To a tamne (09.08.21)

Montag, 09. August 2021 geschrieben von:

Za Günthera Jaucha wudawał je so 23lětny w ćahu w Schwabskej. Do toho bě so agresiwnje napřećo sobujěducym zadźeržał a so kontroli jězdźenki spjećował. Tež přiwołanym policistam napřećo wón agresiwnje wustupowaše a nochcyše jim wupokaz pokazać. Město toho twjerdźeše, zo rěka Güther Jauch. Zastojnicy dyrbjachu jeho sputać. Jeno z wulkej nuzu móžachu jeho identitu zwěsćić.

Z jejemi a piwom nadběhowali su ludźo čěskeho ministerskeho prezidenta Andreja Babiša při wólbnym bojowym wustupje w toho domizniskej wsy Pruhonice pola Prahi. Škitarjo wućeknychu sej z Babišom do bliskeje kofejownje. Babiš rjekny sćelakej CNN, zo běchu jeho přećiwnicy naprawow koronawirusa dla atakowali a na hłowje trjechili. W Čěskej wola za dwaj měsacaj nowy parlament. Babiš ma dobre wuhlady, wólby dobyć.

Brzeziński powołany

Freitag, 06. August 2021 geschrieben von:

Washington (dpa/SN). Mark Brzeziński, nawoda strategiskeje poradźowarnje, ma so po woli prezidenta USA Joewa Bidena z nowym wulkopósłancom kraja w Pólskej republice stać. To je rěčnik Běłeho domu we Washingtonje zdźělił. Brzeziński wob­knježi nimo jendźelšćiny tež francošćinu a pólšćinu. Wón bě za čas prezidenta Baracka Obamy w lětach 2011 do 2015 wulkopósłanc USA w Šwedskej.

Wales zběhnje wobmjezowanja

Cardiff (dpa/SN). Po Jendźelskej je nětko tež Wales, dalši dźěl Wulkeje Britaniskeje, nimale wšitke wobmjezowanja koronawirusa dla zběhnył. Wot jutřišeho smědźa nócne kluby zaso wotewrěć, rjadowanja wěstotneho wotstawka dla hižo njepłaća. Ličba ludźi, kotřiž smědźa so w nutřkownych rumnosćach zetkawać, njeje wjace wobmjezowana. Wužiwanje nahubnika we wobchodach a wobchadnych srědkach je dale winowatostne, nic pak w korčmach a hosćencach.

Timanowskaja so wěsta čuje

Torsten Herbst rjemjeslnikow wopytał

Freitag, 06. August 2021 geschrieben von:

Budyšin (CS/SN). Zapósłanc FDP w zwjazkowym sejmje Torsten Herbst wopytuje tele dny rjemjeslniske zawody, zo by so wo jich połoženju wobhonił. Na swojej wčerawšej jězbje poby wón spočatnje w lenowej tkajerni Hoffmann we Wjazońcy. Kaž sam rjekny, bě wón překwapjeny, zo je to jedna z třoch zachowanych lenowych tkajernjow w Němskej. Zapósłanc zwjazkoweho sejma bě zahorjeny hladajo na wulki spektrum poskićenych wudźěłkow a wo tym, zo tam tež mjeńše nadawki indiwidualnje spjelnjeja. Historiske mašiny běchu jemu „ryzy industrijna romantika“.

Běłoruska dźěle mjezy zawrje

Freitag, 06. August 2021 geschrieben von:

Minsk (dpa/SN). Awtoritarnje nawjedowana Běłoruska chce dźěle swojeje mjezy zawrěć a tak tomu zadźěwać, zo so do Litawskeje ćeknjeni migranća zaso nawróća. „Wotnětka njesmě nichtó mjezu překročić, ani z juha ani ze zapada“, rjekny prezident Aleksander Lukašenko wčera w stolicy Minsku powěsćerni Belta.

Europska unija Běłoruskej wumjetuje, zo migrantow zaměrnje do směra na EU sćele. Lukašenko bě minjeny čas stajnje zaso hrozył, zo chcył jako reakciju na přećiwo njemu wukazane sankcije ludźom z Iraka, Afghanistana abo Syriskeje zmóžnić, kraj do směra na EU wopušćić. Na to pósła EU přidatny personal do Litawskeje, zo by mjezu kraja škitała.

Po oficialnych informacijach su lětsa hižo 3 500 ludźi na nimale 680 kilo­metrow dołhej mjezy k Běłoruskej lepili. Lukašenko chce z wukazom tomu za­dźěwać, zo EU migrantow z Litawskeje wróćo do Běłoruskeje sćele.

Wjetšina za šćěpjenje

Freitag, 06. August 2021 geschrieben von:
Tema, přećiwo koronje so šćěpić dać, nadal chětro rozdźělne měnjenja wujewja. Přiwšěm so wjetšina wobydlerjow Budyskeho wokrjesa – znajmjeńša je to moje začuće – za šćěpjenje wupraja. To pokazujetej tež šćěpjenskej akciji w Budyskim Centeru na Žitnych wikach a we Wojerowskim Łužiskim centeru, kotrejž běštej po wuprajenju wokrjesa „nadměru wuspěšnej“. To mje zwjesela, předewšěm, dokelž w Budyskim wokrjesu zamołwite zarjady po zdaću njetrjebaja ludźi z wosebitymi poskitkami a darami wabić, zo bychu so šćěpić dali, kaž činjachu to mjez druhim w Aue z lisćikom za koparsku hru domjaceho mustwa, w Sonnebergu z darmotnej kołbasku kóždemu šćěpjenemu abo w Kamjenicy z dźesaćeurowskim nakupowanskim dobropisom. W Budyšinje a Wojerecach su ludźo móžnosć so šćěpić dać wužiwali, dokelž běchu dotal tajke móžnosće rědke. Akciji w Budyšinje a Wojerecach 10. a 12. awgusta wospjetuja, nadźijomnje ze samsnym wuspěchom. Janek Wowčer

Dalše wohenje

Freitag, 06. August 2021 geschrieben von:

Athen/Istanbul (dpa/SN). Lěsne wohenje w Grjekskej a Turkowskej dale cychnuja. Minjenu nóc su sej płomjenja swój puć přez zeschnyte lěsy a kerčiny rubali. Dźensa rano je sylny wětřik połoženje dale přiwótřił.

Grjekski ministerski prezident Kyriakos Mitsotakis nastaja wobydlerjow na ćežke dny, dokelž so mjeztym tež na kromje stolicy Athena pali. Tam su hižo prěnje bydlenske štwórće ewakuowali. Tež w Turkowskej wohnjowi wobornicy dale přećiwo płomjenjam wojuja. Na wšě 13 wulkich wohenjow nimaja tam přeco hišće pod kontrolu, kaž medije rozprawjeja.

To a tamne (06.08.21)

Freitag, 06. August 2021 geschrieben von:

Z internetnym přesadźowanjom swojeje baseballoweje čapki je pomocnik po zapławjenjach 48lětny Markus Wipperfürth wulki wothłós zbudźił. Mjeztym skića jemu wjace hač 133 000 eurow na platformje eBay za dotrjebanu staru čapku. Kaž rěčnik eBayja wobkrući, je poskitk seriozny. Pjenjezy chcedźa woporam wulkeje wody přewostajić. Ratar z kónčiny blisko Kölna hižo tydźenje w Porynsko-Pfalcy pomha a wo tym na Facebooku 400 000 ludźom rozprawja.

Njestrašna skulptura w formje ručneje granaty w kófrje je na lětanišću w Frankfurće nad Mohannom zasadźenje policije zawiniła. Lětadło njesmědźeše wotlećeć. Sobudźěłaćer wačokarnje bě spodźiwny předmjet pod roentgenowym nastrojom wuhladał. Fachowcy hakle zwěsćichu, zo jedna so wo wuměłsku skulpturu a zo z njeje žadyn strach njewuchadźa.

Darmotne testy bórze nimo?

Donnerstag, 05. August 2021 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Darmotne testy na koronawirus su zwjazkowe knježerstwo dotal 3,7 miliardow eurow płaćili, kaž z wotmołwy zwjazkoweho ministerstwa za strowotnistwo na naprašowanje nowinarjow wuchadźa. Mjeztym wo tym diskutuja, hač njeměli sej wot oktobra pjenjezy za testy žadać, dokelž móža potom wšitcy přećiwo wirusej šćěpjeni być. Darmotne wostali bychu potom jenož hišće testy za dźěći a za tych, kotrychž njemóža strowotniskich přičin dla šćěpić.

Namjet Spahna wotpokazuja

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy minister za strowotnistwo Jens Spahn (CDU) žněje ze swojim namjetom, nješćěpjenych z dźělow zjawneho žiwjenja wuzamknyć, kritiku z rjadow koaliciskeho partnera SPD. Pozicija Spahna njeje měnjenje zwjazkoweho knježerstwa, rjekny justicna ministerka Christine Lambrecht nowinarjam. Bremenski wyši měšćanosta Andreas Bovenschulte ma namjet Spahna za „njezakonski“. Braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke je za to, negatiwnje testowanym dale wobdźělenje na zarjadowanjach zmóžnić.

Pjenjezy za Libanon přewostajili

Drježdźanska coologiska zahroda je dźensa 900 000 eurow spěchowanskich srědkow dóstała. Jeje jednaćel Karl-Heinz Ukena ­přija wotpowědny šek z rukow statneje ministerki za kulturu a turizm Barbary Klepsch (CDU). Z připłatkom chcedźa straty ­koronapandemije dla, kotrež běchu zwěrjencej wot januara hač do meje 2021 nastali, wurunać. Foto: Steffen Unger

Sakska šćěpjenske dozy wotskaza

Donnerstag, 05. August 2021 geschrieben von:

Drježdźany (dpa/SN). Sakska je snadneho naprašowanja šćěpiwow dla dźesaćitysacy dozow pola Zwjazka wotskazała. Za přichodny tydźeń su hižo 58 500 dozow šćěpiwa Biontech storněrowali, zdźěli rěčnica sakskeho strowotniskeho ministerstwa předwčerawšim na naprašowanje. Tež za dwaj tydźenjej njeje žana skazanka planowana.

Składźišća su tučasnje hišće pjelnjene, ludźo pak su skerje zdźeržliwi. Hižo za tónle tydźeń je ministerstwo transport šćěpiwow zastajiło. Za Saksku dźě bě 58 500 dozow Biontech a 78 000 dozow předewzaća Moderna planowane. Hižo 7. julija je strowotniske ministerstwo swobodneho stata skazanki šćěpiwa Astrazeneca wotskazało.

Hižo tydźenje so šćěpjenska kampanja w Sakskej dliji. Tohodla je ministerski prezident Michael Kretsch­mer (CDU) zhromadnje z wjacorymi organizacijemi za škitne šćěpjenje wabił. W Sakskej je tučasnje 47,7 procentow wobydlerjow dwójce šćěpjenych, po cyłej Němskej leži kwota pola 52,6 procentow.  

Anzeige