Biden ma plan za hospodarstwo

Freitag, 10. Juli 2020 geschrieben von:

Washington (dpa/SN). Přichodny demokratiski prezidentski kandidat USA Joe Biden ma srjedźostawske zawody za hospodarstwo kraja za jara wažne. Na wopyće zawoda w měsće Dunmore w staće Pennsylvania je wón inwesticiski plan 700 miliardow dolarow připowědźił, zo móhło so hospodarstwo po koronakrizy zaso zhrabać. W tym zwisku sej Biden žadaše minimalnu mzdu na 15 dolarow na hodźinu podwojić.

Egyptowski spion w zarjedźe

Berlin (dpa/SN). Sobudźěłaćer zwjazkoweho nowinarskeho zarjada w Berlinje je podhladny, zo je přez lěta za egyptowsku tajnu słužbu dźěłał, kaž z rozprawy wustawoškita wuchadźa. Zwjazkowy kriminalny zarjad bě muža loni wobkedźbować započał. Nowinarski zarjad nochcyše so k tomu dźensa hišće wuprajić. Po informacijach wustawoškita stej w Němskej dwě tajnej słužbje z Egyptowskeje aktiwnej. Hłownje zběratej wonej informacije wo tu bydlacych egyptowskich opozicionelnych.

Chaos noworjadowanja dla

Před Trump-Towerom w New Yorku steji wotnětka z wulkimi žołtymi pismikami „Black Lives Matter“ (Žiwjenje čornych je wažne). Měšćanosta Bill de Blasio bě aktiwistam hibanja přećiwo rasizmej w USA při molowanju pomhał. Prezident Donald Trump je so hižo hóršił a napis „symbol hidy“ mjenował. Foto: dpa/ABACA

65 000 nowychpadow korony

Freitag, 10. Juli 2020 geschrieben von:
Washington (dpa/SN). Hladajo na rekordnu ličbu nowoinfekcijow w USA je imunologa Anthony Fauci koronawirus „najhórši scenarij“ mjenował. Eficienca, z kotrejž wirus ludźi natyknje, je kedźbyhódna, rjekny fachowc, kiž tež knježerstwo USA poradźuje. Wčera bě Johnsa Hopkinsowa uniwersita 65 000 nowych padow w USA w běhu dnja registrowała, štož je absolutny rekord. Fauci kritizuje, zo njepostupuje knježerstwo na koordinowane wašnje, ale zo je zwadźene. Nimo toho su někotři guwernerojo wobmjezowanja „přespěšnje“ zběhnyli. Fauci radźi wot wirusa wosebje potrjechenym zwjazkowym statam, planowane zbě­hnjenja najprjedy raz cofnyć.

Wjeršk ke konfliktejna Balkanje

Freitag, 10. Juli 2020 geschrieben von:
Paris (dpa/SN). Němska a Francoska stej znowa spytałoj, přetorhnjeny dialog mjez Serbiskej a jeje južnym susodom Kosowom wožiwić. W běhu dnja chcychu k tomu widejowy wjeršk přewjesć a při tym tež zastupnikow EU zapřijeć. W regionje wšak žane nadźije z wjerškom njezwjazuja. Dialog mjez Serbiskej a Kosowom wot lěta 2018 praktisce wjace njeeksistuje. Kosowo bě tehdy chłostanske cła na serbiske twory wukazało. Dźensa nimale jenož hišće wot Albanjanow wobydlene Kosowo bě so lěta 2008 za njewotwisne deklarowało. Hižo 1999 bě kraj serbiski stat wopušćił. Do toho běchu lětadła NATO – tež němske – Serbisku bombardowali.

Hłuboka hospodarska kriza korony dla

Freitag, 10. Juli 2020 geschrieben von:

Drježdźany (dpa/SN). Koronakriza je po posudku Drježdźanskeho instituta ifo w prěnim połlěće masiwny łamk konjunktury na wuchodźe Němskeje zawinowała. Tak je nutřkokrajny bruttoprodukt – hódnota wšěch nadźěłanych tworow – tu wo 5,9 procentow woteběrał, kaž zastupowacy nawoda instituta Joachim Ragnitz wčera w Drježdźanach zdźěli. W Sakskej je so hospodarski wukon wjetšeho podźěla industrije dla samo wo 6,4 procenty znižił. Po wšej Němskej wočakuje institut ifo nutřkokrajny bruttoprodukt nastupajo minus 6,7 procentow. Koronapandemija a naprawy k jeje wobmjezowanju su němske hospodarstwo do „najhłubšeje recesije w powójnskich stawiznach“ storčili. Po­trjechene su wšitke kónčiny zwjazkoweje republiki. Zo njeje škoda na wuchodźe cyle tak wulka kaž na zapadźe, ma ze strukturu hospodarstwa činić: Wuchodoněmske hospodarstwo je mjeńše a nima telko wulkich industrijnych zawodow.

To a tamne (10.07.20)

Freitag, 10. Juli 2020 geschrieben von:

„Pomałe kasy“ za seniorow maja wot najnowšeho w Japanskej. Nakupowanski centrum w prowincy Fukuoka na juhozapadnej kupje Kyushu kupcow na to skedźbnja, zo móhło při kasy trochu dlěje trać, dokelž tam runje seniorow a zbrašenych posłužuja. Njesćerpni měli so tuž při druhich kasach nastupić. Je to reakcija na razantne zestarjenje Japanskeje, hdźež je mjeztym štwórćina ludźi starša hač 65 lět.

Štyrjoch wučerpanych Němcow wuchowała je awstriska hórska słužba z helikopterom w Alpach w pomjeznej kón­činje. Spřećelenej porikaj z Bayerskeje a Badensko-Württembergskeje běštej so na naročne pućowanje přez wjacore hory podałoj. Spušćejo so jeničce na smartfon pak su so woni wospjet zabłudźili. Nawoda hórskeje hěty informowaše słužbu, po tym zo njeběchu so wječor ­hišće nawróćili.

Wažne znamjo runoprawneje zhromadnosće

Donnerstag, 09. Juli 2020 geschrieben von:

Profesorka Viadriny Ines Härtel prěnja wuchodna Němka na Zwjazkowym wustawowym sudnistwje w Karlsruhe

Zwjazkowa rada je juristku na Viadrinje prof. dr. Ines Härtel minjeny pjatk jednohłósnje za sudnicu na Zwjazkowym wustawowym sudnistwje w Karlsruhe wuzwoliła. Lěta 1972 w NDRskim Staßfurće rodźena prawowědnica je tuž prěnja­ wuchodna Němka w najwyšim němskim zastojnstwje sudnika. Zdobom je wona najmłódša w najwyšim justicnym organje zwjazkoweje republiki, kotremuž přisłuša 16 sudnicow a sudnikow. Žony maja tam nětko wjetšinu. Wot lěta 2014 wuwučuje a slědźi prof. Ines Härtel na Europskej uniwersiće Viadrina w Frankfurće nad Wódru.

W Karlsruhe mějachu w Prěnim senaće městno sudnika znowa wobsadźić. „Ines Härtel je za zastojnstwo predestinowana. Wšako zaběra so tónle senat bóle z temami, kaž su to datowe škitne prawo, wěstota w interneće a digitalizacija“, wupraja so k tomu tuchwilny prezident Zwjazkoweje rady Dietmar Woidke (SPD). Jako braniborski ministerski prezident je so wón jara za nowu personaliju za­sadźał.

Wulki zamołwity nadawk

Wo katalog chłostanjow šło

Donnerstag, 09. Juli 2020 geschrieben von:

Saarbrücken (dpa/SN). W diskusiji wo noworjadowanje nadróžneho wobchadneho zakonika přewjedźechu wobchadni ministrojo zwjazkowych krajow dźensa widejowu konferencu. Mjeztym w 14 z cyłkownje 16 zwjazkowych krajow zaso stary katalog chłostanjow nałožuja, zdźěli rěčnik posaarskeho wobchadneho ministerstwa w Saarbrückenje. Zwjazkowe wobchadne ministerstwo bě minjeny tydźeń zdźěliło, zo ma nowe chětro razne postajenja za njepłaćiwe.

Seehofer rozprawu předstajił

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy nutřkowny minister Horst Seehofer (CSU) je dźensa w Berlinje rozprawu wustawoškita za lěto 2019 předstajił. Poprawom chcyše to hižo kónc junija činić, termin pak běchu wotprajili. W swojej kóždolětnej rozprawje wustawoškit wuwiće ekstremizma w Němskej a z nim zwjazane strachi za wšu towaršnosć posudźuje. Seehofer bě hižo před dnjemi rjekł, zo ma prawicarski ekstremizm za najwjetše wohroženja němskeje towaršnosće.

Warnuja před sćěhami blokady

Policija je dźensa na Rigaskej dróze w Berlinje wjacore bydlenja alternatiwneho bydlenskeho projekta přepytała, zwoprawdźejo tak wotpowědny sudniski wukaz. Při tym bě 200 zastojnikow zasadźenych. We wokolinje Rigaskeje dróhi w měšćanskim dźělu Friedrichshain wobydlerjo domu stajnje zaso policistow na najwšelakoriše wašnje nadběhuja. Foto: dpa/Paul Zinken

Znowa protesty w Serbiskej

Donnerstag, 09. Juli 2020 geschrieben von:

Běłohród (dpa/SN). W serbiskej stolicy Běłohrodźe a dalšich městach balkanskeho kraja je wčera wječor znowa k protestam přećiwo škitnym naprawam knježerstwa w zwisku z koronawirusom dóšło. Policija zasadźi sylzopłun a retle přećiwo demonstrantam, kotřiž mjetachu kamjenje a praskotaki na nju.

Hižo něšto dnjow trajace protesty měrja so přećiwo planowanym drastiskim wobmjezowanjam wšědneho žiwjenja po znowawudyrjenju pandemije. Prezident Aleksander Vučić bě drje za kónc tydźenja planowany zakaz, dom wopušćić, zaso zběhnył. Za to pak je nowe naprawy krizoweho staba knježerstwa připowědźił.

Za čas wuwzaćneho stawa wot měrca hač do meje bě bój přećiwo wirusej w Serbiskej wuspěšny. Mjeztym pak maja tam wšědnje 300 nowych infekcijow.

Anzeige