Z wudaća: štwórtk, 16 měrca 2017
štwórtk, 16 měrca 2017 13:00

Trump znowa zwrěšćił

Washington/Honolulu (dpa/K/SN). Prezident USA Donald Trump tež ze swojim předźěłanym zakazom připućowanja ćěkancow njeje přešoł. Hawaiiske zwjazkowe sudnistwo zaćisny jeho 6. měrca podpisany dekret. W druhej wersiji bě knježerstwo jako přizwolenje chcyło ćěkancow 120 dnjow a ludźi ze šěsć islamskich statow 90 dnjow wot připućowanja do USA wotdźeržeć. Hawaiiski sudnik rjekny: „Ze zakazom hroža ireparabelne zranjenja čłowjeskich prawow.“

Z opoziciju so zetkał

Moskwa (dpa/SN). Do rozmołwy z ruskim prezidentom Wladimirom Putinom zetka so dźensa w Moskwje bayerski ministerski prezident Horst Seehofer (CSU) ze zastupjerjemi tamnišeje opozicije, kotřiž Krjemlej skerje kritisce napřećo steja. Rozmołwa pak bě njezjawna. Zetkanje z Putinom je wjeršk jězby Seehofera do stolicy Ruskeje.

Eksistency wohrožene

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 16 měrca 2017 13:00

Projekt elektrotechnikarjow

Bus w Budyskim wokrjesu ma na wukubłanske móžnosće skedźbnjeć

Budyske zjednoćenstwo elektrotechnikarjow nowe puće kroči. „Elektronikar je dale woblubowane wukubłanske powołanje, kóžde lěto 25 do 35 nowych wučomnikow swoje wukubłanske zrěčenje podpisa“, rozłožuje wyši mišter zjednoćenstwa Torsten Schölzel. Naposledk su zaso­ lochki postup zwěsćili. Wot ličbow prjedawšich lět, hdźež je kóžde lěto wjace hač sto młodostnych wukubłanje w elektrorjemjesle zahajiło, pak su nadal jara zdaleni.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Dźěłowy kruh inkluzija bě wčera třeći raz na inkluzisku snědań do sociokulturneho centruma w Choćebuzu-Knorawje přeprosył. 22 regionalnych dźěłodawarjow so tónkróć wobdźěli a skićeše młodostnym při snědani składnosć, so z nimi wo wu­kubłanskich abo powołanskich poskitkach rozmołwjeć. Zarjadowanje zmóžnja młodym­ ludźom z a bjez zbrašenjow zwiski z dźěłodawarjemi regiona nawjazać. Foto: Michael Helbig

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 16 měrca 2017 13:00

Strašna posyłka ministrej za financy

Berlin (dpa/K/SN). Po tym zo běchu eksperća­ zwěsćili, zo wobsahuje paket zwjazkowemu financnemu ministrej Wolfgangej Schäuble (CDU) eksploziwny miks, přepytuje Berlinska policija po­zadki. Grjekske knježerstwo je mjeztym informowało, zo bu paket z Athena wotpósłany. Jako wotpósłarja mjenuje wone městopředsydu konserwatiwneje opozicionelneje strony Nea Demokratia Adonisa Georgiadisa. Tón pak twjerdźi, zo nima z naležnosću ničo činić. Policija wudawa, zo by wotewrjenje posyłki, kotruž běchu­ wčera nadešli, móhło zranjenja wuskutkować. Tež w Grjekskej chcedźa za skućićelemi pytać, čakaja pak hišće na dokładniše informacije z Němskeje.

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 16 měrca 2017 13:00

Proeuropske mocy wólby dobyli

Den Haag (dpa/K/SN). Nižozemska wostanje dale proeuropska: Prawicarskoliberalna strona VVD premiera Marka Ruteho je z wčerawšimi wólbami parlamenta wužadanje populista-prawicarja Geerta Wildersa dokładnje wotrazyła, byrnjež porno lětu 2012 tójšto wolerjow zhubiła. Po wuličenju nimale wšěch hłosow skići so slědowacy wobraz: VVD změje za 21,2 procentaj 33 sydłow, Wildersowa PVV za 13,1 procent 22 mandatow, stronje Křesćanscy demokraća a Democraten 66 dobyštej­ kóžda 19 sydłow. Socialdemokraća spadnu z 38 sydłow na dźewjeć. Němski wonkowny minister Sigmar Gabriel­ (SPD) hódnoći móžny wuslědk wólbow jako wuspěch za Europu.

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 16 měrca 2017 13:00

Dalnowobchadny zwisk k europskej syći trěbny

Drježdźany (dpa/SN). Hladajo na wutwar železniskich čarow ma so w Sakskej chětro wjele nachwatać. Takle posudźuje to mjez druhim sakski hospodarski minister Martin Dulig (SPD), kiž čuje so wot Zwjazka wobšudźeny. Ze stron Sakskeje najwažniše projekty, kaž železniske čary mjez Drježdźanami a Prahu, Drježdźa­nami a Zhorjelcom kaž tež Lipskom a Kamjenicu,­ njejsu dotal přeco hišće w zwjazkowym wobchadnym planje pohódnoćene.­ Porno tomu su do nowozarjadowaneje kategorije potenciel­neje potrjeby přesunjene. „Tele přesuwanje nam scyła njepomha“, rjekny Dulig­ wčera­ na posedźenju Sakskeho krajneho sejma w Drježdźanach.

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 16 měrca 2017 13:00

Koncertuja na nowym křidle

Budyšin (SN). Na wosebity koncert přeproša Serbski ludowy ansambl pjatk, 17. měrca, w 19.30 hodź. na swoju žurlu. Z twórbami Korle Awgusta Kocora, Bjarnata Krawca, Jana Pawoła Nagela a dalšich chcedźa tón wječor nowe, w Hornjej Łužicy zhotowjene koncertne křidło po- swjećić. Na nim zaklinča nětko swěto- znate a regionalne klawěrne twórby. Cyłkowny nawod změje Liana Bertók.

wozjewjene w: Kultura
Běłowodźanski wuměłc Eberhard Peters přihotuje swoju nowu wustajeńcu „Zhromadny dom Łužica“. Wot 25. měrca pokaza čłon Zwjazka serbskich wuměłcow 25 twórbow w Zhorjelskej Mikławšskej cyrkwi. Jeho swobodne molerstwo powěda w skoro magiskej intensiće wo dóńće serbskeje wsy Rownoho w Slepjanskej wosadźe. Z wobšěrnym spektrumom barbow reflektuje wón hinjacu wjesnu krajinu. Jeho wobrazy skutkuja potajne a mystiske. Foto: Joachim Rjela

wozjewjene w: Kultura
štwórtk, 16 měrca 2017 13:00

Bywša baletna mišterka jubilarka

Tójšto gratulacijow – mjez druhim wot bywšich a nětčišich rejwarjow Serbskeho ludoweho ansambla kaž tež wot Budyskeho wyšeho měšćanosty Alexandera Ahrensa (SPD) – je Isolde Weiden (prědku 2. a 3. wotprawa) k dźensnišim dźewjećdźesaćinam přijała. Za čas intendanta Jurja Winarja započa wona jako rejwarka SLA, skutkowaše wěsty čas w NSLDź a po tym hač do renty jako baletna mišterka w ansamblu. Hišće dźensa wopytuje Isolde Weiden z wulkim zajimom předstajenja SLA a tež bjez porjeń­šenjow swoje měnjenje wo nich wupraja. Foto: SN/Maćij Bulank

wozjewjene w: Kultura
štwórtk, 16 měrca 2017 13:00

Znowa bjez dypka

Hertha BSC II

– Budissa Budyšin 2:1 (2:0)

Zestawa hosći: Wohlfeld – Kolan, Baudis (81. Němec), Pfanne, Heppner, Barnickel (63. Milde), Hausdorf, Rosendo, Salewski, Kloß, Žuljević (76. Müller),

Hladajo na tule wonkownu hru steješe trenar koparjow Budissy Budyšin Torsten Gütschow před ćežkim nadawkom. Z Florianom Hänschom, Martinom Hoßmangom a Pavelom Patku dyrbješe wón hnydom třoch hrajerjow narunać, kotrychž njesmědźeše pjateje žołteje karty dla zasadźić.

Minjenu sezonu bě Budissa w Berlinje 2:1 dobyła. Tónraz pak měješe Hertha lěpši start. Najprjedy třěli Fabian Eisele (34.) 1:0, štyri mjeńšiny pozdźišo Mike Owusu z pomocu jědnatki 2:0. Norman Wohlfeld bě jědnatku dźeržał, Owusu pak w druhim pospyće trjechi.

wozjewjene w: Sport

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND