Němscy namórnicy w Kielu so pozběhnyli

Dienstag, 06. November 2018 geschrieben von:

Nazymu 1918 bližeše so kónc Prěnjeje swětoweje wójny. Kejžorska Němska bě w tym lěće něhdźe 700 000 wojakow zhubiła. Mjez padnjenymi běchu tež Serbja. Armeje zwjazkarstwa Entente mějachu 210 diwizijow, Němska chětro wosłabjene a materielnje špatnje wuhotowane 207 diwizijow. 8. awgusta 1918 zahajichu armeje Ententy sto dnjow trajacu wulkoofensiwu na zapadźe, z kotrejž stejnišća němskeho wójska přewinychu. Hižo prěni dźeń nadběha Jendźelčanow na sewjerofrancoski Amiens přełamachu dźesatki jich tankow němsku frontu, na kotruž njepřećeljo ze stami kanonow třělachu, po tym z lětadłow bomby mjetachu. 20 000 němskich wojakow tón dźeń padny. Ofensiwa wojakow Ententy zaměrnje postupowaše, jich tanki zadobywachu so dale a hłubšo do němskich stejnišćow. Wojacy kejžorskim generalam přiwołachu, zo chcedźa měr a zo jich zabija, zetkaja-li jich sami.

Nowa wustajeńca přistupna

Dienstag, 06. November 2018 geschrieben von:
Nowa wosebita wustajeńca Budyskeho Serbskeho muzeja „Stary lud – Ze žiwjenja Łužičanow a Milčanow“ pokazuje z rozdźělnymaj, ale zwisowacymaj ćežišćomaj słowjan­ski swět w zažnym srjedźowěku. Čłonojo spěchowanskeho towarstwa Domizniskeho muzeja Dešno wěnuja so eksperimentalnej archeologiji a předstajeja stare rjemjesła – na wobrazu na přikład zhotowjenje wocla – a žiwjenske wobstejnosće před něhdźe 1 000 lětami. Tamny dźěl hač do spočatka měrca přistupneje přehladki wopřijima wurywanki, ale tež mólby a časowe tafle. Foto: SN/Maćij Bulank

Prawicarjam so spjećowali

Montag, 05. November 2018 geschrieben von:

Wostrowc (DP/SN/bn). Wjace hač 3 000 wobdźělnikow je iniciatiwa „Wostrowc zhromadnje swjeći“ kónc tydźenja na 2. měrowym swjedźenju zličiła. Ze zarjadowanjom spjećowachu so přećiwo paralelnemu festiwalej prawicarjow „Tarč a mječ“.

Wostrowska měšćanostka Marion Prange (njestronjanka) zjimaše: „Bě to njepředstajomnje rjany, wjesoły swjedźeń.“ Hižo pjatk běše ministerski prezident Sakskeje Michael Kretschmer (CDU) ze zapalom k tomu namołwjał, zmužiće ciwilnu kuražu pokazać. Dr. Michael Schlittze ze swjedźeń zarjadowaceho Mjezynarodneho zetkawanskeho centruma Marijiny doł měnješe: „Nam je so wospjet poradźiło, ze srjedźišća towaršnosće jasnje přećiwo kóždejžkuli formje prawicarskeho ekstremizma so wuprajić. Wostrowc njeje město, hdźež so sta neonacijow z cyłeje Němskeje zetkawaja. Wostrowc je město, kotrež so kaž lědma druhe swětej wotewrjene za demokratiju zasadźa.“

Koło zarjadowani připowědźiło

Montag, 05. November 2018 geschrieben von:

Třeći raz je so koło za wožiwjenje serbsko­sće w nakromnych kónčinach zešło, zo by na zašłymaj posedźenjomaj namje­towane akcije rozjimało a konkretne zarjadowanja doplanowało. Ni­mo­ toho wuzwoli sej oficialne mjeno.

Budyšin (SN/bn). Informelny kruh za wožiwjenje serbskosće w nakromnych kónčinach je so minjeny pjatk na swojim třećim posedźenju w Budyskej Röhrscheidtowej bašće mjeno „Serbske koło Budyski kraj“ dał. Přitomni dojednachu so nimo toho na to, dale w swójskej organizaciji wotewrjeni a njewjazani nad­konfesionelnje a generacije přesahujcy skutkować.

Prěnje zarjadowanje koła budźe zhromadnje z Rěčnym centrumom WITAJ organizowane swójbne pućowanje 17. nowembra. Annett Brězanec, Měrćin Bałcar a Lorenc Jankowsky chcedźa zajimcow na něhdźe pjećkilometrowskej čarje kołowokoło Malešec wo přirodnych a twarskich pomnikach informować. Za dźěći přihotuja hry a zabawu z bajkami a powěsćemi kónčiny.

Serbske městnosće na panoramowym wobrazu

Montag, 05. November 2018 geschrieben von:

Mjeztym 14. Wojerowske wuměłske wiki­ wotměchu kónc tydźenja zaso tam, hdźež bě před wjace hač 20 lětami premjera zarjadowanskeho rjadu. Łužiska hala sta so za lubowarjow wuměłstwa z cyle wosebitym zetkawanišćom.

Wojerecy (SiR/SN). Přičina přećaha bě do­tal přiběracy wothłós z facitom, zo njebychu rumnosće w Kulturnej fabrice na Piwarskej 1 dawno wjace dosahali. Płoniny wustajenišća, hdźež pokazowachu wjelestronskosć grafiki, molerstwa, keramiki, plastikow, wozdoby a fotogra­fijow, su za wjace hač 80 wuměłcow samo­ hišće rozšěrili. Z Łužiskej halu, hrodom­ a Kulturnej fabriku mějachu prěni raz tři městnosće, hdźež bě pre­zentaciska a předawanska přehladka z wuměłskimi twórbami zarjadowana.

Přewšo derje wopytany bě sobotu popołdnju nazymski koncert chóra Budyšin w Budyskim Serbskim domje. 60 přihotowanym městnam dyrbjachu dalše stólcy přistajić. Zwjetša staršemu publikumej předstajichu chórisća pod nawodom Michała Jancy pisany­ wěnc serbskich a słowjanskich ludowych kaž tež wuměłskich spěwow. Foto: SN/Maćij Bulank

Frenclowe šćežki

Freitag, 02. November 2018 geschrieben von:
Budyšin (SN). „Po serbskich šćežkach“ je titul w Ludowym nakładnistwje Domowina wušłeje słuchoknihi, kotraž nam Alfonsa Frencla znowa zbliži. Domizna a daloki swět, serbska rěč a sempřińdźenje běchu temy, wo kotrychž je sławny serbski publicist čas žiwjenja slědźił. Při tym wědźeše našu mału Łužicu z wulkim swětom zwjazać a pokaza, zo hižo za wrotami dwora nańdźeš podeńdźenja, wo kotrychž je hódno pisać. Teksty je Michał Šołta zestajił, čita Stanisław Brankačk. Režiju wukonješe Michał Cyž. Tež Frencla samoho słyšimy, a to w interviewje z Blanku Funcynej.

Nawodnica so rozžohnowała

Freitag, 02. November 2018 geschrieben von:

Budyšin (SN/bn). Šćěpan Siegfried nawjeduje wotnětka spartu klankodźiwa­dła w Budyskim Němsko-Serbskim lu­dowym dźiwadle. Wčera nastupi zastojnstwo, kotrež je Therese Thomaschke w minjenych dźesać lětach wukonjała. Zasłužbna hrajerka a režiserka rozžohnuje so na wuměnk, chce pak jako hósć dale na jewišću skutkować. Wona bě so wosebje za to zasadźała, serbski poskitk roz­šěrić. Tuchwilu pokazuje NSLDź jeje inscenaciju „Kito husličkar“.

Šćěpan Siegfried, absolwent Berlin­ske­je Wysokeje šule za dźiwadłowe wuměłstwo „Ernst Busch“, njeje tudyšemu publikumej njeznaty. W hrajnej dobje 2011/ 2012 bě wón prěni raz w Budyšinje při­stajeny, hdźež přeswědči publikum w inscenacijomaj „Cowboy Tom abo dyr­dom­dej ze zaka“ a „Stwa swo­bodna“. Jemu bě „samozrozumliwe tu ze serb­šćinu so zeznajomić“, kaž w rozmołwje z SN wu­zběhny. Po třilětnym anga­žemenće w Ko­blenzu wróći so Siegfried loni do NSLDź. Prěnja premjera pod jeho nawodom budźe inscenacija „Pozdźišo abo prjedy“, za kotruž je tohorunja jako režiser a za jewišćowy wobraz zamołwity.

Terminy sej dorěčeć II

Freitag, 02. November 2018 geschrieben von:
Wóspork abo Wojerecy, Serbski abo měšćanski muzej? Abo tola radšo dźiwadło? Poskitk za kulturnje zajimowanych je jeničce njedźelu – wšitke naličene terminy so časowje kryja – chětro wobšěrny. Najprjedy raz wšak to pokazuje, zo je Łužica tež w tym wobłuku atraktiwna a wuběr wulki. Na tamnym boku pak jewi so lěto wob lěto stajnje nazymu dilema: za čo so rozsudźić? Wospjet bu mjez druhim w tutej rubrice namjetowane zarjadowanja lěpje koordinować. Młodźinske towarstwo Pawk je njedawno akterow přeprosyło, zo bychu za jednym blidom wo kmanym rozrisanju za wšěch rozmyslowali: hdy kotry klub reje, koncerty abo sportowu zabawu wuhotuje, što so paralelnje hodźi a što skerje nic? Kak wunošne to naposledk budźe, je hinaše prašenje. Zarjadowanje pak bě znamjo, zo je młodźinje problem wědomy. A njech je kulturnikam druhich runin­ z pohonom! Publikum so dźakuje – z prezencu. Bosćan Nawka

Serbskej basnicy Róža Domašcyna a Měrana Cušcyna (3. a 2. wotprawa) přebywaštej minjeny kónc tydźenja w Pólskej. Najprjedy wěnowaštej so we wobłuku „Poetiskeje rozmołwy mjez Budyšinom a Piłu“ w zjawnej bibliotece města Piła temje „Wo rěčenju a pisanju w swojej maćeršćinje“. Wječor slědowaše zhromadne čitanje. Foto: Pólski zwjazk wučerjow němčiny

Anzeige

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl