Minimalnu mzdu klětu zaso zwyša

štwórtk, 27. awgusta 2015 spisane wot:

Praha (dpa/SN). Wot 1. januara 2016 dóstanu dźěławi Čěskeje republiki wjac pjenjez. To je tamniše knježerstwo njedawno wobzamknyło, zdźěla agentura dpa. Tak zběhnu minimalnu mzdu w kraju wo nimale wosom procentow. Měsačna mzda za tych, kotřiž wob tydźeń 40 hodźin dźěłaja, postupi wot noweho lěta wo něhdźe 700 na 9 900 krónow (360 eurow). „Naš kraj ma přeco hišće jednu z najnišich minimalnych mzdow cyłeje Europskeje unije, kotraž pohibuje so přidatnje hišće pod chudobnej hranicu“, rjekny k tomu ministerski prezident Bohuslav Sobotka žurnalistam. Naposledk běchu w Čěskej republice minimalnu mzdu k 1. januarej 2015 wo 700 krónow zwyšili.

Dźěłarnistwa su po wudawanju agenturow přesłapjene. Po wozjewjenju dźěłoweho ministerstwa dóstawaja w Čěskej runje 2,3 procenty wšěch dźěłopřijimarjow zakonsku minimalnu mzdu. Nimo toho słuži kraj mnohim němskim zawodam jako podlěšene dźěłanske blido, wšako maja w Němskej minimalnu mzdu 8,50 eurow na hodźinu płaćić.

Za Słowaksku so rozsudźili

póndźela, 24. awgusta 2015 spisane wot:
Bratislava (SŽ/K). Słowakska móže swoje dobre mjeno jako „wulki awtotwarc“ hišće rozšěrić. Indiska awtowa skupina Tata­ Motors je so rozsudźiła, swój wóz Jaguar­ Land Rovers zhotowjeć w kraju pod Tatrami a za to tam natwarić cyle nowu twornju. Z njej nastanje zdobom nic mjenje hač 6 000 nowych dźěłowych městnow. Po informacijach medijow nastanje supermoderna fabrika blisko Nitry na juhu Słowakskeje – hłownje dobreje infrastruktury a hižo wobstejaceho dodawaceho přemysła dla. W lěće 2018 móhli produkować započeć a w běhu dźesać lět 300 000 awtow wob lěto docpěć. „Słowakska je za nas ze swojej wobšěrnej a wuwitej awtowej industriju atraktiwna“, rjekny Ralf Speth, šef firmy Tata Motors, kotraž je wot britiskeho producenta značku Jaguar Land Rovers kupiła. Inwesticija wučinja 1,5 miliardow eurow. Wo wulce profitabelny projekt běchu so tež Pólska, Čěska, Madźarska a Turkowska prócowali. W Słowakskej produkuja awta hižo Volkswagen, juhokorejska KIA a francoska PSA Peugeot Citroën.

Festiwal ROMALE mjezynarodny

pjatk, 21. awgusta 2015 spisane wot:

HUDŹBNY podawk njewšědneho razu je so wosrjedź lěsow Pardubicskeho regiona wotměł. W dowolowym srjedźišću Otakar traješe wot 13. do 16. awgusta mjezynarodny festiwal ROMALE. Organizowała bě jón iniciatiwa za spěchowanje etniskeho tworićelstwa MIRET, kiž njepodpěruje jeno hudźbne tworjenje mjeńšin, ale tež jich kubłanske a karitatiwne prócowanja. Na spomnjenym festiwalu prezentowaše swoje wuměłstwo 22 romaskich kapałow. Hłownje wustupowachu ćělesa z Čěskeje a Słowakskeje, ale tez tajke z Madźarskeje, Pólskeje, Serbiskeje, Šwedskeje Španiskeje a Norwegskeje. Błyšća naby zarjadowanje ze sobuskutkowanjom sotrow Idy Kelaroveje a Ivy Bittoveje, kotrejž žněještej za swoje poskitki owacije. Bittová słuša k najprofilowanišim wosobinam čěskeje alternatiwneje hudźbneje sceny. Hač do njedawna bě wona dlěši čas w USA skutkowała. Ida Kelarová nawróći so njedawno ze Słowakskeje, hdźež bě lětnju šulu romaskeho dźěćaceho chóra Čhavorenge hromadźe z Čěskej filharmoniju přewje­dła a zdobom wustupy w romaskich sy­dlišćach organizowała.

Bombowe hroženje w Praze

pjatk, 21. awgusta 2015 spisane wot:

Praha (SN). Hroženja z bombu dla so wčera dopołdnja na Praskim hłowym dwórni­šću wobchad něšto dlěje hač dwě hodźinje scyła wjac njehibaše.

Kaž rozprawješe čěska powěsćowa agentura ČTK, bě čěska železnica policiju krótko do 8 hodź. wo anonymnym hroženju z bombu informowała. Po zdaću měła w jednym z hłowneho dwórnišća do směra na Košice wotjěducym regiojetće rozbuchlina schowana być. Policija wšitke nastupišća Praskeho hłowneho dwórnišća zewakuowa a wukaza, zo njesmě žadyn z ćahow dwórnišćo wopušćić a do njeho přijěć. Z wěstotnych naprawow bě něhdźe 500 pućowacych potrjechenych. Woni dyrbjachu za čas přepytowanjow w zachodnej hali dwórnišća čakać. Hakle krótko po 10 hodź. je policija wobchad zaso swobodny dała. Hroženje bě so jako wopačny alarm wopokazało, policija zdźěli. Kaž rozprawješe Radijo Praha, běše to mjeztym dźewjate anynymne hroženje z rozbuchlinu na hłownym dwórnišću. Wšitke so jako wopačne wopokazachu.

Amazon chce w Čěskej wutwarić

štwórtk, 20. awgusta 2015 spisane wot:

Praha (dpa/SN). Internetny wikowar Amazon planuje w Praze swój rozdźělowanski centrum wutwarić. To rozprawjeja wjacore nowiny a agentury. Kaž pisachu tele dny Hospodářské noviny, ma w Praze nastać nowa 40 000 kwadranych metrow wulka hala za 3 000 dźěłaćerjow. Twarske naprawy chcedźa w oktobrje zahajić­ a w njecyłym lěće zakónčić.

Mjeztym je prěni tajki rozdźělowanski centrum internetneho wikowarja w Čěskej nimale dotwarjeny. Areal w gmejnje Dobrovíz njedaloko Praskeho lětanišća ma po zdźělenju ameriskeho koncerna předewšěm wiki w Němskej a Awstriskej po­słužować. Tuchwilu pytaja tam dźěłowe mocy. We wjerškowych časach, kaž na přikład k hodam, měło tam nimo 2 000 kruće přistajenych hač do 3 000 sezonowych dźěłaćerjow k pomocy być.

Přistajenych internetneho wikowarja Amazon w Němskej powěsć znjeměrnja. Wšako jedna dźěłarnistwo Ver.di hižo dlěje hač dwě lěće z Ama­zon wo nowym tarifowym zrěčenju a namołwja stajnje zaso k stawkam.

Politika z klětki

srjeda, 19. awgusta 2015 spisane wot:
Waršawa (dpa/SN). Njebě to jenož symboliska gesta, jako wopyta pólski prezident Andrzej Duda po jeho wólbnym wuspěchu Čornu madonu Częstochowsku. W Pólskej je to normalne, hdyž poda so politikar do cyrkwje. W minjenych tydźenjach a měsacach su so zastupjerjo cyrkwje wótřišo a raznišo k politiskim problemam kraja wuprajili kaž hižo dołho nic. Su wothłosowanje w Irskej za homoseksualne mandźelstwo šwikali jako fatalny rozsud a tež zatamali pólski in-vitro-zakoń ke kumštnemu wopłodźenju. Swjatk Marije donjebjeswzaća su wjacori biskopja wužili, so před wólbami wuprajić k poćahej mjez statom a cyrkwju. Gdański biskop Slawoj Glodz widźi cyrkej přez rozsudy stata wohroženu. Krakowski kardinal Stanisław Dźwisz namołwja ludźi, so modlić za prezidenta Dudu, zo by na swójby wusměrjenu politiku přesadźił. Při dobyću narodnokonserwatiwnych mocow nazymu su šansy na to jara wulke. Liberalne nowiny kraja zastupjerjam cyrkwje tajke hódnoćenja wumjetuja, rěčo wo wobknježenju swědomja a wo dźělenju pólskeho luda do dobrych a złych čłowjekow.

Warnowanje

wutora, 18. awgusta 2015 spisane wot:

Praha (dpa/SN). Wjac hač 550 wědomostnikow a akademikarjow je w Čěskej před spěšnje rosćacej hidu napřećo wukrajnikam warnowało. We wčera wozjewjenej namołwje napominaja woni politikarjow kraja, so njeprofilować na kóšty ćěkancow a wukrajnikow. Nimo toho žadaja sej wot čěskich medijow zamołwite a sprawne rozprawnistwo.

Podpisarjo namołwy kritizuja, zo předstajeja so migranća w zjawnych debatach husto jako „škódniki abo parazity“, kotrež socialne systemy wucycaja, morduja a wumocuja. Muslimojo so bjez přičiny teroristam runja stajeja. Wědomostnicy namołwjeja k solidariće z ćěkancami. „Njesměmy so wot njezboža druhich wotwobroćić“, woni žadaja.

Čěski prezident Miloš Zeman je sej wospjetnje žadał, wójsko za škit hranicow kraja před ilegalnje zapućowacymi zasadźeć. Wójsko móhło policiju w nuznych padach z 1 500 wojakami zesylnić, zdźěli generalny štab w Praze. Politologa Jiři Pehe warnuje před tajkim postupowanjom, runa dźě so tajke zasadźenje wójska při mjezach kraja wustupej z Schengenskeho ruma.

Za wjac prawow

póndźela, 17. awgusta 2015 spisane wot:

Praha (dpa/SN). Nimale 15 000 ludźi je sobotu w Praze za wjac prawow homoseksualnym mužam a žonam demonstrowało. Při słónčnym wjedrje ćehnjechu wobdźělnicy kóždolětneje „Pra­gue Pride“-parady w pisanych kostimach, z chorhojemi w tučelowych barbach a powětrowymi balonami po hasach złoteho města. Kaž wjacore čěske nowiny a němska powěsćernja dpa rozprawjeja, bě z liberalnej politikarku strony ANO Adrianu Krnacovej prěni raz wyša mě­šćanostka čěskeje stolicy mjez demonstrowacymi.

Zahajili běchu lětušu paradu z koncertom spěwarki Conchity Wurst. Awstriski wuměłc, kiž rěka z byrgarskim mjenom Thomas „Tom“ Neuwirth, je jako Conchita Wurst loni z titulom „Rise Like a Phoenix“ 59. Eurovision Song Contest w Kopenhagenje dobył.

Hižo w předpolu parady, kiž steješe pod hesłom „Smy wšitcy jenak šwulni“, běchu wjacore prawicarske mocy a konserwatiwni křesćenjo kraja k napřećiwnym akcijam namołwjeli. Policija je demonstraciju po čěskej stolicy přidatnje z helikoptera wobkedźbowała.

Wojacy pomhaja

póndźela, 17. awgusta 2015 spisane wot:
Praha (ČŽ/K). Přezměrnemu nawalej ćěkancow, hrožacy z jich ilegalnym přichadom, chce Čěska skutkownišo zadźěwać. Hač do 2 600 wojakow měło přichodnje policajske patrulje zesylnić. Na to staj so sobotu w Lánech prezident Miloš Zeman a nawoda generalneho štaba Josef Bečvar dojednałoj, rozprawja dźenik Mláda fronta dnes. Bečvar hłowje stata zdźěli, zo wobdźěleja so specialisća wójska na wuradźowanjach policije nastupajo wobchadźenje z migrantami. Wo tym, zo dyrbi Čěska přihotowana być na skutkowne zawěsćenje swojich hranicow, jeli cyłoeuropske naprawy zapraja, wo tym bě w Lánech tež na wutornišim zetkanju prezidenta ze šefomaj wobeju komorow parlamenta Milanom Štechem a Janom Hanáčkem (wobaj ČSSD) přezjednosć wob- stała. Wo wěstotnej a migraciskej politice je čěski nutřkowny minister Milan Chovanec (ČSSD) tele dny tež ze swojej awstriskej koleginu Johannu Mikl-Leitner (ÖVP) rěčał. Dojednaštaj so na lěpšu komunikaciju mjez přisłušnymi městnami wobeju krajow kaž tež na zesylnjenje zhromadnych policajskich stražow na hranicach.

Wjele projektow zwoprawdźili

pjatk, 14. awgusta 2015 spisane wot:

Gubin (SN). W pólskim Gubinje zetkachu so srjedu čłonojo euroregionalneje při­zwolenskeje komisije (EBK) k swojemu poslednjemu posedźenju nachilaceje so spěchowanskeje periody 2007 do 2013. Pólsko-němski gremij fachowcow za tak mjenowany Small project fund a syć projektowych fondsow stej hišće raz wo cyłkownje sydom mjezy přesahowacych projektach rozsudźiłoj, mjez druhim wo němsko-pólskim přistawowym swjedźenju 12. septembra w Gubinje. EBK je so z prěnjeho zetkanja před šěsć lětami 59 razow schadźowała.

Jeničce na němskej stronje eurore­giona je Europski fonds za regionalne wuwiće (EFRE) we wobłuku operaciskeho programa mjezy přesahowaceho zhromadneho dźěła Pólska (wojewódstwo Lubu­skie)-Braniborska w lětach 2007 do 2013 za cyłkownje 380 němsko-pólskich zetkawanskich a syćowych pro­jektow spěchowanje 2,5 milionow eurow přizwolili. Něhdźe 22 000 němskich a 17 000 pólskich wobdźělnikow bě do zetkanjow aktiwnje zapřijatych. K tomu zličichu na zarjadowanjach wjac hač 60 000 wopytowarjow.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND