To a tamne (01.04.20)

srjeda, 01. apryla 2020 spisane wot:

Palencarnje a piwarnje Wulkeje Britaniskeje produkuja nětko koronakrizy dla ručny desinfekciski srědk za policistow, kaž Scotland Yard w Londonje zdźěla. Zastojnicy, kotřiž wukonjeja słužbu na dróhach, w jastwach abo na městnach njeskutkow, su wot wirusa wosebje wohroženi. Srědki w składach pak so strašnje nachileja. Pytajo za nowymi dodawarjemi bě so centralny policajski zarjad tuž na alkoholowu industriju wobroćił. Jedna z piwarnjow je samo 6 000 litrow desinfekciskeho srědka dariła.

Swoju mjeztym druhu wulku pandemiju dožiwja Španičanka Lulú Vázquez, kotraž swjećeše minjeny kónc tydźenja 110. narodniny. Wona bě hišće dźěćo, jako 1918 španiska gripa wudyri, kotraž je sej po trochowanju fachowcow po cyłym swěće 25 do 50 milionow smjertnych woporow žadała.

To a tamne (31.03.20)

wutora, 31. měrca 2020 spisane wot:

Zběrku wjace hač 40 000 komikowych zešiwkow poskića New-Yorkski awkciski dom Sotheby’s na předań. Wot britiskeho hudźbnika Iana Levinea zestajena zběrka wopřijima kóždy jednotliwy zešiwk nakładnistwa DC Comics, kotrež běchu wot lěta 1934 do 2014 wušli. Temy komikowych zešiwkow su Superman, Batman a Wonder Woman. Hódnota hoberskeje zběrki njeje znata.

Za pokład złota njeje so tež po štyrjoch lětach hišće žadyn wobsedźer přizjewił. Złotaki bě dźěłaćer w juniju 2016 na kěrchowje w delnjosakskim Dink­lage na­makał a wotedał. Pjenjezy běchu tehdy 481 500 eurow hódne, dźensa hižo 24 procentow wjace. Namakar žada sej premiju, město pak so spjećuje ju płaćić. Nětko ma sudnistwo rozsudźić.

To a tamne (30.03.20)

póndźela, 30. měrca 2020 spisane wot:

Za hrabnjenčko droho zapłaćić ma Italčan na sewjeru kraja. Wón dósta nětko bolostnu pokutu, dokelž bě do susodneje gmejny nakupować jěł. To pak je w zwisku z wobmjezowanjom koronapandemije w Italskej dla zakazane. Knježerstwo bě minjene dny powšitkowne rjadowanje hišće raz přiwótřiło. Mužej hrozy pokuta hač do 3 000 eurow. Italska je wot pandemije najbóle potrjecheny kraj.

Nawuknyć so smjeć poskićeja w Mnichowje tym, kotřiž pod wobmjezowanjemi koronawirusa dla doma ćerpja. Klub so kóždu njedźelu w 11 hodź. internetnje zetkawa, rěčnica zdźěli. Wona znaje mnohich, kotřiž su wosamoćeni. Internetny kurs tuchwilu hač do 30 ludźi wopytuje, a ličba spochi přiběra. Z „hihihi“ a „hohoho“ pak nimaja zwučowanja ničo činić: Dźe wo prawe dychanje a wo posměwk, zo bychu so wobdźělnicy přirodnje smjeć móhli.

To a tamne (27.03.20)

pjatk, 27. měrca 2020 spisane wot:

Zwada wo nuznikowu papjeru je so w hornjobayerskim Bergneustadće wo to postarała, zo dyrbješe policija zakročić. Dokelž smědźeše jenož jedyn paket papjery kupić, je so 54lětna žona z protesta na běžaty pas před kasu sydnyła a tak předawarkam dźěłać njezmóžniła. Policistam so wona masiwnje wobaraše, rjeješe a ćisny so na zemju. Zastojnicy dyrbjachu ju sputanu k awtu njesć. Hajzlowu papjeru njeje na kóncu žanu měła.

Bjez wopytowarjow so tež „zwěrjatam w Berlinskej coologiskej zahrodźe wostudźi“, měni rěčnica coowa Philine Hachmeister. „Runje wopicy wopyto­warjow rady wobkedźbuja. Tež ćulenje a papagaje su wćipne a stajnje chětro napjate, štó takle nimo chodźi.“ Berlinski coo je koronakrizy dla zawrjeny a ćerpi tuž pobrachowacych wopytowarjow dla. Tam bydli 30 000 zwěrjatow.

To a tamne (26.03.20)

štwórtk, 26. měrca 2020 spisane wot:

Nuznikowu papjeru z awta spakosćił je njeznaty w Kielu. Do toho bě wokno w měšćanskim dźělu Gaarden parkowaceho jězdźidła rozbił a šěsć paketow papjery a dwaj šrubowakaj w cyłkownej hódnoće 80 eurow pokradnył. Hač bě w časach corony dosć požadana hajzlowa papjera přičina zadobywanja abo skerje připadna namakanka, njemóže policija rjec. Škoda na awće wučinja 300 eurow.

Por sportowych čriji ze spočatka 90tych lět, kotrež běchu swój čas jako dar za přistajenych kompjuteroweho koncerna Apple zhotowić dali, je w USA při přesadźowanju nimale 10 000 dolarow (9 200 eurow) wunjesł. Na běłych črijach wulkosće 40 stej mjeno koncerna a jeho symbol připrawjenej. Tójšto ludźi je so za črije zajimowało, kaž awkciski dom w Dallasu zdźěla. Po dwaceći poskitkach hamor skónčnje pola 9 687 dolarow padny.

To a tamne (25.03.20)

srjeda, 25. měrca 2020 spisane wot:

Njewšědna naprawa coronakrizy dla w Španiskej: Wjesnjanosta gmejny Herrera del Duque je wukazał, zo ma kóždy z 3 700 wobydlerjow wotnětka při kóždym nakupowanju znajmjeńša 30 eurow wudać. Z naprawu chce Saturnino Alcázar tomu zadźěwać, zo ludźo dom wjacekróć wšědnje wopušćeja, zo bychu „nakupować“ chodźili a tak płaćiwy zakaz, won hić, wobešli. Wukaz je z policiju dorěčany: Zastojnicy maja kasowe bony kupcow kontrolować.

K nahrabnemu nakupowanju namołwjał je koparski ligist FSV Zwickau swojich fanow. Pod hesłom „Hrabać za FSV“ měli přiwisnicy fanowy shop wukupić, zo bychu pomhali, negatiwne sćěhi coronakrizy za towarstwo wobmjezować. Skazanki su jenož hišće internetnje móžne, dokelž je fanowy wobchod zawrjeny. Na składźe ma ligist 7 155 artiklow.

To a tamne (24.03.20)

wutora, 24. měrca 2020 spisane wot:

Z hamorom do zawrjeneje płuwarnje zadobył je so muž w sewjerorynsko-westfalskim Rehde. 28lětny bě wokno rozbił, zo móhł w hali, kotraž je coronakrizy dla zawrjena, płuwać. Sobudźěłaćerjo njedowidneho podarmo namołwichu basenk wopušćić. Tež policistam napřećo bě wón agresiwny a samo do nich biješe. Na kóncu wzachu jeho sobu na stražu.

Za paduchomaj nuznikoweje papjery pyta policija we wokolinje awstralskeje metropole Sydney. Mužojo běštaj papjeru we wjacorych kupnicach spakosćiłoj. Tež tam je tajka papjera coronakrizy dla z městnami wupředata. Panikowe nakupje su wobchody tuž k wosebitym naprawam nuzowali: W Sydneju płaći pakćik hajzloweje papjery 3,50 dolarow (1,90 eurow), dwaj pak hižo 99 dolarow. „Njebudźće nahrabni. Myslće tež na tamnych“, steji na tafli napisane.

To a tamne (23.03.20)

póndźela, 23. měrca 2020 spisane wot:

Njelepe zadźerženje w časach coronawirusa je wyšej měšćanostce Roma Virginiji Raggi tójšto kritiki wunjesło. Wona bě ludźi we widejowym poselstwje kónc tydźenja namołwiła, doma wostać a so měšćanskich parkow wzdać: Hłupe jenož bě, zo steješe sama w zelenym kćějatym parku. Italska bě ludźom kónc tydźenja wuraznje zakazała do parkow hić. Policija ma to raznje kontrolować.

Dosć kreatiwni su Španičenjo, wukładować zakazy nastupajo rozšěrjenje coronawirusa. Dokelž je dowolene „z domjacym zwěrjećom“ na čerstwy powětr hić, su mnozy z kozu, swinjećom a samo kanarikom po puću, kaž nowinarjo rozprawjeja. Policija apeluje na rozum ludźi a warnuje jich před pospytami jebanstwa. W Španiskej knježi wot wčerawšeho kruty zakaz, dom wopušćić, štož płaći najprjedy raz 15 dnjow.

To a tamne (20.03.20)

pjatk, 20. měrca 2020 spisane wot:

Chětro hejaty muž na štomje je w jednym z Lipšćanskich měšćanskich parkow zasadźenje zarjada za porjad, policije a wohnjoweje wobory zawinił. Sobudźěłaćerjo města běchu njeznateho we wjeršku štoma 25 metrow wysoko wuhladali. Dokelž wón na namołwu, dele zalězć, njereagowaše, wołachu wohnjowu woboru a policiju. Jako so jemu wobornicy na wjerćitym rěblu bližachu, muž hišće wyše zalěze. Hakle, jako běchu so pomocnicy wróćo sćahnyli, so wón tajnje dele skrosnowa a so zminy.

Wjesoły widejo w časach corony su sobudźěłaćerjo Chicagoskeho Shedd Aquarija w interneće wozjewili. Tam pokazuja, kak pinguinaj Edward a Annie wćipnje wosamoćeny dom přeslědźitej a so wosebje za ryby w hoberskim akwariju zajimujetej. Woblubowany akwarij je coronawirusa dla tuchwilu zawrjeny.

To a tamne (19.03.20)

štwórtk, 19. měrca 2020 spisane wot:

Wšitcy ludźo w Čěskej dyrbja wot dźensnišeho w zjawnosći škitnu masku nosyć, zo bychu dalšemu rozšěrjenju coronawirusa zadźěwali. To je knježerstwo ministerskeho prezidenta Andreja Babiša wčera wobzamknyło. Nós a hubu zawodźěć pak móža ludźo tež ze šawlom, rubiškom abo hawbu. Dokelž škitne maski tak a tak lědma dóstanu, sej mnozy z pisaneho płatu sami tajke šija.

Najdlěše a najkrućiše wubědźowanje psyčich sankowych zapřahow w Alasce dobył je Thomas Waerner z Norwegskeje. Dźewjeć dnjow, dźesać hodźin a 37 mjeńšin po starće spočatk měrca trjebaše 47lětny wodźer zapřaha, zo by wčera rano 1 600 kilometrow zdalene město Nome nad Beringowym morjom docpěł. Pjeć hodźin pozdźišo dojědźe 60lětny Američan Mitch Seavey, kiž bě wubědźowanje hižo dwójce dobył.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND