Hłowne myto za film šulerjow

Freitag, 23. Oktober 2020 geschrieben von:
Choćebuz (SN). Młodźinski stawizniski projekt „Mjeńšina pod ćišćom – Serbja w NDR“ Choćebuskeho centruma za čłowjeske prawa je z 10 000 eurami dotěrowane hłowne myto wubědźowanja „Serbski pśichod: Łužica“ braniborskeho kulturneho ministerstwa dobył, kaž centrum zdźěli. W kooperaciskim projekće z Choćebuskim Delnjoserbskim gymnazijom (DSG) a Załožbu za serbski lud je štyrnaće młodostnych wo situaciji Serbow w NDR slědźiło a hromadźe z łužiskim filmowcom Stefanom Göbelom dwurěčny krótkofilm „Zymske prózdniny“ produkowało. „Za šulerki a šulerjow, kotřiž su dwě lěće­ w swojim wólnym času rozmołwy z časowymi swědkami wjedli a žórła wuhód­noćili, je to zasłuženy hoberski wuspěch“, měni wučerka DSG Angela Šurman­nowa, kotraž je projekt přewodźała. Z dźělom mytowanskich pjenjez chce Centrum za čłowjeske prawa serbsku kulturu regiona direktnje podpěrać. 2 000 ma Spěchowanske towar­stwo DSG dóstać, 1 000 eurow chcedźa Stefanej Göbelej přewostajić. Zbytne pjenjezy maja mjez druhim k tomu słužić, potłóčowanje Serbow w šulskim kubłanju wobjednawać.

Pokazaja historiske hrajne karty

Freitag, 23. Oktober 2020 geschrieben von:
Pod hesłom „Karty hrać“ wustaja Muzej Budyšin hač do 17. januara swoju zběrku histo­riskich kartowych hrow w kooperaciji z Němskej towaršnosću kartowych hrow „Bube Dame König“. Motiwy kartow běchu w běhu lětstotkow jara wšelakore. Restawratorka Friederike Szlosze pokazuje tu łopjena, na kotrychž su wikowanske sceny widźeć. ­Lipšćanske nakładnistwo „Industrie Comptoir“ Friedricha Gotthelfa Baumgärtnera je ju 1818 wudało. Tež w Budyšinje je dotal njeznata ćišćernja karty z motiwami kaž su to drasty, powołanja a měšćanske napohlady produkowała. Foto: SN/Hanka Šěnec

Rólna reforma w Hornjej Łužicy (kónc)

Freitag, 23. Oktober 2020 geschrieben von:

Spjelnił by so tak són mnohich Serbow, wšako běchu łužiscy ryćerkublerjo bjez wuwzaća Němcy.

Styki k Serbam jemu stajnje wažne byli

Donnerstag, 22. Oktober 2020 geschrieben von:

Žurnalist, awtor a čestny prezident eksilo­weho P.E.N.-kluba němskorěčnych krajow­, Hans Lindemann, je 9. oktobra w starobje 92 lět w Kölnje zemrěł. Hans Lindemann bě wuběrny znajer wuchodneje Europy a wobhnadźeny organizator z daloko sahacymi stykami. Při tym bě jemu stajnje wažne, zo wostanje w pozadku. Hišće derje w dopomnjeću wo­stali su wjacore wot njeho po powalenju murje přihotowane wjele wobkedźbowane mjezynarodne kongresy w Němskej – w Drježdźanach, w klóštrje Marijny doł we Wostrowcu – w Belgiskej a Čěskej.

Wosebje wažne běchu Hansej Lindemannej stajnje styki k Serbam. Tak móže­še zemrěty w běhu časa tež rjad serbskich spisowaćelow za sobudźěło w eksil-PEN-klubje zdobyć, mjez nimi Róžu Domašcynu, Benedikta Dyrlicha a Tima Meškanka.

Hance Krawcec k 30. posmjertninam

Donnerstag, 22. Oktober 2020 geschrieben von:

Ćetu Hanku znaju ze swojich młodych lět sem. Z přećelom Janom Deleńkom smój sej jako młodostnaj předewzałoj, zo pojědźemoj z kolesom z Njebjelčic k přećelkam do Harrachova. Naju prěnja stacija běše po čěskej hranicy Varnsdorf. Wědźachmoj, zo je na tamnišej farje serbski katolski farar Michał Rab. A nadźijachmoj so, zo dóstanjemoj pola njeho nóclěh. Farar naju serbsce narěča, ale njeměješe za nas žane chwile a žadyn nóclěh. „Zaklinkajće pola Hanki Krawcec, kotraž tu na farje bydli, snadź wona wam pomha“, so wón z namaj rozžohnowa. Smój zaklinkałoj a po krótkim času zastupichmoj do bydlenja małeje, čiłeje staruški z wjesołymaj wočomaj.

„Njebjelčicy znám, mám tam dobrou kamarádku Cecilii Nawkec. Samozřejme, že tu múžete přenocovat“, wona wjesoła rjekny.

Tikety za festiwal jenožw předpředani

Donnerstag, 22. Oktober 2020 geschrieben von:

Choćebuz (SN/CoR). Dwě njedźeli do zahajenja 30. Choćebuskeho filmoweho festi­wala, kotryž wotměje so wot 3. do 8. nowembra nimo toho tež w Eisenhüttenstadće, Berlinje, Zhorjelcu, Zgorzelecu a Zielonej Górje, započnu nětko zastupne lisćiki předawać. Lětsa móžeš tikety ­jenož online přez internetnu stronu www.filmfestivalcottbus.de dóstać, a to jenož do započatka festiwala. Njebudźe móžno w festiwalowym času a na městnje hrajnišćow zastupny lisćik kupić. ­Dokelž steji koronapandemije a hygieniskich předpisow dla jenož třećina městnow w kinach k dispoziciji, poručeja zarja­dowarjo, sej sčasom tiket za film, kotryž chceš sej wobhladać, wobstarać. Tež za streamingowy poskitk su kapacity wobmjezowane. Prěni raz poskićeja wjace hač połojcu festiwalneho programa jako­ stream, a to wot 3. do 21. nowembra.

Z lóštom na wjace serwěrowane

Donnerstag, 22. Oktober 2020 geschrieben von:

Budyšin (CRM/SN). Před 75 lětami, njeposrědnje po zakónčenju Druheje swětoweje wójny, jako ležeše jeho ródny Koslow runje tak w rozwalinach kaž Róžeńčanska cyrkej, w kotrejž běše wón jako cistercienski rjadnik přez 30 lět skutkował, zemrě wón w starobje 76 lět: Romuald (Mikławš) Domaška. Tele žiwjenske daty mjenowaše wčera wječor dramaturgowka Serbskeho ludoweho ansambla Jěwa-Marja Čornakec, wopytowarjow na pokročowanje rjadu „Zynki a linki“ witajo. Dźiwadźelnik Jurij Šiman čitaše wujimki z 1961 wušłeje antologije „Wokoło sta­re­ho młyna“. Běše to krótkoproza, kotraž drje je žortniwa a z tym wosebje zabawna, ale tola tež poselena ze socialnej kritiku.

„... hdyž lisćowy žołći so štom“

Donnerstag, 22. Oktober 2020 geschrieben von:

Lětsa je Serbski ludowy ansambl swoje nazymske koncertowanje do sakralneho ruma přepołožił. Zdobom je program w dalokej měrje wotpowědnje wusměrił. Prěni koncert 18. winowca w Budyskej Marje Marćinej cyrkwi wopyta něhdźe 70 hosći. Dalši je na pokutnym dnju w Bukečanskej cyrkwi planowany.

Hosćo w Budyšinje radowachu so nad dobrej zestawu a wězo tež nad zdokonjanym přednošowanjom wokalnych a instrumentalnych twórbow profesionalnych wuměłcow pod dirigatom Andreasa Pabsta. Poradźi so jim, tež pod ćežu tuchwilnych hygieniskich postajenjow dosć homogeny chórowy zwuk docpěć.

Milion eurow wjace w etaće 2021

Dienstag, 20. Oktober 2020 geschrieben von:

Bjez serbskeho wobdźělenja – předsyda Domowiny Dawid Statnik bě so runja direktorej Załožby za serbski lud Janej Budarej zamołwić dał – je so wčera 119. posedźenje kulturneho konwenta Hornja Łužica-Delnja Šleska w runje ­hakle wotewrjenej Hórnikečanskej Energijowej fabrice wotměło.

Hórnikecy (SN/CoR). Tróšku wjace hač klětuše dochody chce kulturny konwent přichodne lěto wudać. Móžno to je, dokelž mějachu hižo kónc minjeneho hospodarskeho lěta pozitiwny etat. Tak z tym liča, zo kónc tohole lěta 2020 hišće milion eurow zbywa. W etaće za přichodne lěto chcedźa ze zbywacych pjenjez něhdźe 550 000 eurow wupłaćić. Dohromady planuja tak z wudawkami we wysokosći 18,5 milionow eurow. Z něhdźe 16 milionami eurow spěchuja klětu 46 institucijow kaž su to dźiwa­dła, muzeje, hudźbne šule, zwěrjency a biblioteki. Wjace hač połojcu pjenjez dóstanjetej dźiwa­dle kulturneho ruma: Gerharta Hauptmannowe dźiwadło Zhorjelc-Žitawa 6,8 milionow eurow a Němsko-Serbske ludowe dźiwadło Budyšin 2,3 miliony eurow.

Ze „Stareho nana“ čitał

Dienstag, 20. Oktober 2020 geschrieben von:
W swojim rjedźe hudźbno-literarnych wječorow „Zynki a linki“ je dujerski kwintet Serbskeho ludoweho ansambla zhromadnje z dźiwadźelnikom Stanisławom Brankačkom (nalěwo) w Złokomorowskej Serbskej cyrkwi z hosćom był. Předpisow škita před koronawirusom dla mějachu hudźbnicy před sobu škleńčane sćěny a akterojo kaž hosćo mějachu trěbne wěstotne wotstawki dodźeržeć. Stanisław Brankačk čitaše minjeny pjatk wubrane wurězki z hnujaceho awtobiografiskeho romana Jurja ­Brězana „Stary nan“. Hudźbny ramik spožči dujerski kwintet wječorkej z twórbami Jana Pawoła Nagela a Alfonsa Jancy. Foto: Jill-Francis Ketlicojc

słowo lěta 2020

Anzeige