej šuli demonstrowali, kak wušiknje jutrowne jejka pisanja. Mjez druhim móžachu wopytowarjo Bartschec a Beesdowec swójbje při debjenju přihladować. Wšitke holcy běchu narodnu drastu Slepjanskeho regiona­ woblečene. Wo wobrubjenje wšelakoreho razu postarachu so Serbski dźě­ćacy a młodźinski ansambl Slepo, małe rjemjeslniske wiki a tykancowy bazar. Foto: Jost Schmidtchen

Lětuše hudźbne dny zahajene

Montag, 15. April 2019 geschrieben von:

Wojerecy (SN/JaW). Z koncertom Noweje Łužiskeje­ filharmonije su wčera lětuše 54. Wojerowske hudźbne swjedźenske dny oficialnje zahajili. Na wotewrjenju kóždolětneho rjadu we Wojerowskej Łužiskej hali je wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) zdobom dobyćerku wurisanja „Młodźina hudźi“ Anniku Jannasch z Wopakeje z Čestnym mytom města Wojerec wuznamjenił.

Zhromadnje předstaji na to młoda husler­ka z Nowej Łužiskej filharmoniju twórby Josepha Haydna, Györgyja Ligetija a Johannes Brahmsa pod hesłom „K.U.K.: Esterházy-Siebenbürgen“. Lětuše hudźbne dny traja hač do 5. meje a wabja z wulkimi mjezynarodnymi mjenami, kaž su to Giora Feidman, kiž zahudźi zhromadnje ze Sergejom Čerepanowom 1. meje w Janskej cyrkwi, Concilum musicum Wien a pianistka Ana Cybulewa. Planowane je nimo wčerawšeho cyłkownje jěd­naće dalšich koncertow. Přewažnje přewjeduja je na žurli Wojerowskeho hrodu.

Předpředań za lětuše, mjeztym 24. Budyske lětnje dźiwadło je so sobotu zahajiła. Rynk ludźi sahaše wot dźiwadłoweje kasy hač daloko na Schillerowe zelenišća. Samsny čas wabjachu dźiwadźelnicy a pomocnicy we wosebitych kostimach za kruch „Na krótšim kóncu Słónčneje aleje“, kotryž jedna za čas NDR we wuchodnym Berlinje. Premjera budźe 20. junija. Foto: SN/Maćij Bulank

Starši a młódši debjerjo zastupjeni

Montag, 15. April 2019 geschrieben von:

Wot lěta 1992 přewjeduja w Nowołučanskim hotelu „Při młynje“ jutrownojejkowe wiki. Byrnjež wjes ze swojimi něhdźe 200 wobydlerjemi najmjeńša gmejny Halštrowska Hola była, pěstuja Nowołučenjo w běhu lěta tójšto aktiwitow a tradicijow.

Nowa Łuka (aha/SN). Njeposrědnje po politiskim přewróće załožene Towarstwo za hajenje regionalneje kultury srjedźneje Łužicy ze swojimi dwaceći čłonami stara so wo hajenje najwšelakorišich nałožkow. Mjeztym šeste lěto Werner Bejma towarstwo nawjeduje. Kónc tydźenja je wone 23. jutrowne wiki w Nowej Łuce wuhotowało. Něhdźe 1 200 wopytowarjow tam zličichu. 18 žonow a muži je tam debjenje jutrownych jejkow w rozdźělnych technikach pokazowało. Renate Šarfowa z Horow pisanješe jutrowne jejka z dźěćimi-započatkarjemi. Kirstin Bejmina informowaše zajimcow wo Wojerowskej narodnej drasće.

Anzeige

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl