Njemóžu sej předstajić ...

srjeda, 09. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Z tójšto informacijemi wo skutkowanju župy, skupin a towarstwow su delegaća hłownu zhromadźiznu w Slepom wopušćili. Z nowym jednaćelskim předsydstwom běchu jeho zamołwitosć na wjacore ramjenja rozdźělili. Wjetšina wobdźělnikow bě tež spokojom, zo njejsu za zarjadowanje ani planowany čas trjebali.

Wotbłyšćujetej pak jeničce rozprawnistwo a dodźerženje časoweho plana naležnosć hłowneje zhromadźizny? Zawěsće nic. Naprašowanja na rozprawjerja/rozprawjerku „hłownu“ hakle skulojća, sčinja ju k tomu, štož měła poprawom być: k wjerškej župneho skutkowanja.

Towarstwa kaž tež Domowinske župy su žiwe z nutřkowneho diskursa. Naprašowanja, rozdźělne abo přećiwjace so pozicije k rozprawje njejsu w Slepom žane słyšeć byli. Škoda! Wězo njeje to typiski zjaw jedneje župy. Wěm so derje dopomnić, kak su w minjenym lětdźesatku tež wjacore hłowne zhromadźizny Domowiny pod tym ćerpjeli, zo njebě so nichtó w diskusiji słowa jimać chcył.

wozjewjene w: Rozmyslowane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND