„Ničo rjeńšeho hač to samoprodukowane“

Freitag, 13. September 2019 geschrieben von:

Podobnje, kaž pozaby so nimale sto lět na namrěwstwo drje wot nikoho njedocpějomneho ženija Johanna Sebastiana Bacha, zaběra so hudźbny swět hakle zaso wot 1960tych lět minjeneho lětstotka z kompozitoriskim tworjenjom 1898 zemrěteje Clary Schumann. Dźensa spominamy na jeje 200. narodniny.

Znata wosta Clara Schumann jako wirtuozna pianistka, kotraž je swoje připosłucharstwo we wšěch te­hdyšich europskich hudźbnych metropolach zahorjała. Druzy pak widźachu w njej bóle horco lubowanu mandźelsku Roberta Schumanna a widźachu w mandźelstwje perfektne partnerske zhro­madźenstwo. Něhdźe 500 listow, kotrež wulku mjezsobnu lubosć wobswědčeja, je zdźeržanych.

Wo knihach a kniharni (13.09.19)

Freitag, 13. September 2019 geschrieben von:

Bórze so wona zaso do łužiskich domow dóstanje – Serbska protyka. A tak drje so wosebje lubowarjo šlagroweje nocy wjesela, dokal so aktualne wudaće měri, mjenujcy do Njeswačidła. Hornjołužiskej wsy z baroknym hrodom a sławnym parkom wěnuja so wšelacy awtorojo, kotrychž je hibićiwy redaktor Pětr Šołta zaso k pisanju pohnuć móhł.

Nowa městnosć za zarjadowanje

Donnerstag, 12. September 2019 geschrieben von:

Wot 22. septembra do 6. oktobra wotměja so w Budyskim wokrjesu 10. interkulturne dny. Zarjadowanje je wu­směrjene na zajimcow wšelakeho kulturneho­ pozadka, tež serbskeho.

Budyšin/Wojerecy (SN/MiR). Nowinka lětušeju interkulturneju tydźenjow w Budyskim wokrjesu je, zo budźe zahajenske zarjadowanje 22. septembra w Budyskim Dźiwadle na hrodźe kaž tež na Hrodowym naměsće. Tamniši zetkawanski swjedźeń kulturow steji pod hesłom „Chwile swjećić“. Mjez hosćimi budu Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens, sakska statna ministerka runo­stajenje a integraciju Petra Köpping (wobaj­ SPD) a społnomócnjeny za na­ležnosće wukrajnikow w Sakskej Geert Ma­ckenroth (CDU).

Přikładna žona

Donnerstag, 12. September 2019 geschrieben von:
Berlin (ML/SN). „Monika Pakosnikowa je pola nas w Koblicach, wsy ze 400 woby­dlerjemi, přewšo aktiwna wjesnjanka. Jeli sej něchtó zasłuža, zo ju jako rjekowku wšědnjeho dnja předstaja, potom je to wona.“ Ingrid Mětowa pisa tak w tydźeniku Super-illu wo swojej serbskej sobuwjesnjance. Aktiwna Domowinjanka bě 20 lět předsydka towarstwa žonow a seniorow, organizowaše kolesowarske a druhe­ wulěty, wopyty muzejow, póstnicy a kubłanske zarjadowanja. Wona je tež lětuši 600. jubilej Koblic sobu přihotowała.

Pućuja po Łužicy a po cyłym swěće

Mittwoch, 11. September 2019 geschrieben von:

Serbska rejowanska skupina Smjerdźaca na folklornym festiwalu w Sewjernej Makedonskej była

Južna Koreja, Mexiko, Indiska a Peru – to su jenož někotre kraje, do kotrychž je so Serbska rejowanska skupina Smjerdźaca w minjenych lětach podała. Stajnje w lěću tajku mału turneju přewjeduja. Za­rjadowarjo mjezynarodnych folklornych festiwalow z cyłeho swěta přeprošeja kulturny cyłk z Łužicy na swoje swje­dźenje. Čłonojo rejowanskeje skupiny pod organizatoriskim nawodom Gabriela Krawca ze Smjerdźaceje maja so roz­sudźić, dokal chcedźa jěć. Lětsa wuzwo­lichu sej poměrnje mały a njeznaty kraj: republiku Sewjerna Makedonska.

Na Balkanje rejwali

Łužiscy wuměłcy w portreće

Dienstag, 10. September 2019 geschrieben von:
Nowa kniha Jürgena Maćija „Wuměłcy w Hornjej Łužicy 2“, wopřijaca 70 portretow žiwych kaž tež biografije 130 njebohich wuměłcow regiona, wudospołnja před dźesać lětami wušły prěni zwjazk antologije. Wona twori zakład za aktualnu, hač do spočatka nowembra přistupnu wustajeńcu samsneho mjena we Wuchodosakskej wuměłstwowej hali w Połčnicy. Publikacija kaž tež přehladka nastaštej w zhromadnym dźěle fotografa a towarstwa Kulturne koło Ernsta Rietschela. Lawdatorka wernisaže a zdobom knižneje premjery minjenu sobotu bě dr. Ingrid Koch; hudźbnje wobrubił je premjeru Łužiski róžkowy kwartet z Choćebuza. Foto: Rico Löb

Lětsa hižo 22. raz wuhotowane němsko-serbske nazymske přirodowe wiki na ležownosći zarjadnistwa biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty w Stróži su minjeny kónc tydźenja wjace hač 4 500 wopytowarjow přiwabili. Nimo wobšěrneho poskitka­ něhdźe 80 wikowarjow dožiwichu woni pisany kulturny program. Mjez druhim je sej w tym wobłuku wospjet tež Serbska­ rejwanska skupina Smjerdźaca sylny přiklesk publikuma zasłužiła. Foto: Jurij Helgest

Serbske a słowjanske zynki na wysokim niwowje

Montag, 09. September 2019 geschrieben von:

Stróža (SN/bn). Wosebity koncert twori tradicionalny zazběh kóždolětnych němsko-serbskich nazymskich přirodowych wikow na dworje zarjadnistwa biosfe­roweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty w Stróži. Nimo zarjadnistwa wuhotuje jón tamniše domizniske towarstwo Radiška; Załožba za serbski lud rjad spěchuje.

Hišće lětsa chcedźa rozsudźić

Freitag, 06. September 2019 geschrieben von:

Budyšin (SN/JaW). 12. nowembra ma jasne być, štó budźe nowy jednaćel abo nowa jednaćelka Budyskeho Ludoweho nakładnistwa Domowina (LND). To připowědźi direktor Załožby za serbski lud Jan Budar w rozmołwje z našim wječornikom. Tón dźeń wuradźuje w Podstupimje załožbowa rada a ma tam w naležnosći rozsudźić. „To je trjeba, zo móhł zajimc abo móhła zajimča – je-li trjeba – wupowědźenski čas pola swojeho dotalneho dźěłodawarja dodźeržeć“, Budar wuswětli. Znowawobsadźenje jednaćelstwa LND je trěbne, dokelž poda so dotalna jednaćelka Marka Maćijowa klětu kónc meje na wuměnk.

Pisajće nam!

Freitag, 06. September 2019 geschrieben von:
Lětsa zhladujemy na 30. róčnicu powalenja murje a tak na towaršnostny přewrót w Němskej. Kóždy je chětro napjaty čas hinak dožiwił. Napisajće nam tuž swoje dopomnjenki, kak sće wy, lubi čitarjo, přewrótowy čas dožiwili a posrědkujće je nam. Zawěsće namakaće tež hišće historiske foto, kotrež so k tomu hodźi. Pósćelće nam wšitko za wozjewjenje hač do 1. oktobra pak postalisce na: Serbske Nowiny, Sukelnska 27 (Tuchmacherstr. 27), 02625 Budyšin pak elektronisce na: . Jako hesło podajće prošu „Róčnica“. Wutrobny dźak! Redakcija Serbskich Nowin

Anzeige