Předsyda SPD: Rěčimy ze wšěmi

Montag, 06. September 2021 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Předsyda SPD Norbert Walter-Borjans je warnowanja ze stron CDU/CSU wotpokazał, zo chcyła SPD swojeho kanclerskeho kandidata Olafa Scholza w padźe wólbneho dobyća nuzować so do směra na Lěwicu orientować. „To dyrbju so tola smějkotać“, měnješe Walter-Borjans minjeny pjatk w rańšim magacinje sćelaka ARD. Podruž, mzda, renta abo zakładne zawěsćenje dźěći nastupajo su sej w SPD a ze Scholzom pře­zjedni, wón rjekny. Na prašenje, kak swobodny Scholz we wutworjenju noweho knježerstwa je, Walter-Borjans praji: „Potom so, kaž přeco, wodźace gremije strony zeńdu, wězo z tym, kiž ma knježerstwo nawjedować.“

Předsyda SPD zakitowaše, zo njeje Scholz dotal koaliciju SPD, Zelenych a Lěwicy zasadnje wuzamknył. „Chcemy ze wšěmi rěčeć, to je tola normalne. Njebudźemy so jednej ze stronow podwolić, prajo, zo z druhim njerěčimy.“ Scholz njebě lěwicarski zwjazk wuzamknył, žada pak sej wot Lěwicy mjez druhim jasne wuznaće k NATO. Lěwica chce, zo Němska z NATO wustupi.

Kritizuja kurs talibanam napřećo

Montag, 06. September 2021 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Wonkowny politikar CDU Norbert Röttgen najnowši kurs USA a druhich zapadnych krajow Afghanistanej napřećo raznje kritizuje. Wone so „na prošerja ponižeja“, kaž předsyda wonkowneho wuběrka zwjazkoweho sejma žurnalistam rjekny. W tym połoženju nima Röttgen za wšelake poskitki wonkownych ministrow žane zrozumjenje. „Zjawne poskitki nas jenož dale wosłabjeja. Žadanja njemóžemy praktisce zwoprawdźić.“

Wonkowni ministrojo EU běchu so kónc tydźenja na pjeć žadanjow dorozumili, kotrež měli talibanojo jako zakład zhromadneho dźěła ze zapadom spjelnić. Tak měli so na knježerstwje tež politiske mocy zwonka talibanow wobdźělić a čłowjeske prawa kaž tohorunja nowinarska swoboda zaručene być.

Wonkowny fachowc Zelenych Omnid Nouripour w tym zwisku tež poskitk wonkowneho ministra Heiko Maasa (SPD) talibanam kritizuje. „Wuwićowu pomoc poskićić a so nadźijeć, zo talibanojo z tym zwjazane žadanja spjelnja, je naiwne a njezwoprawdźomne.“

Laschet: Mamy wšitke šansy

Montag, 06. September 2021 geschrieben von:

Wólbny bój mjez CDU/CSU a SPD so dale přiwótřa

Berlin (dpa/SN). Tři tydźenje do wólbow zwjazkoweho sejma so rozestajenje mjez CDU/CSU a SPD, kotraž w aktualnych ­woprašowanjach nawjeduje, dale přiwótřa. Wodźacy politikarjo CDU a CSU sej wot SPD žadaja, so jasnje wot Lěwicy ­distancować. Kanclerski kandidat unije Armin Laschet (CDU) žada sej wot unije, „poslednju fazu wólbneho boja wuži­wać a wojować. Mamy hišće wšitke ­šansy.“

Předsyda CSU Markus Söder rjekny nowinarjam kónc tydźenja hladajo na móžne koalicije, zo widźi jenož dwě móžnosći: pak jasny puć do směra na Lěwicu, pak amplowu koaliciju z FDP. Tola tež FDP njeby jako poměrnje mała strona zasadnemu lěwicarskemu wuwiću zadźěwać móhła. Kanclerskemu kandidatej SPD Olafej Scholzej Söder wumjetowaše, zo „nima jasne stejišćo k Lěwicy. Budźe wón ministra Lěwicy powołać, haj abo ně?“, so předsyda CSU praša.

Wopyta Pólsku

Montag, 06. September 2021 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) pojědźe přichodnu sobotu do Pólskeje. W stolicy Waršawje wočakujetaj ju statny prezident Andrzej Duda a ministerski prezident Mateusz Morawiecki. To je zastupowaca rěčnica knježerstwa Ukrike Demmer w Berlinje žurnalistam připowědźiła. Na dnjowym porjedźe steja mjez druhim němsko-­pól­ske poćahi wosebje hladajo na wuske hospo­darske styki mjez krajomaj.

To a tamne (06.09.21)

Montag, 06. September 2021 geschrieben von:

Kino pod hołym njebjom wosrjedź awtodróhi móžeše 500 filmowych fanow sobotu na A 8 pola Pforzheima dožiwić. Wottorhanskich dźěłow při mosće dla bě čara kónc tydźenja zawrjena. Pforzheimske komunalne kino je składnosć wužiło a tam 15 metrow šěroku płachtu stajiło. Na třoch jězdnjach běchu stólcy nasta­jane, nimo toho předawachu popcorn a napoje. Wšitke zastupne lisćiki běchu w běhu połdra hodźiny předate.

