Z wudaća: štwórtk, 14 měrca 2019
štwórtk, 14 měrca 2019 13:00

Wuhlady wo tójšto špatniše

Mnichow (dpa/SN). Z institutom Ifo je dalši wažny slědźenski institut swoju prognozu za lětuše wuwiće němskeho hospodarstwa chětro pohubjeńšił. Fachowcy Ifo su prognozu hospodarskeho wuwića nimale społojčili a liča lětsa jenož hišće z rozrostom 0,6 procentow, kaž dźensa zdźělichu. Dotal běchu rozrost 1,1 procenta wěšćili. Minjeny tydźeń bě Organizacija za hospodarske zhromadne dźěło a wuwiće wuhlady za němske hospodarstwo wot 1,6 na jenož hišće 0,7 procentow jasnje pomjeńšiła.

Pokazki na podobnosć zražkow

Washington (dpa/SN). Po tym zo su w USA­ lětadłam typa Boeing 737 Max startować zakazali, je flota toho typa po cyłym swěće w dalokej měrje zlemjena. Zarjad USA za lětarstwo w tym zwisku zdźěla, zo maja nowe dopóznaća k njezbožu Boeing 737 w Etiopiskej, kotrež pokazuja na podobnosće k njezbožu lětadła samsneho typa loni w oktobru w Indoneskej. Tež tam bě pasažěrska mašina jenož mjeńšiny po wotlěće na zemju zrazyła.

Kak dale ze spěchowanjom?

wozjewjene w: Politika

Kopata połna wjacezaměrowa hala na Bu­dyskim Třělnišću bě hłownemu organizatorej kóždolětneje politiskeje popjelneje srjedy, serbskemu zapósłancej CDU w Sakskim krajnym sejmje Markej Šimanej, dopokaz, zo měješe zbožownu ručku při přihotach: Lětsa bě so zwjazkowy minister za strowotnistwo Jens Spahn jako rěčnik připowědźił.

Tróšku sćerpnosće wšak wopytowarjo lětu­šeje mjeztym 27. politiskeje popjelneje srjedy sakskeje CDU trjebachu. Dobre 20 mjeńšin dyrbjachu na zahajenje zarjadowanja čakać. W tym času so minister Jens Spahn zhromadnje z Markom Šimanom demonstrantam wěnowaše, ko­třiž před halu z transparentami a hwižkami přećiwo přiběracej běrokra­tiji w strowotnistwje protestowachu. Na plakatach sej woni žadachu: „Wjace chwile za pacientow“ abo „Nic za pisanskim blidom, ale při łožu choreho“. Minister Spahn je demonstrantam, kotřiž dyrbjachu dlěje hač hodźinu w šćipatym wě­třiku čakać, pomoc přilubił.

wozjewjene w: Politika
Wot wutory hač do dźensnišeho je policija w zwjazkowych krajach k Pólskej wobšěrne kontrole přewjedła. Hłowny zaměr bě bój přećiwo mjezu přesahowacej kriminaliće. Kontrole, kotrež běchu wječor a w nocy, přewjedźechu zastojnicy tež na třoch namjeznych­ přechodach w Žitawje. Techniski pomocny skutk je kontrolne městna wobswětlił. Foto: Erik-Holm Langhof

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 14 měrca 2019 13:00

Starši chcedźa wobdźěleni być

Za přezcyłny koncept wučby serbšćiny trjebaja w Malešecach zwjazkarjow

Stróža/Malešecy (SN/at). Zaměr je naročny: Z nastaćom moderneje wyšeje šule w Barće a z přećahom tamnišeje dotalneje zakładneje šule do Malešec je šansa data, w gmejnje serbšćinu wot Witaj-pěstowarnje hač do 10. lětnika sposrědkować a wuwučować. Za zwoprawdźenje budźe trjeba, zo gmejna, Budyska Domowinska župa, krajnoradny zarjad, Budyska wotnožka Krajneho zarjada za šulu a kubłanje LaSuB kaž tež starši jednotnje postupuja.

wozjewjene w: Towarstwa
štwórtk, 14 měrca 2019 13:00

Nowy rozsud parlamenta brexita dla

London/Brüssel (dpa/SN). Zapósłancy britiskeho parlamenta chcedźa dźensa wječor wo tym wothłosować, hač nje­móhli wustup kraja z Europskeje unije přestorčić. Při tym móža so po woli premierministerki Theresy May mjez krótkej a dlěšej­ dobu rozsudźić. Wuměnjenje za podlěšenje doby wšak je přihłoso­wanje wšitkich zbywacych 27 čłonskich statow EU. Poprawom chcyše Wulka Britaniska­ Europsku uniju 29. měrca, za dobrej dwaj tydźenjej, wopušćić.

Wčera wječor běchu zapósłancy ze snadnej wjetšinu přećiwo tomu hłosowali, zo kraj EU bjez zrěčenja z Brüsselom wopušći. May bě to indirektnje ze swojim z Brüsselom wujednanym zrěčenjom wo wustupje kraja z EU zwjazała.

Wotum delnjeje komory parlamenta bě zdźeržliwe reakcije zbudźił. Zwjazkowy wonkowny minister Heiko Maas (SPD) rěčeše drje wo „rozumnym znamjenju, nětko pak měli Britojo rjec, što poprawom chcedźa“. Justicna ministerka Katarina Barley (SPD) warnowaše, zo rozsud „jenož na wokomik“ změruje.

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 14 měrca 2019 13:00

Debata wo snadnych deliktach

W Sakskim krajnym sejmje kontrowersnje wo kriminaliće diskutowali

Drježdźany (dpa/SN). Sakske knježerstwo je swoje razniše postupowanje přećiwo bagatelnym njeskutkam zakitowało a chce dale „nul tolerancy“ pokazować. Knježerstwo je za to zamołwite, prawniski stat zakitować a škit wobydlerjow zaručić, rjekny ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) wčera w krajnym sejmje. Zaměr knježerstwa je, prawo a přepytowanje njeskutkow „bjez rabata“ přesadźić. Nastork debaty bě njedawny wukaz generalneho statneho rěčnika, po kotrymž chcedźa bagatelne delikty přichodnje konsekwentnišo přepytować a pochłostać. W jara kontrowersnej a zdźěla­ emocionalnej diskusiji so rozdźělne pozicije jara spěšnje pokazachu. Politikar Lěwicy Klaus Bartl ma wukaz za zasah do njewotwisnosće justicy. Postupowanje krajneho knježerstwa maja w kruhu juristow za spodźiwne, wón rjekny. Koaliciji dźe wo to, we wobłuku snadneje kriminality sylnosć demonstrować. „To pak střase zakłady praw­niskeho stata.“

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 14 měrca 2019 13:00

Firmy skorža

Choćebuz (dpa/SN). Předewzaća južneje Braniborskeje su přiběrajcy njespokojom z hospodarskimi wobstejnosćemi w regionje. To je analyza Choćebuskeje Industrijneje a wikowanskeje komory wunjesła. Předewšěm wobchadna a digitalna infrastruktura měła so polěpšić. Tež njedostatk fachowcow a wučomnikow firmownicy njespokoja. Spokojom su porno tomu ze zastaranjom z milinu.

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 14 měrca 2019 13:00

Zastanišća dyrbja wostać

W Gołkojcach pola Choćebuza nastajichu zawčerawšim tafle, z kotrymiž sej wobydlerjo žadaja zachować dotalne zastanišća železnicy. Ta wšak chcyła někotre z nich zawrěć. Foto: Michael Helbig

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 14 měrca 2019 13:00

Pomjezny region klětu hosćićel

Brüssel (SN/at). Němsko-danski pomjezny region wuhotuje přichodnu hłownu zhromadźiznu Europskeje swobodneje aliancy (EFA) klětu w aprylu. Wo tym informowachu na lětušim schadźowanju njedawno w Brüsselu. Klětuši hosćićelski region zastupuje Južnoschleswigski wolerski zwjazk (SSW) w EFA.

Zetkanje budźe we wobłuku swjatočnosćow składnostnje stoteje róčnicy referenduma wo samopostajowanju, organizowaneho za ludnosć w pomjeznej kónčinje Němskeje a Danskeje 1920. We wuslědku tehdyšeho ludoweho wothłosowanja dósta so sewjerna Schleswigska do Danskeje, srjedźna a južna Schleswigska wostaštej w Němskej.

Delegaća su w Brüsselu na dobu třoch lět nowych čłonow běrowa EFA wuzwolili. Prezidentka organizacije je Baskowka Lorena Lopez de Lacalle, generalny sekretar je Katalan Jordi Solé. W Serbach znatej politikarce SSW Anke Spoorendonk dowěrichu­ zastojnstwo pokładnicy EFA. Mjez dźesać wiceprezidentami stej Słowjance, Marta Bainka z Hibanja za awtonomiju Šleskeje w Pólskej a Nelida Pogačić z Lisćiny za Rijeku w Chorwatskej.

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 14 měrca 2019 13:00

Skónčnje dobyće po 12 tydźenjach

SG Sonnenhof Großaspach

– FC Energija Choćebuz 0:0

Zestawa hosći: Rauhut – Weidlich, Müller, Matuwila, Schlüter, Bohl, Gjasula, Hemmerich, Marcelo, Viteritti (91. Geis­ler), Mamba

Móžemy so wadźić, hač běštej hrě kopa­rjow FC Energije w Kaiserslauternje a Rostocku, hdźež swjećachu Choćebu­ženjo dwójce dobyće 2:0, wobhladanjahódnej. Wěste pak je, zo słuša předsta­jenje pola SG Sonnenhofa Großaspach na kóždy pak ke kwalitatiwnje lěpšim, kotrež su woni w běhu sezony dotal prezentowali. Ze spěšnych kombinacijow hižo­ ze škita sem nastachu strašne nadběhi. Wjac pak bohužel nic, dokelž mě­ješe nadběhowar Streli Mamba chětro špatny dźeń. Najlěpše šansy (18., 34., 44. 80.) njemóžeše wón wužić. Tež Marcelo de Freitas (74.) a Fabio Viteritti (38.) to lěpje­ činiłoj njejstaj.

Tak zwosta po jednostronskej partiji dosćčinjenje, zo njeje so mustwo FC Energije Choćebuz w boju wo zestup hišće podało.

FC Energija Choćebuz

– SC Preußen Münster 3:0 (3:0)

Zestawa domjacych: Rauhut, Weidlich, Matuwila, Müller, Schlüter, Bohl, Gjasula, Rangelow (73. Hemmerich), Marcelo (82. Holthaus), Viteritti (68. Geisler), Mamba

wozjewjene w: Sport

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND