Kritizuja plany Turkowskeje

Freitag, 03. Januar 2020 geschrieben von:

Athen (dpa/SN). Tři srjedźomórske kraje Israel, Grjekska a Cypern su plany turkowskeho prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana­ kritizowali, wojerske jednotki do sewjeroafriskeje Libyskeje pósłać. „To stabilitu regiona strašnje wohroža“, rěka w deklaraciji, kotruž su ministerscy prezidenća třoch krajow podpisali. Turkowski parlament bě wčera planam Erdoğana přihłosował, z wojerskej interwenciju mjezynarodnje připóznate knježerstwo Libyskeje w boju přećiwo zběžkarskim jednotkam podpěrać.

Ludźo ćěkaja před wohenjemi

Canberra (dpa/SN). Na juhowuchodźe Awstralskeje dyrbja tysacy ludźi před zahu­bnymi lěsnymi wohenjemi ćěkać. W zwjazkowymaj statomaj New South Wales a Victoria chcedźa wjace hač dźesać městow ewakuować, mjez nimi woblubowane turistiske metropole. W po­brjóžnym měsće Mallacoota je marina sta ludźi wuchowała, kotřiž běchu sej před płomjenjemi k morju wućeknyli. W staće Victoria su prěni króć w stawi­znach nuzowy staw wukazali. Dotal je po cyłym kraju 19 ludźi žiwjenje přisadźiło.

Zliwki žadaja sej wjele woporow

Dwaj dnjej po zahubnym wohenju w Krefeldskim zwěrjencu steja žarowanske swěčki a leža kwětki před zachodom coowa. Wohenja­ w silwesterskej nocy dla bě so dom wopicow wotpalił. Wjace hač 30 z nich w płomjenjach zahiny. Prawdźepodobnje bě swěčkowa­ latarnja woheń zawiniła. Zwěrjenc je wot dźensnišeho zaso wotewrjeny. Foto: dpa/Roland Weihrauch

USA iranskeho generala morili

Freitag, 03. Januar 2020 geschrieben von:

Bagdad/Washington (dpa/SN). Konflikt mjez USA a Iranom so po morjenju wulcerjadneho iranskeho generala strašnje přiwótřa. Komander iranskich Al-Kuds-brigadow Ghassem Soleimani bě wčera při raketowym nadpadźe USA njedaloko lětanišća irakskeje stolicy Bagdad žiwjenje přisadźił, kaž iranske rewoluciske gardy dźensa wobkrućichu. Zakitowanske ministerstwo USA je mjeztym zamołwitosć za to přewzało. Kolonu jězdźidłow běchu na direktny přikaz prezidenta Donalda­ Trumpa bombardowali, zo bychu dalšim nadpadam zadźěwali, kaž z Washingtona rěka. Iran je dźensa jako reakciju „ćežku wjećbu“ připowědźił.

Najwyši nawoda Irana, ajatollah Ali Chamenei, piše w sobužarowanskim lisće, kotryž w statnej telewiziji citowachu, zo chcedźa „puć Soleimana tež bjez njeho dale wjesć“, zo pak čaka na kriminelnych „ćežka wjećba“. Wonkowny minister Mohammed Dshawad zdźěli, zo bě morjenje generala Soleimana „ekstremnje strašne“ a zo polěkuje to dalšej eskalaciji krizy w regionje. Wobkedźbowarjo su přeswědčeni, zo strach wójny mjez USA a Iranom dale přiběra.

Što so lětsa wšitko změni?

Freitag, 03. Januar 2020 geschrieben von:

Nadhódnotowy dawk wěstych wudźěłkow zniženy

Düsseldorf (dpa/SN). Wšojedne hač nowe awto, e-booki, jězby, wudźěłki za hygienu abo zežiwidła. Za přetrjebarjow so lětsa něštožkuli změni. Podawamy tu najwažniše informacije.

Hač w apotekach, pola frizera, w lodarnjach abo mjeńšich předawanišćach, hdźež móža sej ludźo něšto k jědźi kupić, wšudźe ma kupc kasowy bon dóstać. Z naprawu chce zakonjedawar dalšim pospytam dawkoweho jebanstwa zadźěwać. W minjenych lětach běchu wikowarjo dawki často zamjelčeli. Po trochowanju wikowanskeho slědźenskeho instituta budźetej winowatosće dla přichodnje dwaj milionaj kilometrow papjery trěbnej, štož rěka, zo měli za to lětnje 8 500 šmrěkow podrězać. Kupc pak njetrjeba bon sobu wzać.

To a tamne (03.01.20)

Freitag, 03. Januar 2020 geschrieben von:

Přepitk 2 020 dolarow dósta pinčnica w Los Angelesu składnostnje noweho lěta wot bywšeho spěwarja skupiny „New Kids on the Block“ Donnieja Wahlberga. Tón bě zhromadnje ze swojej přećelku w hosćencu był a so spontanje rozsudźił, pinčnicu překwapić. A ta bě jara zbožowna. Wšako móže jako samostejaca mać přidatne pjenjezy derje trjebać.

Nowe lěto dwanaće hodźin dočasa swjećili su wobydlerjo małeje španiskeje wsy Villar. W móličkej gmejnje zapadnje stolicy Madrida bydli jenož hišće 30 ludźi, wulki dźěl je starši hač 80 lět. Seniorojo nochcedźa hač do połnocy čakać a swjeća tuž přechod do noweho lěta hižo připołdnju. Dočasny silwester je we wsy hižo z tradiciju, kotruž pěstuja wot lěta 2004. Gmejna bědźi so runja druhim z demografiskim wuwićom: Młodźi ludźo su do městow wotešli.

Pruwuja „wětrnikowu premiju“

Donnerstag, 02. Januar 2020 geschrieben von:

Osnabrück (SN). Po słowach městopředsydy frakcije SPD w zwjazkowym sejmje Matthiasa Mierscha přihotuje wulka koalicija „wětrnikowu premiju“. To připowědźi wón w interviewje z nowinu Os­nabrü­cker Zeitung. Tak dźe jónu wo přiražki z dobytka wětrnikowych parkow komunam, hdźež připrawy steja. Tež po­trjecheni wobydlerjo, ćerpja-li tajke w swojej wokolinje, maja pjenjezy dóstać. Tuchwilu zamołwići wjacore koncepty pruwuja. Zaměr je wjac wětrnikow twarić a mjenje skóržbow tajkich dla kasěrować.

Pósłanstwo USA zawrěli

Bagdad/Washington (dpa/SN). Pósłanstwo USA w irakskej stolicy Bagdadźe ma po namócnych rozestajenjach silwester najprjedy raz zawrjene wostać. Wšitke dojednane terminy su wotprajene. Wobydlerjo njesmědźa hižo do bliskosće diplomatiskeho zastupnistwa. Generalny konsulat w Erbilu na sewjeru kraja pak je wotewrjeny. Namóc je wudyriła, dokelž běchu USA šiitiske milicy nadpadnyli. Mjeztym je knježerstwo we Washingtonje wojakow do Bagdada pósłało, hdźež maja diplomatiske stejnišćo škitać.

Netanjahu žada sej imunitu

Skići dobre wuměnjenjaza Teslu

Donnerstag, 02. Januar 2020 geschrieben von:

Podstupim (dpa/SN). Braniborska ma po słowach tamnišeho wobchadneho ministra Guida Beermanna (CDU) dobre wuhlady, zo so tam dalše wjetše předewzaća kaž Tesla zasydla. „Infrastruktura a wobchadne zwiski su za rozsudy koncernow bytostne“, Beermann powěsćerni dpa wujasni. Z dróhami a železniskej syću skići Braniborska jara dobre wuměnjenja. Přidatnje maja w zwjazkowym kraju hišće nakładne wobchadne centrumy, hdźež logistiku optiměruja.

Twarc elektroawtow Tesla chce we wokrjesu Wódra-Sprjewja tak mjenowanu „giga-fabriku“ twarić a tam SUV-model Y zhotowić. Braniborske knježerstwo a koncern stej so hižo na ležownosć dojednałoj. Nawodnistwo Tesle a etatowy wuběrk krajneho knježerstwa matej tomu jenož hišće přihłosować.

Dale nadźija so Braniborska na ba­terijowu fabriku w Carnym Gozdźe (Schwarzheide). Předewzaće BASF pak njeje so dotal doskónčnje za stejnišćo rozsudźiło.

W Awstriskej stronje so dojednałoj

Donnerstag, 02. Januar 2020 geschrieben von:

Wien (dpa/SN). W Awstriskej stej so stronje ÖVP a Zeleni na wobsahi zhromadneje koalicije dojednałoj. Kaž móžny nowy kancler Sebastian Kurz (ÖVP) a jeho naměstnik Werner Kogler (Zeleni) wčera wječor připowědźištaj, su w zrěčenju jenož minimalne kompromisy zakótwjene, kotrež pak to najlěpše z wobeju stronow wopřijimaja. „Klima a hranicy hodźa so w samsnym času škitać“, Kurz wuzběhny. Kogler podšmórny, zo ma so Awstriska z mjezynarodnym přikładom hladajo na škit klimy stać.

ÖVP a Zeleni su minjene tydźenje intensiwnje wo koaliciskim zrěčenju wuradźowali. Dojednanej koaliciji maja hišće čłonojo Zelenych na swojim zwjazkowym kongresu zajutřišim w Salzburgu přihłosować. Hižo nětko pak su sej zamołwići wěsći, zo dóstanu wjetšinu hłosow nimale 300 delegatow. Tuž změje strona přichodnje prěni raz składnosć, na zwjazkowej runinje skutkować.

Detaile koaliciskeho zrěčenja chcyštej nowej partneraj dźensa popołdnju zjawnosći předstajić.

To a tamne (02.01.20)

Donnerstag, 02. Januar 2020 geschrieben von:

Lochce zdrasćeny młodostny je silwestersku nóc wjacore hodźiny we wuhenju tčał. Do toho bě zhromadnje z přećelemi w dowolowym domje na juhu Smolin silwester swjećił. Nadobo pak bě zhubjeny, na čož jeho ludźo pytachu. Na zbožo měješe 18lětny hišće dosć mocy wo pomoc wołać a na so skedźbnić. Wohnjowa wobora a Techniski pomocny skutk móžeštej jeho skónčnje wuswobodźić. Kak bě so do wuhenja dóstał, njemóžeše młody muž sam tak prawje rozkłasć.

Pruwowanje zmužitosće je so na silwesterskim wječoru w Awstriskej dospołnje nimokuliło. Tak bě sej 22lětny praskotak mjez plecy tyknył, zo by jón do njebjes pušćił. Raketa pak wosta tčacy, dokelž bě muž swojej plecy přejara hromadźe tłóčił. Wón so tuž zrani, dokelž raketa cyle blisko njeho rozbuchny.

Přeje sej žiwu cyrkej

Montag, 30. Dezember 2019 geschrieben von:

Drježdźany (B/SN). Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) je ewangelsku cyrkej pohonjował, so hišće bóle za towaršnosć angažować. Stat je žiwy­ wot wuměnjenjow, kotrež njemóže wón sam dać, nic jeno wot zakonjow a prawow, ale tež wot normow a hódnotow, rjekny Kretschmer před sobustawami synody Ewangelskeje cyrkwje w Němskej (EKD). Cyrkwinski parlament ma swoju zhromadźiznu z ćežišćowej temu „Měrowa etika“. „Ja přeju sej žiwu cyrkej“, rjekny Kretschmer w swojim postrownym słowje a pokaza na rólu ewangelskeje cyrkwje na kóncu NDR 1989. „Bjez angažowanych cyrkwjow, bjez angažowanych fararjow a fararkow njeby nazymski přewrót móžny był“, rjekny ministerski prezident.

Diakonija wita koaliciju

Anzeige