Chóraj do nalěća koncertowałoj

štwórtk, 30. apryla 2015 spisane wot:

Choćebuz (DSŠ/SN). Koncert cyle wosebiteho razu wotmě so wčera wječor w Choćebuskim wuměłstwowym muzeju Dieselowa milinarnja. Chór Łužyca z Choćebuza a chór Budyšin wuhotowaštej tam prěni króć zhromadny program, kotryž steješe pod hesłom „300 lět chórowa hudźba – Serbske ludowe a wuměłske spěwy“. Zarjadowar koncerta bě towarstwo Choćebuska hudźbna nazyma ze swojim nawodu Berndom Weinreichom.

Hosćićeljo pod nawodom Lubiny Žuroweje wotewrěchu prěni dźěl programa z čile přednjesenymi ludowymi pěsnjemi ze wšeje Łužicy. K rjanemu nalětnjemu wjedru derje so hodźaca bě stajnje zaso jewjaca so tema „lubosć“ we wšěch móžnych wariantach. Při tym přewodźachu spěwarjow někotři hudźbnicy. Publikumej předstajichu dosć rědke instrumenty kaž słowaksku fujaru a dudawku.

Hosćo z Budyšina prezentowachu klasisku chórowu tradiciju, zanošujo wobdźěłane ludowe a wuměłske spěwy. Wosebje hnuli su připosłucharjow ćežkomyslne pěsnje, štož so w přiklesku stajnje zaso wotbłyšćowaše.

Nowa hrajna doba z Brechtom

štwórtk, 30. apryla 2015 spisane wot:

Zły Komorow (SN/CoR). Ze spektaklom „Brecht auf! Das Fest“ chce Złokomorowske Nowe jewišćo 19. septembra hrajnu dobu 2015/16 zahajić. „Chcemy nje­znate fasety jednoho z najinowatiwnišich kaž tež najproduktiwnišich němskich basnikow, Bertolda Brechta, přihladowarjam na zabawne wašnje zbližić“, rjekny intendant Manuel Soubeyrand na wčerawšej nowinarskej konferency. Na publikum čaka z live-hudźbu wobrubjene předstajenje krucha „Mać Courage a jeje dźěći“, na to móže sej ze štyrjoch dalšich Brechtowych hrow jednu wuzwolić, a wječor skónči ze spěwnym programom najwob­lubowanišich Brechtowych šlagrow.

W druhej hrajnej dobje Manuela Soubeyranda chcedźa dźesać nowych inscenacijow předstajić. Dohromady je 400 za­rja­dowanjow planowanych. Ćežišćo budu předstajenja za dźěći a młodostnych, tež w šulach. Loni měješe Nowe jewišćo něhdźe 63 000 přihladowarjow, zaměr za přichod je 70 000. Ansambl ma 16 dźiwadźelnikow, mjez nimi tež Serbowku Hanku Rjelcynu.

Powěsćowy wječor publikum zajał

štwórtk, 30. apryla 2015 spisane wot:

Tež w 50. lěće swojeho wobstaća su Wojerowske hudźbne dny zaso wosebity serbski poskitk do programa přiwzali. Pod hesłom „Sagenhaftes aus der Lausitz“ wotmě so wčera literarno-hudźbny wječor na Wojerowskim hrodźe.

Wojerecy (DGe/SN). W jubilejnym lěće Wojerowskich hudźbnych dnjow bě to wosebita ideja, kotraž publikum na połnje wobsadźenej žurli zaja: Powěsće z Łužicy a słowjanska hudźba wot Korle Awgusta Kocora, Bjarnata Krawca, Antonína Dvořáka, Henryka Wieniawskeho a dalšich zjednoćichu so k harmoniskim scenam a wobradźichu připosłucharjam serbski wječor cyle hinašeho razu.

Młody rjemjeslnikswójsku knihu wudał

srjeda, 29. apryla 2015 spisane wot:

Na wopyće pola Franca Čornaka w Chrósćicach

Čornakec kowarnja wosrjedź Chrósćic je zetkanišćo wjesneje młodźiny, ale tež staršich muži. Dźensa dopołdnja knježi tam měr. Jenož 29lětny Franc Čornak­ a jeho nan Beno rjedźitaj swójbnu kowarnju. „Přihotuju so na wječornu internu knižnu prapremjeru z přiwu­znymi a někotrymi přećelemi. Chcu jim swoju runje wušłu knihu w němskej rěči ,Franz im Glück‘ předstajić a wo swojim třilětnym pućowanju jako wandrowski po Němskej a wukraju rozprawjeć“, powěda mi mło­dźenc z čerstwym hłosom a wjesołym mjezwočom.

Hižo titulne foto knihi – tu je Franc Čornak w tradicionalnej drasće wandrowskeho a z cylindrom na hłowje widźeć­ – hnydom wabi. Kölnske nakładnistwo Bastei Lübbe AG je Chróšćana zhromadnje ze žurnalistom Rainerom Schäferom prosyło wo pućowanskich doži­wjenjach Serba pisać. Tak nasta 221 stron wopřijace wudaće.

„Wopominanje Jana Husa a jubilej refor­macije 2017 – što so tu swjeći?“ rěka­še tema, na kotruž přednošowaše Margot Käßmann wčera w Ochranowje. Něhdźe 600 připosłucharjow pjelnje­še cyrkwinsku žurlu tamnišeje wosady hač na poslednje městno.

Ochranow (LM/SN). Přednošk bě jedne ze zarjadowanjow bratrowskeje jednoty, z kotrymiž w Čěskej, Němskej a Šwicarskej čěskeho reformatora Jana Husa wopo­minaja. Wón bu před 600 lětami, 6. julija 1415, wot Koncila w Konstanzu kecarskich nahladow dla k smjerći zasudźeny a tam spaleny. Jeho mysle pak wo­stachu žiwe a wobwliwowachu čěskich bratrow. Jich potomnicy zasydlichu so spočatk 18. lětstotka w Ochranowje.

Nowosće z dorostoweho studija SLA

wutora, 28. apryla 2015 spisane wot:

Budyšin (SN/CoR). Hudźbnu akademiju za dorost wutworić bě jedne z hłownych předewzaćow koncepta, z kotrymž bě Milena Vettrainowa 2010 jako indendantka Serbskeho ludoweho ansambla nastupiła. 2011 załoženej akademiji pak, hrožeše hnydom strach, zo financnych ćežow dla zwrěšći. Tomu pak tak njebě. Hačrunjež rěka dźensa prosće dorostowe studijo, so wone derje wuwiwa. Něhdźe 250 dźěći wukubłuje SLA dźensa na polu spěwa, reje a hudźby.

Budyšin (CRM/SN). Znate hity dujerskeje hudźby „Charleston Selection“ Jeana Trevesa­, popularny „Rock around the clock“ a runje tak woblubowany „Kingston Town“ słušeja do repertoira Młodźinskeho dujerskeho orchestra Budyšin, kotryž swjeći lětsa 50. róčnicu wobstaća. Pod dirigatom Alexandera Herrmanna wuhotowachu młodźi hudźbnicy zawčerawšim w hali na Budyskim Třělnišću swój nalětni koncert, a to zhromadnje z trubkarskimi rjadownjemi Phi­lippa Melanchthonoweho gymnazija Budyšin a Ewangelskeje srjedźneje šule Huska. Do dalšich akterow słušeše skupina fletistkow Serbskeje zakładneje šule Budyšin. Wosebity barbny akcent pak stajichu rejwarki Budyskeho towarstwa Tanz­Szene a majoretki Smetanky z čěskeho Chocerady njedaloko Bene­šova, z kotrymiž haja tudyši hudźbnicy hižo přez lěta dobre partnerske styki.

Režiser Jamnik sej delnjoserbski publikum chwalił

póndźela, 27. apryla 2015 spisane wot:

Hochoza (HA/SN). Swoju nowu in­scenaciju „Smjaśe zakazane“ předstaja Němsko-Serbske ludowe dźiwadło wot 25. apryla hač 12. meje dohromady šěsć króć w župje Delnja Łužica, mjez druhim prěni raz na Złokomo­rowskim Nowym jewišću. Sobotu wječor dožiwi kruch swoju poradźenu premjeru w Hochožanskim gmejnskim centrumje. Ma­dleńka Šołćic, kotraž měješe dra­matur­giju na starosći, móžeše něhdźe 60 přihladowarjow z Hochozy, Drjenowa, Prjawoza, Wětošowa a Choćebuza witać: „Mó­žeće dźensa dožiwić a so wjeselić na jara rjanu komediju w delnjoserbskej rěči, kotraž ma europski format.“

Twori pomnik ze zornowca

pjatk, 24. apryla 2015 spisane wot:
Rězbar Robert Alger z čěskeho města Vrchlabí dźěła tuchwilu w Miłočanskej skale na pomniku za nućenych dźěłaćerjow. W nadawku wuměłstwoweho towarstwa Kamjenjak a z podpěru gmejny Njebjelčicy twori wón z łužiskeho zornowca dwě sylzy, kotrejž matej na Ukrainjanku Nadju Tokarsku, swój čas nućenu dźěłaćerku w Njebjelčicach, a na jeje syna dopominać. 10. meje chcedźa pomnik składnostnje oficialneho wotewrjenja Njebjelčanskeje noweje pěstowarnje wotkryć. Foto: SN/M. Bulank

Wustajeńcu pod hesłom „Ze smuhami a nitkami – patchwork a molerstwo“ su wčera wječor w foyeru Čornopumpskeje mili­narnje wotewrěli. Nimo mólbow Wojerowčanki Moniki Schumann prezentuje tam pjatnaće žonow swoje patchwork-twórby, nastate we wobłuku kursow na Wojerowskej ludowej uniwersiće pod třomi wšelakorymi aspektami. Wot lěta 2009 wobdźěla so na patchwork-kursach něhdźe 50 žonow. Wubrane wuslědki pokazuja w milinarni hač do 31. awgusta. Foto: Jost Schmidtchen

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND