Polacy za wotstup biskopow

Montag, 01. März 2021 geschrieben von:

Waršawa (B/SN). Po tym zo je studija tydźe­nsce wuchadźaceho powěsćoweho magacina Wprost dalše skandale pe­do­filnosće wotkryła, so 58,7 procentow Po­la­kow za wotstup wšěch biskopow wu­pra­ja, 33,9 proc. ludźi je přećiwo tomu. Naprašowanje přewjedł bě Institut United Surveys. 87 procentow 30- do 39lětnych mjez naprašowanymi bě sej žadało, zo měli wšicy biskopja kraja wotstu­pić. Prote­sty přećiwo zamjelčenju seksual­neho znjewužiwanja w pólskej cyrkwi přiběraja.

Pomoc k wumrěću njeposkićić

Drježdźany/Hodźij (SN). „Myslu sej, zo móhłoj krajnemu biskopej wosebite serbske zajimy zbližić. Wón je zrozumjenje za našu naležnosć zwuraznił a při­či­ny za proces strukturneje změny roz­ło­žił.“ To rjekny Gerat Krawc po rozmołwje z Tobiasom Bilzom, krajnym biskopom Ewangelsko-lutherskeje cyrkwje Sakskeje, minjeny pjatk w Drježdźanach. Na próstwu bě jeho krajny biskop Bilz na wosobinsku rozmołwu přeprosył.

Pomhaja Čěskej ze šćěpiwom

Montag, 01. März 2021 geschrieben von:

Drježdźany (dpa/SN). Sakska, Bayerska a Durinska chcedźa Čěskej ze šćěpiwom přećiwo koronawirusej wupomhać. Wot dźensnišeho sćelu susodnemu krajej 15 000 dozow, zdźěli rěčnik sakskeho krajneho knježerstwa Ralph Schreiber wčera w Drježdźanach. Wo rozdźělenju seruma rozsudźi čěske knježerstwo. Čěska­ ma tuchwilu najwyšu kwotu natyknjenjow po cyłej Europje. W kraju z 10,7 milionami wobydlerjow stej so dotal­ 1,2 milionaj ludźi natyknyłoj.

SPD předstaja wólbny program

Berlin (dpa/SN). SPD chcyše dźensa swój program za wólby zwjazkoweho sejma w septembru předstajić. To staj před­sydaj Saskia Esken a Norbert Walter­Borjans připowědźiłoj. Po informacijach medijow chce strona socialny stat skrućić a škit klimy do srjedźišća wólbneho boja stajić. Nimo toho chcedźa socialdemokraća zakładne zawěsćenje Hartz IV wotstronić a je z wobydlerskim pjenjezom narunać. Po puću ke „klimoneutralnej Němskej“ chcedźa spěšnosć na awtodróhach na 130 km/h wobmjezować.

Trump chcył znowa nastupić

Wuwzaćny staw dźensa dopołdnja w Choćebuzu: Znješkódnjenja bomby z Druheje swětoweje wójny dla su dźěle nutřkowneho města ewakuowali. Něhdźe 3 700 ludźi bě namołwjenych, kónčinu wokoło areala na Virchowowej wopušćić, hdźež je bomba ležała­. Wohnjowa wobora a wuchowanska słužba staraštej so wo transport staršich ludźi. Foto: dpa/Frank Hammerschmidt

Politika wšitko spjelnić njemóhła

Montag, 01. März 2021 geschrieben von:

Drježdźany (dpa/SN). Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) so za to wupraja, krizowy management koro­napandemije dla wobšěrnje předźěłać. W tym zwisku móhł sej eksterny gremij po přikładźe tak mjenowaneje Kirchbachoweje komisije předstajić, rjekny Kretschmer w Drježdźanach. Skupina fachowcow pod nawodom bywšeho generala Zwjazkoweje wobory Hansa-Petera von Kirchbacha bě wotběhi w swobodnym staće za čas wulkeje wody Łobja w lětomaj 2002 a 2013 přepytowała a poručenja za wobchadźenje z dalšimi katastrofami zdźěłała. To móže sej premier Kretschmer „tež w tymle padźe předstajić“.

Sakski premier wšak přizna, zo je politi­ka z někotrymi připowědźenjemi woča­kowanja budźiła, kiž njemóžeše w kóždym padźe spjelnić a kotrež su mjez wobydlerjemi hněw wuwabili. Zo njejsu někotři hač do dźensnišeho připowědźenu nowembersku a decembersku pjenježnu podpěru dóstali, je „hoberski problem“ a je mnohim zakładnu akceptancu za škitne naprawy rubiło.

Dale a wjac ludźi za wolóženja

Montag, 01. März 2021 geschrieben von:

Frizerske salony zaso wotewrjene – srjedu dalše wuradźowanja

Berlin (dpa/SN). Najebać předznamjenja za bližacu so třeću žołmu koronapandemije w Němskej dźensa prěnje wobmjezowanja zjawneho žiwjenja zběhnu. Po wjace hač dwěmaj měsacomaj smědźa frizerske salony nětko zaso přistupne być. W někotrych zwjazkowych krajach su tež druhe zarjadnišća kaž zahrodnistwa, kwětkarnje a jězbne šule zaso wo­tewrjene.

Wotewrěć frizerske salony běchu zwjaz­kowa kanclerka Angela Merkel (CDU) a ministerscy prezidenća zwjazkowych krajow na swojim zetkanju 10. februara wobzamknyli. Zajutřišim, srjedu, chcedźa so znowa zetkać, tež zo bychu wo perspektiwje dalšich wotewrjenjow rěčeli. Ćišć na wšitkich wobdźělenych je wulki, dokelž sej ludźo wjace swobody přeja, fachowcy pak runočasnje přichodnu žołmu­ infekcijow připowědźeja. Hłowna přičina toho je, zo so nowe hišće strašniše mutacije koronawirusa dale rozšěrjeja.

To a tamne (01.03.21)

Montag, 01. März 2021 geschrieben von:

Na wšě 35 kilogramow stareje wołmy su wowcy wottřihali, kotraž žiworješe lěta dołho w awstralskich lěsach. Sobudźěłaćerjo zwěrjatownje běchu dospołnje zanjechane skoćo spočatk februara namakali. Mnóstwo wołmy wowcu tak poće­žowaše, zo móžeše so lědma hišće pohibować a žrać. Mjeztym to Baarack zaso móže, kaž internetny widejo dopokazuje, kotryž su sej ludźo mjeztym 2,7 milionow króć wobhladali.

Zo chcył bamž Franciskus wotstupić, priwatny sekretar emeritowaneho bamža Benedikta XVI. Georg Gänswein jako ryzy spekulacije wotpokazuje. Přiwšěm tajka móžnosć wot starodawna wobsteji, rjekny 64lětny w Romje. W rozmołwje z argentinskimi nowinarjemi bě Franciskus rjekł, zo wočakuje swoju smjerć pak w zastojnstwje pak jako emeritowany bamž w Romje. To je spekulacije zbudźiło.

Ministerka w Afghanistanje

Freitag, 26. Februar 2021 geschrieben von:

Berlin/Kabul (dpa/SN). Zwjazkowa zakitowanska ministerka Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) je dźensa bjez zjawneho připowědźenja do lěhwa němskich wojakow w Afghanistanje dolećała. Po tym zo bě zwjazkowe knježerstwo mandat zasadźenja wojakow w kraju pod Hindukušom hač do 31. januara 2022 podlěšiło, chcyše so ministerka wo połoženju w pólnym lěhwje Masar-i-Sharif wobhonić. Kaž Kramp-Karrenbauer po­twjerdźi, chce Němska měrowy proces w Afghanistanje aktiwnje dale podpěrać.

Nalěty USA w Syriskej

Damaskus (dpa/SN). Při nalětach wojerskich lětadłow USA na wuchodźe Syriskeje je po informacijacj aktiwistow znajmjeńša 22 wojowarjow Iranej přichilenych milicow žiwjenje přisadźiło. Prezident USA Joe Biden bě nalěty přikazał, po tym zo běchu milicy w susodnym Iraku­ ameriske jednotki nadběhowali. Bě to prěni wójnski wukaz Bidena po zapokazanju do zastojnstwa. Ruska ameriske nalěty jako „swojowólne a zakonje ranjace postupowanje“ raznje kritizuje.

Lěwica woli nowe nawodnistwo

Wodnjo a w nocy sedźa demonstranća na dróhach armenskeje stolicy Jerjewana a žadaja sej wotstup ministerskeho prezidenta Nikola Pašinjana. Połoženje je so wčera přiwótřiło, po tym zo bě sej tež nawodnistwo wójska jeho wotstup žadało. Tón rěčeše wo wojerskim puču. Pašinjanej wumjetuja zaprajenje we wojerskim konflikće w Hórskim Karabachu. Foto: dpa/Ilja Pitaljew

Bórze europski šćěpjenski pas

Freitag, 26. Februar 2021 geschrieben von:
Brüssel (dpa/SN). Europska unija dźěła dale na jednotnym šćěpjenskim wupokazu, zo by pućowanje jednoriše było. Zhromadny system móhł k zahajenju dowoloweje sezony w lěću hotowy być. Komisija EU chcyła přichodne tři měsacy wuměnjenja wutworić, jednotliwe digitalne šćěpjenske wupokazy mjez sobu zwjazać. To rjekny zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) wčera po wurjadnym wjeršku EU koronapandemije dla. Šef Rady­ EU Charles Michel zdźěli, zo je 27 čłonskich statow swoje předstawy w tym prašenju dale přibližiło. Kajke prawa bychu ze zhromadnym dokumentom zwjazane byli, dyrbjał kóždy kraj sam za sebje rozsudźić. Awstriska, Bołharska a Grjekska wukonjeja ćišć wupokaza dla, dokelž su na wukrajnych turistow pokazane.

słowo lěta 2020

Anzeige