Z wudaća: štwórtk, 11 oktobera 2018
štwórtk, 11 oktobera 2018 14:00

Krótkopowěsće (11.10.18)

Start rakety zwrěšćił

Bajkonur. Wotlět ruskeje rakety k mjezynarodnej swětnišćowej staciji ISS je po informacijach ruskich medijow zwrěšćił. Kapsla rakety z dwěmaj kosmonawtomaj dyrbješe krótko po starće nuzowje přizemić. Wobaj kosmonawtaj staj njezranjenaj. Po prěnich informacijach bě druhi schodźenk ćěridła rakety zaprajił.

Myto pólskemu žurnalistej

Lipsk. Medijowa załožba Lipšćanskeje lutowarnje spožči lětsa pólskemu žurnalistej Tomaszej Piątekej Myto za swobodu a přichod medijow. Kaž załožba zdźěla, počesća Piąteka za kritiske wobkedźbowanje towaršnostneho wuwića w Pólskej. Myto w hódnoće 30 000 eurow spožča lutowarnja wot lěta 2001 přede­wšěm za zmužite a zaměrne zwoprawdźenje nowinarskeje swobody.

50 wowcow dale zhubjenych

wozjewjene w: Krótkopowěsće
štwórtk, 11 oktobera 2018 14:00

To a tamne (11.10.18)

Bjez orientacije, w cuzym kabaće a bjez swojeho Lkw-ja je šofer w Ludwigshafenje wotućił. 45lětny bě swoje nakładne awto minjenu sobotu na wulkoparkowanišću w porynsko-pfalcskim Schwegenheimje wotstajił a so w hosćencu wopił. Přichodny dźeń wón w 23 kilometrow zdalenym Ludwigshafenje wotući, bjez toho zo by wědźał, kak je do města přišoł a hdźe Lkw steji. Po wopisanju šofera, byrnjež jara njedokładnym, policija jeho Lkw namaka, tak zo móžeše wón dale jěć.

Runje hišće zadnjej sydle stej dowolnikej z Braniborskeje zwostałoj, po tym zo běchu njeznaći jeho awto na kupje Usedom pokradnyli. Wóz z wokrjesa Wódra-Sprjewja, wulki kaž transporter, steješe njedaloko přibrjoha w Heringsdorfje. Usedom je jako dowolnišćo w Berlinje a Braniborskej jara woblubowane, ale tež mjez paduchami kolesow a awtow.

wozjewjene w: To a tamne
štwórtk, 11 oktobera 2018 14:00

Policija (11.10.18)

Z rubiznu njespokojom był

Běła Woda. Wulkeje rubizny nadźijał bě so po wšěm zdaću 13lětny hólčec předwčerawšim w Běłej Wodźe. Tam bě wón na Zahrodowej po puću a hrabny sej z wočinjeneho transportera paket. Kedźbliwy swědk pak jeho při tym wobkedźbowaše a zawoła policiju. Wot swědka na padustwo narěčane, pakostnik wočinjeny paket mjeztym preč ćisny. Najskerje so jemu dźěćace gumijowe škórnje w nim lubili njejsu. Dźakowano swědkej móžachu paket skónčnje tola hišće prawemu adresatej posrědkować.

wozjewjene w: Policija
štwórtk, 11 oktobera 2018 14:00

Do kina (11.10.18)

11.10.–17.10.2018 Budyski filmowy palast: Luis und die Aliens: wu a srj 10:00 Smallfoot w 3 D: wšědnje 15:00 Smallfoot: wšědnje 17:00 (nimo nj) | wu a srj 10:15 | nj, wu a srj 12.15 | nj 17:15 Der Vorname: nj 17:00 Ballon: wšědnje 14:30 a 19:30 (nimo pó) Pettersson und Findus: wšědnje 15:00 Die Unglaublichen 2 w 3 D: wšědnje 14:30, 17:15 a 19:45 | wu a srj 10:15 | pj a so 22:30 Gundermann: pj a so 22:30 Klassentreffen 1.0: wšědnje 17:00 (nimo nj a pó) a 19:45 (nimo pó) | pó 19:30 The Nun: pj a so 22:15 Hotel Transsilvanien: nj 12:30 | wu a srj 10:15 a 12:30 Venom w 3 D: wšědnje 15:15 (nimo nj) a 20:00 | pj a so 22:30 Das Haus der geheimnisvollen Uhren: nj, wu a srj 12:45 Das schönste Mädchen der Welt: nj, wu a srj 12:30

Kino-ekstra: Zuhause ist es am schönsten: nj 17:15 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Smallfoot w 3 D: wšědnje 18:15 Smallfoot: wšědnje 12:05, 14:10 a 16:15 Flashdance: srj 20:10 Grüner wird’s nicht: srj 18:00 Venom w 3 D: wšědnje 20:25 | pj a so 22:45 Venom: wšědnje 18:00 (nimo srj) | srj 15:45 A Star is Born: wšědnje 17:10 a 19:55 | pj a so 22:40 Die Unglaublichen 2: wšědnje 12.15, 15:00, 17:35 a 20:20 | pj a so 22:55 Klassentreffen 1.0: wšědnje 20:15 Das Haus der geheimnisvollen Uhren: wšědnje 15:45 (nimo srj) Das schönste Mädchen der Welt: wšědnje 12:10 Pettersson und Findus: wšědnje 14:00 The Nun: pj a so 22:50 Gundermann: wšědnje 14:25 Hotel Transsilvanien: wšědnje 12:00

wozjewjene w: Do kina
štwórtk, 11 oktobera 2018 14:00

Za zetkanje so přizjewić

Worklecy. Dekanatne dušepastyrstwo dźěći přeprosy šulerki a šulerjow 3. a 4. lětnika wutoru, 16. oktobra, wot 9 do 15 hodź. do Worklečanskeho Don Boskoweho domu. Tam chcedźa so ze swjedźenjom domchowanki zaběrać, sej zhromadnje a z wjeselom słódny nazymski meni zwarić a sej jón wězo słodźeć dać. Zajimcy njech přizjewja so hač do jutři­šeho pjatka pod tel. čo. 035796/88 707 abo e-mailnje pod worklecy-kise@gmx. de. Za wudawki dnja zběraja wobdźě­lenski přinošk pjeć eurow.

Programěrować wuknyć

Wojerecy. Prózdninski poskitk za dźěći a młodostnych w starobje dźesać do 15 lět ma Wojerowski kompjuterowy muzej ZCOM jutře, pjatk, wot 15.30 do 18 hodź. Tam rozłoža, kak mikrokontrolery, kotrež su w nimale kóždym elektroniskim nastroju zatwarjene, funguja. Wobdźělnicy budu tajke kontrolery sami programěrować móc. Wobdźělenje je darmotne.

wozjewjene w: Z městow a wsow
štwórtk, 11 oktobera 2018 14:00

Inwestuja do nimale 450 šulow

Sakski wobswětowy minister Thomas Schmidt a jeho kolega, minister za kultus Christian Piwarz (wobaj CDU), staj wčera w Drježdźanach přepodałoj inwesticiske­ plany za šule wokrjesam a bjezwokrjesnym městam.

wozjewjene w: Kubłanje
štwórtk, 11 oktobera 2018 14:00

Mjenje produkowali

Praha (ČŽ/K). Čěske hospodarstwo je w awgusće jenož wo 1,9 procentow přibyło, mjeztym zo bě to měsac do toho hišće 10,5 proc. W awtotwornjach spadny produkcija wo šěsć procentow, w chemiskej industriji wo 3,9 proc. a w farmaceutiskim přemysle wo 11,7 proc. Twarstwo zregistrowa minus 11,9 proc., po tym zo bě w juliju hišće plus 10,5 proc. docpěło. Kompjuterow a elektriskich připrawow bu porno tomu wo tójšto wjac zhotowjenych. Tole rozprawjeja medije kraja, powołace so na daty Čěskeho statistiskeho zarjada. Fachowcow wšak tole njeznjeměrnja. Njetča dźě za tym žane krizowe zjawy. Hłowna přičina je, zo su w awgusće w mnohich branšach cyłe zawody dowola dla zawrjene byli.

Dźěłowe wiki signalizuja tež hižo změnu „k lěpšemu“. Tak je so bjezdźěłnosć wot awgustowskeho 3,1 procenta pomjeńšiła na rune tři procenty. Firmy su rady ludźi přistajeli, zo móhli po skónčenju dowola znowa z „połnej paru“ produkować. „Lěćny“ september bě tež sezonowym mocam spomóžny. Dźěło pytało je 224 331 ludźi, štož je najniša septemberska hódnota wot lěta 1996.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND