Zajim na politiskich stawiznach dale wulki

Dienstag, 15. Januar 2019 geschrieben von:

Nošerjo kaž tež sobudźěłaćerjo Budyskeho­ wopomnišća su z lońšej ličbu­ wopytowarjow jara spokojom. Lětsa poskićeja dlěše wotewrjenske časy.­

Budyšin (SN/bn). Wopomnišćo Budyšin je loni wjace hač 80 000 wopytowarjow zličiło. Mjez cyłkownje dźesać zarjadowanjemi su wotewrjenje noweje trajneje wustajeńcy „Jatba pod hokatym křižom – Budyšin I a Budyšin II 1933 – 1945“, rjad „Kino na dworje“ a dźeń wotewrjeneho pomnika najwjace zajimcow přiwabili.

Z nětko přistupnej přehladku wo jastwomaj za dotal njewobkedźbowany čas nacionalsocializma su stawizny wobeju domow dospołnje wotbłyšćene. Na wotewrjenju porěčachu tuž mnozy wosebići hosćo, kaž na přikład sakska ministerka za wědomosć a wuměłstwo dr. Eva-Maria Stange (SPD), Maria Bering jako zastupnica społnomócnjeneho zwjazkoweho knježerstwa za kulturu a medije kaž tež jednaćel załožby Sakske wopomnišća Siegfried Reiprich. Wšitcy třo wuzběhnychu „wuznam noweje wustajeńcy za saksku a němsku dopomnjensku krajinu“. Dalši čestny hósć bě społnomócnjeny zwjazka za podłožki stasi Roland Jahn.

Kartki předate

Dienstag, 15. Januar 2019 geschrieben von:

Drježdźany/Čorny Chołmc (SN/JaW). Za­stup­ne lisćiki za lětuše Krabatowe swjedźenske hry na Čornochołmčanskim Krabatowym młynje su předate. To wobkrući na naprašowanje šef Drježdźan­skeje agentury 0351, kotraž swjedźenske hry zarjaduje, Peter Siebecke.

„Smy 10 000 lisćikow přihotowali a je na online- a telefoniske skazanki rozdźělili. Internetnje běchu wšitke lisćiki po dźewjeć mjeńšinach rozpředate“, rjekny Peter Siebecke. Zdobom wón doda, zo su dźen­sa hišće někotre jednotliwe telefoniske skazanki přiwzali, hewak su hač na jednotliwe kartki, kotrež sej za rezerwu dźerža, wšitke 10 000 lisćikow rozpředate. „Bychmy-li wšitke lisćiki na tele­foniske skazanje předali, bychu wone za 18 mjeńšin prěč byli“, Peter Siebecke wulke naprašowanje za kartkami za Krabatowe swjedźenske hry potwjerdźi.

Přazu na wsach hišće pěstuja

Freitag, 11. Januar 2019 geschrieben von:
Přeco hišće zetkawaja so pilni předźerjo a plećerjo w zymje na přazu. Towaršliwosće a nowosćow dla pěstowachu tak něhdy dobre susodstwo, dźensa činja to wotměnjejo na błótowskich wsach wokoło Bórkowow. Swoju wědu bychu nazhonići předźerjo kaž Dieter a Christa Dziumbla, Berthold Lehnigk a Sigrid Konzack (wotlěwa) na přazy pola Konzackec w Lipjom (Leipe) rady młodźinje dale dali. Zajim pak je skerje wobmjezowany. Přewzali su starši wot młodostnych porno tomu wobchadźenje z nowymi medijemi. Nimale kóždy sej tež raz swój smartphone wozmje, zo by ně­kotre sekwency předźenja a plećenja natočił a je přiwuznym rozesłał. Štó wě, snano so jim tak poradźi wjetši zajim za přazu budźić? Foto: Peter Becker

Wo knihach a kniharni (11.01.19)

Freitag, 11. Januar 2019 geschrieben von:

Nowe lěto je mjeztym něšto dnjow stare, a w Smolerjec kniharni poskićamy zajimawostki, kotrež su hišće kónc minjeneho lěta na knižnym polu wušli.

Towarstwo Kólesko z.t. je z „Gladźarnica. Slěpjańska burska drasta – Dźěćetko“ předpołožiło prěnju knihu w tym rjedźe. Jako přichodny projekt je planowana kemšaca drasta. Nowostka je wažny dokument, dokelž pokazuje za wšitke wosom wsow Slepjanskeje wosady drastu dźěćetka – započinajo ze spódnjej drastu hač k dospołnemu woblečenju. Kóžda kročel hotowanja dźěćetka je z fotom zapo­padnjena, tak zo su jednotliwe rozdźěle derje spóznajomne. Stare fota a rozkładowace teksty su w serbskej a němskej rěči podate. Nowowudaće wudospołnja knihu wo Slepjanskej drasće z 80tych lět.

Kuzło hudźby a solidarita

Donnerstag, 10. Januar 2019 geschrieben von:

Koncertny mišter Karl-Heinrich Starke po 42lětnym skutkowanju wuměnkar

Prěnje předstajenje programa „Zymski čas – Hody pola nas“ w aktualnej hrajnej dobje Serbskeho ludoweho ansambla bě loni 11. hodownika zdobom posledni dźěłowy dźeń za Karla-Heinricha Starkeho. Husler, wjelelětny koncertny mišter a nawoda zawodneje rady SLA je so po 42 lětach z publikumom roz­žohnował. „Lochko mi to njebě. Byrnjež kročel wočakujomna była, njemóžu rjec, zo sym so runjewon wjeselił. Přiwšěm je pola nas tak, zo dźěłowe zrěčenje z docpěćom starobneje hranicy wuběži. A je tež w porjadku tak, je načasu, zo wotežku młódšemu hudźbnikej abo młódšej hudźbnicy wotedam. Ale trochu so mi nětko hižo styska – nazhonići rent­na­rjo su mi powědali, zo tomu něhdźe­ lěto tak wostanje“, Starke swoje tuchwilne wosobinske žiwjenske połoženje zjima.

