Z wudaća: pjatk, 07 junija 2019

pjatk, 07 junija 2019 14:00

Mjeńšiny do wučbnych planow

Berlin (SN/JaW). Mjeńšinowa rada Němskeje, kotrejž přisłušeja zastupnicy štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšin Němskeje – Danow, Frizow, Serbow a Sintow a Romow – prócuje so znowa wo to, narodne mjeńšiny do Zakładneho zakonja zapisać. To zdźěli předsyda Domo­wi­ny Dawid Statnik, kiž so na wuradźowa­nju w Berlinje wobdźěli. Rěčeli su dźensa připołdnju wo tym z předsydu Zwjaz­koweje rady a ministerskim prezidentom Schleswigsko-Holsteinskeje Danielom Güntherom (CDU), zwotkelž namjet za iniciatiwu pochadźa. Kaž Statnik zdźěli, Domowina prócowanja podpěruje. Tež Sakska je signalizowała iniciatiwu podpěrać, wón rjekny.

wozjewjene w: Politika
pjatk, 07 junija 2019 14:00

May předsydstwo złožiła

London (dpa/SN). Britiska premierministerka Theresa May je dźensa zastojnstwo předsydki konserwatiwneje strony złožiła. Runočasnje zahaji so wupisanje za jeje naslědnika. Dobyćer wjaceschodźenkoweho procesa ma hač do kónca julija postajeny być. Dotal je so jědnaće kandidatow přizjewiło. Najlěpše wuhlady drje ma bywši wonkowny minister kraja a kritikar EU Boris Johnson.

Rozjimuja zakonje wo migraciji

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy sejm chcyše dźensa wo hnydom sydom zakonjach nastupajo migraciju rozsudźić, štož je rekord. Při tym dźe hłownje wo to, prawa policije a zarjadow za wukrajnikow rozšěrić, zo njeby wjace telko wotsunjenjow zwrěšćiło. Płaćenje pjenjez požadarjam azyla chcedźa znowa rjadować a fachowcam zapućowanje do Němskeje wolóžić. Młodźinska organizacija SPD je zapósłancow strony w zwjazkowym sejmje namołwiła, zakonje wotpokazać.

Zeleni nětko před CDU/CSU

wozjewjene w: Politika
pjatk, 07 junija 2019 14:00

Studuje hudźbu w USA

Part Three: Serbin a Texas

fota:

syman ­hejduška

Chata prěnich

sydlerjow z jeničkej małej stwičku

Nutřkowna architektura cyrkwički swj. Pawo­ła w Serbinje je našim cyrkwjam jara podobna.

Něhdyše domske

Jana Kiliana, kotrež wužiwachu spočatnje tež jako kapałku

Sandra a Raymond ­Matthijetzec

z Winchestera


Hi and welcome! How are you, lubi čitacy? To je Syman Hejduška z Hórkow. Syman studuje načasnu hudźbu w USA, dokładnišo w Nashvillu w staće Tennessee. Wo swojim přeby­tku w Americe a wo dalšich dožiwjenjach chce nam tu rozprawjeć a wšitkim, kotřiž njejsu hišće w USA byli, spytać žiwjenje kraja rysować, wo kotrymž rěka, zo móžeš sej tam nimale kóždy són spjelnić.

wozjewjene w: Předźenak
pjatk, 07 junija 2019 14:00

Kretschmer w Pětrohrodźe

Drježdźany (SN). Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) je so dźensa do Pětrohroda podał, zo by so tam na Mjezynarodnym hospodarskim forumje wobdźělił. We wobłuku wopyta chce so wón z wysokorjadnymi zastupnikami politiki a hospodarstwa zetkać. Zaměr jězby je, politiske a hospodarske styki z Ruskej federaciju pěstować a dale wutwarić. Kretschmera přewodźa prezident Zwjazka sakskeho hospodarstwa dr. Jörg Brückner. „Ruska je wažny partner Sakskeje. Mjezynarodny forum w Pětrohrodźe je wulkotna składnosć, dobre hospodarske a politiske styki k Ruskej federaciji dale rozšěrić. Sakska trjeba stabilne poćahi k Ruskej“, rjekny Michael Kretschmer do wotjězda nowinarjam.

wozjewjene w: Politika
pjatk, 07 junija 2019 14:00

Zapósłane (07.06.19)

Nastupajo wabjenje w Budyšinje za folklorny festiwal „Łužica“ so Lucian­ Kaulfürst z Budyšina pjera jima:

W Budyšinje zahaji so 4. julija we 18 hodź. XIII. mjezynarodny folklorny festiwal. A tysacy Budyšanow a jich hosćo budu zaso při dróhach wot Póstoweho naměsta přez Žitne wiki, podłu Bohateje hač na Hłowne torhošćo stać. Wšitcy ći tón dźeń jenož do města přichwataja, zo bychu sej zahajenski ćah wjace hač 300 sobuskutkowacych z cyłeho swěta wobhladali a so na nim zawjeselili. Po swjedźenskim ćahu poda so wulki dźěl přitomnych sobu na Hród abo kaž lětsa, do Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła, zo bychu tam krasny galaprogram dožiwili.

Tak daloko moja snano tróšku přehnata wizija, kotraž wšak we woprawdźitosći tróšku hinaša wupada, a to ma wšelake přičiny.

wozjewjene w: Zapósłane
pjatk, 07 junija 2019 14:00

Harig žada sej nowozapočatk w CDU

Budyšin (SN). Michael Harig (CDU), Budyski krajny rada, je so z naležnym listom na zwjazkowu předsydku CDU Annegret Kramp-Karrenbauer wobroćił. „Wuslědki europskich a komunalnych wólbow su pokazali, zo smy jako unija wjele dowěry přisadźili“, Harig piše. Wosebje starosći so Harig wo połoženje zwjazkoweje CDU, wo zhromadne dźěło we wulkej koaliciji na zwjazkowej runinje a wo politisku stabilitu kraja. „Wólbne wuslědki jasnje pokazuja, zo je so system hódnotow w Němskej zasadnje změnił. To potrjechi wšitke runiny, wot komunow přez kraje hač k Zwjazkej. Nimo toho su po wšej Europje podobne tendency spóznajomne.“ Zjawy rozpušćenja SPD a prócowanja, wulku koaliciju na kóždy pad zachować, starosće ludźi zesylnjeja, w lisće Hariga rěka. Najebać jeje zasadźenje kaž tež zasłužby zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel wón Kramp-Karrenbauer prosy, so z Friedrichom Merzom na nowozapočatk nastupajo kanclersku kandidaturu zwažić.

wozjewjene w: Politika
pjatk, 07 junija 2019 14:00

Pokiwy (07.06.19)

Zakónča projekt

Budyšin. We wobłuku wuměłstwoweho projekta „Swětło pozbudźa“ zaklinči jutře, sobotu, w 17.15 hodź. na hudźbnym nyšporje w Budyskej tachantskej cyr­­kwi kantata Johannesa Sebastiana Bacha „Ow, wěčny wohenjo, ow, žórło lu­­bo­sće“. Twórbu zanjese ewangelski tachantski chór ze solistami a hudźbnikami na historiskich instrumentach. Cyłkowny nawod změje Michael Vetter. K zakónčenju projekta „Swětło pozbudźa“ swjatkowničku, 9. junija, we 18 hodź. su wšitcy na ekumenisku Božu słužbu do tachantskeje cyrkwje prošeni. Prědować budźe Ludger Hinse. Cyrkwinskaj hudźbnaj direktoraj Friedemann Böhme a Michael Vetter hrajetaj na pišćelach.

Šwedojo přińdu

wozjewjene w: Pokiwy
pjatk, 07 junija 2019 14:00

Přećiwo „dale tak“

Dopominam so hišće derje na september 2017, jako zwjazkowa kanclerka Angela Merkel po wólbach zwjazkoweho sejma před mikrofony stupi. Jeje CDU bě runje bolostne straty poćerpjeła, přiwšěm pak najsylniša móc w kraju wostała. Jeje słowa „Njewěm, što dyrbjeli hinak činić“ běchu runjewon typiske za kanclerku Merkel a za politiku scyła: Činimy dale tak kaž dotal! Najpozdźišo po wólbach Europskeho parlamenta je jasne, zo móže tajke nastajenje politisce smjertne być. List Budyskeho krajneho rady Michaela Hariga předsydce CDU Annegret Kramp-Karrenbauer je najlěpši dopokaz, zo knježi mjeztym tež na bazy CDU panika. Harig sej cyle wote­wrjenje žada Friedricha Merza za kanclerskeho kandidata nominować, a to nic hakle 2021. Prawdźepodobnje wón tež Kramp-Karrenbauer njepřicpěwa, jasny signal přećiwo wonemu „Činimy dale tak“ wusyłać. Hač to Friedrich Merz móže, dyrbimy wočaknyć. Marko Wjeńka

wozjewjene w: Politika
Christina Boguszowa, Claudia Muntschick, Anne Hasselbach, Andreas Wanitzek a Martina Jess (wotlěwa) tworjachu jury, kotraž je dźensa w Budyskim Serbskim muzeju najlěpše naćiski wubědźowanja „Sorbian street style“, koordinowaneho wot Andreje Pawlikoweje (naprawo), wuzwoliła. Dobyćerjow wozjewja wutoru. Wudźěłki mody a designa předstaja nazymu we wobłuku přichod­neje wosebiteje wustajeńcy samsneho titula w Budyšinje. Foto: SN/Hanka Šěnec

wozjewjene w: Kultura
pjatk, 07 junija 2019 14:00

Wid na swět do spada Berlinskeje murje

Budyšin (SN/bn). „Njebě lochko, podobny wuspěch lubjacy kruch namakać, kaž běchu to dyrdomdeje Olsenoweje cwólby w minjenych troch lětach. Přiwšěm sej myslu, zo smy z kongenialnje wot Leandera Haußmanna sfilmowanym romanom Thomasa Brussiga ‚Słónčna aleja‘ kmanu předłohu našli, kotraž publikum wabi a so 30 lět po měrliwej rewoluciji w NDR tematisce derje hodźi.“ To rjekny intendant Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła Lutz Hillmann na wčerawšej nowinarskej rozmołwje na dworje Budyskeho Dźiwadła na hrodźe. Znowa bě wón maćiznu za jewišćo wobdźěłał a je wospjet režiser inscenacije lětnjeho dźiwadła w Budyšinje, kotraž rěka „Na krótšim kóncu Słónčneje aleje“.

wozjewjene w: Kultura

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND