Merkel: Rólu WHO sylnić

Freitag, 04. Dezember 2020 geschrieben von:

New York (dpa/SN). Generalny sekretar UNO António Guterres je sej wěsty, zo njeby koronapandemija tajke rozměry měła, bychu-li kraje swój čas poručenja Swětoweje strowotniskeje organizacije (WHO) dodźerželi. WHO bě wot wšeho spočatka „fakty a wědomostnu orientaciju“ podała, rjekny Guterres wčera k zahajenju dwudnjowskeje wurjadneje zhromadźizny UNO. Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) namołwješe, rólu WHO w pandemiji dale sylnić.

Wjetšina za kruty silwester

Berlin (dpa/SN). Snadna wjetšina ludźi w Němskej wita, zo měli wobmjezowanja koronawirusa dla hody trochu zběhnyć. To je wuslědk reprezentatiwneho naprašowanja w nadawku sćelaka ARD. Tak ma 53 procentow prašanych planowane wolóženja za prawe, 44 proc. porno tomu za wopačne. Na wšě 68 proc. móžne zběhnjenje wobmjezowanjow chětro kritisce wobhladuje, jeničce 30 proc. je wita.

Rozsudźa wo imuniće

Po dźesać lět trajacych twarskich dźěłach su dźensa w němskej stolicy nowy dźěl podzemskeje železnicy přepodali. Berlinjenjo a hosćo móža wotnětka direktnje mjez Alexanderowym naměstom a Hłownym dwórnišćom tam a sem jězdźić. Nastali su tři nowe stacije podzemskeje. Twar 2,2 kilometraj dołheje čary płaćeše 540 milionow eurow. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Měli struktury přepruwować

Freitag, 04. Dezember 2020 geschrieben von:

Magdeburg (dpa/SN). Předsyda saksko-anhaltskeje CDU Holger Stahlknecht je „ně“ swojeje frakcije k zwyšenju rozhłosoweho popłatka zakitował a w tym zwisku na wobraz wuchodneje Němskeje w zjawnoprawniskim rozhłosu pokazał. Sćelaki njejsu transformaciski proces na wuchodźe, kiž je žiwjenje mnohich ludźi zasadnje změnił, dosahajcy wotbłyšćowali, rjekny 56lětny Magdeburgskim nowinarjam. Zjawnoprawni njerozprawjeja sčasami na samsnej runinje ludźi, ale skerje „z pozběhnjenym porstom“.

CDU nochcyła swobodu medijow wobmjezować. Přiwšěm dyrbjało móžno być struktury tych přepruwować, kotřiž su wot přinoškow ludźi žiwi.

Tuchwilu wočakuja, zo Saksko-Anhaltska ze swojim wetom cyłoněmske zwyšenje rozhłosoweho popłatka wo 86 centow na potom 18,36 eurow wob měsac k 1. januarej blokuje. CDU chce so zwyšenju dale spjećować, tež AfD. SPD a Zeleni su za wyši popłatk. Njedyrbjeli-li so dojednać, hrozy wot lěta 2016 knježaca koalicija CDU, SPD a Zelenych rozpadnyć.

Cigaretu kurił

Freitag, 04. Dezember 2020 geschrieben von:
Mainz (dpa/SN). Amokowy šofer, kiž bě ze swojim awtom w Trieru pjeć ludźi morił a wjacorych zranił, je po njeskutku awto wotstajił a sej cigaretu zapalił. Policisća namakachu 51lětneho za awtom stejaceho. „Tam je so wón zastojnikam wošćěrał“, kaž policajski prezident Triera Franz-Dieter Ankner dźensa w Mainzu zdźěli. Policisća skućićela na to zajachu.

To a tamne (04.12.20)

Freitag, 04. Dezember 2020 geschrieben von:

Z awtom nana a ze 120 km/h staj 13lětnaj hólcaj w Garbsenje pola Hannovera před policiju ćěkałoj. Hólcaj běštaj wobsadce policajskeho awta napadnyłoj, dokelž skutkowaštaj „jara młodaj“. Jako chcychu zastojnicy jeju kontrolować, stupi „šofer“ na płun. Ze 120 km/h smaleše awto tež po dróhach, hdźež bě jeno 30 km/h dowolenych. Z pomocu dalšeho policajskeho jězdźidła móžachu ćěkaceju skónčnje zadźeržeć a zajeć. Wukopa so, zo słuša awto nanej młodeho šofera.

Listy do přichoda pósłać móža wobydlerjo Freiburga. Wyši měšćanosta Martin Horn jich namołwja swoje dožiwjenja w časach koronapandemije napisać, zo bychu ludźo za sto lět wo tym zhonili. Wočinić maja so listy hakle w lěće 2120, hdyž swjeći Freiburg tysactu róčnicu wobstaća. Listy z adresu wotpósłarja přijimuja w radnicy hač do 15. julija 2021.

Zakaz wobkrućeny

Donnerstag, 03. Dezember 2020 geschrieben von:

Bremen (dpa/SN). Za sobotu planowana wulkodemonstracija tak mjenowanych prěkimyslerjow přećiwo koronapolitice w Bremenje wostanje zakazana. Tamniše zarjadniske sudnistwo je wčera wječor zakaz měšćanskeho zarjadnistwa wobkrućiło, dokelž ma strach infekcijow za přewulki. Organizatorojo akcije mjeztym na wyšim zarjadniskim sudnistwje přećiwo zakazej skorža. Iniciatiwa prěkimyslerjow bě 20 000 wobdźělnikow přizjewiła.

Hrozy masiwna chudoba

New York (dpa/SN). Dołhodobne wuskutki koronapandemije móhli po informacijach UNO ličbu jara chudych ludźi na swěće na wjace hač miliardu powjetšić. Tajkemu wuwiću hodźi so wokomiknje hišće zadźěwać, rěka w dźensa wozjewjenym přepytowanju swětoweje organizacije. Fachowcy běchu tři wšelake ­scenarije naćisnyli. Hač woprawdźe k najhóršemu dóńdźe, wotwisuje wot rozsudow politikarjow. Inwestować měli woni do socialnych programow, digitalizacije a do boja přećiwo změnje klimy.

Nowe wumjetowanja Trumpa

Z tradicionalnym zaswěćenjom wjace hač 50 000 pisanych lampičkow na drje najsławnišim hodownym štomje swěta je ­milionowa metropola New York wčera wječor lětsa do adwenta startowała. Wobmjezowanjow koronapandemije dla wotmě so spektakl bjez přihladowarjow. Policija bě kónčinu zaraćiła. Foto: dpa/Yuki Iwamura

Wobmjezowanja podlěšene

Donnerstag, 03. Dezember 2020 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Koronapandemije dla wukazane wobmjezowanja zjawneho žiwjenja ze zawrjenymi hosćencami, muzejemi, dźiwadłami a wólnočasnymi institucijemi su hač do 10. januara podlěšene. To su němska kanclerka Angela Merkel (CDU) a ministerscy prezidenća zwjazkowych krajow na swojim wčerawšim wuradźowanju wobzamknyli. „Zasadnje wostanje wšitko, kaž je. Hodowne wuwzaća maja so hišće zrjadować“, rjekny kanclerka po wuradźowanjach.

Po informacijach powěsćernje dpa běchu sej předewšěm Angela Merkel, sewjerorynsko-westfalski ministerski prezident Armin Laschet(CDU) a bayerski ministerski prezident Markus Söder (CSU) přiwótřenje naprawow žadali. Tak mjenowany dźělny lockdown płaći wot spočatka nowembra. Najebać naprawy su ličby natyknjenjow z koronawirusom dale wulke. Roberta Kochowy institut je 22 046 nowych padow registrował.

Mjeńšinu mjelčeli

Donnerstag, 03. Dezember 2020 geschrieben von:

Trier (dpa/SN). Dwaj dnjej po amokowej jězbje w Trieru su tam dźensa smjertne wopory njeskutka a wšěch dalšich po­trjechenych wopominali. Wyši měšćanosta Wolfram Leibe bě wobydlerjow napominał, w 13.46 hodź. mjeńšinu dołho za morjenych a zranjenych mjelčeć. W měsće a po cyłym biskopstwje zwonjachu zwony cyrkwjow.

Při amokowej jězbje, kiž bě so wutoru runje w 13.46 hodź. započała, bě 51lětny muž ze swojim awtom pjeć ludźi morił – mjez nimi dźewjeć tydźenjow stare dźěćo a jeho nana – a je 18 dalšich zranił. Wón sedźi mjeztym w přepytowanskej jatbje.

Wjace prawicarjow w policiji

Donnerstag, 03. Dezember 2020 geschrieben von:

Frakcija Lěwicy w sakskim nutřkownym ministerstwje so naprašowała

Drježdźany (SN). W rjadach sakskeje policije je minjene lěta k wjele wjace podawkam dóšło – zastopnjowanym jako „podhladne pady nastupajo prawicarski ekstremizm“ –, hač bě dotal znate. To wuchadźa z małeho naprašowanja Kerstin Köditz, rěčnicy frakcije Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje za antifašistisku a nutřkownu politiku. Tak zwěsćichu wot lěta 2014 dalše dwaceći wusahowacych padow, jeničce lětsa šěsć. Wobdźěleni běchu na nich 23 zastojničow a zastojnikow kaž tež po tarifje přistajeni. Pod smužku je rěč wo 37 padach.

Anzeige