Šulerjow šćěpić abo radšo nic?

Donnerstag, 19. August 2021 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Powołanski zwjazk dźěćacych a młodźinskich lěkarjow je plany wjacorych zwjazkowych krajow kritizował, dźěći a młodostnych w šulach pře­ćiwo koronawirusej šćěpić dać. „Młodostni steja jara pod skupinskim ćišćom, tak zo njeje swobodny a njewotwisny rozsud w dalokej měrje móžny“, rjekny rěčnik zwjazka, dźěćacy lěkar Jakob Maske nowinarjam. Wón radźi město toho k šćěpjenju w praksach. „To ma lěpšinu, zo lěkar swójbu derje znaje a zo móže staršeju poradźować, hač ma šćěpjenje dźěći a młodostnych zmysł abo nic.“

Zwjazk wučerjow Němskeje porno tomu plany nastupajo šćěpjenje w šulach wuraznje wita. „Wšitko, štož wěstotu w šulach spěšnje zwyši, je dobre“, rjekny předsyda zwjazka Heinz-Peter Meidinger. Stajna šćěpjenska komisija bě šćě­pjenje dźěći wot dwanaće lět po dołhim wahanju minjenu póndźelu doporučiła.

Njekmane nahubniki kupili

Donnerstag, 19. August 2021 geschrieben von:
Drježdźany (dpa/SN). Za čas koronapandemije je sakske krajne knježerstwo ně­hdźe 41 milionow škitnych nahubnikow wobstarało – z toho je 6,5 milionow njekmanych. Tole wuchadźa z wotmołwy nutřkowneho ministerstwa na naprašowanje Lěwicy. Wosebje zludace je, zo nutřkowne ministerstwo ani njewě, zwotkal nahubniki pochadźeja, rjekny zapósłanča Lěwicy krajneho sejma Marika Tändler-Walenta. W składźe njehodźi so tole hižo wjace zwěsćić. Cyłkowna hódnota njewužiwajomnych nahubnikow wučinja 15,7 milionow eurow.

Dotal 900 ludźi wuchowali

Donnerstag, 19. August 2021 geschrieben von:

Frankfurt n. M./Berlin (dpa/SN). Na lětanišću w Frankfurće nad Mohanom je dźensa rano dalše lětadło z něhdźe 250 ludźimi z Afghanistana přizemiło. Mašina bě hodźiny do toho w uzbekskej stolicy Taškenće wotlećała. Do toho bě lětadło zwjazkoweje wobory ludźi z Kabula do Taškenta dowjezło. Zwjazkowa wobora bě tutón tydźeń wuchowansku misiju za němskich staćanow a za Afghanow zahajiła, kotřiž chcedźa po dobyću talibanow kraj wopušćić. Dotal je Němska po tutym puću 900 ludźi wuchowała.

W prěnich rozmołwach z militantno-islamistiskimi talibanami wo ewakuowanju bywšich afghaniskich pomocnikow zwjazkoweje wobory njeje zwjazkowe knježerstwo najprjedy raz žane wuspěchi docpěło. Při tym dźe w prěnim rjedźe wo to, zo smědźa afghaniscy staćenjo lěta­nišćo w Kabulu docpěć. Pječa su talibanojo na dróhach k lětanišću kontrol­nišća natwarili. Wukrajni staćenjo smědźa dale k lětanišću, afghaniscy pak nic. Po informacijach swědkow knježi na lětanišću dale njesměrny chaos.

Zhromadnje přećiwo mrětwje

Donnerstag, 19. August 2021 geschrieben von:

Sakski ministerski prezident so wo aktualnym stawje informował

Běła Woda/Drježdźany (dpa/SN). Sakski ministerski prezident Michael Kretsch­mer (CDU) ma bój přećiwo rozšěrjenju afriskeje swinjaceje mrětwy za europski nadawk a žada sej w tym zwisku solida­risku zhromadnosć Zwjazka a zwjazkowych krajow. Při wopyće w Zhorjelskim wokrjesu njedaloko mjezy Pólskeje wón wčera rjekny: „Bój přećiwo afriskej swinjacej mrětwje ma wulki cyłoněmski wuznam. Zasadźam so za to, zo so Zwjazk a zwjazkowe kraje w solidariskej zhromadnosći tutomu nadawkej wěnuja.“ Je hladajo na tuchwilnu a na móžne přichodne mrětwy wažne, zhromadne dźěło Zwjazka a krajow w tutym sensibelnym wobłuku sylnić. Wosebje potrjechene kraje njesměli sebi samomu přewostajić.

Sakska so zhromadnje z Braniborskej za to zasadźuje, zo Zwjazk a wšitke zwjazkowe kraje w tajkim krizowym padźe zhromadnje postupuja a wšitke přidatne kóšty za trěbne wěstotne naprawy zhromadnje přewzaja.

To a tamne (19.08.21)

Donnerstag, 19. August 2021 geschrieben von:

Spěšnje ke kóncej bě dowolowa jězba z traktoromaj a připowěšakom za dweju 16lětneju w Allgäuju. Policija planowanu 18 hodźin trajacu jězbu z Kaufbeurena do Würzburga po někotrych kilometrach přetorhny. Młodostnaj měještaj drje jězbnu dowolnosć za traktory, z njej pak smědźa jenož ratarske a lěsniske dźěła wukonjeć, jimaj zastojnicy rozłožichu. Po­prawom chcyštaj młodostnaj stanować.

Swojemu wobsedźerjej žiwjenje wu­chowała je kóčka w francoskim Straßbourgu. Susodźa běchu policiju wołali, dokelž bě kóčka hižo tři dny sama na werandźe. Jako zastojnicy přez wotewrjene wokno do bydlenja zalězechu, wuhladachu wučerpaneho wobsedźerja na zemi ležo. Muž bě so zwjezł a njemóžeše sej hižo pomhać. Jeho dowjezechu do chorownje, kóčku do zwěrjatownje. Bjez lěkarskeje pomocy by muž drje zemrěł.

Mandat wojakow schwaleny

Mittwoch, 18. August 2021 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowe knježerstwo je dźensa mandat zwjazkoweje wobory za ewakuowanje ludźi z Afghanistana wobzamknyło. Přichodny tydźeń ma zwjazkowy sejm wo tym rozsudźić. Dokelž su akciju ze šěrokim přihłosowanjom hižo zahajili, budźe rozsud drje formal­na naležnosć. Najebać to ma parlament tajke nowe wukrajne zasadźenje schwalić. Při ewakuowanju zasadźuja 600 wojakow, kotřiž změja tež prawo, so z wojerskimi srědkami sami zakitować.

SPD Zelenych přesćahnyła

Köln (dpa/SN). Nahladnosć SPD mjez wolerjemi dale přiběra. Mjeztym su socialdemokraća z Olafom Scholzom na čole samo Zelenych přesćahnyli a bliža so uniji. W najnowšim woprašowanju insti­tuta Forsa leži SPD nětko z 21 procentami jenož hišće dwaj procentaj za CDU/CSU, kotraž dóstanje dale 23 procentow. Porno tomu su Zeleni dalši dypk přisadźili a maja nětko 19 procentow hłosow. Wuslědki druhich slědźenskich institutow su podobne.

Hosćencarjo so dale bědźa

Muž sedźi na rozwalinach chorownje w Fleurant w Haiti, kotruž bě ćežke zemjerženje sylnosće 7,2 minjenu sobotu zničiło. Mjeztym­ je ličba smjertnych woporow na znajmjeńša 1 900 rozrostła. Mjezynarodna pomoc zapusćenu kónčinu hakle ­po­něčim docpěwa. Tropiski wichor a zliwki wuchowanske dźěła přidatnje haća. Foto: pa/Fernando Llano

Ewakuuja dale

Mittwoch, 18. August 2021 geschrieben von:
Frankfurt n. M. (dpa/SN). Na lětanišću w Frankfurće nad Mohanom je dźensa rano dalše lětadło z něhdźe 130 ewa­kuowanymi z Kabula přizemiło. Airbus A 340 je z Taškenta přilećał. Wčera bě zwjazkowa wobora z prěnim transportnym lětadłom powětrowy móst k wuchowanju němskich staćanow a afgha­niskich pomocnikow zahajiła a ludźi do uzbekskeje stolicy dowjezła. Zwjazkowe knježerstwo bě pasažěrske lětadło ska­zało. Přichodne dny planuja dalše lěty. Dokładnu ličbu hišće njeznaja. Dotal su 260 ludźi w Afghanistanje wotewzali, zaki­towanske ministerstwo zdźěla. „Ewakuujemy dale, dołhož je to hišće móžno.“

Přijimuja ludźi z Afghanistana

Mittwoch, 18. August 2021 geschrieben von:
Podstupim (dpa/SN). Braniborska chce do Němskeje přichadźacych afghaniskich pomocnikow najprjedy raz při­wzać. „Cen­tralny zarjad za wukrajnikow je wšitke trěbne přihoty organizował. Prěnich pomocnikow wočakujemy štwórtk rano. Po tym ličimy kóždy druhi dźeń z dalšimi wosobami z Afghanistana“ je krajne nutřkowne ministerstwo wčera zdźěliło. Ministerstwo je Zwjazkej prěnjotne přiwzaće přilubiło. „Spěšna pomoc je nětko rozsudna“, rjekny nutřkowny minister Michael Stübgen (CDU). „Wočakuju wot zwjazkoweho knježerstwa, zo telko ludźi wuchowa, kaž móžno. Němska njesmě swojich afghaniskich pomocnikow nětko přesłapić.“ Ludźo z Afghanistana wostanu něhdźe štyri dny w Braniborskej. Tam jich na koronawirus testuja. Woni dóstanu hygienowy pakćik, lěkarsku pomoc a po potrjebje drastu. Potom jich na druhe zwjazkowe kraje rozdźěla.

EU chce dialog z talibanami

Mittwoch, 18. August 2021 geschrieben von:
Brüssel (dpa/SN). Europska unija dyrbi po posudku swojeho społnomócnjeneho za wonkowne naležnosće Josepa Borrella dialog z nowymi mócnarjemi w Afghanistanje zahajić. „Talibanojo su wójnu dobyli, tuž budźemy z nimi rěčeć dyrbjeć“, rjekny wón wčera wječor na widejowej konferency wonkownych ministrow EU. Zaměr ma być, nowej migraciskej katastrofje a humanitarnej krizy zadźěwać. „Dyrbimy zaručić, zo njepowjedźe nowa politiska situacija w Afghanistanje k masiwnemu migraciskemu hibanju do směra na Europu“, Borrell rozłoži. Zdobom měli po jeho słowach tomu zadźěwać, zo móža so mjezynarodni terorisća w Afghanistanje znowa chować. Wo prašenje oficialneho připóznaća talibanow njeń­dźe. W deklaraciji wšěch 27 čłonskich statow EU na to pokazuja, zo chcedźa zhromadne dźěło z nowym afghaniskim knježerstwom na cyły rjad wuměnjenjow wjazać. Konkretnje mjenuja mjez druhim zaručenje zakładnych prawow wšitkich Afghaničanow, tež žonow, młodostnych a čłonow narodnych mjeńšin.

Anzeige