Porjedźenka

Dienstag, 05. März 2019 geschrieben von:
We wudaću SN ze 26. februara je w rozprawje „Hibać so ... “ k zaměnjenju dóšło. Beata Nastickec bě drje jako socialna dźěłaćerka w Radworskej wyšej šuli „Dr. Marja­ Grólmusec“ skutkowała. Mjeztym pak Edit Šurowa tele dźěło wukonja. Z jeje pomocu je Rěčny centrum WITAJ prózdninski poskitk we wjacezaměrowej hali „Slavia“ wuhotował. Awtor prosy wo wodaće za misnjenje. SN

Młodźi wědomostnicy we Łužicy

Montag, 04. März 2019 geschrieben von:

Serbski institut poskići zhromadnje z wjacorymi partnerami wědomostnemu dorostej znowa forumaj za nawjazanje stykow, wuměnu a diskusiju. Ćeži­šći stej sociologija a sorabistika.

Fulda/Budyšin (SN/bn). Sekcija krajina, agrarna a zežiwjenska sociologija Němskeje towaršnosće za sociologiju (DGS) a Serbski institut (SI) wuhotujetej w meji druhi raz dźěłarničku za młodych wědomostnikow. Třidnjowske zarjadowanje ma tomu słužić, „doktorandkam a doktorandam kaž tež młodym wědomostnikam, přihotowacym fachowu publikaciju, w přihódnej wokolinje a konstruktiwnej atmosferje ćežišćowe dźěło, nawjazanje stykow a wuměnu idejow zmóžnić“, kaž we wopisanju projekta rěka. Nimo „intensiwnych wědomostnych diskusijow“ wopřijima dźěłarnička tež „zhromadne aktiwity w regionje“. Po swójskim zajimje móža sej wobdźělnicy in­diwidualny program zestajeć.

Serbske klankodźiwadło w stolicy

Montag, 04. März 2019 geschrieben von:
Drježdźanska šulska AG serbšćiny (na wobrazu) je wčera we wobłuku swójbneho popołdnja inscenaciju „Módry banćik“ w sakskej stolicy předstajiła. Wjace hač 60 přihladowarjow sej hru w tamnišim Dźiwadle młodeje generacije wobhlada. Wosebity hósć zarjadowanja bě Němsko-Serbske ludowe dźiwadło ze swojej produkciju „Kito husličkar“. Popołdnjo pod hesłom „Wjery, palčiki a kuzłarjo“ bě druhe z dohromady štyrjoch, kotrež Drježdźanske jewišćo w aktualnej hrajnej dobje z měnjatymi partnerami wuhotuje. Nastupajo wčerawši program su towarstwje Stup dale a Atticus kaž tež měšćanska biblioteka z hrajnišćom kooperowali. Foto: Micha Kral

Budyšin (SN/bn). Lipšćanski stawiznar Hartmut Zwahr je wčera w Budyskej Smolerjec kniharni swój prěni roman „Rozžohnować so“ předstajił. Wjednica předawanišća Annett Šołćic witaše ně­hdźe 30 zajimcow a poda krótki přehlad najwažnišich žiwjenskich datow profesora na wuměnku, čłona Hornjołužiskeje towaršnosće wědomosćow a wjelelětneho poradźowaceho sobudźěłaćerja Serbskeho instituta. Birgit Röhling, w kotrejež nakładnistwje Sax bě roman wušoł, na to wuzběhny, zo „je prěnička Hartmuta Zwahra zdobom tež za nas premjera. Naše nakładnistwo je na stawizny a fachowu literaturu specializowane. Wěcne knihi Zwahra na přikład smy wuspěšnje publikowali. Z jeho romanom chcemy so nětko trochu wobšěrnišo nastajeć. Dotalne recensije nam wobswědčeja, zo njejsmy cyle wopak jednali.“

Wo knihach a kniharni (01.03.19)

Freitag, 01. März 2019 geschrieben von:

Mjeztym zo nory hišće póstniske a karnewalowe ćahi přihotuja, hotuja so ludźo z knižneje branše hižo pilnje na wažny event: W měrcu Lipšćanske knižne wiki znowa swoje wrota wotewru. Čitarjo li­stuja w dołhich lisćinach nowowudaćow za zajimawymi knihami, sćěhuja hižo prěnje recensije a wjesela so na wokomik, hdyž móža tajku cyle nowu, runje z ćišćernje dóšłu knihu do ruki wzać. Něšto, štož tež najlěpša kniharnja njezmóžni, dožiwi čitar jeničce na knižnych wikach – z ni­male kóždeho wobłuka, wot beletrije hač k fachowym publikacijam, k tomu mnóstwo digitalnych poskitkow, wšo a wšitko hodźi so do ruki wzać, naposkać, zaso nabok­ połožić abo hnydom na městnje kupić. A z trochu zbožom móže sej zajimc knihu samo wot awtora signować dać.

Zynkonošaki za kóždyžkuli słód

Donnerstag, 28. Februar 2019 geschrieben von:

Ludowa hudźba raz hinak, historiski přehlad serbskeje sololiteratury za pianistow a zběrka łužiskich hwězdźičkow wušli

Tři nowe zynkonošaki skića zajimcam móžnosć, bohaty spektrum serbskeje hudźby dale, znowa abo snano tež prěni raz docyła sej wotkryć. Skupina Lídova muzika z Chrástu poski­ća čerstwy wid na serbsku ludowu hudźbu, Heidemarja Wiesnerec zhladuje na „150 lět Serbskeje klawěrneje hudźby“ a Serbski rozhłós je zběrku aktualnych popularnych štučkow zestajał. Produkciju wšitkich CDjow je Załožba za serbski lud spěchowała.

Najnjewšědniša z třoch cejdejkow rěka „Za čěskimi horami“. Na njej prezentuje skupina Lídova muzika z Chrástu cyłkownje 25 „spěwow Łužiskich Serbow“ – zdobom to podtitul edicije – a přidatnje tři nowe kompozicije, inspirowane wot tudyšeje kultury. Pola nas znate pěsnje pak njezaklinča tak, kaž smy to najskerje zwučeni, ale we wobdźěłanjach. A sadźby so zdźěla chětro wot tradicionalnych aranžementow rozeznawaja.

Wo censurje za čas NDR přednošował

Donnerstag, 28. Februar 2019 geschrieben von:

Budyšin (CS/SN). Žurnalist a bywši šef­redaktor Noweje doby Sieghard Kozel je w­utoru čłonam Budyskeho Kluba wuchowarjow rěče wo censurje w Němskej demokratiskej republice (NDR) předno­šował. Do toho pak zhladowaše hłuboko do stawiznow. Tak dopomni na to, zo wu­wiwaše so censura runočasnje z nastaćom knižneho ćišća. Tehdy bě to přede­wšěm cyrkej, kotraž publikacije z teo­logiskich přičin zakazowaše. Poz­dźišo wuko­njachu politisku censuru, při čimž w Pruskej raznišo zachadźachu hač w Sakskej. Sieghard Kozel na to skedźbni, zo bě w artiklu 5 Zakładneho zakonja Zwjazkoweje republiki Němskeje hižo 1948 zapisane, zo „žaneje censury njeje“. Wustawa NDR tajki wotrězk njeměješe.

Přihotuje so na wuměłske dny

Donnerstag, 28. Februar 2019 geschrieben von:

Žuricy (aha/SN). Něchtóžkuli je so hižo w galeriji Alojsa Šołty rozhladował a so tam wo wuměłskej wušiknosći Žuričana přeswědčił. W swojej dźěłarni zamóže mortwe drjewo k žiwjenju zbudźić.

Mjenje znate je, zo ma w pódlanskej hali tež Knut Winkler dźěłarnju. Jako samostatny wuměłski kowar wón kreatiwnje zajimowanych zahorja. Po tym zo je w Drježdźanach rodźeny tam 1981 šulu wuchodźił, nawukny wón pola pomnikohladanskeje słužby wulkoměsta powołanje wuměłskeho zamkarja a kowarja.

Bajowe postawy ju fascinuja

Mittwoch, 27. Februar 2019 geschrieben von:

Mjeztym hižo dlěje hač 30 lět zaběra so germanistka dr. Hisako Ono z Uniwersity Tokio z bajemi a legendami Němskeje, při čimž wona hłownje transkulturny aspekt wobkedźbuje. Wosebite ćežišćo wědomostnicy su spisy Jacoba a Wilhelma Grimma a w nich zwěčnjena swojorazna symbolika. Mjez druhim je za korjenjemi často a typisce jewjaceho so „ćěmneho němskeho lěsa“ slědźiła a hač do dźensnišeho sahacy woznam tohole wobraza přepytowała.

Kumamoto, Hiroshima a Fukuoka su města, hdźež je so Hisako Ono na polu němčiny akademisce wukmaniła. Wja­core jězby wjedźechu ju do Europy. Tak wobdźěli so na přikład na kongresach germanistow w Parisu a wopytowaše prawidłownje Uniwersitu Göttingen, kotraž bě hižo bratromaj Grimm alma mater. Tamniši rjad publikacijow „Fabula“ sta so z medijom, w kotrymž wona swoje fachowe nastawki wozjewja.

Zhromadnje rejwali a sej připili

Mittwoch, 27. Februar 2019 geschrieben von:
Při najrjeńšim wjedrje su minjenu sobotu w Njabožkojcach (Naundorf), wjesnym dźělu Wětošowa, zapust swjećili. Cyłkownje 33 porow w delnjoserbskej drasće je so při hosćencu „Baćonjace hnězdo“ zhromadźiło, zo bychu spěwajo do susodnych Długow (Fleißdorf) ćahnyli. Po puću gratulowachu jubilaram wsy a wopytachu wjaco­rych sponsorow, bjez kotrychž wšak njeby tajki swjedźeń móžny był. Wšudźe sej – přewodźani wot dujerskeje kapały – zarejwachu a připichu. Mnozy domoródni a hosćo zapustowy ćah na kromje dróhi sćěhowachu. Někotryžkuli wopytowar je prě­ni króć tutón swjedźeń k wućěrjenju zymy dožiwił. Foto: Peter Becker

Anzeige