Nóc poezije w Budyšinje

póndźela, 30. julija 2018 spisane wot:

Zazběh lětsa prěni raz zarjadowaneho Budyskeho staroměšćanskeho festiwala twori „Nóc poezije“. Na njej wobdźěli so 18 awtorkow a awtorow, kiž wustupuja na a we wěžach stareho města.

Budyšin (SN). We wobłuku lětušeho Budyskeho staroměšćanskeho festiwala pod hesłom „Woda – Wuměłstwo – Swěca“ přeprošuje zarjadowanje organizowace turistiske towarstwo sprjewineho města kónc awgusta tež na „Budysku nóc poezije“. Na njej čitaja a recituja dohromady 18 awtorkow a awtorow na cyłkownje wosom wěžach stareho města, mjez druhim w Starej wodarni, Röhrscheidtowej bašće a wodarnjomaj při ruinje Mnišeje cyrkwje resp. na hrodźe.

Program, kotryž je lyrikar Benedikt Dyrlich zestajił, wopřijmje čitanja z Łužicy pochadźacych młodych basnicow a basnikow Yane Arlt, Manuele Bibrach a Benjamina Nawki runje tak kaž přinoški z regionom zwjazanych awtorow Petera Gehrischa, Volkera Sielaffa a Wolfganga Wacheho. Serbski podźěl wječora zesylnitaj. Benedikt Dyrlich a Tomasz Nawka.

Hudźbnej wulkosći koncertowałoj

póndźela, 30. julija 2018 spisane wot:
Wosebitu kulturnu chłóšćenku dožiwichu zajimcy minjeny pjatk wječor na hudźbnym lěće Małowjelkowskich sotrownjow. 21lětny Lukas Natschinski, syn w NDR chětro znateho komponista Gerda Natschinskeho, wustupi tam zhromadnje z Uschi Brüning. 71lětna, tohorunja přewšo znata wulkosć jazza w NDR, je stajnje hišće na jewišćach prezentna a wudawa tačele. Přihotowane sto městnow za přihladowarjow wězo njedosahaše. Tohodla dyrbjachu za wjac hač 50 dalšich zajimcow stólcy a ławki nastajeć, zo móhli wšitcy na hudźbu wuznamneju wuměłcow słuchać. Lukas Natschinski přeswědči předewšěm ze swojimi gitarowymi solemi a ze swójskimi kompozicijemi. Uschi Brüning pokaza, zo zamóže ze swojim jónkrótnym hłosom přeco hišće wšitko zmištrować, wot swinga přez blues hač ke gospelej. Foto: Carmen Schumann

Wo knihach a kniharni (27.07.18)

pjatk, 27. julija 2018 spisane wot:

Bychmy-li so dźesać lubowarjow Alfonsa Frenclowych knihow za jich najlubšimi wu­rězkami prašeli, bychmy bjezdwěla jara wšelake wotmołwy dóstali. A wšitke bychu swoje woprawnjenje měli. Wšako je rodźeny Róžeńčan swojich čitarjow pospochi ze swojej wědu, swojimi temami a swojej jasnej, ale přiwšěm poetiskej rěču zahorjał, pozbudźał a k rozmyslowanju pohnuwał.

Lětni serial SN5. dźěl

Loni bě tomu 20 lět, zo su Slepjanski Serbski kulturny centrum wotewrili. Žurla wšak tam hižo bě. Z pomocu spěchowanskich srědkow Leader 2 móžachu objekt rozšěrić a so dźensa jara wjesela, zo je so předewzaće poradźiło. Kermušu 1997 su nowy dom přepodali. „Smy mjeztym swoje městno w regionje namakali“, rjekny Sylvija Panošina, nawodnica domu a zdobom zamołwita za planowanje programow a najwšelakorišich zarjadowanjow přez cyłe lěto.

Tych wšak maja w Slepom dosć a nadosć. Jedyn z wusahowacych eventow su kóždolětne jutrowne wiki. Zamołwići spytaja je zarjadować do rynka jutrownych wikow mjez Budyšinom a Gródkom. Tež druhe zarjadowanja su kruty wobstatk kóždolětneho planowanja, kaž ptačokwasny program Serbskeho ludoweho ansambla. Ćěleso wočakuja nimo toho lětsa w dohodownym času.

Drasty a krónje

wutora, 24. julija 2018 spisane wot:

Bórkowy (SN). Serbske narodne drasty su ćežišćo lětušeho domizniskeho a drastoweho swjedźenja, kotryž Bórkowski hamt wot 21. do 26. awgusta wuhotuje. Dźěći kubłanišća LIPA a čłonojo tradicijoweho towarstwa Wjerbno pokazaja pod hesłom „Drasty w Błótach“ klasiske woblečenja a skupina „TanzErFolk“ swjedźenske a dźěłowe kaž tež burske drasty ze stareho a noweho časa. Přehladka modoweho labela Lubnjowskeje designerki Sary Gwiszcz „Wurlawy“ wěnuje so temje načasnje, modele prezentuja wot tradi­ci­je inspirěrowane kolekcije. Njedźelu spo­srědkuje Bórkowske domizniske a drastowe towarstwo zajimcam zaćišć starodawneho wašnja błótowskich kemšow. Z dźělom kolekcijow chcedźa so tohorunja na zarjadowanje zakónčacym swjedźenskim přećahu wobdźělić. W tym wobłu­ku předstaja nimo toho serbske nałožki. za čož hamt hišće přizjewjenja towarstwow a skupinow přijimuje.

Wiki mnohich do parka přiwabili

wutora, 24. julija 2018 spisane wot:
W rjanym ambienće Njeswačanskeho parka wotměchu so sobotu a njedźelu třeći raz wuměłske rjemjeslniske wiki. Něhdźe 60 wuměłcow a rjemjeslnikow so wopytowarjam prezentowachu. Mjez nimi Wauerec swójba, kotraž wobhospodarja w Małym Holešowje burski statok a tam w dworowym wobchodźe swoje wudźěłki předawa. Baroknu žurlu w hrodźe přetworichu na butiku, w kotrejž móžeše sej wo­pyto- war drastu z lena a debjenki wupytać. Za najmłódšich bě klankodźiwadło dobra wotměna. Rady pak sej tež mali hosćo při stejnišću mydłoweje žony swoje mydło zhotowichu. Wo dobru naladu staraše so skupina hudźbnikow. Foto: Lucija Rubinowa

Dwurěčna lyrika

póndźela, 23. julija 2018 spisane wot:

Drježdźany (SN/bn). Loni stej Němsko-Pólska towaršnosć Sakskeje a Wulkopólski regionalny zwjazk Zwjazka pólskich­ literatow we wobłuku Mjezy­narodneje konferency poezije w Poznanju, Słupcy a Kaliszu antologiju lyriki „Jak podanie ręki – Wie ein Händedruck“ předstajiłoj. Lětsa nazymu wuhotujetej němskorěčnu knižnu premjeru w Drježdźanach a Budyšinje. W zběrce zastupjeni awtorojo su tež Danuta Bartosz, Ada Jadwiga Matysiak a Edyta Kulczak z Pólskeje kaž tež Dirk-Uwe Becker, Peter Gehrisch a Dieter Kalka z Němskeje. Tež twórby serbskich basnicow a basnikow w knize namakaš – antologija wopřijima teksty Róže Domašcyneje, Dorotheje Šołćineje a Benedikta Dyrlicha.

NSLDź hrajnu dobu wuspěšnje zakónčiło

póndźela, 23. julija 2018 spisane wot:

Budyšin (SN/JaW). Lětušu hrajnu dobu 2017/2018 je Budyske Němsko-Serbske ludowe dźiwadło (NSLDź) znowa z wulkim wuspěchom zakónčiło. Jako poslednje předstajenje sezony dožiwichu zajimcy wčera k 35. razej inscenaciju lětušeho 23. lětnjeho dźiwadła „Olsenowa cwólba wotzběhnje“. Kaž NSLDź w medijowym wozjewjenju zdźěli, je 35 předstajenjow cyłkownje 40 263 ludźi widźało, a z tym telko kaž hišće ženje. Zdobom zdźěli dźiwadło, zo steješe „padušne trijo třeći a posledni króć na jewišću lětnjeho dźiwadła“.

Zajimawe eksponaty za podlěšenu wustajeńcu

póndźela, 23. julija 2018 spisane wot:

Njeswačidło (ML/SN). Wulkeho zajima dla bu wosebita wustajeńca „Njeswačidło w lětach 1933 do 1945“ w tamnišim domizniskim muzeju wo tydźeń podlěšena. Wjace hač dźesać ludźi je wot časa jeje wotewrjenja dalše njewšědne eksponaty za přehladku přewostajiło, zdźěli nawoda muzeja Arnd Lehmann. Mjez druhim su to tež kopije wojerskich kartow wo horcych bojach kónc apryla a spočatk meje 1945 wokoło Njeswačidła a wosebje Kaponicy. Na kartach su stejnišća sowjetskich, pólskich a němskich jednotkow zarysowane. Kaž ze zapiskow wuchadźa, bě tehdy znajmjeńša 5 000 sowjetskich wojakow na a wokoło Kaponicy zasa­dźenych a hišće wjace pólskich bojownikow, zwjetša 5. infantrijoweje diwizije 2. pólskeje armeje.

Njedźelu, 29. julija, popołdnju budźe hišće přiležnosć sej wustajeńcu wobhladać. Wosebite wodźenja na hinašich dnjach hodźa so telefonisce pod čisłom 03 59 33 / 3 01 79 skazać. Nowu pokazku domizniskeho muzeja z wuměłskimi kneflemi zběrki ludoweho wuměłca Michaela Vogta z Hornjeho kraja wotewru njedźelu, 5. awgusta, popołdnju.

Načasne mjeńšinowe wuměłstwo

pjatk, 20. julija 2018 spisane wot:

Organizatorojo festiwala „Suns Europe“ pytaja za wobdźělnikami lětušeho zarjadowanja. Narěčani su wosebje spěwytwórcy a hudźbne skupiny, kotrež narodnej mjeńšinje přisłušeja.

Udine (SN/bn). Kóždolětnje wuhotujetej třěšny zwjazk friulskeje mjeńšiny w Italskej Cooperativa Informazione Friulana a towarstwo Cooperativa Puntozero festiwal „Suns Europe“ w měsće Udine. Patro­natstwo wukonjatej Europska Rada a Syć za spěchowanje rěčneje mnohot­nosće NLPD, hłowny sponsor je regio­nalna agentura za friulšćinu ARLeF.

Ze zarjadowanjom chcedźa „najlěpše wuměłske produkcije na polu hudźby, dźiwadła a literatury w europskich mjeńšinowych rěčach“ na jewišću prezentować, kaž na internetnej stronje sunseurope.com rěka. Wosebite ćežišćo je načasne wuměłstwo. Tuchwilu pytaja z wupisanjom lětušich wobdźělnikow w sekciji hudźba.

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND