To a tamne (11.12.18)

wutora, 11. decembera 2018 spisane wot:

Samotwarjeneje atrapy błyskača dla dyrbi so muž w Kölnje před sudnistwom zamołwić. Muž bě so lěta dołho z městom wadźił, žadajo sej kontrole wuka­zaneje spěšnosće 30 km/h před swojim domom. Dokelž město njereagowaše, sej muž atrapu błyskača natwari a staji ju na zahrodu před domom, zo by šoferow nuzował tam pomału jězdźić. Statne rěčnistwo jemu nětko wumjetuje, zo je sej hamtske prawa přiswojił.

Jeno ze zastupnym lisćikom móža ludźo lětsa patoržicu požadane Bože słužby ewangelskeje wosady w Essenje wopytać. Hłowna přičina su wěstotne před­pisy, po kotrychž njesmě nichtó w cyrkwi stać, zamołwići zdźěleja. Nastork, za­wjesć­ darmotne lisćiki, běchu loni „njerjane diskusije“, jako dyrbjachu wopy­towarjow při durjach přepjelnjeneje cyr­kwje wotpokazać.

To a tamne (10.12.18)

póndźela, 10. decembera 2018 spisane wot:

Něhdźe 1 100 wobdźělnikow w čerwjenym kabaće a z čapku na hłowje je wčera na mjeztym 10. Mikławšowym běhu w Michendorfje južnje Berlina startowało. To je nimale runje telko kaž loni, organizatorojo zdźěleja. Zajimcy móžachu so rozsudźić, hač chcedźa połtřeća, pjeć abo dźesać kilometrow zmištrować. Nimo toho bě stafla za sportowske swójby zarjadowana. Tež dźěći mějachu swoje wubědźowanje, wšako bě so 120 z nich přizjewiło. Mikławšowy kostim znajmjeńša bě za wšěch běharjow winowatosć.

Wosrjedź sławneho Španiskeho schodu w Romje stejo wostał je 27lětny ze swojim awtom. Kaž nowiny rozprawjeja, bě wón kontrolu nad wodźidłom zhubił a hakle na baroknych schodach stejo wostał. Awto bě chětro skóncowane, schód z 18. lětstotka bu hač na čornu smuhu borzdźidła lědma wobškodźeny.

To a tamne (07.12.18)

pjatk, 07. decembera 2018 spisane wot:

Wuměłska figura z mjenom Hyäne Fischer, štož podoba so mjenu šlagroweje spěwarki Heleny Fischer, chce klětu na Eurovision song contesće w Israelu za Awstrisku nastupić. Kaž tamniši rozhłosowy sćelak ORF zdźěli, chcedźa požadanje nětko dokładnje pruwować, wšako cyle jasne njeje, wo koho so nastupajo młodu žonu jedna. Dotal wupada za tym, zo tči dźiwadźelnica feministiskeje sceny z Wiena za požadanjom.

Elvis je žiwy! Tomu je znajmjeńša w hessenskim městačku Friedbergu tak, hdźež wjesela so wobydlerjo nětko nad figuru znateho spěwarja na amplach. Tři signalowe lampy wokoło Elvisa Presleyjoweho naměsta su specielnje wuhotowane. Hdyž so zelena lampa za pěškow swěći, pokazuje so jim kral rock ’n’ rolla w swojim znatym rejwanskim stilu.

To a tamne (06.12.18)

štwórtk, 06. decembera 2018 spisane wot:

Wuwučować zakazali su wučerce w USA, dokelž bě dźěćom 1. lětnika přeradźiła, zo je rumpodich jenož wunamakanka. Na prašenja šulerjow wona doda, zo tež jutrowny zajac njeeksistuje. Direktor šule, sam nan štyrjoch dźěći, reagowaše zludany a je wučerku domoj pósłał. Mjeztym su jej zakazali w šulskim wobwodźe stata New Jersey, hdźež bě wjacore lěta skutkowała, dale wučerić.

„Hdys a hdys po awtodróze smalić je tola rjenje.“ To praji 26lětny policistam, po tym zo běchu jeho ze 140 km/h na Berlinskej měšćanskej awtodróze lepili, hdźež je jenož 80 km/h dowolenych. Nimo toho jědźeše muž chětro agresiwnje a njedźiwaše na wěstotny wotstawk. Sudnik nětko wukaza, mužej jězbnu dowolnosć kaž tež awto sćazać. Tón wšak hižo přispomni, zo ma hišće dalše štyri awta.

To a tamne (05.12.18)

srjeda, 05. decembera 2018 spisane wot:

Sam do někajkeho busa zalězł a z nim sobu jěł je wosomlětny hólčec w badensko-württembergskim Rastattu, jako jeho mać hišće jězdźenku kupowaše. Jako so wona wobroći, bě dźěćo preč. Alarmo­wani policisća na to wšitke móžne busowe zastanišće kontrolowachu. Skónčnje namakachu­ pjeracha w Baden-Badenje. Wróćo jěć wšak móžeše pachoł z policajskim awtom.

Wo titul „Mister Germany“ wubědźuja so přichodnu sobotu w Mecklenburgsko-Předpomorskej. Na mjeztym 25. finalu wo najrjeńšeho muža Němskeje nastupi­ 16 młodych kandidatow. Požadarjo su so w swojim zwjazkowym kraju na wubědźowanjach jako „mister“ pře­sadźili. Za jubilejne zarja­dowanje bě so 1 112 zajimcow přizjewiło. Finalisća dyrbja so w Linstowje južnje Rostocka jónu we wobleku a jónu z nahim hornim ćěłom publikumej a pruwowanskej komisiji předstajić.

To a tamne (04.12.18)

wutora, 04. decembera 2018 spisane wot:

Planowana změna zakonja je nawal na danske stawnistwa zawinowała. Gmejny maja telko naprašowanjow, zo dyrbja tójšto porow z wukraja wotpokazać. Danska je mjez wukrajnikami wosebje woblubowana, dokelž tam njepruwuja, hač njeje mandźelstwo snano jenož alibi, zo móhli so wukrajnicy do EU dóstać. To chcedźa nětko změnić. Wot klětušeho ma centralny zarjad – a nic kaž dotal gmejny – papjery požadarjow pruwować. Nimo toho zwyša popłatk za stawnisku ceremoniju.

Za wjace hač 300 pyšenych hodownych štomow na statoku su swójbje w delnjosakskim Rintelnje rekordne wopismo přepodali. Swójba Jeromin dyrbi hižo w septembru započeć štomy pyšić, zo by k hodam hotowa była. Lětsa steji w domje na bywšim burskim statoku 316 jědlow. Za nje trjebaja wjace hač 300 swěčkowych rje­ćazow a 42 000 kulow.

To a tamne (03.12.18)

póndźela, 03. decembera 2018 spisane wot:

Dospołnje nimokuliło je so jězbne zwučowanje z awtom za młodu žonu w Rostocku. 24lětna za wodźidłom a sobujěducy 36lětny staj parkowanišćo před meblowej kupnicu jako zwučowanišćo wužiwałoj. Při tym zhubi žona, kotraž njeměješe žanu jězbnu dowolnosć, kontrolu nad awtom a zrazy z wotmachom do zachodneje hale kupnicy. Hakle po wjacorych metrach wosta awto stejo. Škoda wučinja wjacore dźesaćitysacy eurow.

Z chětro wjele alkoholom staj mužej swoje pušćenje z chorownje woswjećiłoj a dyrbještaj so na kóncu zaso do njeje nawroćić. Při busowym zastanišću w delnjosakskim Achimje so wonaj wopitaj tak wadźeštaj, zo dyrbješe policija zapřimnyć. Dokelž bě jedyn wosebje agresiwny, jeho sputaneho a do kliniki dowjezechu. Tež tamny, kiž bě so zwjezł, přińdźe zaso do chorownje.

To a tamne (30.11.18)

pjatk, 30. nowembera 2018 spisane wot:

Pozdźišo diskwalifikowali su 258 běharjow połmarathona w Chinje. Kaž tamniše medije rozprawjeja, móžachu jim w juhochinskim měsće Shenzhen dopokazać, zo běchu na wubědźowanju skrótšenki wužiwali a tak wobšudźili. Na wjacorych městnach stejachu kamery, kotrež móža tež mjezwoča identifikować. Marathon je tam jara popularny. Bědźa pak so přiběrajcy z wobšudnistwami.

Želnosćiwy list zaběra tuchwilu policiju w schwabskim Schwäbisch Hallu. Anonymny spisar w nim přiznawa, zo je ze swojim awtom na parkowanišću kupnicy dalše wobškodźił. List z wjacorymi stami eurow bě njeznaty redakciji nowiny pósłał. Dotal pak so nichtó přizjewił njeje. Wobšudnicy, kotřiž bychu pjenjezy rady wzali, wšak žanu šansu nimaja. Policija dźě znaje městno zražki, barbu wobškodźeneho awta a rozměr wobškodźenja.

To a tamne (29.11.18)

štwórtk, 29. nowembera 2018 spisane wot:

Na wšě dźesać hodźin dyrbješe 13lětny pos w chłódźakowym grilu awta tčacy wutrać, doniž jeho njewuswobodźichu. Psyčk Tero bě před wočomaj wobsedźerki rano při wuchodźowanju do awta zaběžał. Te pak jědźeše dale do Hamburga. Šoferka­ bě drje so po zražce hišće wobroćiła, njemóžeše pak ćmy dla ničo widźeć. Žałosćaceho psyčka wona hakle wuhlada, jako so po dźěle k awtu wróći. Tón wšak měješe hišće telko mocy, zo spyta wohnjowych wobornikow kusnyć. Psa přepodachu wobsedźerce, kotraž hižo za­dwělowana za nim pytaše.

Přewulki za rězarnju je woł z mjenom Knickers w Awstralskej. Podarmo bě bur Geoff Pearson spytał jeho předać. Wšitcy kupcy pak wotkiwnychu, dokelž so 1,94 metrow wysoke a 1,4 tony ćežke skoćo za rězarnju njehodźi. Tak smě Knickers kónc swojeho žiwjenja na awstralskich pastwach wočaknyć.

To a tamne (28.11.18)

srjeda, 28. nowembera 2018 spisane wot:

Wopity šofer nakładneho awta je w Zwickauwje při wotbočenju ze swojim jězdźidłom pjeć awtow wobškodźił a dohromady 30 000 eurow škody načinił. 59lětny na to z Lkw-jom cyle jednorje dale jědźeše. Přez firmu šofera wšak móžeše policija zwěsćić, dokal je po puću. Na awtodróhowym parkowanišću jeho skónčnje namaka. Test wunjese, zo bě muž z wjace hač promilom alkohola jěł. Nětko čaka na njeho selena skóržba.

Přizemjenje zaspał je pilot dwumotoroweho lětadła na juhu Awstralskeje. Muž bě sej za wodźidłom wusnył a 46 kilometrow dale lećał, hač to poprawom dyrbješe. Jako to spózna, so za­wróći a na prawym blaku wěsće přizemi. Prawdźepo­dobnje bě kompjuter lětadło awtomatisce wodźił. Hač je pilot sam wotućił, abo kompjuter jeho budźił, to drje wě jenož wón sam.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND