Protyka (20.09.19)

pjatk, 20. septembera 2019 spisane wot:

Pjatk 20. do 22.9.   600 lětne wobstaće Hermanec (Hermsdorf/Spree) a 85lětne wobstaće wohnjoweje wobory we wobłu­ku oktoberskeho swjedźenja

   Zetkawanske a probowe lěhwo serbskich studowacych w Praze

Pjatk 20.9. 17:30 Dołha nóc ludowych uniwersitow we Wojerecach

  19:00 Wernisaža wustajeńcy Edyty Kula w Budyskim Kamjentnym domje

Sobotu 21. a 22.9.   2. jěchanski a skakanski turněr Pančičansko-Kukow­skeho konjaceho sportoweho towarstwa a sakske mišterstwa w mnohostronskim jěchanju w Hórkach

Sobotu 21.9.   Nazymske chórowe spěwanje w Budyšinje

  13:30 Koncert „Dwaj spěwarjej – štyri rěče“ z Janom Repku a Berndom Pittkuningsom na Ćišćanskim (Zeißig) statoku

  16:00 Beneficne přesadźowanje wuměłskich twórbow w Kamjenskim sakralnym muzeju Haninej cyrkwi

  16:00 Wotewrjenje wosebiteje wustajeńcy „Jejka z cyrkwinskimi hrónčkami jako nałožk a lubosćinski dar“ w Zabrodskim (Sabrodt) muzeju jutrownych jejkow

Njedźelu 22.9.   Spočatk nazymy

   Kermuša we Wojerecach a Hamoru

  10:00 Dźeń wotewrjeneje Vije sacra w Kamjenskim sakralnym muzeju Haninej cyrkwi

  11:00 1. kulturny dworowy swjedźeń w Libonju

Protyka (13.09.19)

pjatk, 13. septembera 2019 spisane wot:

Pjatk 13. do 15.9.   Babylěćo w Ralbicach

   Wjesny swjedźeń we Wotrowje

Sobotu 14. a 15.09.   Turněr w konjacej dresurje w Holešowskej Dubraw­ce

Sobotu 14.9.   Wohnjowoborny swjedźeń a dźeń wotewrjenych duri na Rakečanskim knježim dworje

  9:00 Nazymske wiki we Łazu

  19:30 Premjera hornjoserbskeje inscenacije NSLDź „Łapa­nje šefa“ w Haslowje

Njedźelu 15.9.   Kermuša w Budyšinje

  13:00 Nazymske wiki we Wjazońcy (Neukirch/Lausitz)

  15:00 Kemušny kofej Grodkowskeje Domowinskeje skupiny a župy Delnja Łužica w Blunju

  15:00 Hudźbne zarjadowanje z dujerskej kapału Horjany na Ćišćanskim Kasperec dožiwjenskim dworje

  16:00 Koncert z tenorom Björnom Casapietru w Budyskim Serbskim muzeju

Srjedu 18.9. 10:00 Předstajenje Serbskeho dźěćaceho dźiwadła „Mały­ Muk“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  19:00 Měrana Cušcyna, Róža Domašcyna a Měrka Měto­wa čitaja ze swojeje knihi „Znaki pominaki kopolaki“ w Röhrmeisterowym domje Kamjenskeho Lessingoweho muzeja

Protyka (06.09.19)

pjatk, 06. septembera 2019 spisane wot:

Pjatk 6. do 8.9.   Dźeń Saksow w Riesy

   Dworowy swjedźeń na Wulkoždźarowskim Kraba­towym wudworje

Pjatk 6.9. 19:00 Komorny koncert „Serenada w zelenym“ w Stróži (Wartha) w Malešanskej gmejnje

  19:30 Prapremjera musicala „Quo vadis – dokal dźeš?“ Worklečanskeje wyšeje šule w Chróšćanskej „Jednoće“

Sobotu 7.9.   25. mjezynarodny Budyski měšćanski běh

  15:00 Młodźinski kofej w Nowowješćanskim młodźinskim klubje

Njedźelu 8.9. 10:00 Dźeń wotewrjeneho pomnika z pokazku dźěłow z wubědźowanja „Mólba – mój pisany pomnik“ a twórbow načasneho wuměłstwa njeboh molerja Jana Buka w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Blackbird-run w Hózku

  14:00 Tradicionalne nazymske wiki na Kamjenskim torhošću

  14:00 Chórowe spěwanje we Wochožanskim (Nochten) parku błudźenkow

  15:30 Předstajenje musicala Worklečanskeje wyšeje šule „Quo vadis – dokal dźeš?“ w Chróšćanskej „Jednoće“

Póndźelu 9.9. 10:00 Předstajenje musicala Worklečanskeje wyšeje šule „Quo vadis – dokal dźeš?“ w Chróšćanskej „Jednoće“

Wutoru 10.9. 10:00 Předstajenje musicala Worklečanskeje wyšeje šule „Quo vadis – dokal dźeš?“ w Chróšćanskej „Jednoće“

Protyka (30.08.19)

pjatk, 30. awgusta 2019 spisane wot:

Pjatk 30.8. do 1.9.   Staroměšćanski festiwal w Budyšinje

Pjatk 30. a 31.8.   Nukstock-festiwal při Nukničanskej skale

Pjatk 30.8. 18:00 Wotewrjenje 5. Zhorjelskeho fotoweho festiwala „Schauplätze“ ze serbskim podźělom

Sobotu 31.8. 14:00 Dźeń wotewrjeneje hudźbneje šule we Wojerecach

  14:00 Wurisanje dumperowych mišterstwow Němskeje w Drjowku (Drebkau)

  15:00 Program Wudworskeho folklorneho ansambla na Budyskim staroměšćanskim festiwalu na dwo­rje Budyskeho SLA

  18:30 Swjedźeń swěčkow w parku a koncert na Njeswačanskim baroknym hrodźe

  19:30 Gitarowy koncert z duwom Falmar w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Njedźelu 1.9.   Finisaža mjezynarodneje rězbarskeje dźěłarnički w Miłočanskej skale Při Krabatowym kamjenju

  11:00 Drastowy swjedźeń pod hesłom „Drasta rejuje“ w Slopišćach (Schlepzig)

  14:00 Łapanje kokota w Depsku (Döbbrick)

  14:00 Program dźěćaceje rejwanskeje skupiny Łuži­čan­ka a skupiny BRANKATSCHKI we wobłuku Bu­dyskeho staroměšćanskeho festiwala na dworje Budyskeho SLA

  17:00 Lětni koncert z Hansom Wünschu a Martinom Baldeniusom w kładźitej cyrkwi w Sprjowjach (Sprey)

  17:00 Kadiš na Budyskim židowskim pohrjebnišću

Protyka (23.08.19)

pjatk, 23. awgusta 2019 spisane wot:

Pjatk 23. a 24.8.   Party na přibrjohu Brětnjanskeho (Bröthen) jězora

Pjatk 23. do 25.8.   Domizniski a drastowy swjedźeń w Bórkowach (Burg)

   Wjesny swjedźeń w Komorowje pola Rakec

   Wjesny swjedźeń w Chelnje składnostnje 500. róčnicy prěnjeho naspomnjenja wsy

Pjatk 23.8. 18:30 Wubědźowanje wohnjowych wobornikow zarjadniskeho zwjazka při Klóšterskej wodźe w Pěskecach

  19:00 Zjawne informaciske zarjadowanje Hajka Kozela a serbskich juristow na temu „ Nadpady na Serbow policiji efektiwnje přizjewić“ w Nuknicy

Sobotu 24. a 25.8.   31. wubědźowanje KnappenMan při Třižonjanskim jězoru

   Budyski klankodźiwadłowy swjedźeń pod hrodom při Sprjewi

Sobotu 24.8. 14:00 6. kołojězba kremserow k dnjej Hornjeje Łužicy w Bischdorfje

  15:00 Wotewrjenje wustajeńcy z fotami Choćebužana Ralfa Butkera na Njeswačanskim baroknym hrodźe

  20:00 Žortny program „Sexy forever“ z Olafom Schubertom na Kamjenskej Pastwinej horje

Njedźelu 25.8. 10:00 24. mjezynarodne hornjołužiske lenowe dny na Ram­nowskim baroknym hrodźe

  11:00 Holanski swjedźeń we Wochožanskim parku błudźen­kow

  11:00 Ekumeniska nutrnosć w Chelnje składnostnje 500. róčnicy prěnjeho naspomnjenja wsy

Protyka (16.08.19)

pjatk, 16. awgusta 2019 spisane wot:

Pjatk 16. do 22.8.   Kamjenska Boršć

Pjatk 16.8. 21:00 Kino pod hołym njebjom w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Sobotu 17. a 18.8.   Młodźinski festiwal „Meta solis“ w Miłočanskej skale Při Krabatowym kamjenju

  10:00 Wjesny swjedźeń „725 lět Raduš“ w Radušu

Sobotu 17.8.   Šulski zastup w Sakskej

  14:00 Łapanje kokota w Mosće (Heinersbrück), Janšojcach (Jänschwalde), Strobicach (Ströbitz), w Barbuce (Bärenbrück) a Hochozy (Drachhausen)

Njedźelu 18.8. 11:00 Koncert serbskeje načasneje hudźby mjez druhim­ z Carolinu Eyckec na Hrodźišćanskim (Gröditz) hrodźe

  14:00 Łapanje kokota w Dešnje (Dissen)

  14:00 Zabiwanje kokota w Rubynje (Ruben)

  14:30 Zelowa njedźela w zežiwjenskim a zelowym centru­mje Pančičansko-Kukowskeho klóštra Mariji­neje hwězdy

  21:00 Kino pod hołym njebjom w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Póndźelu 19.8. do 1.9.   Mjezynarodna rězbarska dźěłarnička w Miłočanskej skale Při Krabatowym kamjenju

Póndźelu 19.8. 18:00 Bičwolejbulowa tura Radija Satkula w Budyšinje

Wutoru 20.8. 18:00 Podijowa diskusija SAEK pod hesłom „Rozsudźa syć wólby?“ w Budyskej radnicy

Protyka (09.08.19)

pjatk, 09. awgusta 2019 spisane wot:

Pjatk 9. do 12.8.   Domizniski swjedźeń w Grodku

Pjatk 9.8. 18:30 Wječorne wodźenje po Wojerowskim zwěrjencu

  19:00 Spěwny wječor dekanatneho dušepastyrstwa za młodźinu na Kukowskim hrodźišću

  21:00 Kino pod hołym njebjom w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Sobotu 10. a 11.8.   Hornčerske wiki w Hózku

Sobotu 10.8.   Molerska dźěłarnička pod hołym njebjom w Dešnjanskim domizniskim muzeju

  15:00 Swjatočnosć składnostnje 50lětneho wobstaća pěstowarnje w Smjerdźacej

  21:00 Koncert z Matthiasom Reimom na Kamjenskej Pastwinej horje

Njedźelu 11.8. 9:00 Wodźene pućowanje po Dubrjenskim bahnje; start při hosćencu w Michałkach (Michalken)

  13:00 Łapanje kokota we Wjerbnje (Werben)

  13:30 Wubědźowanje wohnjowych wobornikow zarjadni­skeho zwjazka při Klóšterskej wodźe w Smjerdźacej

  21:00 Kino pod hołym njebjom w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Póndźelu 12.8. 17:00 Konstituowace posedźenje Budyskeho wokrjesneho sejmika

  18:00 Čitanje „Integrujće tla najprjedy raz nas!“ z Petru Köpping w Budyskej radnicy

  18:00 Bičwolejbulowa tura Radija Satkula w Konjecach

Wutoru 13.8. do 8.9.   14. Budyske žonopowe dny

Protyka (02.08.19)

pjatk, 02. awgusta 2019 spisane wot:

Pjatk 2. do 4.8.   Festiwal při Kulowskim měšćanskim haće

   Wjesny swjedźeń w Sernjanach składnostnje prěnje­ho pisomneho naspomnjenja wsy před 600 lěta­mi

Pjatk 2.8. 18:00 Wotewrjenje wustajeńcy twórbow rězbarja Alojsa Šołty we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja

  21:00 Kino pod hołym njebjom w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Sobotu 3.8. 15:00 Hudźbne popołdnjo a rejwanski wječor na Rownjanskim Njepilic statoku

Njedźelu 4.8. 14:00 Jěchanje wo kołac w Nowej Niwje (Neu Zauche)

  21:00 Kino pod hołym njebjom w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Póndźelu 5.8. 9:00 Dźěłarnička „Maličkosće z pjelsćowej jehłu a barbnej wowčej wołmu sam zhotowić“ w Zarěčanskej Konsumowej galeriji

Wutoru 6.8. 17:00 Spominanje na dr. Marju Grólmusec składnostnje jeje 75. smjertneho dnja; na Radworskim kěrcho­wje a po tym ze swjedźenskej narěču, recita­ciju z listow Grólmusec a hudźbnym wob­rubjenjom w hosćencu „Meja“

Srjedu 7.8. 8:00 Wosebity dožiwjenski projekt „Jónu hladar zwěrja­tow być“ we Wojerowskim coowje

Protyka (26.07.19)

pjatk, 26. julija 2019 spisane wot:

Pjatk 26. do 28.7.   Gig-festiwal w Róžeńće

   Wjesny swjedźeń w Serbskich Pazlicach

   Wjesny swjedźeń w Psowjach (Oppitz)

   13. jěchanski a skakanski turněr wo „Wulke myto Budyšina“ w Bošecach

Pjatk 26.7. 19:00 Wotewrjenje lětneje wustajeńcy Budyskeho wuměł­stwoweho towarstwa w Galeriji Budissin na Hrodowej

Sobotu 27.7. 14:30 Swójbne pućowanje Rěčneho centruma WITAJ a Serbskeho koła „Budyski kraj“ wokoło Hruboćic

Njedźelu 28.7. 14:00 Łapanje kokota w Kuparskich Bórkowach

  14:00 Wužohnowanje młodostnych na putnikowanje do Krupki na nyšporje w Chróšćanskej cyrkwi

Njedźelu 28.7. 17:00 Lětni koncert „Spěwajće Knjezej nowy spěw“ w Sprjowjanskej kładźitej cyrkwi

Póndźelu 29.7. 18:00 Bičwolejbulowa tura Radija Satkula w Kulowje

  19:00 Diskusijne koło wo temje „Wnučkokmanosć a Europa – Dobre žiwjenje na wsy – Model Njebjelčicy“ w Njebjelčanskim gmejnskim centrumje

Wutoru 30.7. 19:30 Pišćelowy koncert z tachantskim kantorom z Havelberga Matthiasom Benschom w Chróšćanskej farskej cyrkwi

Srjedu 31.7. 10:00 Putniska Boža mša w Krupce

  10:00 Wodźenje po stajnej wustajeńcy w Stróžanskim Domje tysac hatow

Protyka (19.07.19)

pjatk, 19. julija 2019 spisane wot:

Pjatk 19.7. 19:30 Němsko-pólske dźiwadło „How to (not) revolution“ w Budyskim Kamjentnym domje

Sobotu 20. a 21.7.   Srjedźoněmske wuměłstwowe rjemjeslniske wiki při Njeswačanskim baroknym hrodźe

Sobotu 20.7. 19:00 „W sćinje tysac swěčkow“ w Pančičanskej klóšter­skej­ zahrodźe

Njedźelu 21.7. 10:30 Kemše a spominanske zarjadowanje za patra Romual­da Mikławša Domašku w Róžeńće skład­nost­nje jeho 150. narodnin

  13:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Pitne a historiske škleńcy“ w Njeswačanskim domizniskim muzeju

  14:30 Supercup serbskich koparskich mustwow w Njebjelčicach

  14:30 Finisaža a rozmołwa k wustajeńcy wo módro­ćišću něhdy a dźensa w Połčničanskim měšćanskim muzeju

Póndźelu 22.7. 18:00 Bičwolejbulowa tura Radija Satkula w Panči­cach-Kukowje

Srjedu 24.7. 10:00 Wodźenje po stajnej wustajeńcy w Stróžanskim Domje tysac hatow

  21:30 Kino pod hołym njebjom na dworje Budyskeho wopomnišća Budyšin II z filmom „Dobri nje­pře­ćeljo – Mój nan, čerwjena kapała a ja“

Pjatk 26. do 28.7.   Gig-festiwal w Róžeńće

   Wjesny swjedźeń w Serbskich Pazlicach

   Wjesny swjedźeń w Psowjach (Oppitz)

nawěšk

nowostki LND