Chcedźa talibanow pušćić

Dienstag, 12. November 2019 geschrieben von:

Kabul (dpa/SN). Afghaniske knježerstwo je zwólniwe třoch wysokorjadnych militantnych talibanow z jastwa pušćić, jeli woni dweju zawlečeneju pušća. To je knježerstwo w stolicy Kabulu připowědźiło. Mjez potrjechenymi talibanami je Anas Hakkani, bratr jednoho z najwyšich nawodow radikalnoislamskich wojowarjow. Na tamnym boku maja talibanojo wot lěta 2016 ameriskeho profesora Kevina Kinga a jeho awstralskeho kolegu Timo­thyja Weeksa w rukach. Z wuměnu chcedźa měrowe jednanja wožiwić.

Wobydlerska konferenca

Nairobi (dpa/SN). Zastupnicy wjace hač 160 krajow wuradźuja wot dźensnišeho w keniaskej stolicy Nairobiju wo wuwiću swětoweho wobydlerstwa. Na třidnjowsku konferencu wočakuja něhdźe 6 000 ludźi. Němsku zastupuje Maria Flachs-barth, parlamentariska statna sekretarka we wuwićowym ministerstwje. Fachowcy liča z tym, zo swětowe wobydlerstwo wot tuchwilu nimale wosom miliardow ludźi hač do lěta 2050 na dźesać miliardow rozrosće.

Maas hrozy Iranej

W pólskej stolicy Waršawje su wčera ze swjedźenskim ćahom 101. róčnicu njewotwisnosće woswjećili. Po lětstotki trajacym dźělenju běchu 11. nowembra 1918 pólski stat załožili. Tak skedźbnichu wčera tež na historiske podawki w stawiznach kraja, kaž na wuspěšnu bitwu přećiwo Turkam před Wienom lěta 1683. Wójsko nawjedowaše tehdy pólski kral Jan Sobieski. Foto: dpa/Jaap Arriens

Je wukon hišće měritko?

Dienstag, 12. November 2019 geschrieben von:
Knježerstwo je so na zakładnu rentu dojednało. Skónčnje je politika na hižo dawno eksistowacu mizeru reagowała – ale dosaha to? Najwšelakoriše studije mjeztym zwěsćeja, zo chudoba w starobje ně­hdźe wot lěta 2006 zaso přiběra a trjechi tež tych, kotřiž su čas žiwjenja na přikład jako frizerka dźěłali a přinoški do rentoweje kasy płaćili. Małeje mzdy dla pak přemało won dóstanu. Po přikładźe SPD dóstanje frizerka, kotraž je 40 lět minimalnu mzdu zasłužiła, wot 2021 město 528 eurow 933 eurow zakładneje renty. Što napadnje? System prědku a zady njefunguje. Njedosaha-li hižo minimalna mzda za rentu, je naš na wukon załoženy rentowy system scyła do prašenja stajeny. Globalizacija a neoliberalizm datej strowić! Nětko maja dawki – to rěka solidarita – to wurunać, štož wukonowy princip hižo dawno njezdokonja. Je načasu cyły system wot hłowy zaso na noze stajić. Cordula Ratajczakowa

Wuradźuja wo znjewužiwanju

Dienstag, 12. November 2019 geschrieben von:

Drježdźany (dpa/SN). Ewangelska cyrkej w Němskej (EKD) je dźensa ze swojej synodu w Drježdźanach pokročowała. Wosebje wuradźowali su wo tym, přepytować pady splažneho znjewužiwanja. Tajke njeskutki běchu so minjene lětdźe­satki tež w ewangelskej cyrkwi jewili. Něhdźe 600 woporow dotal zwěsćichu. Mjeztym je cyrkej směrnicy za škit před znjewužiwanjom wobzamknyła a njewotwisny kontaktny běrow zarjadowała. Planowana je cyłoněmska rozprawa. Prěnje wuslědki wočakuja za dwě lěće.

Na wčerawšim prěnim dnju su sej wobdźělnicy synody hladajo na dale a wjac wójnow a namocy po wšěm swěće sylniše zasadźenje za měrniwe rozrisanje mjezynarodnych konfliktow žadali. W zhromadnej rezoluciji sej žadaja, „wojersku namóc a wójnske srědki krok po kroku přewinyć a wšitko činić, zo by so nowym konfliktam zadźěwało“.

Wotewrjene je dale prašenje, hač sej cyrkej kompletny pacifizm žada abo hač ma wojerske zasadźenje z humanitarnych přičin za etisce zastupujomne.

Kretschmer a Woidke za rentu

Dienstag, 12. November 2019 geschrieben von:

Kompromis wulkeje koalicije přewažnje witaja – kritika z křidła CDU

Berlin/Podstupim (dpa/SN). Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer je wujednany kompromis koalicije nastupajo zakładnu rentu zhromadnje ze swojim posaarskim kolegu Tobiasom Hansom (wobaj CDU) witał. Je wažne, zo politika swoje přilubjenja dodźerži a zo koalicija dopokazuje, zo je jednanjakmana, rjekny Kretschmer wčera do wuradźowanja stronskich gremijow w Berlinje. Ludźo su po jednanjach, kotrež su so přez wjacore wólbne doby ćahnyli, na zakładnu rentu čakali. „Je stajnje tak: Koalicija ženje na wěcownych temach nje­zwrěšći, ale stajnje jenož na wosobach“, rjekny Kretschmer hladajo na staw čorno-čerwjeneje koalicije. „Tute wosoby pak su so nětko přewinyli a su pokazali, zo móža něšto zdokonjeć. To je dobry signal.“ W Sakskej z toho wuchadźeja, zo móhło něhdźe 200 000 ludźi ze snadnej mzdu wot zakładneje renty profitować.

To a tamne (12.11.19)

Dienstag, 12. November 2019 geschrieben von:

We wopačnym měsće plakaty lěpiło je wabjenske předewzaće. Nětko wabitej dwaj hoberskej plakataj w hessenskim Fürthu za předstajenje Moskowskeho baleta w měšćanskej hali, byrnjež tam scyła žanu tajku njeměli. Měnjeny bě Fürth pola Nürnberga. „To je čłowjeski zmylk, kotryž nětko skorigu­jemy“, zdźěli zamołwita wabjenska agentura. W měsće so tomu směja, wšako su tež w radnicy zwučeni, zo dóstawaja stajnje zaso póštu, kotraž słuša poprawom do Fürtha w Bayerskej.

Sydom kilogramow skaženeje a smjerdźateje kruwjaceje kože su cłownicy na Düsseldorfskim lětanišću sćazali. Smjerdźaty kófer bě zastojnikam hižo zahe napadnył. Pućowaca žona rjekny, zo jedna so wo delikatesu z afriskeho Kameruna, kotruž chce jeje swójba jěsć. Z toho pak ničo njebudźe: Cłownicy plastowej měškaj sćazachu, a kožu nětko zniča.

Zhromadne dźěło hódnoćił

Montag, 11. November 2019 geschrieben von:

Berlin (B/SN). „Skutkowanje towarstwow za křesćansko-židowske zhromadne dźěło je w zańdźenych 70 lětach dobre płody njesło“, rjekny biskop dr. Ulrich Neymeyer, předsyda podkomisije Němskeje biskopskeje konferency za nabožinske poćahi k židowstwu. Wón dźakowaše so za tutón angažement, z kotrymž su cyr­kwje swój poměr k židowstwu minjene lětdźesatki zasadnje změnili.

Bamž jako předmysler

Z widom na serbsku wustawu

Montag, 11. November 2019 geschrieben von:

Bórkowy (SN/at). Serbski sejm prócuje so wo wustawu serbskeho ludu kaž tež wo statne zrěčenje nastupajo wujasnjowanje prawow a winowatosćow nutřkowneho samopostajowanja a nastupajo wobšěrne sobupostajowanje we wobłuku skutkowneje kubłanskeje a kulturneje awtonomije. Na sobotnym posedźenju w Bórkowach je sejmowy wuběrk za wustawu a prawo koncept předstajił, zo bychu tónle zaměr docpěli.

W prěnjej kročeli chcedźa so hač do na­lěća na serbske institucije wobroćić. Z nimi zhromadnje je wotpohladane, na za­kładźe swójskich a přidźěłanych tezow­ naćiskaj statneho zrěčenja a wustawy zdźěłać. Z workshopa z politikarjemi a fachowcami za statne prawo w juniju 2020 docpěte pokiwy přijmu potom do naćiskow. Na to je přez lěćo wobšěrna diskusija předwidźana, kaž w nowinskej zdźělence Serbskeho sejma rěka. „Při zdźěłanju wustawy wuchadźamy z dlě­­šeho trěbneho procesa, docpěć nutřkoserbski konsens, doniž njemóžemy naćisk za finalne ludowe wothłosowanje předpołožić“, sejmarjo pisaja. Woni su koncept schwalili. Proces nětko zahaja.

Zahubne wohenje w Awstralskej

Montag, 11. November 2019 geschrieben von:

Sydney (dpa/SN). Zahubnych lěsnych wohenjow w Awstralskej dla su we wuchodnym zwjazkowym staće New South Wales nuzowy staw wukazali, kotryž ma cyły tydźeń płaćić. „Zdalujće so božedla kerčiny a lěsow“, warnowaše ministerska prezidentka wobydlerjow kraja. Njewšě­dna horcota a sylny wětřik wohenjam polěkujetej. Po informacijach wohnjoweje wobory njeje 40 z cyłkownje 60 wohenjow hižo pod kontrolu. Znajmjeńša třo ludźo su dotal žiwjenje přisadźili, sto dalšich je so zraniło.

Morales chce wotstupić

La Paz (dpa/SN). Po 13 lětach na čole kraja je prezident Boliwiskeje Evo Morales swój wotstup připowědźił. Wotpowědny spis pósła wón parlamentej, kaž lěwicarski prezident w telewizijnej narěči připowědźi. Do toho bě wón namjetował, wjele diskutowane prezidentske wólby před třomi tydźenjemi wospjetować. Organizacija ameriskich statow bě w nachwilnej rozprawje manipulacije zwěsćiła. Tež opozicija raznje přećiwo Moralesej pro­testuje, kotremuž je Mexiko mjeztym politiski azyl poskićił.

Wólby dobył, ale bjez wjetšiny

Kak dale?

Montag, 11. November 2019 geschrieben von:

Budyšin (ChPi)/SN). Pod hesłom „Kak dale?“ zetka so sobotu na Michałskej farje w Budyšinje 15 ewangelskich křesćanow. Woni wuradźowachu wo přichodźe serbskeho wosadneho žiwjenja w Budyšinje a wokolinje. Přeprosyłoj běštej Serbske ewangelske towarstwo a Serbski wosadny zwjazk. Pozadk dźěłarnički su planowane přestrukturowanja w cyrkwinskim wobwodźe Budyšin-Kamjenc kaž tež wotchad superintendenta Jana Malinka na wuměnk w juliju 2020.

Anzeige