Přihotuje so na wuměłske dny

Donnerstag, 28. Februar 2019 geschrieben von:

Žuricy (aha/SN). Něchtóžkuli je so hižo w galeriji Alojsa Šołty rozhladował a so tam wo wuměłskej wušiknosći Žuričana přeswědčił. W swojej dźěłarni zamóže mortwe drjewo k žiwjenju zbudźić.

Mjenje znate je, zo ma w pódlanskej hali tež Knut Winkler dźěłarnju. Jako samostatny wuměłski kowar wón kreatiwnje zajimowanych zahorja. Po tym zo je w Drježdźanach rodźeny tam 1981 šulu wuchodźił, nawukny wón pola pomnikohladanskeje słužby wulkoměsta powołanje wuměłskeho zamkarja a kowarja.

Bajowe postawy ju fascinuja

Mittwoch, 27. Februar 2019 geschrieben von:

Mjeztym hižo dlěje hač 30 lět zaběra so germanistka dr. Hisako Ono z Uniwersity Tokio z bajemi a legendami Němskeje, při čimž wona hłownje transkulturny aspekt wobkedźbuje. Wosebite ćežišćo wědomostnicy su spisy Jacoba a Wilhelma Grimma a w nich zwěčnjena swojorazna symbolika. Mjez druhim je za korjenjemi často a typisce jewjaceho so „ćěmneho němskeho lěsa“ slědźiła a hač do dźensnišeho sahacy woznam tohole wobraza přepytowała.

Kumamoto, Hiroshima a Fukuoka su města, hdźež je so Hisako Ono na polu němčiny akademisce wukmaniła. Wja­core jězby wjedźechu ju do Europy. Tak wobdźěli so na přikład na kongresach germanistow w Parisu a wopytowaše prawidłownje Uniwersitu Göttingen, kotraž bě hižo bratromaj Grimm alma mater. Tamniši rjad publikacijow „Fabula“ sta so z medijom, w kotrymž wona swoje fachowe nastawki wozjewja.

Zhromadnje rejwali a sej připili

Mittwoch, 27. Februar 2019 geschrieben von:
Při najrjeńšim wjedrje su minjenu sobotu w Njabožkojcach (Naundorf), wjesnym dźělu Wětošowa, zapust swjećili. Cyłkownje 33 porow w delnjoserbskej drasće je so při hosćencu „Baćonjace hnězdo“ zhromadźiło, zo bychu spěwajo do susodnych Długow (Fleißdorf) ćahnyli. Po puću gratulowachu jubilaram wsy a wopytachu wjaco­rych sponsorow, bjez kotrychž wšak njeby tajki swjedźeń móžny był. Wšudźe sej – přewodźani wot dujerskeje kapały – zarejwachu a připichu. Mnozy domoródni a hosćo zapustowy ćah na kromje dróhi sćěhowachu. Někotryžkuli wopytowar je prě­ni króć tutón swjedźeń k wućěrjenju zymy dožiwił. Foto: Peter Becker

Hrě z aktualnym pozadkom wuznamjenjenej

Dienstag, 26. Februar 2019 geschrieben von:

Budyšin (CS/SN). Druhi raz po lěće 2017 bu minjenu njedźelu dźiwadłowe myto ŁUŽICY we wobłuku rjada Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła „Literatura dopołdnja“ spožčene. Prašane běchu hry, ko­trež so z Hornjej a Delnjej Łužicu roze­stajeja. Cyłkownje 21 awtorkow a awto­row bě ekspozeje zapodało. Dwaj z nich je jury wuzwoliła a wuznamjeni jej z hłownym resp. spěchowanskim mytom.

Hłowne myto zdoby sej Choćebužan Oliver Bukowski, kotrehož serbscy kaž tež němscy přihladowarjo mjez druhim přez we woběmaj rěčomaj w Budyšinje inscenowany kruch „Za brězami“ znaja. Intendant Noweho jewišća Zły Komorow Manuel Soubeyrand, kiž budźe režiser w měrcu 2020 w swojim domje plano­wa­neje prapremjery „Syn“, počesći Bukowskeho z lawdaciju a připowědźi Budy­šanam, zo jeho ansambl inscenaciju tež w sprjewinym měsće pokaza.

Ze swojeje awtobiografije čitał

Dienstag, 26. Februar 2019 geschrieben von:
Ze swojeje awtobiografije „Doma we wućekach“ je Benedikt Dyrlich minjenu sobotu w Chróšćanskej putniskej hospodźe čitał. Žiwjenski puć basnika a spisowaćela njebě płony, ale skerje kamjenjaty. Hač jako student w Erfurće a Lipsku, jako hladar chorych w Kamjenicy, jako dramaturg w Budyšinje, jako zapósłanc Sakskeho krajneho sejma, jako šefredaktor Serbskich Nowin a nic naposledk jako prócowar wo narod a wuměłstwo – wón dyrbješe husto wojować. Wurězki z jeho zapiskow z časa wot 1964 do 1989 móža zajimcy dźensa w 19.30 hodź. w Drježdźanach, 17. měrca w Budyskim Dźiwadle na hrodźe a 23. měrca w Lipsku sćěhować. Foto: Feliks Haza

Zapust wjace hač gawdij

Montag, 25. Februar 2019 geschrieben von:
Na nimale kóždej wsy serbskeho sydlenskeho ruma w Delnjej Łužicy swjeća tele dny a tydźenje zapust. Hač dźěći a młodostni, mužojo a žony, wšitcy su tam wose­bje sobotu a njedźelu na nohach a ćahaja spěwajo a hejsujo po wsach. Zwonka­stejacy kaž tež někotryžkuli z našich hornjoserbskich čitarjow kritizuje tónle nałožk často jako gawdij. Dokelž „Hanamarju“ rejuja a němsce rěča? Tomu scyła přihłosować njemóžu. Druhdy so woprawdźe dźiwam, hdyž wothódnoćace a arogantne měnjenja słyšu. Da so tola prašam, su ći skeptikarjo jónu tajki zapust w Žylowje abo Dešnje dožiwili? Wo čim da rěča, hdyž scyła njewědźa, kajka situacija w Delnjej Łužicy je? Je načasu na wulěće w Błótach tež raz delnjoserbski swjedźeń w tej kónčinje wopytać. Sym sej wěsty, zo kritikarjo zapustow a dalšich delnjoserbskich nałožkow potom swoje nastajenje změnja, hdyž su tajki woprawdźe sami dožiwili. Měrćin Weclich

Serbska opera w Praze zaklinčała

Freitag, 22. Februar 2019 geschrieben von:
Towarstwo přećelow Serbow SPL je wčera wosebity koncert w Praskim Serbskim seminarje wuhotowało. Studenća konserwatorija čěskeje stolicy předstajichu mjez druhim z klawěrnym přewodom spěwajo arije Wolfganga Amadeusa Mozarta. Prěni raz pola našich južnych susodow zaklinča nimo toho opera „Wodźan“. Libreto spisał bě Handrij Dučman po zetkanju z lyrikarjom Karolom Jaromírom Erbenom, kotrehož baseń „Vodník“ je serbskeho teologu a spisowaćela inspirowała. Hudźbu skomponowa Korla Awgust Kocor. We wobłuku probow su so studenća nětko tak do twórby zalubowali, zo su tekst za programowy zešiwk do čěšćiny přełožili. Foto: Ondřej Šrámek

Friziske podtitule

Freitag, 22. Februar 2019 geschrieben von:

Ljouwert (SN/bn). Składnostnje wot UNESCO proklamowaneho Mjezynarodneho dnja maćeršćiny, z kotrymž chce institucija rěčne bohatstwo kaž tež kulturnu wjelorakosć spěchować a wosebje na problematiku wernakularow z 10 000 a mjenje rěčnikami skedźbnić, pokazuje Europski běrow za małe rěče EBLT prawidłownje 21. februara filmy narodnych mjeńšin.

Wčera prezentowachu w zapadofriziskej stolicy Ljouwerće – nižozemsce Leeuwarden – prapremjeru paska „Daor klept de klokke weer’!“. Titul woznamjenja telko kaž „To časnik zaso klinka!“. Adapcija romana H. Hoogeveena je prěni hrajny film docyła, kotryž bu w rěči swellingwerfs – wosebity to dialekt delnjoněmčiny w Nižozemskej – zwoprawdźeny.

Tohorunja premjerny w Ljouwerće bě přinošk z Łužicy. Krótkofilm Angele Šusteroweje „Zmij“ dožiwi publikum prěni króć z friziskimi podtitulemi. Po wuspěšnym předstajenju produkcije loni we wobłuku Europskeho mjeńšinoweho filmoweho festiwala w Husumje běchu so friziscy zarjadowarjo za to rozsudźili, pask do lětušeho programa na dnju maćeršćiny zapřijeć a jako předfilm prapremjery pokazać.

Stawizny serbskeho duchownstwa

Freitag, 22. Februar 2019 geschrieben von:
„Cyrkej – rěč – narod. Kolektiwna biografija serbskeho ewangelskeho duchownstwa we Łužicy zažneho nowowěka“ rěka 65. wudaće w Ludowym nakładnistwje Domowina publikowanych Spisow Serbskeho instituta. Něhdźe 400 stron tołsta kniha je zdobom disertacija dr. Friedricha Pollacka. Minjeny tydźeń je ju Pollack, kiž wot lońšeho kulturnowědny wotrjad Budyskeho Serbskeho instituta nawjeduje, w Kamjencu předstajił. W swojim dźěle rozestaja so wědomostnik z wutworjenjom elitow w „njedo­minantnej etniskej skupinje“. Na zakładźe wjace hač 800 biografijow wobswětluje wón socialno- a kulturnostawizniske wobstejnosće toho procesa. Foto: René Pleul

Ulrike Söhnel wustaja swoje dźěła

Freitag, 22. Februar 2019 geschrieben von:
Martin Schmidt z Wojerowskeho wuměłstwoweho towarstwa bě jedyn z mohich zajimcow, kotřiž su póndźelu na chódbje geriatriskeje dnjoweje kliniki Wojerowskeje chorownje wuspěšnu wernisažu mólbow a grafikow wuměłče Ulriki Söhnel (naprawo) z Ohorna dožiwili. Stajnje wot póndźele do pjatka wot 9 do 15 hodź. je wustajeńca w geriatriskej klinice přistupna. Foto: Gernot Schweitzer

Anzeige

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl