Postajenja akceptować

Montag, 30. März 2020 geschrieben von:

Chrósćicy/Drježdźany (SN/JaW). Nawoda Chróšćanskeho křižerskeho procesiona Pětr Ćemjer a kantor Marko Smoła namołwjataj křižerjow, statne a cyrkwinske instrukcije nastupajo koronapandemiju respektować a dodźeržeć. To rěka, zo njeměli lětsa žani křižerjo jěchać. Znata forma, radostne poselstwo w křižerskich procesionach wozjewjeć, „njeje lětsa móžna a njewotpowěduje w času pan­demije křesćanskim zasadam. ... Kóždy křesćan je k modlitwje za chorych a jich pomocnikow přeprošeny, njemóže a njesmě pak to napřećiwne činić. Njesměmy so potajkim w skupinach zhromadźić a tak riziko natykliwosće šěrić“, rěka w lisće, kotryž našej redakciji předleži.

Hudźbna šulapřez konsolu

Montag, 30. März 2020 geschrieben von:

Budyšin/Lubij (SN/jak). Najebać nachwilnje zawrjenu wokrjesnu hudźbnu šulu Třikrajowy róžk w Lubiju a wo­krjesnej hudźbnej šuli w Budyšinje a Kamjen­cu chcedźa wučbu na někajke wašnje­ dale wjesć. Dny wotewrjenych duri, zhromadne zarjadowanje ze šulemi a pěstowarnjemi, koncerty su najprjedy raz hač do 20. apryla wotprajene.

„Činimy to ze zamołwitosće a z wulkim hospodarnym rizikom“, praji na­woda wokrjesneje hudźbneje šule Lubij Sven Rössel. Zo bychu šulerjo we wučbje dale přišli, chcedźa nětk znajmjeńša za muzicěrowanske hodźiny narunanje poskićić.

Erich Krawc

Montag, 30. März 2020 geschrieben von:
30. měrca 1995 zemrě w Budyšinje wyši wučer, spisowaćel a ludowědnik Erich Krawc. Narodźił bě so 11. měrca 1907 w Bóšicach swójbje chěžkarja ćěsle. Na Budyskim Krajnostawskim seminarje bě čłon Serbskeho towarstwa seminaristow „Swoboda“. Wot 1927 bě z čłonom Maćicy Serbskeje a nastupi samsne lěto wučerske městno we Worcynje. Tři lěta studowaše pedagogiku a ludowědu na Drježdźanskej Techniskej uniwersiće. Skutkowanje w Serbskim akademiskim towarstwje „Bjarnat Krawc“ dla nacije jemu dalši studij zadźěwachu, smědźeše pak we Wjelećinje, Hućinje a Poršicach wučerić. Po wójnje wuwučowaše na Serbskej ludowej uniwersiće a nimale dwaj lětdźesatkaj bě ­fachowošulski wučer za metodiku serbšćiny a němčiny, ludowědu a domiznowědu na Serbskim wučerskim wustawje. Wobšěrnje je na polu serbskeje ludowědy slědźił. Z jeho pjera su kniha „Wojerowska serbska drasta“, ludowědne zběrki kaž „Serbske baje“ a „Sorbische Volkskunde“, podłoha a tekst za wučbny film „Kak ­Serbja jejka moluja“ a nastawk wo drjewjanych narownych křižach w Hornjej Łužicy. Krawcej spožčichu Myto Domo­winy. Manfred Laduš

Aliěrowane wójsko wuchodnje Ryna wojowało

Freitag, 27. März 2020 geschrieben von:

26. měrca před 75 lětami bě wažny dźeń we wojowanjach na zapadnej fronće, hdźež spytachu Američenjo, Jendźelčenjo, Kanadźenjo a Francozojo němske wójsko dale wróćo tłóčić a tak do Němskeje postupować. Wehrmachta dyrbješe spytać nadběhej aliěrowaneho wójska wuchodnje Ryna zadźěwać. 26. měrca 1945 poradźi so 7. ameriskej armeji pola Wormsa, rěku Ryn překročić a dale na sewjer postupować. Blisko Darmstadta bližeše so 3. ameriska armeja pod komandom generalneho leutnanta Georgea S. Pattona wojakam 7. armeje wot sewjera a zjednoći so z nimi.

Kriza wěčnje trać njebudźe

Donnerstag, 26. März 2020 geschrieben von:

Předpředań za lětnje dźiwadło chce NSLDź 4. apryla zahajić

Carmen Schumann a Cordula Ratajczakowa stej so z intendantom Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła Lutzom Hillmannom mjez druhim wo tym rozmołwjałoj, kak tam z aktualnym połoženjom wobchadźeja.

Kak so w tymle ćežkim času čujeće?

L. Hillmann: Sym direktor zawrjeneho dźiwadła. Da so mi tak derje njeńdźe. Mam pak zrozumjenje za postajene naprawy.

Dźiwadło je za publikum zawrjene, što pak dźiwadźelnicy tuchwilu činja?

L. Hillmann: Probujemy cyle normalnje, tak na přikład za hru „Zjednoćenje wobeju Korejow/Die Wiedervereinigung der beiden Korea“, za delnjoserbski kruch „Jaja z kraja“ kaž tež za klankodźiwadłowu hru „Jenož dźeń/Nur ein Tag“. Proby njejsu dotal wotprajene. W tuchwilnej situaciji pak móža so předpisy kóždu hodźinu změnić.

To wšitko profijow potrjechi – kak wupada z lajskimi hrajerjemi?

Křižerscy kantorojoso njezetkali

Donnerstag, 26. März 2020 geschrieben von:

Radwor (SN/JaW). Wčerawša zhromadźi­zna wosadnych křižerskich kantorow w Radworju njeje so wotměła. To zdźěli na naprašowanje našeho wječornika Radworski wosadny farar a zamołwity za křižerske procesiony Beno Jakubaš. „Wona je z rozsudom Sakskeje njetrjebawša“, farar měni. Su ju tuž krótkodobnje wotprajili. Tak njeje tež k žanomu dojednanju wosadnych kantorow dóšło, kak měli w naležnosći lětušich křižerskich procesionow dale postupować. Kaž farar Jakubaš rjekny, dyrbjeli runje nětko w času coronapandemije wšitcy rozumni być. „Njejsym sej w nimale 40 lětach jako křižer myslił, zo raz k tajkej situaciji dóńdźe. Ale Sakska je rozsudźiła, a po postajenjach stata dyrbimy so měć.“

Lětsa žane mócne haleluja křižerjow?

Mittwoch, 25. März 2020 geschrieben von:

Sakska krajna direkcija jutrowne jěchanje zakazała

Drježdźany/Budyšin (SN/JaW). Křižerjo njesmědźa lětsa jěchać. Tak je Sakska krajna direkcija w Drježdźanach rozsudźiła a křižerske procesiony zakazała. To wozjewi wčera Budyski krajnoradny zarjad w swojej wšědnej rozprawje wo aktualnym stawje nastupajo coronapandemiju.

We wozjewjenju wobkruća krajna direkcija rozsud z tuchwilu płaćiwymi postajenjemi přećiwo rozpřestrěću corony. „Hač do 5. apryla płaći powšitkowne postajenje socialneho ministerstwa, kotrež rjaduje krute wobmjezowanje swobodneho pohibowanja. Nimo toho je powšitkowny wukaz z 19. měrca k zakazej wšitkich zjawnych a njezjawnych zarjadowanjow kaž tež zhromadźenja ludźi hišće hač do 20. apryla płaćiwy. Tež při nałožowanju tohole postajenja njeje móžno jutrowne jěchanje zarjadować“, w spisu rěka.

Serbske mjena sydlišćow online

Mittwoch, 25. März 2020 geschrieben von:
Choćebuz (SN). Kak rěka mjeno městnosće delnjoserbsce? Móže delnjoserbske mjeno sydlišća wšelakim němskim wotpowědować? Kotre delnjoserbske sydlišćowe mjena dźensa eksistuja? Na tele prašenja wotmołwja nowa internetna strona Serbskeho instituta. Sobudźěłaćerjo slědźenišća su z mnohich žórłow mjena delnjoserbskich sydlišćow zběrali, strukturowali a systematizowali. Wuslědk je nowa internetna informaciska słužba k serbskim mjenam – najprjedy raz k mjenam sydlišćow. Na informaciskim portalu www.niedersorbisch.de/www.dolnoserbski.de wu­tworichu nowu stronu „Dolnoserbske městne mjenja“ jako dźewjatu rubriku, w kotrejž móžeš za informacijemi pytać. „Tematika serbskich mjenow so w našich slědźenjach přeco zaso jewi a wulki zajim wuwabja. Tuž smy rozsudźili, nowy informaciski serwis online stajić“, rozłožuje rěčespytnik a direktor Serbskeho instituta dr. Hauke Bartels. ­Dotal je portal na serbski sydlenski rum w Braniborskej wobmjezowany. Přichodnje ma so wo mjena po cyłej Braniborskej rozšěrić. Tež serbske před- a swójbne mjena chcedźa přiwzać.

Kompromis móžny?

Mittwoch, 25. März 2020 geschrieben von:
Nětko je jasne: Křižerske procesiony su zakazane. Strach infekcije z coronawirusom je přewulki. Mnozy su z tym ličili, a wjacori maja rozsud za prawy. Dalši maja tworjeny fakt za njepředstajomny. Sam sedźu mjez stólcomaj. Na jednym boku je mi wozjewjenje jutrowneje powěsće jako křižer nade wšo wažne a zdobom wuznaće kruteje wěry. Na tamnej stronje mam wobmjezowanje wirusa dla za runje tak rozumne. Strowota a žiwjenje stej našej najdrohotnišej kuble. Argumenty kaž te, zo su křižerjo stajnje jěchali, tež za čas wójny, su wšitkim znate. Tehdy su so sami do stracha podali, dźensa bychu tež swojich sobučłowjekow wohrozyli. To měli wobmyslić. Přiwšěm postupowanje zarjadow kritizuju. Njejsu ani z potrjechenymi rěčeli, što dźe a što nic, ale su jednorje rozsudźili. Hač je kompromis hišće móžny, njewěm. Nadźiju pak přeco hišće cyle spušćił njejsym. A mnozy dalši křižerjo zawěsće tež nic. Janek Wowčer

Zajim na spěchowanju přiběra

Dienstag, 24. März 2020 geschrieben von:

Drježdźany (SN/bn). Sakske statne ministerstwo za regionalne wuwiće zdźěla, zo je ličba zajimcow za druhe koło idejoweho wubědźowanja Sakski fonds „Čiń sobu!“ porno lońšemu wurisanju wo ně­hdźe třećinu přiběrała. Cyłkownje je hač do poslednjeho termina 15. měrca 1 974 namjetow za strukturnu změnu aktiwnje formowace projekty dóšło. Wjacore juryje, zestajane z wobydlerjow, zastupjerjow wokrjesow, komunow, wysokich šulow, šulow, kultury, hospodarstwa, dźěłarnistwow a knježerstwa, chcedźa je přichodnje pruwować a mytowanych wuzwolić. Hač jich tež lětsa zjawnje wuznamjenja, tuchwilu hišće jasne njeje. Nimo toho móže zaso publikum swojeho faworita pomjenować.

słowo lěta 2020

Anzeige