To a tamne (24.08.17)

štwórtk, 24. awgusta 2017 spisane wot:

Wobraz hoberskeho VW-bullija pyši łuku w šwicarskej wsy Château-d’Œx njedaloko Genfskeho jězora. Z powětra wupadaja awta na dróhach porno bullijej kaž mrowje. Wobraz je 4 200 kwadratnych metrow wulki. Francoz Saype bě jón za VW-festiwal molował, za čož přetrjeba­ 400 litrow barby, kotraž je biologisce wottwarjomna. Po třoch měsacach so wobraz wotsamo zaso zhubi.

Nimale slepa Američanka je 28 dnjow dołho po lěsu błudźiła a za pućom py­tała. Stajnje bě něhdźe dwaj kilometraj wot zjawneje dróhi zdalena, našła pak ju njeje. 25lětnu nańdźechu nahu, wuhłódnjenu a chětro rozdrapanu. Policija tuka na to, zo w jeje padźe drogi wěstu rólu hraja. Mužej, z kotrymajž je žona zhromadnje drogi brała, běštaj wo tym přeswědčenaj, zo staj ju moriłoj.

To a tamne (23.08.17)

srjeda, 23. awgusta 2017 spisane wot:

Wopak natankowaneho awta dla dyrbjachu wobydlerjo wjacorych chěžow wčera swoje bydlenje wopušćić. Šofer bě město bencina mylnje wodźikowy peroksid tankował. Wohnjowa wobora w hessenskim Schlangenbadźe dyrbješe tuž jězdźidło do dźěłarnje dowjezć. Dokelž pak bojachu so chemiskeje reakcije, so wobornicy rozsudźichu bliske domy radšo ewakuować. Přiwołani fachowcy wobory pak maćiznu znješkódnichu.

Wjace hač 140 000 pozdatnje falšowanych cigaretow su cłownicy na šwicarskej mjezy sćazali. W němskej rěči wot­ćišćane warnowanske napisy na tyzkach běchu połne zmylkow. Nimo toho pobrachowaše dawkowe znamješko. Kaž wodźer transportera we Weilu nad Rynom potwjerdźi, bě je pola muža z wukraja kupił. Cigaretowe tyzki pak sej po wšěm zdaću wobhladał njeje.

To a tamne (22.08.17)

wutora, 22. awgusta 2017 spisane wot:

Trawusyčaka dla njemóžeše lětadło w Erfurće přizemić. Wěstotnych přičin je mašina dale lećała, kaž rěčnik lětanišća zdźěli. Wulki trawusyčak bě bjezposrědnje pódla přizemjenskeje čary zasadźeny. Njemóžeše pak techniskeho defekta dla wěstotny wobłuk spěšnje dosć wopušćić. Z Mallorci wróćacy so pasažěrojo lětadła dyrbjachu tuž hišće trochu sćerpni być.

Ćěkancaj ze Syriskeje pomjenowaštaj swoju nětko narodźenu dźowku po zwjazkowej kanclerce. Angela Merkel Muhammed je so 16. awgusta w Münsteru narodźiła, kaž z tamnišeje chorownje swj. Franciskusa rěkaše. Swójba bydli mjeztym dwě lěće w Němskej. Dokelž staj staršej kanclerce jara dźakownaj, staj swojemu pjatemu dźěsću jeje mjeno dali. Prěni tajki pad wšak to w Němskej njeje. Tež w Duisburgu je dźěćo ćěkancow po Angeli Merkel pomjenowane.

To a tamne (21.08.17)

póndźela, 21. awgusta 2017 spisane wot:

Přewodźerka ćaha nochcyše alkoholizowanych sobujěducych dla sobotu dale jěć a je w Bonnje prosće z ćaha wulězła. Pasažěrojo – mjez nimi štyrista fanow kopańcy z Kaiserslauterna a wjacori chětro natutkani młodźi mužojo – dyrbjachu tak dołho čakać, doniž železnica přewodźerce njepřilubi, zo policisća dale sobu jědu a ju podpěruja. Ze zapozdźenjom 35 mjeńšin skónčnje na dwórnišću w Düssel­dorfje dojědźechu.

Dokelž čuje so muž wólbow jabłukoweje kralowny 2016 dla wobšudźeny, je wón na Choćebuskim zarjadniskim sudni­stwje skóržbu zapodał. Tam maja nětko roz­sudźić, hač su wólby w braniborskim Gubinje­ loni w septembru płaćiwe abo tola nic. Marko Steidel, kiž chcyše so poprawom­ z jubłukowym kralom stać, chce docpěć, zo njesmě amtěrowaca kralowna hižo zjawnje wustupować, a žada­ sej 25 000 eurow wotrunanja.

To a tamne (18.08.17)

pjatk, 18. awgusta 2017 spisane wot:

Njezbožowny připad je přičina, zo bě wčera awto njedaloko nižosakskeho městačka Leer do rěki Ems zajěło. Dokelž nuznje raz dyrbješe, bě šofer traš zabył swoje awto při wotstajenju prawje zaborzdźić. Hdyž widźeše, kak so wone do rěki měri, pak běše hižo přepozdźe. Jako wohnjowa wobora a policija dojědźeštej, bě rěka awto wotnjesła. Hnydom zahajenu pytansku akciju pak dyrbjachu wčera přetohrnyć. Dźensa su dale za wrakom pytali. Hač su jón mjeztym našli, hač do redakciskeho kónca znate njebě.

Zhubjene kusadło (Gebiss) je w badenskim Rheinfeldenje zasadźenje policije zawiniło. 56lětnemu bě pola znateje proteza na balkon pod nim padnyła. Jako pola žony zaklinka a so prašaše, hač směł na jeje balkonje za swojimi zubami pytać, informaše ta policju. Hač je muž zuby namakał, pak policija njezdźěli.

