Tež Ruska překwapjena była

Dienstag, 17. August 2021 geschrieben von:

Wonkowni ministrojo EU wuradźuja wo połoženju w Afghanistanje

Brüssel/Berlin/Moskwa (dpa/SN). Wonkowni ministrojo čłonskich krajow EU chcychu so hladajo na faktiske přewzaće mocy přez talibanow w Afghanistanje dźensa popołdnju k wurjadnej internetnej konferency zetkać. Tole je społnomócnjeny EU za wonkowne naležnosće Josep Borrell wčera připowědźił. Ministrojo chcedźa sej po jeho słowach přehlad wo połoženju stworić a połoženje cyłkownje posudźować. W srjedźišću wuradźowanjow měještej wěstota woby­dlerjow Afghanistana a mjezynarodna wěstota stać, Borrell připowědźi.

Njebě to wočakować?

Dienstag, 17. August 2021 geschrieben von:

Najpozdźišo po wonym „dealu“ bywšeho prezidenta USA Donalda Trumpa z afghaniskimi talibanami bě jasne, zo dochadźa w Afghanistanje k raznym změnam. Trump bě poskićił, zo wšitke wukrajne wojacy Afghanistan wopušća, hdyž so taliba­nojo z afghaniskim knježerstwom wujednaja a so na měrowym procesu aktiw­nje wobdźěla. Wo wěstotu w kraju postara so afghaniska armeja, kotruž je Nato wukubłała a wojersce wuhotowała. Tuta naiwnosć je mje hižo tehdy zadźi­wała. Nowy prezident USA Joe Biden pak je do samsneje truby trubił, twjerdźo, zo so Afghanistan njesypnje a zo talibanojo nihdy wjace na móc njepřińdu.

Mjeztym wěmy, zo nimaja talibanojo wotpohlad, swoju móc dźělić a zo njemějachu afghaniscy wojacy lóšt, w boju přećiwo talibanam žiwjenje přisadźić. Štož wostanje, je hoberski črjopjenc zapadneho swěta a dopóznaće, zo njemóžeš ludej něšto nanuzować, wo čož tam poprawom nichtó njerodźi. Marko Wjeńka

To a tamne (17.08.21)

Dienstag, 17. August 2021 geschrieben von:

Dale zjawnje prezentna wostanje Angela Merkel tež po zakónčenju swojeho kanclerskeho zastojnstwa – byrnjež jenož jako dohodowny kurjačk. Tole zdźěla zawod za ludowe wuměłstwo w rudnohórskim Seiffenje. Zhotowić chcedźa 14 centimetrow wulku postawu z typiskim dźerženjom rukow we wjacorych barbach. Spočatnje chcedźa 300 eksemplarow zhotowić, połojca z nich je hižo předata.

Zmužiće a rozsudźeni su ludźo na kupanskim brjoze w Španiskej pomhali, dweju wikowarjow z drogami zajeć. Kriminelnaj běštaj ze spěšnočołmom před policiju ćěkałoj a z wotmachom na po­brjóh zajěłoj, zo byštaj pěši ćeknyłoj. Dalo­ko pak na brjoze pola městačka Meli­cena na juhu kraja njepřińdźeštaj: Wjace hač dźesać muži a žonow jednoho z jeju wobkruži a zaja. Druheho runje tak. W čołmje bě 800 kilogramow hašiša.

Online-kemše mnohich docpěli

Montag, 16. August 2021 geschrieben von:

Münster (B/SN). Wjele wosadow je w času koronapandemije Bože słužby přez kanal Youtube wusywało. Nicole Stock-hoff z biskopstwa Münster měni: „Digitalne komunikaciske formy wobohaćeja, njemóža pak kemše na městnje narunać. Prezencne kemše maja so znowa zesyl­nić a so z kwalitatiwnje naročnymi swjedźenjemi stać.“ Přiwšěm běchu wosady překwapjene, kelko starych ludźi je na zakładźe internetneho poskitka Bože słužby sobu swjećiło. Docpěli su tež ludźi, kiž hewak do cyrkwje njechodźa.

Biskop Biedenkopfa wuzběhnył

Scholz: SPD nad 20 procentami

Montag, 16. August 2021 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). SPD je po měnjenju jeje kanclerskeho kandidata Olafa Scholza kmana, swoje dobre wuslědki woprašowanjow wolerjow hač k wólbam zwjazkoweho sejma dale polěpšić. „Přicpěwam nam wuslědk porjadnje nad 20 procentami“, rjekny zwjazkowy financny minister wčera wječor w sćelaku ARD. Z tajkimi wuslědkami su přećeljo w Skandinawiskej wólby dobyli a knježerstwo wutworili, Scholz rjekny. SPD by tuchwilu mjez 19 a 20 procentow hłosow dóstała.

Wjace swobody šćěpjenym

Stuttgart (dpa/SN). Nowe rjadowanje ko­ro­nawirusa dla z daloko sahacymi wo­ló­ženjemi za šćěpjenych a wot wirusa wustrowjenych płaći wot dźensnišeho w Badensko-Württembergskej. Štóž k jednej z wobeju skupin słuša, ma w tójšto wobłukach njewotwisnje wot incidencow wjace swobodow. Porno tomu dyrbja nješćěpjeni časćišo hač dotal negatiwny test na koronu předpołožić, kotryž njesmě starši hač 24 hodźin być.

Röttgen za bórzomny wjeršk

Lěsne wohenje na zapadźe USA a w Kanadźe su wulke škody zawostajili. Płomjenja su wjacore sydlišća, kaž kaliforniske Crescent Mills (hlej wobraz), dospołnje zničili. Jeno w tutym zwjazkowym staće su wohenje wjace hač 2 000 kwadratnych kilometrow płoni­ny zapusćili. Druhi najwjetši woheń w stawiznach kraja maja jenož zdźěla pod kontrolu. Foto: pa/Neal Waters

Talibanojo do stolicy Kabula zaćahnyli

Montag, 16. August 2021 geschrieben von:

Kabul (dpa/SN). Po wobsadźenju afgha­niskeje stolicy Kabula přez militantno-islamistiskich talibanow je zwjazkowa wobora transportne lětadło do kraja pod Hindukušom pósłała, zo by němskich staćanow a domoródnych afghaniskich pomocnikow ewakuowała. Při tym jedna so wo dotal najwjetše ewakuowanske zasa­dźenje zwjazkoweje wobory, a drje tež najstrašniše, zakitowanska ministerka Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) zdźěli. Parašutisća zwjazkoweje wobory maja zasadźenje zawěsćić.

Talibanojo běchu wčera bjez wojowanja do Kabula zaćahnyli a mjez druhim prezidentski palast wobsadźili. Do toho bě prezident Ashraf Ghani ze swojimi sobu­dźěłaćerjemi kraj wopušćił. Na lětanišću w Kabulu wothrawachu so chao­tiske sceny, jako mnozy spytachu, so k tam stejacym lětadłam předrěć, zo móhli kraj tohorunja wopušćić.

Listowe wólby wotnětka móžne

Montag, 16. August 2021 geschrieben von:

Berlin /dpa/SN). Šěsć tydźenjow do wólbow zwjazkoweho sejma móža so wot dźensnišeho listowe wólby w Němskej zahajić. Tole je po dozhotowjenju wolerskich lisćinow móžne, kotrež mějachu hač do wčerawšeho 15. awgusta zestajane być. Z rozesłanjom wólbnych informacijow su tuž tež listowe wólby móžne. Dokelž dyrbja so za wšitke 299 wólbnych wokrjesow separatne hłosowanske lisćiki ćišćeć, móže k regionalnym časowym zastatkam dóńć, rěčnica zwjazkoweho wólbneho nawody zdźěli.

Wo podłožki za listowe wólby ma so wotpowědna próstwa zapodać. Tole je z próstwu móžno, kiž kóždy woler z wólbnej informaciju dóstanje. Próstwu wo listowe wólby pak hodźa so tež bjez formulara zapodać, pisomnje, internetnje abo wosobinsce. Kóždy wólbokmany ma prawo na listowe wólby, bjez wosebiteje přičiny. Zwjazkowe wustawowe sudnistwo bě listowe wólby 2013 jako formu wólbow wobkrućiło. Při wólbach zwjazkoweho sejma 2017 bě 28,6 procentow wolerjow tutu formu wužiwało.

Kretschmer: Dźakuju so!

Montag, 16. August 2021 geschrieben von:

Zjawna kondolencna kniha za Kurta Biedenkopfa w Drježdźanach

Drježdźany (dpa/SN). Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) je so jako prěni do kondolencneje knihi za ze­mrěteho bywšeho ministerskeho prezidenta Sakskeje Kurta Biedenkopfa (CDU) zapisał. „Spi w pokoju a dźakuju so za wšitko, luby Kurto“ pisaše Kretschmer sobotu w Drježdźanskej statnej kencliji na hišće čiste strony. Ministerski prezident wuzběhny při tym jeho wulke zasłužby za Němsku a za swobodny stat, „na kotrež z dźakownosću a připóznaćom zhladujemy“.

Biedenkopf je kraj „z daloko sahacymi předstawami“ nawjedował, z nowymi idejemi pohonjował a „zakłady dźensnišeje sylneje Sakskeje połožił“, Kretsch­mer swojeho předchadnika chwaleše. Jeho­ zasłužby su nadźija, respekt a njesprócniwe pytanje za wotmołwami na wšitke nowe wužadanja tutoho swěta“, Kretschmer piše. „Wobchowajmy, wuwiwajmy a zakitujmy je, tak kaž je to Kurt Biedenkopf čas swojeho žiwjenja činił“.

To a tamne (16.08.21)

Montag, 16. August 2021 geschrieben von:

„Najsylniši muž Němskeje“ pochadźa z Badensko-Württembergskeje. Dennis Kohlruss z badenskeho Rastatta je sej we wuchododurinskej Gerje požadany titul zdobył. 33lětny bě so wčera w finalu přesadźił. Cyłkownje 26 sportowcow z nimale wšitkich zwjazkowych krajow bě so dwaj dnjej wubědźowało. Při tym dyrbjachu mužojo před mnohimi přihladowarjemi mjez druhim nakładne awta ćahać.

Z přetwarjenym trawusyčakom je pod wliwom drogow stejacy muž po porynsko-pfalcskim Münchweileru jězdźił a so do policajskeje kontrole dóstał. Šofer, kiž njeměješe jězbnu dowolnosć, dyrbješe krej wotedać. Samotwarjene jězdźidło policisća sćazachu. Muž bě trawusyčakej třěchu, wokno, radijo a wótřerěčak při­twarił a spěšnosć manipulował. Hač by jězdźidło dowolnosć za nadróžny wobchad dóstało, je dwělomne.

Anzeige