Smochćicy (CRM/SN). Zhromadnje na Smochčanskim jewišću koncertowali su minjenu sobotu wječor čłonojo měšaneho spěwneho cyłka Markkleeberger Vocalisten a chór Budyšin. Wokalna hudźba z erta jara rozdźělneju ćělesow běše hnujaca a cyłkownje přewšo zajimawa.

Komorny chór z Markkleeberga pola Lipska, kotryž student cyrkwinskeje hudźby Brain Radins diriguje, je mały ansambl z wosom za wokalnu hudźbu horjacych so młodych čłonow. Wotpowědnje wysoka je jich spěwna kultura. Dokelž dotal wjele na wuhotowanju Božich słužbow skutkuja, je jich repertoire na tym polu poměrnje wobšěrny. Zdobom pak su woni tež rjane a dale jara woblubowane stare składby němskeje swětneje literatury ze samsnej horliwosću a zdobom jara zdokonjane přednjesli.

Flensburg (SN/JaW). Europske zjednoćenstwo dźenikow w mjeńšinowych a regionalnych rěčach (MIDAS) je minjeny pjatk w Flensburgu Myto MIDAS a Myto Otta von Habsburga spožčiło.

Myto MIDAS dósta Gabriel von Toggenburg, wěnowacy so we wosebitej seriji w němskim dźeniku w Italskej Dolomiten europskim a mjeńšinowym temam pod hesłom „Europske třěski“. Toggenburg bě zdobom „jedyn z iniciatorow Myta Otta von Habsburga a je tohorunja wjelelětny podpěraćel MIDAS. Lěta 2008 zorganizowa wón wopyt zjednoćenstwa pola Otta von Habsburga“, rjekny redaktor dźenika Dolomiten Hatto Schmit w lawdaciji.

Tež za nas zajimawe

Montag, 13. Mai 2019 geschrieben von:
Zo medije hromadźe dźěłaja, ničo nowe wjac njeje. Zo pak hnydom dwě mjeńšinowej a dwě wjetšinowej nowinje a k tomu hišće danske a němske kooperuja, štož maja ze zrěčenjom podkładźene, je w Němskej nowe a tohorunja jónkrótne. Puć hač k tomu bě, kaž minjene dny zhonich, chětro kamjenjaty. Wšako njeběchu sej Danojo a Němcy stajnje přezjedni, štož wójny a bitwy w zańdźenosći dopokazuja. To pak su stawizny, a tuž wusyłaja žurnalisća ze sewjera jasny signal do Europy, mjenujcy: Móžemy zhromadnje skutkować, najebać to, štož w zašłosći bě. Ale rěčeć­ ze sobu dyrbimy! A to su danscy a němscy žurnalisća činili. „Flensburgski model“ mam tež za serbske medije za spomóžny. Serbske Nowiny a Serbski rozhłós kaž tež Wuhladko drje hižo zdźěla hromadźe dźěłaja, štož někotrym hódź njeje, přiwšěm měli to zesylnić a njeměli so za konkurentow měć. Tak wjac za swój lud wuskutkujemy. Janek Wowčer

Tuchwilu zwučuja čłonojo Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom intendantki Judith Kubicec za mejske wudaće koncertneho rjadu „Wobkuzłaca klasika“. Spěwnu podpěru maja ze stron sopranistki Daniele Hazec a baritona Pětra Cyža. Prěni koncert je zajutřišim na dnju maćerje w 17 hodź. na žurli SLA w Budyšinje. Foto: Stefan Cuška

Štyrjo wuměłcy maja jedne poselstwo

Freitag, 10. Mai 2019 geschrieben von:

Mjez štyrjomi fotografami, kotřiž tuchwilu we Wojerowskej Kulturnej fabrice wustajeja, je Budyski fotograf Jürgen Maćij. Wón sadźa ze swojimi dźěłami na grafiske struktury a wurězki z přirody we wulkoformaće.

Wojerecy (SiR/SN). Z wuběrom swojich fotografijow Jürgen Maćij z Budyšina, Georg Krause z Berlina, Frank Höhler z Drježdźan a Thomas Kläber z Choćebuza přirodu, industriju, towaršnostne łamki a čłowjekow w scenach perfektnje zwobraznjeja. Někotre motiwy so same rozjasnjeja. Druhe wobhladowarjej zaso dowoleja, je na swoje wašnje interpretować. Napřećiwki zetkawaja jasne struktury a linije. Wone pokazuja žiwjenje we wšej jeho boha­tosći.

Jürgen Maćij ma wosebity wid na detaile. W swojich dźěłach wěnuje so mjez druhim ludźom a rozłamanym krajinam. Rozmyslować měli wo tym, jeho impozantnje skutkowacy wobraz „Stubaiski lodowc w Awstriskej“ na hinaše městno powěsnyć. Přetož w běhu dnja, to rěka we wustajenskim času, wotewrjene durje kofejownje foto zakrywaja.

Praske knižne wiki „Svět knihy“ přiwabjeja kóžde lěto tysacy wopytowarjow a sta wustajerjow, mjez kotrymiž je tež lětsa zaso Ludowe nakładnistwo Domowina. Jutře čita we wobłuku literarneho festiwala na wustajenišću w Přemysłowym palasće w Holešovicach Křesćan Krawc ze swojeje knihi „Sej statok stajili“. Foto: Marian Žur

Njewšědny dźeń w Ochranowje dožiwił

Donnerstag, 09. Mai 2019 geschrieben von:

Dóstach přeprošenje na dźěłarničku wo modelu křesćanskeje socialneje utopije k wědomostnemu slědźenju dr. Iriny Modrow w Ochranowskim konferencnym centrumje – a to wot zarjadowarjow­ „Modrow Stiftung“ a „Brüdergemeine“. W mjeńšej žurli słuchaše poslednju wutoru měrca ně­hdźe 35 přitomnych, mjez nimi dwě Serbowce a pjeć Serbow, na přednoški. (SN su wo tym informowali).

Prof. dr. Jindřich Halama z Ewangelskeje fakulty Praskeje Karloweje uniwersity poda zakład do tematiki. Rysowaše stawizny Ochranowskeho bratrowskeho hibanja, pokaza na korjenje socialneje utopije w radikalnych žadanjach husitow ze zaměrom, swět zrjadować po namołwje Mateja 23/4-8 a 19. To bě a je hišće dźensa jedne z hesłow noweje cyr­kwje, teje, w kotrejž wšitcy čłonojo wosady z jednoho kelucha pija: Wšo słuša wšěm! Po Lukašu: Prawy křesćan wobsydstwo wotpokazuje. Bohačk njemóže křesćan być!

Křesćan Krawc čita na wikach

Donnerstag, 09. Mai 2019 geschrieben von:

Praha (SN/MiR). Ludowe nakładnistwo Domowina wobdźěla so wot dźensnišeho hač do njedźele w Praze na 25. mjezynarodnych knižnych wikach a literarnym festiwalu. Serbske nakładnistwo słuša k stajnym wustajerjam, a to hižo wot časa załoženja wikow, kotrejež lětuše hłowne hesło rěka „Dopomnjenki a memoary“.

Kruty partner LND, Towarstwo přećelow Serbow, chce so na stejnišću Budyskeho nakładnistwa L 803 na tradicionalnym wustajenišću w Přemysłowym palasće w Holešovicach wo nowostkach informować. LND poskića tam mjez něhdźe sto titulemi Serbskej protyce, dźěćace knihi, beletriju, słowniki, wědomostnu literatura, słucho­knihi a dalše.

W srjedźišću pak steji lětsa kniha Křesćana Krawca „Sej statok sta­jili“. We wobłuku­ literarneho festiwala čita tam awtor sobotu ze swojeje knihi. Wuho­towar zarjadowanja je zwjazk čěskich knihikupcow a nakładnikow Svět knihy.

Ličba wustajerjow z cyłeho swěta lěto wob lěto přiběra. Hóstny kraj literarneho festiwala, wotměwaceho so za čas knižnych wikow, je lětsa Łaćonska Amerika.

Jury najlěpšich dorosta zwěsćiła

Donnerstag, 09. Mai 2019 geschrieben von:

Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je swoje 66. wubědźowanje wo najrjeńše­ jutrowne jejko za dorost zakónčił. Zajim wobdźělnikow bě wo­spjet wulki.

Budyšin (SH/SN). 42 dźěći a młodostnych w starobje štyrjoch do 23 lět je swoje kolekcije debjenych jejkow zapodało. Dale su rjadowniske cyłki Kulowskeje a Rakečanskeje zakładneje šule ze 112 šulerjemi jutrowne jejka wotedali. Wosebje woblubowana bě technika bosěrowanja. Tež wóskowanska technika bu často wužiwana. Spěchowanske towarstwo wosebje zwjesela, zo su štyri dźěći mjez dźewjeć a 14 lětami rjane škrabane jejka wotedali a jedna 13lětna holca wulkotnu kolekciju wužrawanych jejkow, štož zasłuža sej wosebite připóznaće.

Weronika Suchowa ze Spěchowan­skeho kruha za serbsku ludowu kulturu a Sonja Hrjehorjowa, projektowa managerka Domowiny, stej wšitko přihoto­wałoj, zo by jury, w kotrejž skutkowaštej Andrea Pawlikowa a Felicia Touvenot, najlěpše kolekcije wuzwolić móhła. Rozsud za najkmańše kolekcije njeběše jednory, dokelž běše kwalita zapodatych kolekcijow jara dobra.

Mytuja najlěpšu filmowu knihu

Mittwoch, 08. Mai 2019 geschrieben von:

Žitawa (SN/MiR). 16. nysowy filmowy festiwal steji lětsa pod hesłom „Homo politicus“ – politiski čłowjek. Přičina tohole wusměrjenja je wólbne lěto 2019. Tak zapřijimaja filmy historiske a politiske wuwiće minjenych lětdźesatkow.

Wčera wječor su festiwal w Žitawskim Gerharta Hauptmannowym dźiwadle zahajili. Hač do njedźele maja zajimcy na dwaceći hrajnišćach w třikrajowym róžku składnosć, sej něhdźe 120 paskow wobhladać. Najlěpše z wobłuka hrajny, dokumentarny a krótkofilm mytuja ze skulpturu Nysowe ryby. Hłowne myto za najlěpši hrajny film – lětsa w hódnoće 10 000 eurow – spožči sakska statna ministerka za kultus dr. Eva-Maria Stange (SPD). Zdobom wuznamjeni jury w tej kategoriji najlěpši hrajerski wukon a scenowy wobraz. Prěni króć mytuja najlěpšu filmowu knihu. Produkcije běža tež na wustajeńcach a koncertach. Přinoški Serbow lětsa zastupjene njejsu.

Patronat festiwala přewzali su sakski ministerski prezident Michael Kretsch­mer (CDU), hejtman Liberecskeho regiona Martin Půta a Zgorzelecski měšćanosta Rafał Gronicz.

Anzeige