Njewjedra sej wopory žadali

Montag, 23. August 2021 geschrieben von:

Nashville (dpa/SN). Njewjedra a zapławjenja su sej minjeny kónc tydźenja w USA znajmjeńša 21 smjertnych woporow žadali. Za 20 ludźimi hišće pytaja. Wosebje potrjecheny bě zwjazkowy stat Tennessee. Telewizijne wobrazy pokazuja wulke škody, wotpławjene awta a zničene domy. Zliwki běchu rekordne mnóstwa wody w běhu krótkeho časa wunjesli.

Dźěći w šuli šćěpić

Tel Aviv (dpa/SN). Ze spočatkom noweho šulskeho lěta 1. septembra chcedźa w Israelu šulerjow wosrjedź šulskeho časa přećiwo koronawirusej šćěpić. Za to trjebaja jenož dowolnosć staršeju, zdźěla koronowy kabinet w Israelu. Tam šćěpja wšitke dźěći wot dwanaće lět. W kraju z 9,4 milionami wobydlerjow spytaja so tuchwilu z masiwnej kampanju šćěpjenja přiběracym ličbam nowych infekcijow wobarać. Dotal je tam 59 procentow wobydlerjow dwójce šćěpjenych.

Smědźa do Sicilskeje přijěć

Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU, nalěwo) a ukrainski prezident Wolodimir Zelenskij staj so wčera w ukrainskej stolicy Kijewje zetkałoj. Merkel mjez druhim namjetowaše, nowu mjezynarodnu konferencu zwołać, kotraž móhła tuchwilu haćeny měrowy proces na wuchodźe Ukrainy wožiwić. Konflikt traje mjeztym sydom lět. Foto: pa/ASSOCIATED PRESS

Žada sej wuběrk Afghanistana dla

Montag, 23. August 2021 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Kanclerska kandidatka Zelenych Annalena Baerbock je so za to wuprajiła, přepytowanski wuběrk wu­tworić, kiž ma so debaklej w Afghanistanje wěnować. „To dyrbimy předźěłać“, rjekny wona wčera w rozmołwje ze sće­lakom ARD, w kotrymž rěčachu wo chaotiskich poměrach při ewakuowanju wukrajnych staćanow a lokalnych sobudźěłaćerjow wukrajnych wojakow z Kabula. Wuběrk měli wutworić, njewotwisnje wot toho, štó přichodne zwjazkowe knje­žer­stwo nawjeduje, Baerbock rjekny. „Tutón­ dezaster njesměmy zamjelčeć. Dyrbimy ze zmylkow wuknyć.“ Hladajo na tuchwilu so wotměwace ewakuowanja Baerbock na to pokaza, zo wojacy USA tak dołho na městnje wostanu, doniž njejsu wšitcy potrjecheni wuchowani. Zwjazkowe knježerstwo wona namołwješe, mjezynarodnu konferencu nastupajo rozdźělenje ćěkancow zwołać.

Stawk zahajeny

Montag, 23. August 2021 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Dźěłarnistwo lokomotiwnikow GDL je najebać poskitk kon­cerna planowany stawk pola Němskeje železnicy zahajiło. Tak dyrbja so pućo­wacy dźensa a jutře na wobmjezowanja w regionalnym a dalokowobchadźe nastajić. Zo by stawkej zadźěwała, bě že­leznica dźěłarnistwu wčera poskićiła, zo chcyła wo jeje žadanju nastupajo premiju korony dla jednać. Předsyda GDL Klaus Weselsky kritizowaše, zo je poskitk železnicy njekonkretny. Z druhim stawkom w běhu měsaca bě GDL sobotu akciju w nakładnym železniskim wobchadźe zahajiła. Stawk pola wosobowych ćahow skónča srjedu rano w 2 hodź.

Třěleńca při Kabulskim lětanišću

Montag, 23. August 2021 geschrieben von:
Kabul (dpa/SN). Při wojowanjach afghaniskich wěstotnych mocow kaž tež němskich a ameriskich wojakow z dotal nje­znatymi nadpadnikami při lětanišću w Kabulu je afghaniski wojak žiwjenje přisadźił. Třo dalši so zranichu, zwjazkowa wobora zdźěla. Wšitcy němscy wojacy wostachu njezranjeni. Po informacijach zwjazkoweje wobory bě so třěleńca dźensa rano wokoło 4.15 hodź. započała. Na lětanišću startuja ewakuowanske lěty, z kotrymiž po přewzaću mocy přez militantnych islamistiskich talibanow staćanow zapadnych krajow kaž tež bywšich afghaniskich pomocnikow mjezynarodnych wojerskich jednotow do wukraja dowjezu. Němske wulkopósłanstwo bě hakle njedawno warnowało, zo móže při lětanišću přeco hišće k strašnym poło­ženjam a wobrónjenym rozestajenjam dóńć. Hladajo na njestabilne wěstotne połoženje němske wulkopósłanstwo němskim staćanam „nuznje“ wotradźi, so k lětanišću podać. Tam přeco hišće sta ludźi na to čaka, z jednym z lětadłow kraj wopušćić móc.

Unija nětko w horcej fazy boja

Montag, 23. August 2021 geschrieben von:

Kanclerski kandidat Laschet chce rozdźěle k SPD a Zelenym pokazać

Berlin (dpa/SN). Kanclerski kandidat CDU/CSU Armin Laschet chce w horcej fazy wólbneho boja hladajo na špatne wuslědki woprašowanjow bóle hač dotal na swoje mustwo sadźeć. „Dyrbimy a budźemy wjace mjezwočow pokazać a tak potwjerdźić, zo smy sylne mustwo“, rje­k­ny předsyda CDU po informacijach wob­dźělnikow minjeny pjatk na internetnym posedźenju frakcije CDU/CSU. Na njej běchu­ wurjadne posedźenje zwjazkoweho sejma přichodnu srjedu přihotowali, hdźež póńdźe wo pomoc woporam wulkeje wody na zapadźe Němskeje a wo zasadźenje zwjazkoweje wobory w Afghanistanje. Z wažnymi temami chcedźa přichodne tydźenje tež kmanych fachowcow unije prezentować. Laschet rjekny: „Mjeztym, zo dyrbi SPD swojich ludźi schować, móžemy hordźe swoje kom­petentne wosobiny pokazać, w zwjaz­ko­wych krajach runje tak kaž w zwjaz­ko­wym sejmje. „Po tutym puću ma so wšón spektrum unije wotbłyšćować.“

To a tamne (23.08.21)

Montag, 23. August 2021 geschrieben von:

Hišće w prawym času přeprošenje na dźěćace narodniny dóstał je hólc w Augsburgu – dźakowano policistam. Kriminalna policija bě pad pokradnjenych listow přepytowała a tójšto wočinjenych posyłkow namakała. Mjez nimi bě tež přeprošenje. Bychu-li zastojnicy list z pó­štu­ dale słali, njeby přeprošenje wjace w prawym času dóšło. Tuž přiwjezechu je wosobinsce.

Samotwarjene kabrio je francoska policija sćazała. Muž bě z pomocu piły swój 20 lět stary Citroën Xantia přetwarił a třě­chu prosće wotrězał. Policisća njewšědne jězdźidło na awtodróze A 20 do směra na atlantiski pobrjóh zadźeržachu a wotpowědujo předpisam sćazachu. Z tym zbudźichu tež tójšto kritiki. Ludźo njerozumja, zo so policisća z tajkim „problemom“ zaběraja, město toho, zo bychu woprawdźitych kriminelnych přesćěhowali.

Spěšnje roznjese so tež w Serbach powěsć, zo je 12. awgusta Kurt Biedenkopf 91lětny zemrěł. Rodźeny 28. januara 1930 w Ludwigshafenje je promowowany „doktor prawa“ na wjacorych uniwersitach na zapadźe Němskeje skutkował. Tohorunja na politiskim parkeće zapadneje Němskeje njebě Biedenkopf njeznaty a nje­boješe so tež rozestajenjow, tež nic z te­hdyšim kanclerom Helmutom Kohlom.

Po politiskim přewróće započa so za Kurta Biedenkopfa, runja njeličomnym wobydlerjam bywšeje NDR, nowa žiwjenska doba. Ze swojej mandźelskej Ingrid přińdźe wón do Sakskeje a sta so prěni ministerski prezident swobodneho stata po přewróće. Nic jenož němscy politi­karjo maja jeho za wuznamnu wosobinu za Saksku, ale tež serbscy. Přezjednje měni wjetšina ludnosće, zo je zakłady dźensnišeje sylneje Sakskeje połožił.

Harig prosy Merkel wo normalitu

Freitag, 20. August 2021 geschrieben von:

Budyšin (SN/CoR). Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) je w zwisku z aktualnej diskusiju wo płaćomnych koronatestach wot oktobra před dalšim pačenjom towaršnosće warnował. „Wuslědk je, zo ćěrimy kritikarjow šćěpjenja do směra politiskich ekstremistow, štož je tež hladajo na bližace so wólby zwjazkoweho sejma strašne“, pisa 60lětny wčera w zjawnym lisće zwjazkowej kanclerce Angeli Merkel (CDU) a ministerskim prezidentam krajow. „Móžu Was jenož prosyć, hladajo na połoženje datow, normalitu zmóžnić a zakładne prawa zaručeć. Dźeń a bóle přiwótřa so zaćišć přez zajimy wodźeneho stata wyšnosće. Tomu ma so wězo zadźěwać“, w lisće dale rěka.

Po měnjenju Hariga zda so „stadłowa imunita“ zapřijejo dotal wustrowjenych docpěta. Za znamjo za to ma wón wobstejnosć, zo je ličba w chorowni lěkowanych padow drastisce woteběrała. 85 procentow nad 60lětnych je połne imunizowanych. Tak su wujasnjenske mustry, kotrež maja naprawy lockdowna – tež za nješćěpjenych – wusprawnjeć, zwjetša njepłaćiwe.

Trump wina na debaklu

Freitag, 20. August 2021 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Bywši prezident USA Donald Trump je po měnjenju šefa Mnichow­skeje wěstotneje konferency Wolfganga Ischingera hłownje wina na tuchwilnym połoženju w Afghanistanje. „Wulki hrěch bě zrěčenje, kotrež su pod Donaldom Trumpom z talibanami wotzamknyli. Militantni islamisća su potom jenož hišće čakać trjebali, doniž njejsu wojacy USA kraj wopušćili“, rjekny Ischinger rozhłosownikam.

Laschet: Z talibanami rěčeć

Berlin (dpa/SN). Kanclerski kandidat CDU/CSU Armin Laschet je za diploma­tiske rozmołwy z talibanami w Afgha­nistanje, zo móhło so wohroženym ludźom­ w kraju pomhać. „Wuměłstwo diplomatije je, z krajemi rozrisanje nama­kać, kotrychž zaměry a čłowjeski wobraz­ naša towaršnosć z prawom wotpokazuje“, rjekny Laschet nowinarjam. „So dialogej z talibanami spjećować, njeby ludźom, kotřiž chcedźa Afghanistan wopušćić, ničo pomhało.“

W Israelu šćěpja třeći króć

Anzeige