Před twarjenjom zwjazkoweho hospodarskeho ministerstwa w Berlinje su demonstranća wčera přećiwo pušćenju štomow w Hambachskim lěsu k rozšěrjenju tam­nišeje brunicoweje jamy protestowali. W samsnym času schadźowaše so w domje wuhlowa komisija, kotraž ma kónc brunicy přihotować. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Misija EU wohrožena

štwórtk, 30. awgusta 2018 spisane wot:
Rom (dpa/SN). Zakitowanscy ministrojo Europskeje unije schadźuja so dźensa we Wienje, zo bychu wo dalšim zhromadnym dźěle wuradźowali, mjez druhim wo natwarje stajneje wojerskeje kooperacije. Na dnjowym porjedźe steji tež přichod wuchowanskeje misije EU, kotraž měri so přećiwo pašowarjam ludźi. Misija „Sophia“ je wohrožena, dokelž so Italska tomu wobara, łódźe wuchowanych ćěkancow awtomatisce w italskich přistawach přiwzać. Italska namjetuje na­twar koordinowanskeho centruma, ko­tryž ćěkancow na druhe kraje rozdźěla. Kóždy čłonski kraj měł zastupjerja do toho gremija­ pósłać, kotryž móhł w sicilskim Catania swoje hłowne sydło měć. Zaki­towanska ministerka Elisabetta Trenta chcyše poskitk dźensa předpołožić.

Merkel poskića pomoc

štwórtk, 30. awgusta 2018 spisane wot:

Accra (dpa/SN). Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) je dźensa na druhej staciji swojeje jězby afrisku Ghanu wo­pytała. W stolicy Accra witašu ju prezident Nana Akufo-Addo. W rozmołwach dźěše wo wuše hospodarske poćahi, wo stabilitu regiona a wo migraciju. Kanclerka chcyše so tež za wot němskeho hospodarstwa organizowanym kulojtym blidom wobdźělić, kotrež chce předewzaća k wjetšim inwesticijam w Africe pohnuć. Wčera wopyta Merkel Senegal. Třeća a poslednja stacija budźe jutře Nigeria.

Wažny dypk rozmołwow we wšěch třoch krajach je prašenje, kak hodźało so dal­šemu prudej ćěkancow zadźěwać a što móhli činić, zo bychu ludźo w swojej domiznje wostali. Němska krajam při tym pomoc poskića.

Greifswald-Riems (dpa/SN). Europa bědźi so dale z afriskej swinjacej mrětwu, kotraž so spochi rozpřestrěwa. Hač do kónca awgusta su po wšej Europje wjace hač 4 800 padow mrětwy pola dźiwich swini a 700 padow wjace hač loni we wobstatkach domjacych swini registrowali. Wosebje kritiske je połoženje w Rumunskej, hdźež so mrětwa podłu Dunaja na mnohich małych statokach jewi a so po posudku Friedricha Löffleroweho instituta spěšnje rozšěrja. Z rozrosćacymi ličbami infekcijow na wuchodźe Europy so ćišć na Němsku přiběra. „Ličba wot mrětwy potrjechenych krajow w Europje dale stupa, runje tak tež ličba potrje­chenych regionow“, rozłožuje wicepre­zident mjenowaneho instituta na kupje Riems prof. Franz Conraths. „Połoženje je dale napjate. Strach, zo so mrětwa tež na Němsku rozšěri, je dźeń a wjetši. Najwjetši rizikowy faktor je čłowjek sam, hdyž na přikład inficěrowane žiwidła do Němskeje wozy abo zbytki jědźe na parkowanišćach ležo wostaji.

To a tamne (30.08.18)

štwórtk, 30. awgusta 2018 spisane wot:

Protestujo přećiwo zanjerodźenju přirody a nadměrnemu rybyłójenju je Wulkobritaničan Ärmelowy kanal po dołhosći přepłuwał. 48lětny Lewis Pugh je wčera po něhdźe 560 kilometrach swój zaměr Dover docpěł. Startował bě 12. julija na zapadźe Cornwalla. Po swójskich informacijach je wón prěni čłowjek, kiž je kanal na te wašnje přewinył. Poprawom płuwarjo Ärmelowy kanal na najwušim městnje přeprěčeja, mjez jendźelskim Doverom a francoskim Calaisom. Čara je tam runje 32 kilometrow dołha.

Wjace hač 20 000 ludźi je so we wuchodošpaniskim Buñolu na tradicionalnej tomatowej bitwje „La Tomatina“ wob­dźěliło. Kaž kóžde lěto poslednju srjedu awgusta su wobdźělnicy ze wšeho swěta něhdźe hodźinu dołho přezrawjene tomaty na so mjetali. Při tym přetrjebachu 145 tonow płodow.

Na rentowy paket so dojednali

srjeda, 29. awgusta 2018 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Wulka koalicija CDU/CSU a SPD je so wčera wječor na wobšěrny rentowy paket dojednała. Zwjazkowe knježerstwo chcyše hišće dźensa noworjadowanje wobzamknyć. Tak ma so hač do lěta 2025 rentowy niwow 48 pro­centow zachować. Přinoški k rentowemu zawěsćenju njesmědźa wyše być hač 20 proc. mzdy. Nimo toho ma so popłatk za bjezdźěłnostne zawěsćenje wo cyłkownje 0,5 proc. znižić.

Postawu Erdoğana zrumowali

Wiesbaden (dpa/SN). Město Wiesbaden je jako dźěl wuměłstwoweho festiwala nastajenu postawu turkowskeho statneho prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana wotstronić dało. Wěstota njebě hižo zaručena, město swój rozsud wopodstatni. Wohnjowi wobornicy su krótko po połnocy přijěli a z pomocu krana postawu zrumowali. Wčera wječor běchu so přiwisnicy a přećiwnicy Erdoğana při po­stawje raznje wurěčowali. Po słowach policije­ tajka agresiwna atmosfera přiběrajcy k namócnosćam wjedźe.

Sćelu wojakow za mjezu

Berlinska policija je dźensa znowa přećiwo jednej z arabskich wulkoswójbow postupowała. Něhdźe 40 zastojnikami přepyta w rańšich hodźinach bydlenje 18lětneho w měšćanskej štwórći Kreuzberg. Tukaja na to, zo je młodostny čłon arabskeho swójbneho clana falšowane pjenjezy rozšěrjał. Zastojnicy jeho zajachu a wzachu karton z dopokazami sobu. Hakle spočatk tydźenja běchu bydlenje wulkoswójby přepytali a dweju mužow zajeli. Jimaj wumjetuja wikowanje z drogami. Foto: dpa/Paul Zinken

Pozdatny wukaz zajeća w syći

srjeda, 29. awgusta 2018 spisane wot:
Drježdźany (dpa/SN). Wozjewjeneho po­zdatneho wukaza zajeća přećiwo jednomu z móžnych skućićelow w Kamjenicy dla chce sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) přepytowanske jednanje zahajić. Wozjewjenje dokumenta je chłostajomny njeskutk, rjekny wón dźensa sćelakej MDR. Zastupnik Kretsch­mera Martin Dulig (SPD) rěčeše wo njesłyšanym podawku. „Hdyž słyšu, zo je so wukaz zajeća z rjadow policije do kruhow prawicarskich ekstremistow dóstał, da mamy hoberski problem wobdźěłać.“ Wukaz zajeća wot wčerawšeho na wšelakich platformach kursěruje. Wón zdawa so awtentiski a wobsahuje mjez druhim cyłe mjeno podhladneho.

Chaoća ze wšeje Němskeje přijěli

srjeda, 29. awgusta 2018 spisane wot:
Drježdźany (dpa/SN). Po namócnosćach w Kamjenicy je sakski nutřkowny minister Roland Wöller (CDU) wo alarmowacych wobrazach rěčał. Na demonstraciju běchu chaoća a hooliganojo ze Sewjerorynsko-Westfalskeje, Nižosakskeje, Durinskeje, Berlina a Braniborskeje do Kamjenicy přijěli, Wöller wčera w Drjež­dźa­nach zdźěli. „To je přičina wěstotne naprawy přiwótřić“, wón připowědźi. Po­li­cajske naprawy w Kamjenicy měli rozšěrić. Prezident krajneje policije Jürgen Georgie w tym zwisku infor­muje, zo je policija hižo w běhu dnja ličbu wočakowanych demonstrantow na 3 000 podwojiła. Po informacijach Wöllera bě 1 500 demonstrantow přizjewjenych, přijěło je na kóncu 7 000, z nich 6 000 prawicarskich ekstremistow.

Wjetšina přećiwo přestajenju časa

srjeda, 29. awgusta 2018 spisane wot:

Brüssel (dpa/SN). We wobłuku cyło­eu­rop­skeho woprašowanja k lětnjemu časej je so po informacijach nowiny West­falenpost přemóžaca wjetšina wobdźělnikow přećiwo dalšemu přestajenju časnikow nalěto a nazymu wuprajiła. Nowina powołuje so na derje informowane kruhi. Wjace hač 80 procentow ludźi je přećiwo časowemu tam-a-sem. Mjez cyłkownje 4,6 milionami wobdźělnikow běchu­ wšak tři miliony z Němskeje.

Komisija EU nochcyše so na naprašowanje powěsćernje dpa k rozprawje wuprajić. Komisija bě po skónčenju wo­prašowanja jeničce ličbu wobdźělnikow wozjewiła, nic pak wuslědk. Po namołwje Europskeho parlamenta chce wona nětko pruwować, kak z časowym pře­sta­jenjom wobchadźeć, kotrež je po směr­nicach EU rjadowane. Komisija na to skedźbnja, zo nje­jedna so wo referendum, ale wo dobrowólne wothłosowanje. Wobdźěl­ni­cy móžachu zwuraznić, hač chcedźa časniki dale přestajeć abo nic. Jeli to nochcedźa, móžachu rjec, hač chcedźa radšo zymski abo lětni čas měć.

nawěšk

nowostki LND