Schorlemmer za koncil

Montag, 24. Juni 2019 geschrieben von:

Oberursel (B/SN). Ewangelski teologa a wojowar wo staćanske prawa Friedrich Schorlemmer wupraja so za swětowy koncil křesćanskich cyrkwjow. „Třiceći lět po zakónčenju ekumeniskeje zhromadźizny za sprawnosć, měr a zachowanje Božeje stwórby w NDR trjebamy nimo kreatiwneho angažementa njeličomnych młodostnych a dorosćenych, za kotrychž steji Greta Thunberg kaž z přikładom, wulki zawěrno ekumeniski koncil wšitkich mocow dobreje wole.“ To rjekny Schorlemmer w Oberurselu wuchadźacemu časopisej Public Forum. „Koncil měł so w Assisiju wotměć, zo by jasne było, zo njejedna so tu wo někajki duchowny imperializm, ale wo zasa­dźenje za sprawny a dobry swět, nic jeno za čłowjekow“, wón podšmórny.

UNO zastaruje miliony ludźi

Genf (B/SN). Swětowy zežiwjenski program Zjednoćenych narodow WFP je w měrcu nimale jědnaće milionow ludźi w Jemenje ze žiwidłami zastarał. Ženje do toho njebě organizacija UNO telko ludźom­ we wójnskim kraju pomhała.

Trump Iranej znowa hrozył

Montag, 24. Juni 2019 geschrieben von:

Washington (dpa/SN). Po přiwótřenju konflikta z Iranom chce prezident USA Donald Trump přećiwo knježerstwu w Teheranje dźensa nowe sankcije wozjewić. To připowědźi wón kónc tydźenja na internetnej platformje Twitter. Wčera w interviewje z telewizijnym sćelakom NBC Trump zwurazni, zo je za rozmołwy z Iranom zwólniwy. „Nochcu žanu wójnu“, wón podšmórny. By-li pak k tomu dóšło, by zničenje tak wulke było kaž hišće nihdy do toho.

Wšitcy smědźa sobu wolić

Berlin (dpa/SN). Politikar SPD a wiceprezident zwjazkoweho sejma Thomas Oppermann je za to, zo měli při wólbach kandidata a nawodnistwa SPD tež ludźo wothłosować směć, kotřiž stronje njepřisłušeja. Zajimowani wobydlerjo měli so z pjeć eurami na wólbach wobdźělić. To by zmužity rozsud był, zdźěli Oppermann dźensa medijowej skupinje Funke. Wo wobsahach wólbnych programow rozsudźić pak měli socialdemokraća. Nawodnistwo SPD jedna dźensa nastupajo nowowólby šefa strony.

Žane zhromadne dźěło z AfD

Opozicija wólby dobyła

Montag, 24. Juni 2019 geschrieben von:

Istanbul (dpa/SN). Poměrnje jasnje je kandidat opozicije Ekrem İmamoğlu wólby Istanbulskeho měšćanosty dobył a tak turkowskemu prezidentej Recepej Tayyipej Erdoğanej a jeho stronje AKP bolostnu poražku wobradźił. Po informacijach statneje powěsćernje Anadolu dósta İmamoğlu 54,03 procenty hłosow wolerjow, jeho přećiwnik Binali Yıldırım 45,09 procentow. Tamnaj kandidataj bě­štaj wobaj 0,88 proc. hłosow docpěłoj.

Do spožčenja mandata hodźa so hišće znapřećiwjenja zapodać. Proces znapřećiwjenja je po komunalnych wólbach wjacore tydźenje trał, dokelž bě jeno 14 000 hłosow rozdźěla. Tež tam je AKP prezidenta Erdoğana snadnje zwrěšćiła. Při wčerawšich wospjetnych wólbach pak bě 780 000 hłosow rozdźěla.

Hišće wječor gratulowaše Erdoğan tuchwilnemu­ dobyćerjej İmamoğluwej. Tón zwurazni, zo njeje to jenož dobyće, ale nowy spočatk. Politikarjo z wukraja maja wólby za jasny signal demokratije a prawniskeho stata. Istanbul, motor Turkowskeje, słuša nětko opoziciji.

Pjenjezy tyja wuwiću

Montag, 24. Juni 2019 geschrieben von:
Sakske knježerstwo inwestuje runje nětko do wólbow pjenjezy do regionow, kotrež su wot strukturneje změny, zakónčenja wudobywanja brunicy w Němskej hač do lěta 2038, potrjechene. Prašam so, hač je to wopak? Wšako mamy so z tym angažować, zo so žiwjenje we Łužicy přichodne lěta změni. Čim prjedy ze stron knježerstwa na to reaguja, ćim lěpje. Mam tuž za dobre, zo su dobyćerjow wubědźowanja Sakskeho fonda „Čiń sobu“ 2019 nětko myto­wali. Runje tak dobre je, zo stej so Sakska a Braniborska za wuhotowanje kraje a sparty přesahowacy wuměłski festiwal we Łužicy wuprajiłoj. A kabinet je Druhi plan naprawow k po­zbudźowanju a wožiwjenju serbskeje rěče schwaliła. Rozumju kritikarjow, kotřiž praja, zo maja so naprawy spěšnje přewjesć, dokelž pjenjezy zbywaja. Ale što wo to? Wěmy, zo pjenjezy wuwiću tyja. Nětko su kreatiwne hłójčki trěbne, zo bychu je na dobro wšěch wužiwali. Milenka Rječcyna

Mzdy stupali

Montag, 24. Juni 2019 geschrieben von:
Wiesbaden (dpa/SN). Dźěłopřijimarjo mějachu lětsa w prěnim kwartalu pod smužku wjace pjenjez k dispoziciji hač loni­ w tym času. Tak su realne mzdy přerěznje wo 1,2 procentaj stupali, kaž Zwjaz­kowy statistiski zarjad we Wiesbadenje zdźěla. Poprawom wuličichu statistikarjo přirost 2,5 procentow, štož pak njeje so inflacije­ dla poradźiło.

To a tamne (24.06.19)

Montag, 24. Juni 2019 geschrieben von:

Cyłkownje 10 000 eurow na nuzniku zabył je 83lětny muž na wotpočnišću při awtodróze pola Oldenburga. Na zbožo staj mandźelskaj z Wittmunda móšnju našłoj a ju policiji přepodałoj. Dwaj dnjej pozdźišo je tam starušk swoje pjenjezy wotewzał. Nětko móže sej són wo swójskim čołmje zwoprawdźić a sej jón kupić. Sprawnaj mandźelskaj staj sej na kóždy pad sobujězbu zasłužiłoj.

Dźewjećlětny hólčec je na parkowanišću w Ludwigshafenje awto wodźił. Pódla njeho sedźeše 40lětny nan, kiž bě jemu to dowolił. Zo móhł scyła přez prědnje wokno hladać, sedźeše pachoł na swojim dźěćacym sydle. Pedalej za borzdźidło a płun pak je přiwšěm docpěł. Policija jeju wulět po parkowanišću zakónči. Za njezamołwite zadźerženje ma nan nětko z chłostanjom ličić.

Iran UNO informował

Freitag, 21. Juni 2019 geschrieben von:

Teheran (dpa/SN). Iran je UNO a wosebje Bjezstrašnostnu radu wo pozdatnym ranjenju swojeho powětroweho ruma přez trut (Drohne) USA w Persiskim zaliwje informował. Teheran nima zajim na dalšich napjatosćach, chce pak na ranjenje mjezow konsekwentnje reagować, zdźěli rěčnik iranskeho wonkowneho ministerstwa. USA porno tomu dale twjerdźa, zo bě trut w mjezynarodnym powětrowym rumje nad morjom po puću. Wobě stronje matej po zdaću jasne dopokazy.

Hunt chce Johnsona wužadać

London (dpa/SN). W boju wo zastojnstwo premierministra Wulkeje Britaniskeje chce wonkowny minister Jeremy Hunt přećiwo faworitej Borisej Johnsonej nastupić. Hunt bě so wčera w poslednim wothłosowanju parlamenta přećiwo wobswětowemu ministrej Michaelej Govej přesadźił. Hunt a Johnson dyrbitaj nětko w rozsudnym kole přećiwo sebi nastupić, při čimž maja čłonojo konserwatiwnych Toryjow poslednje słowo.

Sankcije přećiwo Ruskej traja

Protestne hibanje „Fridays for future“ chcyše dźensa ze swojim klimowym stawkom w Aachenje potwjerdźić, zo je škit klimy globalny nadawk. Na prěni centralny mjezynarodny stawk wočakowachu hač do 20 000 wobdźělnikow ze 16 krajow. Prěni wobdźělnicy­ zhromadźichu so rano před Aachenskim hłownym dwórnišćom. Foto: dpa/Marcel Kusch

Wěstotny centrum wotewrjeny

Freitag, 21. Juni 2019 geschrieben von:

Choćebuz (SN). Nowy wěstotny centrum su wčera w Choćebuzu wotewrěli. Załoženje tajkeho centruma běchu po wja­corych njeluboznych podawkach a namócnosćach prěnje měsacy 2018 wobzamknyli, zo bychu wěstotne začuće wobydlerjow sylnili. Nětko chcedźa sobu­- dźěłaćerjo porjadoweho zarjada města zhromadnje z policajskej prewenciju ludźom z rozmołwnym partnerom być. We wobłuku měšćanskeho swjedźenja kónc tydźenja chcedźa nowy centrum na Berlinskej dróze hižo jako zasadźensku centralu wěstotnych mocow wužiwać.

Nutřkowna statna sekretarka Katrin Lange rjekny: „Reagujemy ze załoženjom centruma na połoženje w Choćebuzu a na žadanja wobydlerjow. Kraj a policija stej intensiwnje hromadźe dźěłałoj, zo byštej prezencu wěstotnych zamołwitych a policije kaž tež wěstotu w měsće polěpšiłoj. Nowy wěstotny centrum je dalši měznik zhromadneho dźěła.“

Žana wjetšina za Webera w EU

Freitag, 21. Juni 2019 geschrieben von:

Brüssel (dpa/SN). Europska unija njeje sej w prašenju nawodnistwa přezjedna a je rozsud wo tym na wurjadny wjeršk 30. junija přestorčiła. Politikar CSU Manfred Weber nima dotal žanu wjetšinu, ale tež dalši načolni kandidaća nic, kaž zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) minjenu nóc w Brüsselu rjekny. Prezident Rady EU Donald Tusk chce přichodny tydźeń z parlamentom EU za wupućom pytać. Přiwšěm nochcyštaj ani Merkel ani Tusk wuzamknyć, zo ma Weber tola hišće šansu.

Njeńdźe jenož wo naslědnistwo šefa komisija EU Jeana-Claudea Junckera, ale tež wo štyri dalše zastojnstwa: wo prezidenta Europskeje rady, Europskeho parlamenta, Europskeje centralneje banki a wo zastojnstwo społnomócnjeneho za wonkowne naležnosće EU. Při tym chcedźa na wuwaženosć mjez mužemi a žonami a regionow dźiwać.

Zwrěšćił je wčera w Brüsselu tohorunja pospyt, klimowe zaměry EU znowa definować. Předewšěm wuchodoeuropske kraje su so tomu spjećowali.

Anzeige

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi