To a tamne (25.06.19)

wutora, 25. junija 2019 spisane wot:

Zhromadnje z třilětnej holčku nastaji so policist w Germersheimje pola Landauwa njedźelu popołdnju na puć, zo by za domom pytał, w kotrymž wona bydli. Kedźbliwi pasanća běchu ju mjenujcy samolutku našli a zastojnikej přewostajili. Holčka twjerdźeše, zo puć domoj namaka a tak je z policistom prawdźepodobnje po měsće błudźiła. Znata staršeju tři­lětnu skónčnje spózna a wědźeše, dokal słuša. Kaž so wukopa, bě holčka z bydlenja twochnyła, jako starši bratr wokomik na nju njekedźbowaše.

Sudnik dźěćaceho koparskeho turněra w Ludwigshafenje je njedźelu ze strachom policiju alarmował, dokelž běchu so starši pozdatnje wopačneho rozsuda dla do włosow dóstali. Hakle přiwołanymaj zastojnikomaj so poradźi rozhorjenych staršich skludźić.

To a tamne (24.06.19)

póndźela, 24. junija 2019 spisane wot:

Cyłkownje 10 000 eurow na nuzniku zabył je 83lětny muž na wotpočnišću při awtodróze pola Oldenburga. Na zbožo staj mandźelskaj z Wittmunda móšnju našłoj a ju policiji přepodałoj. Dwaj dnjej pozdźišo je tam starušk swoje pjenjezy wotewzał. Nětko móže sej són wo swójskim čołmje zwoprawdźić a sej jón kupić. Sprawnaj mandźelskaj staj sej na kóždy pad sobujězbu zasłužiłoj.

Dźewjećlětny hólčec je na parkowanišću w Ludwigshafenje awto wodźił. Pódla njeho sedźeše 40lětny nan, kiž bě jemu to dowolił. Zo móhł scyła přez prědnje wokno hladać, sedźeše pachoł na swojim dźěćacym sydle. Pedalej za borzdźidło a płun pak je přiwšěm docpěł. Policija jeju wulět po parkowanišću zakónči. Za njezamołwite zadźerženje ma nan nětko z chłostanjom ličić.

To a tamne (21.06.19)

pjatk, 21. junija 2019 spisane wot:

Trajaca suchota pohnu Berlinsku policiju k njewšědnej akciji: Z wodomjetakom je trawnik při Greenwichowej promenadźe w měšćanskej štwórći Tegel krjepiła. Iniciatiwa za to je wušła z jeje rjadow, kaž rěčnica zdźěli. Bě to lětsa prěnje zasadźenje toho razu. Dyrbjało-li dale tak sucho wostać, chce policija wo tym rozmyslować, krjepjensku akciju wospjetować, po dorěči z měšćanskim zarjadom za zelenišća.

Wjewjerčka je w Dortmundźe w gullyjowym wěku tčacy wostała a pomoc wobornikow trjebała. Zwěrjatko hladaše wčera jenož hišće z hłowu z dźěry wěka. Prawdźepodobnje bě wone z kanaloweho systema přez wěko ćeknyć spytało, hdźež je tčacy wostało. Dokelž njemóžachu ju wobornicy wuswobodźić, dowjezechu wjewjerčku scomt wěkom ke skótnemu lěkarjej, kiž ju po narkozy wućahny.

To a tamne (20.06.19)

štwórtk, 20. junija 2019 spisane wot:

Tři małe krokodile je žona w badensko-württembergskim Kirchheimje w jězoru wuhladała, kaž twjerdźeše. Policija je na to wulkozasadźenje wuwołała a nimo toho wšitke tři tamniše jězory zaraćić dała. Dokelž bě dotalne pytanje bjez wuspěcha, wostanu jězory najprjedy raz za­wrjene, rěčnik města zdźěli. „Wěstota ludźi je prěnjorjadna.“ Mjeztym su fachowču Stuttgartskeho zwěrjenca jako poradźowarku wo pomoc prosyli.

Pawk je we Wojerecach w twarjenju předewzaća­ alarm zawinił. Stražowanska firma na to policiju wo alarmje infor­mowaše. Hnydom zasadźena wobsadka policajskeho awta pak móžeše zamołwitych spěšnje změrować, po tym zo běchu pawka na sensoru alarmoweje připrawy wuhladali. Nadrobnosće nastupajo připrawu wšak nochcychu hladajo na wěstotne zajimy žane mjenować.

To a tamne (19.06.19)

srjeda, 19. junija 2019 spisane wot:

Dowolowu přestawku Braniborskeho krajneho sejma je šup wužił, zo by do pinčneje garaže derje wobstražowaneho twarjenja zalězł. Sobudźěłaćerjo wuhladachu zwěrjećeho zadobywarja w metalowej konstrukciji pod wjerchom. Zamołwići chcedźa wočaknyć, hač so šup sam zaso z krajneho sejma won namaka. Hewak chcedźa jeho z pomocu škitarjow zwěriny popadnyć a w lěsu wusadźić.

Čas wotstronić chcedźa na sewjeronorwegskej kupje Sommarøy. Dokelž so tam słónco w lěću nimale 70 dnjow scyła njechowa, prócuja so zamołwići kupy wo titul prěnjeho bjezčasoweho pasma swěta. Hdyž je faktisce stajnje swětło, njetrjebaš scyła wědźeć, kak pozdźe je, z kupy rěka. Na Sommarøy je w lětnich měsacach z wašnjom, zo sej dźěći hač do nocy wonka hrajkaja a ludźo fasady swojich domow wo połnocy barbja.

To a tamne (18.06.19)

wutora, 18. junija 2019 spisane wot:

Najebać policajsku eskortu a módru swěcu njeje w šwicarskim Schaffhausenje dźěćo w maćernym žiwoće dlěje čakać chcyło. Zastojnicy dyrbjachu zastać a přepodachu žonu sanitetarjam, kotřiž tohorunja su z módrej swěcu přismalili. Jenož mjeńšiny pozdźišo žona w chorobnym awće porodźi. Nan bě nimojěduce policajske awto zadźeržał, dokelž měješe žona po puću do chorownje sylne hrona. A policija wołaše chorobne awto.

Pjanaj dwójnikaj staj policiji w Braunschweigu ćeže načiniłoj. Jedyn ze 46lětneju bě chětro alkoholizowany z mopedom nimo žony jěł, kotraž policiju za­woła. Ta móžeše na zakładźe čisłoweje taflički adresu muža zwěsćić. W bydlenju nańdźeštaj zastojnikaj dwójnikow při jědźi. Tak dyrbještaj wobaj duć, a wobaj měje­štaj tři promile alkohola w kreji.

To a tamne (17.06.19)

póndźela, 17. junija 2019 spisane wot:

Zadwělowany šofer je w saksko-anhaltskim Freyburgu nuzowe čisło wolił, dokelž měješe zaćišć, zo bu při ampli na jeho awto třělane. Zadnje wokno awta bě rozbite. Zastojnikaj pozdatne městno njeskutka na to dokładnje přepytaštaj. W kófrowym rumje jězdźidła nańdźeštaj rozbuchnjenu sektowu blešu, kotraž bě „nadpad“ zawiniła.

Swjedźeń, na kotrymž je so nježenjenc ze swobodu rozžohnował, je so kónc tydźenja w Bayerskej wo njeměr postarał. W Nordheimje nad Mohanom zawoła šoferka awta policiju, dokelž bě muža z masku a brónju před zachodom domu wobkedźbowała. Zastojnicy hnydom za wobsedźerjom chěže pytachu. Telefonisce jeho skónčnje dosćahnychu. Jednaše pak so wo jeničce lóštnu hru wotwjedźenja nježenjenca. Tež w Amorbachu zawini tajki swjedźeń zasadźenje policije.

To a tamne (14.06.19)

pjatk, 14. junija 2019 spisane wot:

Ze skerje njepřijomnymi motiwami na plastikowych měškach chce kupnica w Kanadźe mjez ludźimi wjace wědomja za wobswět budźić. Tak maja na titkach na přikład problemy z črjewami wopisane być. Mějićel kupnicy chce tak diskusiju zahajić a wužiwanju plastikowych wudźěłkow dale a bóle zadźěwać. Někotři ludźo maja tele plastikowe měški za marketingowy žort. Mnohim pak su wone mjeztym woprawdźite drohotne eksemplary za wosebitu zběrku.

Wowca, kotraž so prawdźepodobnje rady chowa, je policiju wčera w Düsseldorfje zaběrała. Pasanća běchu ju na železniskich kolijach wuhladali. Zawołani zastojnicy pak wowcu njenańdźechu a so zaso wotsalichu. Tež wobornicy ju ni­hdźe njewidźachu. Hakle zwjazkowa policija wowcu „zaja“, po tym zo dyrbješe ju wjackróć z kolijow wuhnać.

To a tamne (13.06.19)

štwórtk, 13. junija 2019 spisane wot:

We wotewrjenskim času skradźu banku nadpadnyłoj staj předwčerawšim ru­bježnikaj w Düsseldorfje. Tam staj bankowki a debjenki w hódnoće wjacorych tysac eurow ze zawrjeneho kašćika w tresorowej rumnosći pokradnyłoj. Kak bě­štaj so tam dóstałoj, njeje znate. Swědcy pak rozprawjachu policiji wo mužomaj w starobje něhdźe 30 do 35 lět, kotrajž móhłoj za nadpad zamołwitaj być. Jedyn z njeju měješe sportowu tobołu sobu. So­budźěłaćerjo nadpad ani pytnyli njejsu.

Wulka gumijowa klanka je wohnjowoborne zasadźenje na Łobju zawiniła. Wuchodźowarjo běchu w Geesthachće pola Hamburga žonu w rěce wuhladali a hnydom wuchowansku pomoc zawołali. Jako wobornicy z čołmom za wosobu pytachu, nańdźechu woni wulku klanku bjez hłowy. Štó bě sej tajki hubjeny žort dowolił, njeje dotal znate.

To a tamne (12.06.19)

srjeda, 12. junija 2019 spisane wot:

Wulki krokodil je awto pomocneho sheriffa w staće USA Louisiana nadběhował: Něhdźe 2,50 metrow dołhi reptil wotkusny prědni dźěl awta, prjedy hač so zhubi. Do toho běchu ludźo zwěrjo wo­srjedź highwayja wuhladali. Zastojnicy pak njemóžachu roznjem­drjeneho krokodila změrować. Prjedy hač fachowcy za dźiwje zwěrjata na pomoc přijědźechu, pak bě so tón hižo zminył.

Něhdźe 133 milionow pčołkow je w zwjazkowym staće USA Montana twochnyło, po tym zo bě nakładne awto, kotrež je transportowaše, njedaloko města Bozeman znjezbožiło a so powróćiło. Wohnjowi wobornicy trjebachu škitne wobleki a kislikowe maski, zo njebychu je pčołki skałali a zo móhli Lkw zrumować. Tón dyrbješe pčołki z Kaliforniskeje do Montany dowjezć.

nawěšk

nowostki LND