Zwjazkowy předsyda strony Zelenych Robert Habeck bě wčera w Choćebuzu a je tam na wólbnym zarjadowanju na prašenja woby­dlerjow wotmołwjał. Spočatk septembra wola tež w Braniborskej nowy krajny sejm, a tak su so ludźo na tak mjenowanym townhall meetingu wo zaměrach Zelenych hladajo na Braniborsku a region wobhonili. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Warnuja před dalšej eskalaciju

wutora, 06. awgusta 2019 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). W prašenju, hač měła so Němska na mjezynarodnym zasadźenju za škit tankowcow w Persiskim za­liwje wobdźělić, žada sej wonkopolitiski fachowc FDP Alexander Graf Lambsdorff jasne słowo zwjazkoweje kanclerki An­gele Merkel (CDU). „Němscy ministrojo so we wšej zjawnosći a tež hišće we wukraju w tymle prašenju spřećiwjeja, to je směšne“, wón rjekny. Fritz Felgentreu, zakito­wanskopolitiski rěčnik strony SPD, praji: „Knježerstwo měło z jednym hłosom rěčeć. To koordinować je nadawk kanclerskeho zarjada.“

Misija scyła trěbna?

wutora, 06. awgusta 2019 spisane wot:
Štož mi tuchwilu w Němskej dospołnje pobrachuje, je zjawna diskusija wo tym, hač je wona wojerska misija w Persiskim zaliwje za škit tankowcow a dalšich łódźow scyła trěbna? Před kim dla dyrbimy łódźe škitać? Wězo před iranskimi nad­padami. Dotal pak njeje nichtó přeswěd­čiwje dopokazać móhł, zo Iran wobchad łódźow w Hormuskej dróze woprawdźe wohroža. Wobrazy wo někotrych wobškodźenych łódźach, kotrež smy w telewiziji widźeli, scyła ničo njedopokazuja. A kak spěšnje běchu „pozdatne iranske nadpady“ naraz „iranske nadpady“, bě dźiwne. Wostanje hišće wěc z tym britiskim tankowcom, kotryž su iranscy wojacy wob­sadźili. To móhła tež prowokacija Britow a Američanow być, zo móhli wšemu swětej pokazać, kak agresiwny Iran je. Nadźi­jam so, zo zwjazkowy wonkowny minister Heiko Maas při swojim „ně“ wostanje. Němske łódźe njech doma wostanu, tam su najlěpje zrumowane! Marko Wjeńka

Planuja regionalne konferency

wutora, 06. awgusta 2019 spisane wot:

Berlin/Stuttgart (dpa/SN). Kandidaća za nawodnistwo strony SPD, mjez kotrymiž je tohorunja Budyski wyši měšća­nosta Alexander Ahrens, maja so na do­hro­mady 23 regionalnych konferencach ludźom předstajić. Prěnja tajka budźe 4. septembra w Saarbrückenje. Poslednja je za 12. oktober w Mnichowje předwidźana, rozjasnja komisariski předsyda SPD Thorsten Schäfer-Gümbel w dźeniku Stuttgarter Zeitung. „We wjetšich krajnych zwjazkach su hač do tři zarjadowanja planowane, tak zo móže sej po móžnosći jara wjele sobustawow wosobinski wobraz wo kandidatach tworić.“

Dotal je so něhdźe pjećina sobustawstwa SPD za online-wothłosowanje nastupajo předsydstwo strony přizjewiła. „Naš zaměr je ličbu 100 000 docpěć.“ Tuchwi­lu ma strona 426 000 čłonow. Woni móža nazymu online abo z listowymi wólbami wo přichodnym předsydstwje SPD rozsudźić. Na stronskim zjězdźe w decembru potom rozsudźa.

Za čiste dźěłowe wuměnjenja

wutora, 06. awgusta 2019 spisane wot:

Dźěłarnistwo warnuje před „horcym lěćom“ ze stawkami

Budyšin (SN). Mjenje dowolowych dnjow, šmórnjene přiražki, krótkodobne dźěłowe zasadźenje: Najwjac z cyłkownje 1 470 rjedźerjam a rjedźerkam Budyskeho wokrjesa hroža masiwne přisadźenja. Wo tym rozprawja dźěłarnistwo rjedźerjow IG BAU a namołwja přistajenych, skrótšenja njepřiwzać. „Tuchwilu předpołožeja šefojo swojim přistajenym nowe dźěłowe zrěčenja z jasnje hubjeńšimi kondicijemi. Te njeměł nichtó podpisać“, warnuje Peter Schubert z IG BAU wuchodneje Sakskeje. Dyrbjeli-li dźěłoda­warjo dale tajku praksu wukonjeć a bórzomnym tarifowym jednanjam zadźěwać, postaraja so přistajeni branše wo „horce lěćo“, kaž z nowinskeje zdźělenki wuchadźa. „Tež w Budyskim wokrjesu móhli kubłanišća, běrowy abo chorownje njerjedźene wostać“, Schubert rozjasnja. Dojednany měr mjez IG BAU a dźěłodawarjemi je so 31. julija skónčił.

To a tamne (06.08.19)

wutora, 06. awgusta 2019 spisane wot:

Hnydom dźesać jězdźidłow při zaparkowanju swojeho awta wobškodźiła je 75lětna šoferka w Magdeburgu. Prěni pospyt drje bě so jej radźił. Dokelž pak zwěsći, zo awto křiwje steji, chcyše to změnić. Jako wona wróćo storči, wobškodźi hižo prěnjej awće. Naposledk zhubi kontrolu nad swojim wozom, kotryž jenož hišće w kruhu po parkowanišću jězdźeše a tak dalše sydom a tež jeje awto wobškodźi.

Wosobinski poćah mjez pjećlětnym a jeho nanom we Würzburgu je wobško­dźeny. Hólčk bě minjeny pjatk na poli­ciju zawołał a přizjewił, zo je jeho nan dwójce čerwjenu amplu přejěł a zo dyrbi policija jeho do jastwa tyknyć. Na zbožo móžeše zastojnik pjećlětneho při telefonje změrować a situaciju złahodnić.

Tempolimit hišće njezwrěšćił

póndźela, 05. awgusta 2019 spisane wot:

Weimar (B/SN). Hačrunjež je peticiski wuběrk zwjazkoweho knježerstwa ža­danje Ewangelskeje cyrkwje w srjedźnej Němskej, zawjesć tempolimit na awtodróhach, wotpokazał, nima iniciator Christian Fuhrmann naležnosć za zwrěšćenu. W cyrkwinskej nowinje Wěra a domizna wyši cyrkwinski rada měni, zo tuchwilu hišće jasne njeje, hač je tež zwjazkowy sejm peticiju wotpokazał. Dyrbimy nětko čakać, móžemy pak ze zapósłancami hišće rěčeć a jich přeswědčić spytać. Ze zjawnej peticiju je ewan­gelska cyrkej prašenja wobswěta a škita žiwjenja tematizowała. Wšako słuša tež to k jeje zakładnym naležnosćam.

Pomnik patronomaj města

Debatuja wo retorice Trumpa

póndźela, 05. awgusta 2019 spisane wot:

El Paso/Dayton (dpa/SN). Po krawnym nadpadźe w texaskim měsće El Paso w nocy na njedźelu z 20 mortwymi přiběraja diskusije, zo retorika prezidenta USA Donalda Trumpa rasizm w kraju zesylnja. Mjeztym je Trump ludźom w El Pasu a Daytonje, hdźež bě dalši nadpad z dźewjeć woporami, swoje sobužarowanje wuprajił. „Hida nima žanoho městna w kraju, budźemy so wo to starać“, prezident přilubi. Mjeztym wuchadźeja slědźerjo w padźe El Paso z toho, zo jedna so wo nutřkokrajny terorizm.

Maja přemało lětanskich hodźin

Berlin (dpa/SN). Wjele pilotow Zwjazkoweje wobory njedocpěwa po rozprawje nowiny Bild minimalnu ličbu lětanskich hodźin. Po naprašowanju strony FDP absolwowaše jenož 512 z 875 abo 42 pro­centow pilotow Zwjazkoweje wobory falowacych lětadłow dla trěbne zwučowanske lěty. Zapósłanc FDP Alexander Graf Lambsdorff sej nětko wot noweje zaki­towanskeje ministerki Annegret Kramp-Karrenbauer žada najspěšnišo jednać.

Wjacore awta rozbuchnyli

Kur wohenjow dusy Sibirsku

póndźela, 05. awgusta 2019 spisane wot:

Moskwa (ČŽ/K/SN). Wohenje lěsow w azi­skim dźělu Sibirskeje njejsu w lěću ničo wosebite. Lětsa su pak so wone tak rozšěrili, zo bywa to njesměrna přirodna katastrofa. Mjeztym zachadźeja wone na płoninje dobrych třoch milionow hektarow, štož wotpowěduje něhdźe 40 procentam teritorija Čěskeje republiki Najwjace wohenjow howri w irkutskim a jakutskim regionje. Ruske ministerstwo za wurjadne podawki zdźěla, zo hašeja wohnjowi wobornicy 147 płomjenišćow a zo je něhdźe 500 dalšich wohnišćow. W prěnim rjedźe škitaja pomocnicy wobydlene sydlišća.

Prezident Wladimir Putin je za podpěru hašerjow a za skutkowne wobmjezowanje wohenjow kónc tydźenja wójsko do kónčin inferna pósłał. Te nětko ze specialnymi lětadłami a helikopterami pře­ćiwo płomjeniskam postupuje. Po ruskim rozhłosu běchu so ludźo w socialnych syćach mócnje hóršili, zo „wyšnosće přihladuja, kak wohenje lěsy niča“.

Dlěje za Zelenymi njeběhać

póndźela, 05. awgusta 2019 spisane wot:

Berlin/Drježdźany (dpa/SN). Bayerski ministerski prezident Markus Söder (CSU) je so hladajo na strukturnu změnu nastupajo kónc wudobywanja brunicy za wosebite hospodarske cony wuprajił. We wčerawšim lěćnym interviewje w telewizijnym sćelaku ARD je wón šansowy plan za nowe kraje namjetował. Tak dźe wo wjac inowacijow a technologijow, wo zaměstnjenje hospodarskich strukturow a nowych uniwersitow. Do wosebitych hospodarskich conow měli z nišimi danowymi sadźbami nowych mjezynarodnych inwestorow wabić. Dale Söder podšmórny, zo měli wo tym rozmyslować, hižo w lěće 2030 wudobywanje brunicy zakónčić. Komisija zwjazkoweho knježerstwa bě je na lěto 2038 datěrowała.

Nastorčenu diskusiju nima sakski ministerski prezident Michael Kretsch­mer (CDU) za spomóžnu a chce ju zakónčić, wšako je lětoličba hižo jasna. Njeměli ludźom strach načinjeć. „Unija dyrbi přestać, za Zelenymi běhać. Hewak steji nadobo na městnje, na kotrež njesłuša.“

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND