Přewjeduja generalnu inwenturu

Montag, 18. Mai 2020 geschrieben von:

Zańdźeny, přez koronawirus postajany čas zawrjenych duri je Budyski Serbski muzej mjez druhim za to wužiwał, pokročować z přećahom do noweho składa na Budyskej Lubijskej dróze.

Budyšin (SN/CoR). Na łubi wěcy składować, kotrež nachwilnje trěbne njejsu, to bě lěta dołho tež strategija Budyskeho Serbskeho muzeja, swój wobstatk chować. Hdyž pak dźeń a wjace objektow k tomu přińdźe, maš tež dale a wjetše ćeže z přemało městnom. „Eksistencielny problem bě, zo njebychmy tak žane dalše eksponaty wjace přijimać móhli. Nimo toho žadaja sej wone wězo wosebite klimatisko-konserwatoriske wuměnjenja, tež statika stareho twara bě problematiska atd. Płonina w nowym składźe je nimale trójce tak wulka kaž dotalna“, rozłožuje direktorka Serbskeho muzeja Christina Boguszowa. Twarske naprawy po přećach muzeja su mjeztym tak daloko zakónčene, jenož polcy hišće pobrachuja. Přiwšěm su muzejownicy hižo započeli łubju krok po kroku wurumować.

Mjenje nawěškow so na dźenik wuskutkuje

Montag, 18. Mai 2020 geschrieben von:

Koronawirus ma wšědny dźeń redaktorow mjeńšinowych nowin, kotrež su w Europskim zjednoćenstwje dźenikow w mjeńšinowych a regionalnych rěčach (MIDAS) zwjazane – mjez nimi tež Serbske Nowiny – w horšći. Smy so raz wobhonili, kajka tuchwilna situacija w čłonskich dźenikach MIDAS je. Dźensa rozprawjamy wo danskej nowinje w Němskej, Flensborg Avis.

Flensburg (SN/JaW). W sewjernym dźělu Němskeje Južnym Schleswigu nimaja ­telko z koronawirusom natyknjenych. „W Flensburgu z 95 000 wobydlerjemi bu dotal jeničce 33 wosobow pozitiwnje testowanych“, pisa šefredaktor danskeho dźenika w Němskej „Flensborg Avis“ Jørgen Møllekær na naprašowanje našeho wječornika a dalšich čłonskich dźenikow MIDAS.

Runoprawosć rěčow we wuměłstwje

Freitag, 15. Mai 2020 geschrieben von:

Budyšin (SN/bn). Awtorske prawa zawěsćeja mnohim wuměłcam prawidłowne dochody. Zajimy kreatiwnych w tym nastupanju zastupuja w Němskej přede­wšěm wužiwanske towaršnosće (Verwertungsgesellschaft, VG). Wobchad z rěčemi mjeńšin je so w tym zwisku wospjet jako problematiski wukopał. Přikładaj stej Towaršnosć za prawa hudźbnych předstajenjow a mechaniskeho rozmnoženja (GEMA) a VG Bild-Kunst za tworjacych wuměłcow, fotografow a filmowcow. Zhromadnosć wšitkich tajkich zjednoćen- stwow je, zo wuměłcy sebje samych kaž tež swoje twórby přizjewjeja. Při tym bě raz mjenje jednore raz wjele jednorišo tež druhu hač němsku rěč wuzwolić. Po nowelěrowanju wustawkow tale opcija pola wjacorych wužiwanskich organizacijow wjace njewobsteješe. Na próstwy wo korekturu wone na rozdźělne wašnje reagowachu. Tak so jednanja z firmu GEMA chětro dlijachu (SN rozprawjachu).

Konsumowu galeriju Zarěčanskeho knježeho dwora je stajnje zaso hódne wopytać. Nětko smědźa sej zajimcy na přikład wustajeńcu „Zur Absicht auch Zufall“ hnydom dweju wuměłcow wotkryć. Wobrazy Petry Ehrlich a skulptury Olafa Klepziga pokazuja tam hižo wot 9. meje. Finisaža je za 26. junij předwidźana. Foto: Feliks Haza

Wo knihach a kniharni (15.05.20)

Freitag, 15. Mai 2020 geschrieben von:

„Dešćik šnórki předźeše a zababi wjes a jeje statoki do šěreho wšědneho šlewjerja“ – takle strowješe błótowska wjeska Gójac 1950 Měrćina Nowaka-Njechorńskeho. A tak strowješe wona tež nas w juniju 2013 na nalětnim kolesowanju na jeho slědach. Lětsa w juniju, składnostnje 120. narodnin Njechorńskeho, chcychmy wuprawu wospjetować. Dokelž pak je swět skoro womjelknył, so tuž hišće raz dopominam.

Wuspěšny to čas filmowca

Donnerstag, 14. Mai 2020 geschrieben von:

Rodźeny Wojerowčan Martin Drzisga je na němsko-jendźelskorěčnym dokumentariskim filmje „CircleWays – jězba do přichodneje kultury“ sobu skutkował, kotryž bě za myto Cosmic Angel Award nominowany. Wuznamjenjenje spožčili su we wobłuku Lipšćanskeho filmoweho festiwala Cosmic Cine, kotryž je so 22. do 26. apryla internetnje wotměł. Silke Richter je so z 30lětnym, kiž tuchwilu w Choćebuzu bydli, rozmołwjała.

Znajemy Was z dołhimi włosami, knježe Drzisga. Wone su naraz preč. Čehodla sće swoje žiwjenje optisce tak raznje změnił?

M. Drzisga: Sym jednoho dnja rano wotućił a wědźach, dźensa je dźeń za změnu. Přez dźěło na našim zhromadnym filmje sym najskerje mjeztym tež spontaniši a wotewrjeniši za mnohe wěcy. Před štyrjomi lětami smy z projektom započeli. Wot toho časa je wjele noweho w mojim žiwjenju. Z krótkimi włosami čuju so nětko swobodniši a na to přihotowany, štož ma hišće přińć.

Apropos film – prošu wopisajće, kak je k njemu dóšło.

Po skónčenju Druheje swětoweje wójny spočatk meje 1945 njebu jenož 10. meje w Chrósćicach Domowina wozrodźena. Tež w Praze nasta dalše serbske narodne srjedźišćo.

Hižo na dnju wuswobodźenja čěskeje stolicy z fašistiskeho nadknjejstwa wječor zetkachu so tam bydlacy Serbja na nastork prof. dr. Mikławša Krječmarja, zo bychu wo přichodźe serbskeho ludu wuradźowali. Lěta 1891 w Chasowje rodźeny rěčespytnik bě teologiju, slawistiku a germanistiku na Karlowej uniwersiće studował. Po tym bě lektor serbšćiny na Praskej uniwersiće a podawaše tež němčinu na šulach čěskeje stolicy.

NFF w kapsy

Donnerstag, 14. Mai 2020 geschrieben von:

Wulke Hendrichecy (SN/bn). Filmowy festiwal Nysa (NFF) wotměje so lětsa hakle nazymu. Přiwšěm je swjatk wuhotowace towarstwo Kunstbauerkino krótkodobnje zhromadnje z městom Žitawu a tamnišimaj zarjadowanišćomaj, Hillerskej wilu a Dźiwadłom Gerharta Hauptmanna, wosebity narunanski poskitk zestajiło. Tónle kónc tydźenja Žitawske swjedźenišćo nachwilnje wotewru, zo bychu hižo raž wurězkaj festiwaloweho programa we wobłuku ekstra wutworjeneho awtokina pokazli. W tak mjenowanym foodtrucku móža sej přihladowarjo samo přikuski a napoje skazać.

Jutře, pjatk prezentuja čěsko-němsku koprodukciju „Nationalstraße“, loni wozjewjeny hrajny film na zakładźe romana Jaroslava Rudiša „Národní třída“. Sobotu pokazaja pask „Sag du es mir“, němsku komediju awtora a režisera Michaela ­Fettera Nathanskeho. Wobě předstajeni započnjetej so po ćmičkanju.

Nowy wobrazowy słownik wušoł

Mittwoch, 13. Mai 2020 geschrieben von:
Budyšin (SN). Što wšo so na swěće a doma před durjemi stawa, steji w srjedźišću wobrazoweje nowostki za dźěći wot dweju lět, kotruž je Bianka Wjeńcyna z němčiny přełožiła. W Ludowym nakładnistwje Domowina wušła kniha z titulom „Mój wulki wobrazowy słownik – Mój swět“ wotkrywa dźěćom wšelake wobłuki wšědneho žiwjenja kaž tež swěta. Tu móža so z wopřijećemi a pomjenowanjemi wosobow, wěcow, předmjetow abo powołanjow zeznajomić a tak na lóštne wašnje swój słowoskład rozšěrić.

Přihotuja hižo „Horce plincy“

Dienstag, 12. Mai 2020 geschrieben von:
Tež, hdyž je hrajna doba 2019/2020 za Němsko-Serbske ludowe dźiwadło zakónčena, wuměłcy dale pilnje dźěłaja. Tak zwučuja Anna-Maria Brankačkec, Julija Klingnerec, Jurij Šiman, István Kobjela a Jan Mikan (wotlěwa) runje při­chodnu hornjoserbsku inscenaciju „Horce plincy“. Komediju Frederika Holtkampa je Lubina Hajduk-Veljkovićowa zeserbšćiła. Premjeru planuja 26. septembra w Ra­dworju. Budźe­ to zdobom premjera za bywšu elewku Juliju Klingnerec jako přista­jenu dźiwa­dźelnicu NSLDź. Po tym zo je studij dźiwadźelenja zakónčiła, so wona nazy­mu na serbske jewišćo nawró­ći. Foto: Maćij Bulank

słowo lěta 2020

Anzeige