Z wudaća: póndźela, 09 septembera 2019

póndźela, 09 septembera 2019 14:00

Próca so wudaniła

Překwapjenki mamy wšitcy rady, wosebje, hdyž móžemy wjeselo z druhimi dźělić. Tajke začuće mějachu bjezdwěla wopytowarjo dotal třoch předstajenjow musicala „Quo vadis – dokal dźeš?“. Šulerjo a wučerjo Worklečanskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ kaž tež jich partnerojo su publikum wulce překwapili. Dlěje hač lěto běchu wot ideje hač k premjerje na musicalu dźěłali, dołhodobnje a wušiknje su za swój projekt wabili. Tak su w njestajnych wotstawkach politikarjow na proby wi­tali, běchu hosćo w Drježdźanach a su w rozhłosu wo projekće rěčeli. Tak bě wěste, zo mnozy wćipni rynki stólcow w Chróšćanskej „Jednoće“ pjelnja. Worklečanska gmejna jako nošer projekta tuž na kóncu zawěsće zabudźe, zo dyrbješe hromady formularow podpisać. Jeničce technika je wjacore dźesaćtysacy eurow płaćiła. Na kóncu mjenujcy přewažuje wjeselo, zo je zhromadna myslička k zasłuženemu wuspěchej wjedła. Milenka Rječcyna

wozjewjene w: Kubłanje
póndźela, 09 septembera 2019 14:00

Rěčny kurs kubłarki a dalšich zajimcow pozbudźa

Čorny Chołmc (AK/SN). „Nad myjnicu wisa špihel“, Ruth Brězanowa pomału a jasnje serbsce čita. W Čornochołmčanskim Frenclowym domje nawjeduje Kulowska wučerka na wuměnku kurs serbšćiny za kubłarki a dalšich zajimcow. Na zašłym­ zetkanju zaběrachu so wobdźělnicy z rumnosćemi w bydlenju.

wozjewjene w: Kubłanje
póndźela, 09 septembera 2019 14:00

Tři wólbne přechody trěbne byli

Choćebuz (SN/JaW). Zwjazkowe předsydstwo Domowiny je pjatk w Choćebuzu wěcywustojnych wobydlerjow do dźěłoweho kruha za serbske naležnosće wo­krjesa Budyšin wuzwoliło. Gremij skutkuje čestnohamtsce na dobu 2019 do 2024.

W přihotach na tajne wólby kritizowaše Marka Cyžowa, zo je mjez namjetowanymi dźewjeć kandidatami tež zastupnik Serbskeho sejma. „Mi so njelubi, zo steji na lisćinje kandidatow pod logom Domowiny sejmar. Wšitcy znajemy diskusije“, wona zwurazni. Předsyda Domowiny znapřećiwi, zo smědźa wšitke cyłki, skupiny a towarstwa, tež Serbski sejm, kandidatow namjetować. „Nimo toho smy so dojednali, zo smy wotewrjeni wšitkim napřećo, kiž chcedźa z nami dźěłać. Hdyž Serbski sejm w naležnosći našu kompetencu akceptuje a podpěruje, a so zarjaduje do zajimcow, kiž nam namjety zapodaja, je to w porjadku. Smy zjawnje namołwjeli namjety zapodać. Mamy tuž z tym ličić, zo tež ludźo reaguja, kotřiž su w jednotliwych naležnosćach hinašeho měnjenja“, Statnik podšmórny.

wozjewjene w: Towarstwa
póndźela, 09 septembera 2019 14:00

Wustup Lózych hólcow wjeršk był

Na swójbne popołdnjo a dworowy swjedźeń do Wuježka běštej kónc tydźenja Krygarjec swójba a Serbske ewangelske towarstwo přeprosyłoj. Hižo 15. króć su Serbja, ewangelscy kaž tež katolscy, poskitk dźakownje přiwzali.

Wuježk (lm/SN). Dokelž maja młode swójby termin po lětnich prózdninach kruće zaplanowany, poda so něhdźe 40 zajimcow, přewažnje dźěći, sobotu po wobjedźe do přirody wokoło Wuježka. Pućowanje wjedźeše přez lěs na Rubježny hród. Po puću knježeštej čiła bjesada a wuměna, wšako běchu hosćo ze wšěch kóncow Łužicy kaž tež z Lipska a Bayerskeho lěsa přichwatali. Přiroda skićeše dźěćom dosć městna so wucychnować a dorosćenym so wočerstwić, tak zo dachu sej na kóncu swačinu na Pawlikec dworje we Wuježku zesłodźeć.

wozjewjene w: Towarstwa

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND