Hudźbna jězba na česć patrona

Dienstag, 01. Oktober 2019 geschrieben von:

Koncert ze stawizniskim ekskursom na pišćelowej łubi dožiwić móhli

Budyšin (CRM/SN). Přibližnje šěsćdźesat zajimcow móžeše farar Andreas Höhne njedźelu wječor w Budyskej Michałskej cyrkwi na dnju patrona Božeho domu a wosady, arcyjandźela Michała, witać. Nawjazujo na lětuši 400lětny jubilej wosady wón rjekny: „Bóh so tež do našich stawi­znow měša.“ A tak přeprosy wosadnych kaž tež dalšich hosći na hudźbnu jězbu po lětstotkach z wosadnej organistku Yuko Ikeda kaž tež z wiolinistku Bettinu Witke ze Serbskeho ludoweho ansambla.

Za měrliwu mjezsobnosć

Montag, 30. September 2019 geschrieben von:

Přednošk k interkulturnemu tydźenjej antisemitizmej wěnowany był

Wojerecy (AK/SN). Město Wojerecy móže přećiwo antisemitizmej jasne znamjo dać. „Mjezynarodny projekt Kopolaki by tež šulski předmjet stawizny wobohaćić móhł“, poruči Lipšćanski nabožnowědnik Florian Illerhaus minjenu srjedu na tamnišej ludowej uniwersiće. Něhdźe 20 zajimcow přiwabi jeho přednošk, kotryž słuša k 15 zarjadowanjam města we wobłuku interkulturneho tydźenja Budyskeho wokrjesa.

Čerwjena armeja wuchodnu Pólsku wobsadźiła

Montag, 30. September 2019 geschrieben von:

28. septembra 1939 podpisaštaj w Mo­skwje wonkownaj ministraj Sowjetskeho zwjazka (ZSSR) a Němskeje Wjačeslaw M. Molotow a Joachim von Ribbentrop zrěčenje wo demarkaciskej liniji w Pólskej. Dźeń do toho docpěchu diwizije Čerwjeneje armeje we wuchodnej Pólskej tamnišu, we Versailleskim měrowym zrěčenju­ 1919 postajenu zapadnu mjezu Ruskeje a zetkachu so tam z wojakami Wehrmachty. Jeje komanderam běchu přikazali, zo maja so sowjetskim jed­notkam bjez wojowanja zbližić a so dojednać. Tak docpě tankowy korps gene­rala Heinza Guderiana 28. septembra pola­ Brjesta-Litowska sowjetske jednotki.

Městna wobsadźene byli

Montag, 30. September 2019 geschrieben von:
Štóž chcyše na předstajenju oratorija Měrćina Weclicha „Hrodźišćo“ kónc tydźenja w Chrósćicach porjadne městno měć, dyrbješe tam hižo chětro zahe być. Njewěm, hdy su prěni „pósłani“ městna zabrali a cyłe rynki blokowali. Štóž je jako cuzy kaž ja poł hodźiny do předstajenja na žurlu přišoł, njeměješe žaneje šansy: Wšitke městna běchu „wobsadźene“, byrnjež žurla hišće poł prózdna była. To mi tež ničo pomhało njeje, zo běch sej zastupny lisćik hižo w předpředani kupił. Městno namakał sym skónčnje w poslednim rynku zadnjeje pódlanskeje žurle. Při wšej wuměłskej a techniskej profesionalnosći oratorija bych sej přał, zo ma Serbski ludowy ansambl jako zarjadowar tež problem přihladowarskich městnow w horšći: Pak wšitke stólcy čisłuje, pak sej wone spodźiwne rezerwowanje z drastu abo cedlkami konsekwentnje zakazuje. Na kóncu wšak běch sam wina, dokelž sym to akceptował. Marko Wjeńka

Nowa zběrka

Freitag, 27. September 2019 geschrieben von:
Budyšin (SN). W Ludowym nakładni­stwje Domowina je nowa kniha „W času zeza časa“ Róže Domašcyneje wušła. W swojich basnjach a krótkich tekstach wěnuje so basnica znowa jej bliskim temam kaž serbskej rěči, zničenemu łužiskemu krajej, nahrabnosći, zachodnosći zemje a žiwjenja a bóle hač hewak nje­zwučenym wobkedźbowanjam a fantastiskim wumyslenkam w přirodźe. Dokelž su w zběrce wjacore němske teksty, móže kedźbliwy čitar rozdźělne puće nastaća serbskeje a němskeje basnje přirunać. Titulna ilustracija je wot Lipšćanskeho wuměłca Karla-Georga Hirscha, kiž je hižo časćišo za serbskich awtorow dźěłał.

Budyšin (MCu/SN). Z „dobry wjacor“ postrowichu so wčera wopytowarjo delnjoserbskeho čitanskeho wječorka w Smolerjec kniharni. Něhdyši wučer Erwin Hanuš z Choćebuza předstaji tam swoju nowu knihu „Wósłonki mójogo žywjenja“. Sam je titul do hornjoserbšćiny z „Třěski mojeho žiwjenja“ přełožił. A „třěski“ wujewichu so jako epizody, podawki, anekdoty a dožiwjenja – roztřěskane we wšelakich žiwjenskich stacijach wot dźě­ćatstwa hač do dźensnišeho časa awtora na wuměnku.

Pisajće nam!

Freitag, 27. September 2019 geschrieben von:
Lětsa zhladujemy na 30. róčnicu powalenja murje a tak na towaršnostny přewrót w Němskej. Kóždy je chětro napjaty čas hinak dožiwił. Napisajće nam tuž swoje dopomnjenki, kak sće wy, lubi čitarjo, přewrótowy čas dožiwili a posrědkujće je nam. Zawěsće namakaće tež hišće historiske foto, kotrež so k tomu hodźi. Pósćelće nam wšitko za wozjewjenje hač do 1. oktobra pak postalisce na: Serbske Nowiny, Sukelnska 27 (Tuchmacherstr. 27), 02625 Budyšin pak elektronisce na: . Jako hesło podajće prošu „Róčnica“. Wutrobny dźak! Redakcija Serbskich Nowin

Mjez frontomaj być

Donnerstag, 26. September 2019 geschrieben von:

25. literarna kermuša so w Njeswačidle wotměła

Druhdy maš zaćišć, zo wjetšina tych, kotřiž wšědnje serbsce rěča – potajkim přez wosadne žiwjenje na wsy wusko socialnje zwjazani a swójski miljej tworjacy katolikojo –, na to zabywa, zo su tež hišće druzy ludźo a druhe kónčiny, kotrež su k bohatym serbskim stawiznam přinošowali. Na tamnej stronje zdobom pytnješ, zo ći, kiž dźensa w kónčinach bydla, hdźež je so serbšćina zwjetša jako komunikaciski srědk ze zjawnosće zhubiła, runje tak na swoje serbske korjenje zabywaja. Ludowe nakładnistwo Domowina pak to njezapomina.

Nowa Serbska protyka wěnuje so wsy, kotraž na „tysaclětne stawizny“ zhladuje, kaž Handrij Wirth tam pisa, kotrež su zwjetša serbske byli a w kotrychž su „serbscy wótčincy“, kaž Manfred Laduš-Hermančanski pisa, wulki zaćišć zawostajili – wjes rěka Njeswačidło.

W nowostce wo starych časach zhonić

Donnerstag, 26. September 2019 geschrieben von:

Pančicy-Kukow (HBu/SN). Stólčki wčera wječor w awli Pančičanskeje šule nimale dosahali njejsu, telko ludźi bě na premjeru knihi „Z Lipicy do hole. Wobrazy a powěsće z dawnych časow“ přišło. Zestajiłoj staj ju Michał Anders a Pětr Lipič.

Zawodnje powědaše Michał Anders wo nastaću a rozrjadowanju knihi, kiž je hłownje na kónčinu podłu Klóšterskeje wody wusměrjena a kotraž z pomocu historiskich wobrazow kaž tež nowinskich přinoškow a dalšich tekstow žiwjenske poměry před něhdźe sto lětami rysuje. Zdobom poda Anders dohlad do wužiwanych žórłow. Někotre kopije starych aktow z klóštra Marijineje hwězdy měješe wčera sobu a pokazowaše je. Při tym skedźbni na to, zo njesměł čitar aktow čućiwy być, dokelž so w nich jako dopokazy njeskutkow tež stare nože abo dźěle nopa morjenych chowaja. Na to předčita teksty wo žeńtwje ze zadźěwkami, wo rozrězanych bantach na kwasu, wo morjenej šwalči a wojerski list z lěta 1866, štož je mjez přitomnymi wutrobne smjeće, ale tež hnuće zbudźiło.

Wo demokraće zhonili

Donnerstag, 26. September 2019 geschrieben von:

„Kofej w třoch“ tónraz ze stawizniskim přednoškom

Budyšin (CRM/SN). Rjad „Kofej w třoch“ w Budyskim Serbskim muzeju žněješe wčera jara čiły wothłós. Wědomostny wolontar muzeja Alexander Pólk přednošowaše wo Arnošće Barće-Brězynčanskim a jeho politiskim dźěle jako demokrat na dobro serbskeho ludu.

Anzeige