Pasion předstajić je kaž modlitwa

štwórtk, 27. awgusta 2015 spisane wot:

Tekstowu předłohu za Pasion 2015, kotryž změje sobotu, 12. septembra, premjeru , je Pětr Zahrodnik zhromadnje z předsydu Towarstwa Cyrila a Metoda Jurjom Špitankom spisał. Cordula Ratajczakowa je so z Pětrom Zahrodnikom rozmołwjała.

Kak dołho je trało, doniž njepředležeše kónčna tekstowa wersija ?

P. Zahrodnik: To je ćežko rjec. Druhdy smy wjacore wječory za sobu na teksće dźěłali, po tym bě tydźeń přestawki, na to so znowa do dźěła dachmy, zas a zaso. Tež Michał Cyž je sobu pomhał. Poprawom smy stajnje dale na teksće dźěłali, tež, jako so proby hižo započachu.

Čehodla?

P. Zahrodnik: Hakle při zwučowanju smy zwěsćili, zo so tekst tak derje njehraje, tuž přeco zaso spytachmy předłohu polěpšeć. Druhdy pytnychmy, zo móžeš to abo tamne lóšo abo z jenož połojcu telko słowow rjec. Wěste wěcy so wospjetowachu, štož njebě nam při pisanju napadnyło. Tak smy hač do kónca na tym abo tamnym hišće něšto změnili.

Zakład teksta je biblija, potajkim spisowna rěč. Što bě wam při wobdźěłanju wažne?

Što chce čitar čitać?

wutora, 25. awgusta 2015 spisane wot:

W lěće 2010 je Ludowe nakładnistwo Domowina naprašowanje mjez čitarjemi přewjedło, nětko sćěhuje dalše. Cordula Ratajczakowa je so z jednaćelku LND Marku Maćijowej rozmołwjała.

Čehodla je nowe naprašowanje trěbne?

M. Maćijowa: W našim čitarstwje je so w minjenych lětach wjele změniło, wosebje hladajo na wužiwanje nowych medijow a na čitanje w serbskej rěči. Chcemy wědźeć, što čitarstwo wot nas w přichodźe wočakuje. Chcemy docpěć, zo so naše­ produkty polěpša a zo čitar to dóstanje, štož sej přeje.

Kak ma naprašowanje wotběžeć?

Klawěr a e-gitara hišće požadanej

štwórtk, 20. awgusta 2015 spisane wot:

W juliju je praktikant SLA Syman Hejduška zajimcow na projekt „Jazz-lóšt“ přeprosył. Cordula Ratajczakowa je so z młodym mužom, kiž wot noweho semestra wučerstwo za hudźbu na Drježdźanskej wysokej šuli za hudźbu Carl Maria von Weber studuje, rozmołwjała.

Kak je so ideja zrodźiła?

S. Hejduška: Činiš-li swobodne socialne lěto za kulturu, sy winowaty, samostatny projekt na noze stajić. Tuž sej předewzach, jazzowu band z młodymi zahoritymi hudźbnikami wutworić. Z młodźinu dźěłać mje wabi. Přiwšěm je jazzowa hudźba přirunujo z popom naročniša a skići zdobom dosć móžnosćow k improwizaciji. Bywša intendantka SLA Milena Vettrainowa měješe zwisk k nazhonitemu Drježdźanskemu pozawnistej Michaelej Winklerej, kiž je wuměłski nawod přewzał, a tuž móžachmy započeć.

A kak běži projekt „Jazz-lóšt“ mjeztym?

Lětsa 24. nowembra by z Njebjelčic pochadźacy a lěta 2004 w Eisenhüttenstadće zemrěty moler Jan Hansky 90. narodniny swjećił. Tamniši měšćanski muzej planuje składnostnje tuteje róčnicy wosebitu wustajeńcu. Cordula Ratajczakowa je so z nawodu muzeja Hartmutom Preußom rozmołwjała.

Kajki wuznam ma Jan Hansky za Eisenhüttenstadt, zo jemu wustajeńcu wěnujeće?

H. Preuß: Město čuje so mnohich přičin dla winowate, Jana Hanskeho hódnoćić. Najdlěši čas swojeho žiwjenja skut­kowaše wón tu, měješe tu swój ateljej a dźěłaše hižo do lěta 1963, jako so jako grafikar zesamostatni, tu. Eisenhüttenstadt zhladuje lětsa na 65. róčnicu wobstaća. Składnostnje toho hodźi so něchtó hódnoćić, kiž je kulturne stawizny města wot lěta 1955 sobu wobwliwował. Tež wopon Eisenhüttenstadta je stworił.

Što chceće wot 26. septembra do 8. nowembra wot Jana Hanskeho pokazać?

Před rólu wulki respekt měła

štwórtk, 06. awgusta 2015 spisane wot:

„My Fair Lady“ 20. Budyskeho lětnjeho dźiwadła bě wulki wuspěch. Cordula Ratajczakowa je so z hrajerku hłowneje róle Lisu Čornakowej rozmołwjała.

Sće wolóžena abo zrudna, zo je najprjedy raz wšitko nimo?

L. Čornakowa: Kusk zrudna sym, dokelž je mi inscenacija woprawdźe wjeselo wobradźiła. Róla bě tajka rjana – na započatku jako kwětkowa holca bě Elisa tola hišće cyle wjesna. Přiwšěm njemějach 34 předstajenjow, ale jenož połojcu. Přirunojo z lětnim dźiwadłom minjeneho lěta bych tuž hišće dale činić móhła. Dwójne wobsadźenje je jara derje fungowało a bě dobre nazhonjenje. A něšto wot tamnych wothladać sej tež přeco móžeš, při čimž jenož přiwuknješ. Rjenje pak tež je, zo mamy­ nětko dowol.

Jako „My Fair Lady“ sće sej nětko wutroby Budyskeho publikuma zdobyła. Što móže hišće rjeńše za dźiwadźelnicu być?

Wječor do wikow na koncert

štwórtk, 30. julija 2015 spisane wot:

Z wida wopytowarja je hač do nazymskich wikow přirody 12. septembra w Stróži hišće chwilku časa. Kak to pola organizatorow wupada, je Axel Arlt wot Měrki Kozeloweje, předsydki domizniskeho towarstwa Radiška, zhonił.

Kak daloko su přihoty za kulturny podźěl lětušich nazymskich wikow přirody?

M. Kozelowa: Smy spokojom. Folklorny program na jewišću we wulkim stanje wuhotuja hosćo z Pólskeje, tež druhe kulturne přinoški su jasne. Móžemy ludźi zbliska a zdaloka z čistym swědomjom do Stróže přeprosyć.

Najebać wšitke ćeže sće klasiski koncert cyłe lěta zaručili. Je tomu tež lětsa tak?

M. Kozelowa: Koncert serbskeje klasiskeje hudźby tež lětsa zaso budźe. Na to smy trochu hordźi. Nowosć pak je, zo wotměje so wón hižo wječor do wikow, pjatk, 11. septembra. To wuzběhuje měst­no koncerta a zaruča zdobom přijom­nišu atmosferu hač na dnju wikow samych, hdyž knježitej wikowej hołk a tołk.

Štó wobsah koncerta zestaja?

Rejowanski ansambl Pśijaśelstwo z Cho­ćebuza je so lětsa posledni raz wobdźělił na folklornym festiwalu w Chrósćicach: Hromadźe z cyłkom Stara lubosć pokaza tam reju „Jutrowna woda“. W njedźelnym programje łuži­skich­ skupin staj Thomas Mietk a jeho partnerka posledni raz rejo­wałoj. Jan Kral­ je so Thomasa Mietka prašał za při­činami kónca kaž tež za zaćišćemi wo festiwalu w Chrósćicach.

Posledni zjawny wustup Rejwanskeho ansambla Pśijaśelstwo Choćebuz bě na folklornym festiwalu „Łužica“ w Chrósćicach. Što su přičiny toho?

T. Mietk: Mamy chutne ćeže z dorostom. Nimamy dosć abo žanych zajimcow za naš cyłk. Pobrachuja tež nazwu­čowarjo a wuměłscy nawodźa, kotřiž bychu­ dźěło našeho ansambla a tak jeho duch a wobstaće zaručili. Njeje tež nichtó, kiž by za nas programy zestajał a je potom zwoprawdźił. Dotalni zamołwići su přez powołanske winowatosće wja­zani a nimaja hižo dosć chwile za woporniwe dźěło našeho cyłka.

W Chrósćicach sće jako jenički por wu­stupiłoj ze solom. Je to hižo wuraz toho, zo ni­maće ludźi?

Na chorwatski Krabatowy swjedźeń

štwórtk, 23. julija 2015 spisane wot:

Prěni Krabatowy swjedźeń zwonka Łužicy­ wotměje so tónle kónc tydźenja w chorwatskim regionje Žumberaku. Cordula Ratajczakowa je so z čłonom Krabatoweho towarstwa Hansom­Jürgenom Schröterom rozmołwjała.

Kak wulki je zajim Łužičanow na wuprawu do domizny Krabata?

H.-J. Schröter: Bychmy sej wjace zajima přeli. Nětko poda so pjatk rano w třoch 60 ludźi z dwěmaj busomaj na wuprawu. Prěnja krótka jězba traje štyri dny, wobdźělnicy dlěšeje jězby wostanu hišće tydźeń dlěje hač do 3. awgusta. Na nich­ čaka nimo Krabatoweho swjedźenja, wopyta narodneho parka Plitvička jezera a pobytka při Adriji hišće dalši wjeršk, mjenujcy tradicionalny domizniski swjedźeń swj. Ilije w Jezernicach blisko Žumberaka. Tam wotměje so přichodny kónc tydźenja tež zetkanje swójby Šajatović, potomnikow historiskeho Krabata. Krabatowe towarstwo wobdźěli so tam po lońšim wopyće druhi króć.

Što čaka na hosći na Krabatowym swjedźenju?

Minjeny pjatk je přihotowanski wuběrk XI. mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica 2015“ wuhódnoćił. Cordula Ratajcza­kowa je so z předsydu wuběrka Markom Kowarjom rozmołwjała.

Sće hnydom po festiwalu pozitiwnu bilancu sćahnył. Na čim so to pokaza, a hdźe přejeće sej přiwšěm wjace wothłosa?

M. Kowar: Mějachmy z 20 000 přihladowarjemi 1 500 wjace porno festiwalej před lětomaj. Tež livestream MDR měješe z dohromady 3 500 zajimcami wjace hač połojcu wjace. Zajim na Budyskim zahajenju bě lětsa tohorunja wjetši hač 2013, hačrunjež bě hišće wjele swobodnych městnow. Smy nastupajo wabjenje hižo tójšto spytali, nětko chcemy sej kon­cep­t zdźěłać dać. Intensiwny kolokwij žněješe dobry wothłós mjez zastupje­rje­mi wukrajnych folklornych skupin. Škoda, zo njeje so busowy poskitk Šmitec jězbow do Hochozy přemało přizjewjenjow dla zwoprawdźił. Přiwšěm sej myslu, zo móhł so wón jako tajny pokiw za Hor­njołužičanow etablěrować. Wosebje ći, kotrymž je w Chrósćicach přewjele hołka a tołka, móhli sej wosebitu delnjołužisku atmosferu a kompaktny festiwalny poskitk na třoch statokach lubić dać.

Nowe wužadanje namakała

póndźela, 20. julija 2015 spisane wot:

Milena Vettrainowa je zašłu wutoru zastojn­stwo intendantki a jednaćelki Serbskeho ludoweho ansambla njewočakowano złožiła. Janek Wowčer je by­wšu nawodnicu SLA po wjacorych pospytach minjeny pjatk docpěł a so mjez druhim za přičinami rozsuda prašał.

Što su přičiny, zo sće so rozsudźiła intendantstwo a jednaćelstwo Serbskeho ludoweho ansambla złožić?

M. Vettrainowa: Chcu so wuměłsce znowa wusměrić a sym nowe wužadnje našła. Dołhož nowe zrěčenje podpisane njeje, nochcyła pak wo swojim nowym nadawku rěčeć. Nimo toho dyrbja so wšitcy intendanća po wěstym času wuměłsce znowa wusměrić, zo bychu nowe ideje do wuměłskeje institucije přišli.

W zjawnosći so powěda, zo je Wam něchtó­ poručił SLA wopušćić. Trjechi to?

M. Vettrainowa: Ně, to su blady.

Nětko sće rozwjazanske zrěčenje podpisała. Što w nim steji a płaći Wam Załožba za serbski lud wotnamakanje?

M. Vettrainowa: Žadyn komentar!

Kak hódnoćiće swoju dźěławosć minjenych pjeć lět w ansamblu?

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND