Kretschmer kritizuje SPD

Freitag, 15. Oktober 2021 geschrieben von:

Drježdźany (dpa/SN). Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) je SPD ambicijow dla, wutworić koaliciju z Lěwicu, raznje kritizował. „Po Berlinje nětko tež SPD w Mecklenburgsko-Předpomorskej pokazuje, dokal ma jězba wjesć“, rjekny Kretschmer dźensa w Drježdźanach. „Woni wšitko za to činja swoje pozicije w Zwjazkowej radźe zesylnić.“ Po słowach sakskeho premiera njeje to žana zamołwita politika. Wšako SPD tak srjedźiznu towaršnosće wopušći.

Klětuši popłatk wozjewili

Berlin (dpa/SN). Wobhospodarjerjo wulkich milinowych syćow su dźensa klětuši popłatk za dalewjedźenje wobnowjomnych energijow (EEG) wozjewili. Po informacijach powěsćernje dpa zniži so wotedawk na 3,72 centow na kilowattowu hodźinu. K tomu přinošuje wulkomyslna přiražka Zwjazka, wopřijaca 3,25 miliardow eurow. Lětsa wučinja popłatk EEG hišće 6,5 centow.

Italska ze zelenym wupokazom

Zastupjerjo SPD, FDP a Zelenych su dźensa w Berlinje započeli sonděrowanske rozmołwy bilancować. Před wikowej halu, hdźež woni wuradźowachu, demonstrowachu přewažnje młodźi aktiwisća za škit klimy a su za akciju wulke mjezwoča Annaleny ­Baerbock (Zeleni), Christiana Lindnera (FDP) a Olafa Scholza (SPD) zhotowili. Zastupjerjo stron so nadźijachu, zo móža dźensa hižo wozjewić, kak chcedźa dale postupować. Foto: pa/Annegret Hilse

Dóstanu wjace

Freitag, 15. Oktober 2021 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Něhdźe 890 000 přistajenych w twarstwje dóstanje wjace pjenjez. Za měsacy wot julija do oktobra 2021 přepokazaja jim na konto koronapremiju 500 eurow na zapadźe a 220 eurow na wuchodźe, zdźělištej dźensa rano dźěłarnistwo twarstwo-agrar-wobswět (IG BAU) kaž tež hłowny zwjazk němskeje twarskeje industrije. Nowe tarifowe zrěčenje, na kotrež su so dźěłodawarjo a zastupjerjo dźěłopřijimarjo po dołhej ćahańcy dojednali, wopřijima tohorunja wyše mzdy. Tak so zasłužba wot 1. nowembra wo dwaj procentaj na zapadźe a wo tři procenty na wuchodźe zwyši. Druha kročel je za apryl 2022 předwidźana. To dóstanu dźěłopřijimarjo na wuchodźe 2,8 procentow (na zapadźe 2,2 procentaj) wjace pjenjez. W třećej kročeli w aprylu 2023 zwyša mzdu na zapadźe wo dalše dwaj procentaj (na wuchodźe 2,7 procentow). Na zapadźe su dalše jónkrótne płaćenja planowane.

Tesla čaka dale na dowolnosć

Freitag, 15. Oktober 2021 geschrieben von:
Grünheide (dpa/SN). Časowy plan za rozsud prěnjeje twornje za elektroawta Tesla w Europje je dale wotewrjeny. Po tři tydźenje trajacym online-rozjimanju, hdźež su so 800 znapřećiwjenjow wobjednawali, maja wot dźensnišeho zarjady chwile nowe znajomosće pruwować. To zdźěli rěčnica braniborskeho ministerstwa Frauke Zelt. Kelko časa je trěbne, jasne njeje. Šef předewzaća Tesla Elon Musk je hišće tydźenja rozprawjał, zo chcedźa w decembrje w Grünheidźe produkować započeć. Kritikarjo pak boja so ćežow z pitnej wodu a žiwjenskim rumom rostlin. Za twar fabriki pobrachuje hišće wobswětoprawniske přizwolenje Braniborskeje. Dospołna twarska dowolnosć žana njepředleži.

Scheuer žada sej spěšne jednanje

Freitag, 15. Oktober 2021 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Płaćizny ćěriwa su nimale tak wysoke kaž w rekordnym lěće 2012. Zwjazkowy wobchadny minister Andreas Scheuer (CSU) sej tuž wot hišće amtěrowaceho financneho ministra Olafa Scholza (SPD) žada, skónčnje jednać a skutkowne přećiwne naprawy zwoprawdźić. Wobydlerjo a předewzaća Zwjazka maja tuchwilu wulke poćeženja znjesć, tohodla měli jich wolóžić. „Zhromadnje mamy so wo to starać, zo mobilita zapłaćomna wostanje“, Scheuer w lisće Scholzej zwurazni. „Tuchwilu su płaćizny ćěriwa hišće pod dwěmaj euromaj. Jeli pak marku dweju eurow překroča, njebudźe to wjele ludźi hižo zapłaćić móc.“

Nimo toho zwjazkowy wobchadny minister w dokumenće na to skedźbnja, zo Zwjazk z wysokich płaćiznow profituje. Wšako ma tak tež wyše dochody z nadhódnotoweho dawka. Wužiwać dyrbjeli tuž financielne móžnosće za wšěch ludźi, kotřiž swoje awto wšědnje trjebaja, na přikład za jězbu na dźěło.

Rozdźěle přiwšěm pača

Freitag, 15. Oktober 2021 geschrieben von:
Wuměnjenja w twarskim wobłuku měli wo wjele atraktiwniše być, hewak drje zawody bórze žanych dźěłaćerjow wjac njezměja. Po informacijach Ifo-instituta skorži 38 procentow zawodow pobra­chowacych wučomnikow dla. Zo měło so w tymle wobłuku něšto změnić, je tuž ­wočiwidne. Dźěłarnistwo twarstwo-agrar-wobswět (IG BAU) je z dźěłodawarjemi hladajo na tarifowe zrěčenje jednało a skónčnje dojednanje docpěło. To wšak je najprjedy raz derje. Štož pak mje wosobinsce rozhorja, su wšelake premije mjez wuchodom a zapadom, kotrež w prěnim wokomiku wulke rozdźěle wotbłyšćuja. Wězo nimaja zawody na wuchodźe telko pjenjez k dispoziciji, zo móhli swojim při­stajenym štyri měsacy dołho stajnje 500 eurow přepokazać. Ale 30 lět po towaršnostnym přewróće měli so tola skónčnje na JEDNOTU dorozumić. Jeli wobydlerjo na wuchodźe mjenujcy rozdźělne ličby ­widźa, da mje wólbne wuslědki hižo njezadźiwaja. Bianka Šeferowa

To a tamne (15.10.21)

Freitag, 15. Oktober 2021 geschrieben von:

Dokelž nochcyše bjezdomny dlěje pod hołym njebjom spać, wón nětko mor­darstwo přizna, kotrež bě před nimale 38 lětami skućił. W decembru 1983 bě wón 50lětneho z marmorowym popjelnikom na hrózbne wašnje zabił, jenož dokelž bě so přispomnjenja muža dla chětro rozhněwał. Londonske sudnistwo je mjeztym 59lětneho skućićela nětko na 15,5 lět do jastwa tyknyć dało.

Mjezwočo a ruce „staruški“ w kófrowym rumje awta wuhladałoj staj žona a jeje bratr wčera dopołdnja na parkowanišću kupnicy w Bielefeldźe. Tuž hnydom policiju informowaštaj. Nimo diwersnych wudźěłkow wšak nańdźechu zastojnicy w awće jeničce wulkeho palčika za zahrodku.

Mrětwa so dale wupřestrěwa

Donnerstag, 14. Oktober 2021 geschrieben von:

Mišno (dpa/SN). Afriska swinjaca mrětwa so w Sakskej dale wupřestrěwa. Zwonka Zhorjelskeho wokrjesa su nětko prěni pad zwěsćili, tak tež pola Radeburga, něhdźe 60 kilometrow zwonka zawrjeneho pasma. Inficěrowane zwěrjo bu 8. oktobra zatřělene a profylaktisce přepytowane. Lokalny krizowy centrum je mjeztym dźěłać započał. Kak bě so wirus ze zawrjeneho pasma do Mišnjanskeho wokrjesa dóstał, fachowcy tuchwilu přepytuja.

Kretschmer nochce kandidować

Drježdźany (dpa/SN). Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer nochce Armina Lascheta jako šef zwjazkoweje CDU naslědować. „Wostanu Sakskej swěrny“, rjekny wón nowinje Sächsische Zeitung. Nimo Kretschmera staj tež kolegaj ze Schleswigsko-Holsteinskeje Daniel Günther a ze Saarlandskeje Tobias Hans jako móžnaj naslědnikaj Lascheta časćišo mjenowanaj. „W Sakskej mam wažny nadawk, kotryž chcu dale spjelnjeć“, Kretschmer podšmórny.

Liča z 3 000 ćěkancami

Před twarjenjom Reichstaga wotmě so wčera w Berlinje swjedźenske zarjadowanje k zakónčenju zasadźenja Zwjazkoweje ­wobory w Afghanistanje. Na kónčny apel ze swjatočnym trubjenjom zhromadźichu so wojacy a zastupjerjo politiki. Mjeztym je swjatočnosć wjele pozitiwnych, ale tež negatiwnych měnjenjow wuskutkowała. Tak ći jedni měnja, zo bě ceremonija hódne zarjadowanje, dalšich dopominaja wčerawše sceny na hórki kapitl w stawiznach Němskeje. Foto: dpa/Christophe Gateau

W šulach „škitny tydźeń“ předwidźany

Donnerstag, 14. Oktober 2021 geschrieben von:

Drježdźany (dpa/SN). Najebać přiběracu ličbu korona-padow planuje Sakska wolóženja. Tak měli so lětsa w swobodnym staće zaso adwentne wiki a dalše wjetše dohodowne zarjadowanja wotměć. Na to dojednachu so předwčerawšim w sakskim kabineće. Socialna ministerka Petra Köpping (SPD) je tam wobzamknjenja rozłožiła. Jeli ličba infekcijow a wuće­ženje w chorownjach dowolitej, móhli so w Sakskej wěstych wobmjezowanjow wzdać. Nowe postajenja měli wot 21. oktobra hač do 17. nowembra płaćić. Na słyšenju přichodnu wutoru chcedźa změny korona-postajenjow potom doskónčnje wobzamknyć.

Wućeženje chorownjow respektiwnje łožow w nowych postajenjach wulku rólu hraje. Hdyž je kritiska hódnota docpěta, zaso krućiše naprawy płaća. Tak chce sakske knježerstwo na přiběrace infekcije spěšnišo reagować. Na tak mjenowanym předwarnowanskim schodźenku měło 650 łožow na normalnych stacijach a 180 łožow na intensiwnych stacijach po cyłej Sakskej wobsadźene być. Je-li kritiska hódnota docpěta, su potajkim zaso wobmjezowanja trěbne.

Anzeige