To a tamne (17.08.17)

štwórtk, 17. awgusta 2017 spisane wot:

Stražnika, kiž měješe transport medicinskeho cannabisa zawěsćić, su w Isrealu při kurjenju tohole wopojneho jěda lepili. Policistam bě kurjacy stražnik jako sobujěducy transportera napadnył. Jemu wšak nablaku stražnisku licencu a pistolu sćazachu. Kaž w Němskej je tež w Israleu dowolene, ćežko chorym pacientam cannabis jako lěk dawać. Jón dóstawaja­ tam zwjetša z posołom.

Hižo w durjach wobchoda tčacy wostał je paduch w Heilbronnje. Při tym sej wjacore rjebła złama. Muž bě awtomatiske durje zamknjeneho wobchoda namócnje wočinił. Durje pak blokowachu a jeho „zajachu“. Pěšk zawoła policiju. Wohnjowa wobora wopiteho muža skónčnje wuswobodźi­. Toho tohorunja pjany kumpan to zdokonjał njebě.

To a tamne (16.08.17)

srjeda, 16. awgusta 2017 spisane wot:

Přećelnosć napřećo předawarjej we wobchodźe so wudani. Tole su awstriscy wědomostnicy z wulkopospytom dopokazali. Z małej chwalbu na spočatku dóstanje kupc na přikład wjace lodu do wafle abo tež wjetši dejner. Wědomostnicy běchu wobdźělnikow do lodownjow a předawarnjow dejnera słali. Po komplimentach bě dźesać procentow wjace lodu we wafli. Tež pola dejnera bě rozdźěl wočiwidny, kaž zwěsćichu.

Kěrchowski zwóń je w nocy na wutoru mnohim wobydlerjam Tübingena spar rubił. Po třoch hodźinach jón sobudźěłaćer kěrchowa skónčnje z dalokoposłužowakom hasny. Policija njemóžeše pomhać, dokelž bě kapałka zamknjena. Mjeztym znaja přičinu. Dalokoposłužowak za wrota garaže dźěła ze samsnej frekwencu. Nětko chcedźa system pruwować, zo njeby so pana wospjetowała.

To a tamne (15.08.17)

wutora, 15. awgusta 2017 spisane wot:

Wulke zbožo mějachu zawčerawšim pasažěrojo­ ćaha w Słowakskej. Tam bě so lokomotiwa spěšnika wotpowěsnyła a sama dale jěła. Awtomatiski system pak je ćah borzdźił, kotryž skónčnje zasta. Přiwšěm dyrbjachu pasažěrojo dlěje hač dwě hodźinje čakać, prjedy hač bu narunanska lokomotiwa pósłana. Jako přičinu njewšědneho podawka mjenowaše rěčnik železniskeje towaršnosće, zo drje bě material přetrjebany.

Připowěšak nakładneho awta połny šokolody, kotryž běchu njeznaći minjeny kónc tydźenja pola Marburga pokradnyli, je dale zhubjeny. Z připowěšakom pobrachuja tež 20 tonow šokolodźanych jejkow, nutella a dalše słódkosće. Hód­nota rubizny wučinja 50 000 do 70 000 eurow. Nětko pyta policija za swědkami. W bjezposrědnjej bliskosći je so nimo toho­ dalše nakładne awto zhubiło.

To a tamne (14.08.17)

póndźela, 14. awgusta 2017 spisane wot:

Drohe sportowe awto zešrotował je muž na probowej jězbje minjeny pjatk w Załomju. 46lětny bě so z 510 PSsow sylnym wozom typa Alfa Romeo na mokrej dróze suwać započał, do wjacorych štomow zrazył a skónčnje na ležownosći stejo wostał. Šofer a sobu jěducej wosobje wostachu njezranjeni. Policija pak trochuje wěcnu škodu na 70 000 eurow. Telko awto hižo w swojim zakładnym wuhotowanju płaći.

Štyrilětny pachoł je swoju mać a jeje znatu w Göppingenje z bydlenja na balkon wuzamknył a so na to spać lehnył. Jako wonej něšto pozdźišo pytny­štej, zo su durje zawrjene, hólčk hižo hłuboko a kruće spaše. Žonje zawołaštej tuž policiju. Po tym zo su zastojnicy na to podarmo při durjach bydlenja klinkali, dyrbješe wohnjowa wobora zamk durjow namócnje wułamać.

To a tamne (11.08.17)

pjatk, 11. awgusta 2017 spisane wot:

Z bjezkablowym telefonom je žona swojeho mandźelskeho w Heilbronskim wo­krjesu w Badensko-Württembergskej zbiła a tak zasadźenje policije zawinowała. Kaž zastojnicy zdźělichu, bě wona swojemu mužej z telefonom wotzady na hłowu biła, jako wón na terasy sedźeše. Tón na to swoju žonu ze šawlom sputa. Přičina agresiwnosće bě spěšnje jasna: Test alkohola wunjese wjace hač tři promile.

Přećelej zetkataj so k wječeri. Njejapce zemrějetaj. Tónle podawk sta so z hódančkom w francoskim městačku Authon-du-Perche.­ Kaž z přepytowanja policije wuchadźa, njebě jeju nichtó namócnje morił. Zastojnicy zdźělichu, zo bě so starši z njeju, kotryž bě trochu alkoholizowany, na kusku mjasa zasbrěbnył a so na to zadusył. Jeho přećel zemrě po zdaću šoka dla na infarkt wutroby. Pad je rozrisany a slědźenja zakónčene.

nawěšk

nowostki LND