Kaž špatny són

Freitag, 20. August 2021 geschrieben von:
Móžeće sej předstajić, zo dźemy zaso z nahub­nikom nakupować, zo su šule zawrjene a dźěći doma a zo njesměmy po 22 hodź. wjace dom wopušćić? Wšo to zdawa so mjeztym kaž špatny són ze stareho časa, byrnjež tomu ani tak dołho njebyło. Nětko pak rěči Roberta Kochowy institut hižo wo štwórtej žołmje infekcijow z koronawirusom. To mam hižo zaso wone špatne začuće w brjuše. W tym zwisku móžu derje rozumić, hdyž so krajnemu radźe Michaelej Harigej kornar puknje, kaž je to z lista zwjazkowej kanclerce Angeli Merkel a ministerskim prezidentam krajow wučitać. Njeje woprawdźe ža­nych­ druhich kriterijow hač „incidency“? Mjeztym je so wjace hač połojca wšěch ludźi­ w Němskej dospołnje přećiwo wirusej šćěpić dała. Što je z nimi? Poněčim je wona „stadłowa imunita“ docpěta. Ličba chutnych padow infekcijow je přewšo snadna. Abo je tam snano něchtó, kiž je­nož­ na to čaka, zo móže nam nowe naprawy nabrěmjenić? Marko Wjeńka

Zwada mjez Israelom a Pólskej

Freitag, 20. August 2021 geschrieben von:

Razne mjezsobne wumjetowanja noweho pólskeho zakonja dla

Waršawa (dpa/SN). Diplomatiska zwada mjez Israelom a Pólskej změny pólskeho zakonja wo zalětnenju dla so dale při­wótřa. Israelski wonkowny minister Jair Lapid je Waršawske knježerstwo minjeny kónc tydźenja „antidemokratiske“ mjenował. „Dny su nimo, jako móžeše Pólska židam bjez konsekwencow zeškodźeć“, rěka w jeho stejišću. Israel nima wotpohlad „woči před wohańbjacym zadźerženjom antidemokratiskeho pólskeho knježerstwa zawrěć“.

Dalšich ludźi ewakuowali

Freitag, 20. August 2021 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Zwjazkowa wobora je we wobłuku ewakuowanja bywšich sobudźěłaćerjow Němskeje w Afghanistanje dalšich ludźi wuchowała. Tak su 185 pasažěrow z uzbekskeje stolicy Taškenta do Hannovera přiwjezli, hdźež je lětadło připołdnju přizemiło. Dźensa rano je něhdźe 60 Afghaničanow z busami do braniborskeho Doberluga-Kirchhaina do­jěło. Jedna so wo bywšich pomocnikow zwjazkoweje wobory a jich swójbnych. Jich tam najprjedy raz zastaraja. Nimo toho­ dyrbja tři dny do karanteny. Přichodnu wutoru pojědu woni dale.

To a tamne (20.08.21)

Freitag, 20. August 2021 geschrieben von:

Hač do dźensnišeho wječora ma plahowarka Helen Macdonald chwile, k smjerći zasudźeneho alpaku „Geronimo“ sama morić. Tole je britiske sudnistwo rozsudźiło. Geronimo je pozitiwnje na chětro natykliwu chorosć testowany. Wobsedźerka bě wospjet sudnisce spytała, so wukazanemu zasparnjenju zwěrjeća wobarać. Mjeztym na statoku žony aktiwisća přećiwo morjenju alpaki protestuja.

Chětro bolostnje skónčiła je so ležaca wuměłska instalacija 41lětneje Awstričanki wosrjedź Salzburga. Kaž policija zdźěla, měješe 71lětny šofer awta na dróze ležacu žonu za klanku z wukładneho wokna a so za to rozsudźi, zadźěwk přejěć. Jako słyšeše wukřik, wosta stejo. Pěšcy žonu pod awtom wućahnychu a dowjezechu ju do chorownje. Šofer dyrbi z chłostanjom ličić. Dotal njewědźa, hač měješe žona za performance dowolnosć.

Pohóršk Zwjazkej

Donnerstag, 19. August 2021 geschrieben von:

Wojerecy (SN/bn). Wyši měšćanosta Woje­rec Torsten Ruban-Zeh (SPD) a swoji kolegojo Frank Lehmann (njestronjan) z Łutow, Roland Dantz (njestronjan) z Kamjenca a Carina Dittrich (Swobodni wolerjo) z Rychbacha su zwjazkowej mi­ni­sterce za kubłanje a slědźenje Ani Karliczek (CDU) pohórškowy spis sposrěd­kowali. Z listom kritizuja woni „před­wu­běrk ekspertow za planowany slědźenski wulkocentrum we Łužicy“, ko­tryž „je jich zecnył“, kaž na nowinarska platforma Hoyte24 wozjewja.

Projektaj „Němski centrum za astro­fyziku“ (DZA) a „Europski slědźenski institut za swětnišćowe resursy“ (Eris) nimatej „žanu bazu we Łužicy a jenož wobmjezowane nawjazowanske dypki k njej“, štož njewotpowěduje wupisanju „Wissen schafft Perspektiven für die Region!“ ministerstwa. „Prašamy so, kak ma na tym zakładźe 1 500 dźěłowych městnow nastać“, w lisće dale rěka.

Wusud přećiwo Zschäpe płaći

Donnerstag, 19. August 2021 geschrieben von:

Karlsruhe (dpa/SN). Sudniski wusud pře­ći­wo Beaće Zschäpe jako sobuskućićelce neonacistiskeje teroroweje skupiny NSU je płaćiwy. Tole je Zwjazkowe sudnistwo dźensa wobkrućiło a zdobom jeje rewiziju zaćisnyło. Dnja 11. julija 2018 bě Mnichowske wyše krajne sudnistwo Zschäpe jako jeničku přežiwjenu NSU-trójki k jastwu na čas žiwjenja zasudźiło. Při wšěm nimaja žanych dopokazow, zo je Zschäpe hdy na městnach njeskutkow była.

Merkel porěči k Afghanistanej

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) chce přichodnu srjedu w zwjazkowym sejmje knježerstwowu deklaraciju k połoženju w Afghanistanje přednjesć. Tole je powěsćernja dpa z knježerstwowych kruhow zhoniła. Na wurjadnym posedźenju chce parlament tón dźeń mandat zwjazkoweje wobo­ry k ewakuowanju ludźi z Afghanistana wobzamknyć. Opozicija wumjetuje knježerstwu zaprajenje a dospołnje wopačne posudźowanje połoženja.

Biden: Bjez chaosa njeje šło

Štyri tydźenje po zahubnej katastrofje zapławjenja w Sewjerorynsko-Westfalskej a Porynsko-Pfalcy tam dale rozwaliny rumuja. Fachowcy su po puću, zo bychu pruwowali, kak hodźeli so připrajene pomocne srědki najskutkownišo zasadźeć. Mjez druhim dyrbja rozsudźić, hač wobškodźene a podpłokane domy porjedźeja abo radšo zwottorhaja. Foto: pa/ Joerg Niebergall

Šulerjow šćěpić abo radšo nic?

Donnerstag, 19. August 2021 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Powołanski zwjazk dźěćacych a młodźinskich lěkarjow je plany wjacorych zwjazkowych krajow kritizował, dźěći a młodostnych w šulach pře­ćiwo koronawirusej šćěpić dać. „Młodostni steja jara pod skupinskim ćišćom, tak zo njeje swobodny a njewotwisny rozsud w dalokej měrje móžny“, rjekny rěčnik zwjazka, dźěćacy lěkar Jakob Maske nowinarjam. Wón radźi město toho k šćěpjenju w praksach. „To ma lěpšinu, zo lěkar swójbu derje znaje a zo móže staršeju poradźować, hač ma šćěpjenje dźěći a młodostnych zmysł abo nic.“

Zwjazk wučerjow Němskeje porno tomu plany nastupajo šćěpjenje w šulach wuraznje wita. „Wšitko, štož wěstotu w šulach spěšnje zwyši, je dobre“, rjekny předsyda zwjazka Heinz-Peter Meidinger. Stajna šćěpjenska komisija bě šćě­pjenje dźěći wot dwanaće lět po dołhim wahanju minjenu póndźelu doporučiła.

Njekmane nahubniki kupili

Donnerstag, 19. August 2021 geschrieben von:
Drježdźany (dpa/SN). Za čas koronapandemije je sakske krajne knježerstwo ně­hdźe 41 milionow škitnych nahubnikow wobstarało – z toho je 6,5 milionow njekmanych. Tole wuchadźa z wotmołwy nutřkowneho ministerstwa na naprašowanje Lěwicy. Wosebje zludace je, zo nutřkowne ministerstwo ani njewě, zwotkal nahubniki pochadźeja, rjekny zapósłanča Lěwicy krajneho sejma Marika Tändler-Walenta. W składźe njehodźi so tole hižo wjace zwěsćić. Cyłkowna hódnota njewužiwajomnych nahubnikow wučinja 15,7 milionow eurow.

Dotal 900 ludźi wuchowali

Donnerstag, 19. August 2021 geschrieben von:

Frankfurt n. M./Berlin (dpa/SN). Na lětanišću w Frankfurće nad Mohanom je dźensa rano dalše lětadło z něhdźe 250 ludźimi z Afghanistana přizemiło. Mašina bě hodźiny do toho w uzbekskej stolicy Taškenće wotlećała. Do toho bě lětadło zwjazkoweje wobory ludźi z Kabula do Taškenta dowjezło. Zwjazkowa wobora bě tutón tydźeń wuchowansku misiju za němskich staćanow a za Afghanow zahajiła, kotřiž chcedźa po dobyću talibanow kraj wopušćić. Dotal je Němska po tutym puću 900 ludźi wuchowała.

W prěnich rozmołwach z militantno-islamistiskimi talibanami wo ewakuowanju bywšich afghaniskich pomocnikow zwjazkoweje wobory njeje zwjazkowe knježerstwo najprjedy raz žane wuspěchi docpěło. Při tym dźe w prěnim rjedźe wo to, zo smědźa afghaniscy staćenjo lěta­nišćo w Kabulu docpěć. Pječa su talibanojo na dróhach k lětanišću kontrol­nišća natwarili. Wukrajni staćenjo smědźa dale k lětanišću, afghaniscy pak nic. Po informacijach swědkow knježi na lětanišću dale njesměrny chaos.

Anzeige