Hejatej konjej stej wulět zapřaha w braniborskim Rheinsbergu dočasnje skónčiłoj. Brunačej běštej wosrjedź wulěta wosomwosoboweje skupiny z kuču naraz stejo wostałoj. Lědma zo bě pohonč z woza zalězł, pak wonej wóz chětro spěšnje 200 metrow po chódniku dale ćehnještej. Hakle jako so wotežka w štomje zapopadny, bě jězba nimo. Na zbožo so jenož jedna sobujěduca snadnje zrani.

Smědźa so ludźi prašeć

Freitag, 03. September 2021 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Dźěłodawarjo smědźa so sobudźěłaćerjow w pěstowarnjach, šulach­ a hladarnjach přichodnje prašeć, hač su přećiwo koronawirusej šćěpjeni. To je wuslědk hodźiny trajaceho wuradźowanja CDU/CSU a SPD, kaž dpa wozjewja. Móžnosć ma pak jeno za čas epidemiskeho połoženja narodneho rozměra wobstać, kotrež bě zwjazkowy sejm minjeny tydźeń wo tři měsacy podlěšił.

Přemało šćěpjenjow

Berlin (dpa/SN). W Němskej rozšěrja so powšitkowna mučnota šćěpjenja pře ko­ro­nu. Podźěl dospołnje šćěpjenych wobydlerjow kraja je z 61 procentami při­runujo z 59 procentami minjeny tydźeń jeno snadnje rozrostł, rěka w tydźenskej rozprawje Roberta Kochoweho instituta. Wot kónca julija hač do kónca awgusta je kwota wo runje dźesać procentow rozrostła. To je přemało, wotwobarać štwórtu žołmu infekcijow „z połnymi intensiwnymi stacijemi“.

Lětarska słužba UNO zaso dźěła

Słowakska prezidentka Zuzana Čaputová je wčera zwjazkoweho prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera w stolicy Bratislavje witała. Wobaj wuzběhnyštaj přewšo dobry poměr wobeju krajow. Steinmeier mjenowaše Słowaksku wažneho partnera w Europje. Swój wopyt w Słowakskej je wón dźensa skónčił, po tym zo bě rano ministerskeho prezidenta Eduarda Hegera zetkał. Foto: pa/Bernd von Jutrczenka

Laschet mustwo přichoda předstajił

Freitag, 03. September 2021 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Dobre tři tydźenje do wólbow zwjazkoweho sejma je kanclerski kandidat CDU/CSU Armin Laschet dźensa mustwo fachowcow předstajił, z kotrymž chce so wón woteběracej nahladnosći mjez wolerjemi wobarać. W Berlinskej stronskej centrali prezentowaše wón dźensa swój „team přichoda“. W nim skutkuja mjez druhim bywši frakciski­ předsyda unije Friedrich Merz, fachowc za terorizm Peter Neumann, ku­błan­ska ministerka Schleswigsko-Holsteinskeje Katrin Prien a sakska ministerka za kulturu a turizm Barbara Klepsch. Po najnowšich naprašowanjach by unija jenož hišće 20 procentow hłosow dóstała, SPD porno tomu 25 proc.

Maas poskića talibanam pjenjezy

Freitag, 03. September 2021 geschrieben von:
Kranj (dpa/SN). Zwjazkowy wonkowny minister Heiko Maas (SPD) je militantno-islamskim talibanam w Afghanistanje poskićił, zo móhła Němska tuchwilu blokowane srědki za wuwićowu pomoc zaso wupłaćić. Wuměnjenje za to pak je knježerstwo, kotrež njewobsteji jeno z tali­banow. To rjekny Maas dźensa k zahajenju wuradźowanjow wonkownych mi­nistrow Europskeje unije w Słowjenskej. Nimo toho dyrbjeli zasadne čłowjeske prawa a prawa žonow zaručene być. Afghanistan njesměł so „znowa ze žórłom terorizma“ stać. Ludźom w Afghanistanje dyrbjeli pomhać, Maas potwjerdźi. Rozmołwy z talibanami su nuznje trěbne, „hač so nam to lubi abo nic“.

Debatuja znowa wo lěwicarskim knježerstwje

Freitag, 03. September 2021 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Dobre tři tydźenje do wól­bow zwjazkoweho sejma zbudźa najnowše­ naprašowanja diskusiju wo móžnym­ knježerstwowym lěwicarskim zwjazku. SPD a Zeleni so drje dale wot pozicijow Lěwicy distancuja, koaliciju z njej pak zasadnje njewuzamkuja. Tak rěčeše frakciska předsydka Katrin Göring-Eckardt wo samsnych pozicijach w socialnej politice, zakładnym zawě­sćenju dźěći a pola minimalneje mzdy. Diferency z Lěwicu widźi wona we wonkownej a industrijnej politice. „Lěwica dyrbi nětko rozsudźić, hač chce knje­žerstwowu zamołwitosć přewzać a kak spušćomna we wonkownej a wěstotnej politice je“, Göring Eckardt potwjerdźi. Wot noweje předsydki Lěwicy by wona „wočakowała, zo na tym dźěła. To pak njeje so dotal stało.“

Anzeige