To a tamne (10.08.21)

Dienstag, 10. August 2021 geschrieben von:

Samsny problem w mnohich nawigaciskich nastrojach wosobowych awtow zbudźa w Bayerskej zadźiwanje policije: Tež wčera běchu „nawije“ šoferow na awtodróze A 9 do směra na Mnichow w hornjobayerskim Allershausenje njetrjebawši z awtodróhi na wobjězdku wjedli, dokelž bě wobchad pječa haćeny. Tomu pak scyła tak njebě. Minjene dny běchu so tam tajke pady kopili.

Swojeho jědnaćelětneho syna na awtodróhowym parkowanišću zabył je 44lětny na awtodróze A 2 pola Bielefelda. Na přestawce bě pachoł awto skradźu wopušćił. Hakle po wjacorych kilometrach nan pytny, zo hólc w awće njesedźi, po tym zo bě so toho bratr za nim prašał. Mjeztym pak steješe nan sam w haćenym wobchadźe. Policisća „sćerpnje čakaceho“ na parkowanišću namakachu a jeho na policajskej straži nanej přepodachu.

Gänswein suspendowany

Montag, 09. August 2021 geschrieben von:

Vatikan (B/SN). Po tym zo bě emeritowany bamž Benedikt XVII. kritiski přinošk w knize kardinala Roberta Saryh k měšnistwu wozjewił, dóńdźe k njeměrej a tukanju, zo je pječa prefekt a priwatny sekretar Benedikta Georg Gänswein na nastaću přinoška wobdźěleny był. Bamž Franciskus jeho na to z nadawkow prefekta wuwjaza a wobmjezowaše dźěło Gänsweina na to, so jenož hišće wo 94lětneho Benedikta XVI. we Vatikanskim klóštrje starać. Promowowany arcybiskop Gänswein bě so prawidłownje k cyrkwinskim prašenjam tež zjawnje słowa jimał, při čimž so jeho měnjenje z tym Vatikana přeco njekryješe. Žurnalistej powěsćernje KNA wón rjekny, zo „je a wostanje Franciskus jemu hódančko“.

Winfriedowy dom přeproša

Klimowa rozprawa drastiska

Montag, 09. August 2021 geschrieben von:

Genf (dpa/SN). Swětowa klimowa rada je sćěhi wot čłowjeka zawinowaneho woćoplenja zemje znowa posudźowała a přińdźe k drastiskim wuslědkam: „Je jara prawdźepodobne, zo so zliwki w najwjace kónčinach z dalšim woćoplenjom klimy zesylnja a zo wone přiběraja“, rěka w dźensa wozjewjenej rozprawje. Slědźerjo maja za dopokazane, „zo je čłowjeski wliw atmosferu, morja a kraj woćoplił“. Wustork wuhlikoweho dioksida měli tuž drastisce pomjeńšić.

Kónc z darmotnymi testami?

Berlin (dpa/SN). Ministerskaj prezidentaj Delnjosakskeje a Badensko-Württembergskeje Stefan Weil (SPD) a Winfried Kretschmann (Zeleni) staj za to, koronatesty přichodnje wjace darmotnje njeposkićeć. „Mam wuraznje za prawe, zo dyrbja nješćěpjeni testy wot nazymy sami płaćić. Wšako ma kóždy hač do toho składnosć, so darmotnje šćěpić dać“, rjekny Weil Berlinskim nowinarjam. Kretschmann skedźbnja w tym zwisku na fairne rozdźělenje kóštow.

Połoženje dźeń a špatniše

Wjace prawow šćěpjenym

Montag, 09. August 2021 geschrieben von:

Drježdźany (dpa/SN). Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) so za to wupraja pře koronawirusej šćěpjenym wjace prawow přizwolić. Na jutřišim zetkanju ministerskich prezidentow zwjazkowych krajow z kanclerku Angelu Merkel (CDU) chce Swobodny stat Sakska stejišćo zastupować, „zo smědźa při ­přiběracych ličbach infekcijow a dźeń a wjetšim wućeženju chorownjow jeničce šćěpjeni a wustrowjeni wjetše sportowe a kulturne zarjadowanja wopytać“. Tak rjekny to Kretschmer minjeny pjatk w Drježdźanach.

Jutře chcedźa ministerscy prezidenća ze zwjazkowej kanclerku wo dalšim postupowanju w koronakrizy wuradźować. „Nowemu wulkemu lockdownej dyrbimy zadźěwać“, Kretschmer potwjerdźi. „Mamy nětko dosć šćěpiwa, ale hišće žanu dosahacu kwotu šćěpjenja, zo bychmy so wudyrjenju noweje žołmy infekcijow wuspěšnje wobarali.“

Dramatiski bój

Montag, 09. August 2021 geschrieben von:
Athen (dpa/SN). Na sewjeru grjekskeje kupy Euböa su so w boju přećiwo lěsnym wohenjam wčera wječor dramatiske sceny wothrawali. W pobrjóžnym sydlišću Pefki njemějachu wohnjowi wobornicy, wojacy a wobydlerjo přećiwo płomjenjam žaneje šansy a nošachu poslednje kapki wody ze studnjow z karami a bowami. Pomocnicy nošachu staršich ludźi na brjóh, hdźež čakachu čołmy, zo bychu z nimi na morjo jěli. Tójšto domow so wotpali. Na dalšich městnach so poradźi, płomjenja w poslednim wokomiku zadźeržeć a domy wuchować. Dźensa ­ličachu tam z nowej horcotu.

Kónc brunicy prjedy hač planowane

Montag, 09. August 2021 geschrieben von:
Kamjenica/Drježdźany (dpa/SN). Cyły rjad brunicowych milinarnjow móže po posudku sakskeho ministra za wobswět Wolframa Günthera (Zeleni) prjedy dźěłać přestać, hač to wuhlowy kompromis předwidźi. „W tymle procesu je ekstremna dynamika“, rjekny wón powěsćerni dpa. To zaleži tež na přiběracej płaćiznje za wuhlikowy dioksid. Runočasnje zawjazuje so dale a wjace inwestorow, wulkopředewzaćow a zawěsćernjow zaměrej, klimowu neutralitu docpěć. „Móžemy z toho wuchadźeć, zo so zmilinjenje brunicy wjele prjedy skónči hač zakonsce předwidźane, dokelž to wične hospodarstwo na swoje wašnje rjaduje“, Günther podšmórny. Jako přikład mjenowaše wón energijoweho zastaraćela Eins w Kamjenicy. Tón planuje posledni blok swojeje tepjernje, w kotrejž ćopłotu a milinu z brunicy dobywaja, hižo za dwě lěće wotpinyć. Dotal bě rěč wo lěće 2029. Předewzaće wopodstatni swoje rozmyslo­wanja z „masiwnymi stratami“ přiběraceje płaćizny wuhlikoweho dioksida dla. Dalše firmy maja samsne problemy.

Heil za sprawnosć pola energije

Montag, 09. August 2021 geschrieben von:

Zwjazkowy minister za dźěło na forumje w Budyšinje był

Budyšin (CS/SN). Łužiska kandidatka SPD w zwjazkowym sejmje Kathrin Michel z Kamjenca bě zwjazkoweho ministra za dźěło Hubertusa Heila (SPD) na forum do Budyskeho Serbskeho domu přeprosyła. Rozmołwa k dźěłowym wikam a strukturnej změnje wotmě so minjenu sobotu před něhdźe 20 čłonami SPD a sympatizantami z Budyšina a wokoliny.

To a tamne (09.08.21)

Montag, 09. August 2021 geschrieben von:

Za Günthera Jaucha wudawał je so 23lětny w ćahu w Schwabskej. Do toho bě so agresiwnje napřećo sobujěducym zadźeržał a so kontroli jězdźenki spjećował. Tež přiwołanym policistam napřećo wón agresiwnje wustupowaše a nochcyše jim wupokaz pokazać. Město toho twjerdźeše, zo rěka Güther Jauch. Zastojnicy dyrbjachu jeho sputać. Jeno z wulkej nuzu móžachu jeho identitu zwěsćić.

Z jejemi a piwom nadběhowali su ludźo čěskeho ministerskeho prezidenta Andreja Babiša při wólbnym bojowym wustupje w toho domizniskej wsy Pruhonice pola Prahi. Škitarjo wućeknychu sej z Babišom do bliskeje kofejownje. Babiš rjekny sćelakej CNN, zo běchu jeho přećiwnicy naprawow koronawirusa dla atakowali a na hłowje trjechili. W Čěskej wola za dwaj měsacaj nowy parlament. Babiš ma dobre wuhlady, wólby dobyć.

Brzeziński powołany

Freitag, 06. August 2021 geschrieben von:

Washington (dpa/SN). Mark Brzeziński, nawoda strategiskeje poradźowarnje, ma so po woli prezidenta USA Joewa Bidena z nowym wulkopósłancom kraja w Pólskej republice stać. To je rěčnik Běłeho domu we Washingtonje zdźělił. Brzeziński wob­knježi nimo jendźelšćiny tež francošćinu a pólšćinu. Wón bě za čas prezidenta Baracka Obamy w lětach 2011 do 2015 wulkopósłanc USA w Šwedskej.

Wales zběhnje wobmjezowanja

Cardiff (dpa/SN). Po Jendźelskej je nětko tež Wales, dalši dźěl Wulkeje Britaniskeje, nimale wšitke wobmjezowanja koronawirusa dla zběhnył. Wot jutřišeho smědźa nócne kluby zaso wotewrěć, rjadowanja wěstotneho wotstawka dla hižo njepłaća. Ličba ludźi, kotřiž smědźa so w nutřkownych rumnosćach zetkawać, njeje wjace wobmjezowana. Wužiwanje nahubnika we wobchodach a wobchadnych srědkach je dale winowatostne, nic pak w korčmach a hosćencach.

Timanowskaja so wěsta čuje

Torsten Herbst rjemjeslnikow wopytał

Freitag, 06. August 2021 geschrieben von:

Budyšin (CS/SN). Zapósłanc FDP w zwjazkowym sejmje Torsten Herbst wopytuje tele dny rjemjeslniske zawody, zo by so wo jich połoženju wobhonił. Na swojej wčerawšej jězbje poby wón spočatnje w lenowej tkajerni Hoffmann we Wjazońcy. Kaž sam rjekny, bě wón překwapjeny, zo je to jedna z třoch zachowanych lenowych tkajernjow w Němskej. Zapósłanc zwjazkoweho sejma bě zahorjeny hladajo na wulki spektrum poskićenych wudźěłkow a wo tym, zo tam tež mjeńše nadawki indiwidualnje spjelnjeja. Historiske mašiny běchu jemu „ryzy industrijna romantika“.

Anzeige