To a tamne (13.09.21)

Montag, 13. September 2021 geschrieben von:

To drje so mnozy dźiwachu, jako wuhladachu małeho hólčka za wodźidłom awta, kotrež bě minjeny štwórtk na zwjazkowej dróze pola Passauwa po puću. Tež policist, kiž bě ducy na dźěło, to wobkedźbowaše a zawoła swojich kolegow. Kaž so wukopa, bě 44lětny swojeho dwulětneho synka na klin wzał a jemu wodźidło jězdźidła přewostajił. Hakle jako hólčk zaso w swojim dźěćacym sydle sedźeše, smědźeštaj dale jěć. Nan ma nětko wězo z chłostanjom ličić.

Němske mišterstwa pomjatkoweho sporta maja noweho mištra, a to samo z rekordom. W Romje bydlacy 21lětny Andrea Muzii je sej ličbu ze 630 cyframi spomjatkował, zdźěli wčera organizator wurisanja Steffen Bütow w Torgelowje, hdźež su je přewjedli. Cyłkownje 1 700 ludźi po cyłym swěće pomjatkowy sport wukonja.

Planuja 17 centrumow za Łužiski cyrkwinski dźeń

Freitag, 10. September 2021 geschrieben von:

Zhorjelc (AK/SN). Łužiski cyrkwinski dźeń w Zhorjelcu klětu wot 24. do 26. junija steji pod hłownym hesłom „vonWEGEN“. Wone ma signal zazběha a zetkawanja być. „Přewinjemy mjezy. Chcemy swjedźeń wěry swjećić“, podšmórny generalna superintendentka Ewangelskeje cyrkwje Berlin-Braniborska-šleska Hornja Łužica za Zhorjelsku biskopsku wosadu Theresa Rinecker wčera na wotewrjenju běrowa za klětuši cyrkwinski dźeń. W Europskim domje na Zhorjelskim Delnim torhošću su jón zarjadowali.

Nord Stream 2 dotwarjeny

Freitag, 10. September 2021 geschrieben von:

Moskwa (dpa/SN). Wjele diskutowany płunowód Nord Stream 2 je po in formacijach ruskeho płunoweho koncerna Gazprom dotwarjeny. Dźens we 8.45 hodź. Moskowskeho časa su twar dokónčili, zdźěli šef Gazprom Aleksej Miller statnej powěsćerni Tass. Nětko trjebaja hišće pruwowanski certifikat Němskeje. Kóšty za twar 1 230 kilometrow dołheho, ­dwurołoweho płunowoda wučinjeja wjace hač dźesać miliardow eurow.

Orbán poboku Pólskeje

Budapest (dpa/SN). Prawicarsko-narodny ministerski prezident Madźarskeje Viktor Orbán je so w zwadźe mjez Europskej uniju a Pólskej tamnišeje justicneje reformy dla na bok Waršawy stupił. Najnowše wot komisije EU planowane pjenježne sankcije přećiwo Pólskej „nimaja runjeća“, rěka w stejišću madźarskeho knježerstwa. Wone nětko pruwuje, kak móhło Pólskej sudnisce pomhać. Komisija EU chce kraj chłostać, dokelž njeje dwělomnu komisiju ke chłostanju sudnikow přeco hišće rozpušćił.

Biden: Sćerpnosć so nachila

Na lětanišću rumunskeje stolicy Bukaresta je wčera pasažěrske lětadło předewzaća Qatar Airways z wjace hač 200 wosobami z Afghanistana přizemiło, mjez nimi 15 němskich staćanow. Bě to prěni króć po přewzaću mocy přez talibanow, zo smědźachu pomocy potrěbni kraj wopušćić. Zwjetša jedna so wo ludźi, kotřiž su wukrajnym wojakam pomhali. Foto: pa/Alexandru Dobre

Žanu mzdu w karantenje

Freitag, 10. September 2021 geschrieben von:

Düsseldorf (dpa/SN). Sewjerorynsko-westfalski minister za strowotnistwo Karl-Josef Laumann (CDU) je so přećiwo tomu wuprajił, nješćěpjenym, kotřiž dyrbja do karanteny, mzdu dale płaćić. „Dyrbimy so prašeć, hač chcemy nješćěpjenym w karantenje dale mzdu dawać, haj abo ně?“ Laumann rjekny wčera w Düsseldorfskim krajnym sejmje, zo chcył tele prašenje přichodne dny pruwować a rozsudźić. „Sym za to, zo jim mzdu dlěje njepłaćimy“, wón rjekny. Štóž njeda so šćěpić, byrnjež to po wšěch dopóznaćach jenička móžnosć była pandemiju přewinyć, tón dyrbjał z konsekwencami žiwy być, kotrež z toho nastanu.

W padźe wukazaneje karanteny maja přistajeni po zakonju prawo na zarunanje. W zakonju pak tež steji, zo tele prawo hižo njewobsteji, hdyž hodźi so karantenje ze šćěpjenjom zadźěwać, Laumann rozłoži. Karantena njemóže po jeho měnjenju žadyn dołho trajacy cyłostatny nadawk wjace być. Po informacijach strowotniskeho ministerstwa su jeničce w Sewjerorynsko-Westfalskej dotal 120 milionow eurow za dalepłaćenje mzdy ludźom w karantenje wudali.

Danska wobmjezowanja zběhnyła

Freitag, 10. September 2021 geschrieben von:

Kopenhagen (dpa/SN). W Danskej su wot dźensnišeho tež poslednje wobmjezowanja koronawirusa dla zběhnjene. Tak nje­trjeba na přikład w koparskim stadionje nichtó wjace dopokazać, zo je šćěpjeny, wustrowjeny abo negatiwnje testowany. Samsny dopokaz ludźo tež w diskotekach hižo njetrjebaja. Zdobom njeje covid-19, přez koronawirus zawinowane schorjenje, hižo „towaršnostnokritiska chorosć“.

Winowatosć, škitny nahubnik wužiwać, wšak běchu hižo minjene tydźenje a měsacy krok po kroku zběhnyli. Naposledk smědźachu tež nócne kluby zaso wotewrěć, spočatnje hišće z dopokazom šćěpjenja, wustrowjenja abo testowanja. To samsne płaćeše w hosćencach, fitnesowych klubach a druhdźe.

Hłowna přičina, zo su wobmjezowanja zběhnyli, je wysoka kwota šćěpjenja, kaž to strowotniski minister Magnus Heuni­cke w awgusće zdźěli, jako bě zběhnjenje naprawow ludźom připowědźił. Dotal je w Danskej wjac hač 83 procentow wšěch wobydlerjow kraja nad dwanaće lětami pře koronawirus šćěpjenych.

To a tamne (10.09.21)

Freitag, 10. September 2021 geschrieben von:

Lěta 1962 za dwanaće centow kupjeny comicowy zešiwk „Spiderman“ su w USA za 3,6 milionow dolarow (něhdźe tři miliony eurow) přesadźowali. Je to najdróši comicowy zešiwk, kotryž su hdy přesadźowali, zdźěli awkciski dom Heritage Auctions w texaskim Dallasu.

Swojich wobsedźerjow z awta wuzamknył je pos w Bayerskej. Porik bě z by­dlenskim mobilom po puću a bě njedaloko sławneho hrodu Neuschwanstein pozastał. Muž a žona wulězeštaj, zo by­štaj fotografowałoj. Při tym staj motor dale běžeć dałoj. Pos skakaše nerwozny po sydle sobujěduceho a hladaše za nimaj z woknom. Při tym dótkny so knefla, kotryž awto wotnutřka zamkny. Mužej so na zbožo poradźi, z gratom nabóčne wokno wočinić a do woza zalězć.

Serbske Nowiny maja na hornjołužiskich direktnych kandidatow z wólbneju wokrjesow 156 a 157 slědowace prašenja:

Lukas Mosler kandiduje za Lě­wicu we wólbnym wokrjesu 156.Kathrin Miche nastupi we wólbnym wokrjesu 156 za SPD.Matthias Schniebel kandiduje za FDP we wólbnym wokrjesu 156.5.Wobydlerjo w Němskej su dale a starši. Kak zaručiće, zo njeznapřećiwjeja so waše rozsudy zajimam młodostnych?

Maik Lehmann – LKR

1.Ma-li so změna strukturow radźić, dyrbi so in­dustrija sylnišo we Łužicy zasydlić. Planowane pjenjezy dyrbja bjez běrokratije a spěšnje dochadźeć. Při komuny přesahowacych projektach dyrbimy bóle na rjadowanje a hospodarske zwoprawdźenje dźiwać.

2.Dyrbimy nowe technologije za zdobywanje energije wužiwać. Njesměmy lěsy wětrnikam woprować. Zalěsnjenje mamy sylnišo spěchować a na naslědnosć dźiwać. Regionalne produkty, kotrež dochadźeja bjez wokołopućow ke konsumentej, dyrbimy spěchować a za dołhe transporty město dróhi kolije wužiwać.

Talibanojo protesty zakazuja

Donnerstag, 09. September 2021 geschrieben von:

Kabul (dpa/SN). Militantno-islamistiscy talibanojo su wčera najprjedy raz wšitke dalše protesty w Afghanistanje zakazali. W zdźělence nutřkowneho ministerstwa hroža woni wšitkim z chutnymi konsekwencami, kotřiž zakaz ranja. Jako přičinu mjenuja, zo demonstranća zjawny porjad myla a druhich wobćežuja. Tež rozprawnistwo wo protestach w medijach je zakazane. Minjene dny běchu tam ludźo stajnje zaso za swobodu a runje tak za prawa žonow na dróhu šli.

Migrantow wróćo pósłać

London (dpa/SN). Britiska mórska straža ma čołmy migrantow wróćo pósłać, město toho zo je hač k britiskemu pobrjohej přewodźa. To je nutřkowna ministerka Priti Patel wukazała. Do toho bě premierminister Boris Johnson připowědźił, zo chcył z „kóždejžkuli móžnej taktiku“ migrantow zadźeržeć. Rjane wjedro minjenych dnjow je mnohich ćěkancow pohnuło, so na strašnu jězbu w njekmanych čołmach z Francoskeje přez Doverski přeliw (Ärmelkanal) do Jendźelskeje zwažić.

Israel pyta za ćeknjenymi

Žane rozmołwy z Kabulom

Donnerstag, 09. September 2021 geschrieben von:
Moskwa (dpa/SN). Krjeml njeplanuje najprjedy raz žane rozmołwy z nowym přechodnym knježerstwom militantno-islamistiskich talibanow w Afghanistanje. „Kontakty běža přez naše wulkopósłanstwo w Kabulu“, praji rěčnik Krjemla Dmitrij Pjeskow powěsćerni Interfax wčera w Moskwje. W prěnim rjedźe dźe wo to, wěstotu ruskich diplomatow w Afghanistanje zaručić. „Dalše rozmołwy njejsu planowane“, Pjeskow rjekny. Mo­skwa chce runja druhim krajam dalše kročele talibanow wobkedźbować. W Ruskej su woni jako teroristiska organizacija zakazani. Po tym zo běchu talibanojo před třomi tydźenjemi móc přewzali, předstajichu woni předwčerawšim přechodne knježerstwo z 33 ministrami. Moskwa boji so islamistiskich wojo­warjow, kotřiž móhli so do bywšich sowjetskich republikow předrěć, kaž tež přiběraceho wikowanja z drogami.

Anzeige