Wot Kocora k Mětškej

Zrudźaca powěsć dóńdźe do Łužicy, zo je dr. Alfred Krawc-Dźěwinski 15. decembra 2018 po ćežkej chorosći doma w Berlinje zemrěł. Jako syn swójby „połbura“ na­rodźi so wón 7. februara 1934 w Dźěwinje, hdźež we wójnskim času do wjesneje šule chodźeše. Hižo jako hólčec rysowaše wušiknje na kromje nowiny, kotruž Krawcecy abonowachu. To bě snano z přičinu, zo da jeho mać, wudowa – nan w poslednich dnjach wójny zahiny – na molerja škleńcy w bliskim Derbnje wukubłać.

Alfred Krawc studowaše stawizny wuměłstwa a archeologiju na Humboldtowej uniwersiće w Berlinje. Studij zakónči wón z disertaciju dr. phil. a habilitaciju. Ze swojim wobšěrnym wukubłanjom namaka sej dźěło najprjedy w domizniskim muzeju we Łukowje a druhdźe. Sta so z wědomostnikom wuměłstwa a skutkowaše wosebje na Wysokej šuli za film a telewiziju w Podstupimje-Babelsbergu a w Statnym filmowym archiwje NDR, pozdźišo w Zwjazkowym archiwje w Berlinje. Wottam su wušli wjacore publikacije wo filmach NDRskeho předewzaća DEFA­ a k stawiznam filmow.

Terminy za młodźinu zjimane

Mittwoch, 09. Januar 2019 geschrieben von:
Spočatk lěta je nowa serbska młodźinska protyka towarstwa Pawk, Budyskeje župy Jan Arnošt Smoler a młodźinskeje socialneje dźěłaćerki Rěčneho centruma WITAJ wušła. Plakatowy kalendarij zjima wšitke kulturne a sportowe terminy, kotrež su kluby, studentskej towarstwje w Drježdźanach a Lipsku, serbske institucije kaž tež jednotliwcy w běhu minjenych pjeć měsacow zapodali. Wuhotowar bě grafikar Milan­ Süß, nakład wopřijima 120 eksemplarow w formaće A1 a 50 we wulkosći A2. Nětko protyku rozdźěleja. Zajimcy móža sej ju tež wosobinsce pola Marije Koklineje (RCW, na wobrazu) w Budyskim Serbskim domje wotewzać. Foto: SN/Hanka Šěnec

Jurij Koch mnohim z wutroby rěčał

Mittwoch, 09. Januar 2019 geschrieben von:
We wobłuku „čitanskeje zymy“, organizowaneje wot Delnjowujězdźanskeho domizniskeho towarstwa, je spisowaćel Jurij Koch njedźelu w tamnišim gmejnskim domje ze swojeju w LND wušłeju knihow „Das Feuer im Spiegel“ a „Windrad auf dem Dach“ čitał. Powědančka a stawizny z dźěćatstwa a młodźinskeho časa mjeztym w Žylowje bydlaceho awtora je 31 připosłucharjow jara putało. Koch je ze swojimi powójn­skimi dopomnjenkami mnohim wočiwidnje z wutroby rěčał. Z teje přičiny dachu sej připosłucharjo knize wot spisowaćela signować a sej jej kupichu. Hudźbnje přewodźał je čitanje arkodeonist Daniel Grunski. Foto: Joachim Rjela

SKI po inwenturje zaso přistupna

Dienstag, 08. Januar 2019 geschrieben von:
Po inwenturje spočatk noweho lěta – naše foto pokazuje, kak nowa sobudźěłaćerka SKI Jaqueline Bjeńšec ze Šunowa, Marija Swierczekowa a Hanka Budarjowa (wot­lěwa) wobstatki přepruwuja – je tež Serbska kulturna informacija w Budyskim Serbskim­ domje wot wčerawšeje póndźele zajimcam zaso přistupna. Prěnje ja­nuarske dny su sobu za to wužiwali, nowy kasowy system Korona instalować. Hišće hač do kónca februara móža sej wopytowarjo SKI tam kaž w foyeru Serbskeho domu fotowu wustajeńcu Karstena Nitscha wo Slepjanskim slědźenskim projekće „Płachta pełna­ hulicowankow“ wobhladać. Foto: SN/Hanka Šěnec

Serbska spisowaćelka 60tnica

Dienstag, 08. Januar 2019 geschrieben von:
Jěwa-Marja Čornakec swjeći dźensa 60ćiny. W Röhrscheidtowej bašće gratulowachu jej nimo kolegow mjez druhim nawodnica Serbskeho rozhłosa Bogna Korjeńkowa, předsyda Maćicy Serbskeje Jurij Łušćanski kaž tež Jan Bělk (nalěwo) a Jan Cyž (naprawo) w mjenje Zwjazka serbskich wuměłcow. Spisowaćelka, kotraž tuchwilu jako dramaturgowka­ w Serbskim ludowym ansamblu dźěła a kotraž je libretistka lětu­šeho wječorneho ptačokwasneho programa, bě wjele lět šefredaktorka kulturneho časopisa Rozhlad. Jako čłonka předsydstwa ZSW je so w minjenymaj lětomaj wo­sebje wo čitanja kaž tež wo rjad tracTare starała. Foto: SN/Maćij Bulank

Anzeige

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl