To a tamne (07.04.17)

pjatk, 07. apryla 2017 spisane wot:

Swoje 105. narodniny je zróstny starc z Wulkeje Britaniskeje z jězbu na seklowatej čarje (Achterbahn) woswjećił. Jack Reynolds nastaji tak nowy Guinnessowy rekord jako najstarši pasažěr na tymle razantnym­ jězdźidle. Muž z Chesterfielda rady ze swojoraznymi wustupami napadnje. W oktobru stanje so prěni króć z prapradźědom. Potom chce sej zaso něšto kołwrótneho wumyslić, kaž medijam rjekny. Přichodne narodniny by raz z awtom formule 1 jěł.

Na nócnu jězbu ze swojim teptanskim traktorom podał je so pjećlětny w bayerskim Ingolstadće. Do toho bě z woknom won zalězł, bjez toho zo mać něšto pytny. Wobsadce policajskeho awta nócny pućowar napadny. Na prašenje zastojnikow,­ dokal chce, jimaj pjerach chroble­ rjekny: „K tankowni. Wolij je mi wušoł.“­ Policistaj dowjezeštaj jeho domoj.

To a tamne (06.04.17)

štwórtk, 06. apryla 2017 spisane wot:

Kóčka je w Kamjenicy zasadźenje policije zawiniła. Wobydlerjo wjaceswójbneho domu běchu wočinjene durje bydlenja wuhladali. Dokelž na wołanje, klepanje a klinkanje nichtó njewotmołwi, wołachu susodźa policiju. Skónčnje so wukopa, zo bě kóčka na klinku skočiwši durje woči­niła a so na to po bydlenju rozhladowała. Policija kedźbliwych susodow chwaleše: Na wočinjenych durjach dźě njetrjeba w kóždym padźe kóčka wina być.

Z lětdźesatki starej kartu bywšeje Čě­skosłowakskeje je so šofer z Finskeje po­darmo po Čěskej republice orientować spytał. Nowych dróhow a změnjenych pomjenowanjow dla so wón w zapadočěskim Tachovje dospołnje zajědźe. Po tym zo bě so w swojej zadwělowanosći wopił, wobroći so na policistow. Woni wšak njemějachu za nimale dwaj promilej alko­hola w jeho kreji žane zrozumjenje a napołožichu mužej pokutu 700 eurow.

To a tamne (05.04.17)

srjeda, 05. apryla 2017 spisane wot:

Wosrjedź wulkich hromadow njerjada su w Japanskej přeličene 360 000 eurow našli. Sobudźěłaćer wotpadkoweje firmy w prowincy Gumma njedaloko stolicy Tokija pjenjezy namaka, jako chcyše wotpadki po maćiznje rozrjadować. Firma informowaše na to hnydom policiju. Ta mjeztym z toho wuchadźa, zo je něchtó 42 milionow yenow mylnje preč ćisnył. Za wobsedźerjom pjenjez nětko pytaja.

Dokelž bě so pawka nastróžiła, je žona w Kaiserslauternje znjezbožiła a swoje awto zešrotowała. 23lětnu dyrbjachu ze zranjenjemi tyła do chorownje dowjezć. Jako bě žona póndźelu z awtom po puću, zalěze pawk do njeho. Šoferka so tak wustróži, zo ze swojim wozom do kromy chódnika zrazy. Jězdźidło so přećisny a wosta na boku ležo. Dospołnje skóncowane dyrbjachu je wotwlec.

To a tamne (04.04.17)

wutora, 04. apryla 2017 spisane wot:

Njeprošeneho hosća su dźěći a kubłarki jedneje z Kasselskich pěstowarnjow wčera rano wuhladali: W hrajkanskim róžku spaše paduch, kiž bě sylnych bolosćow w chribjeće dla swoju nócnu rubježnu akciju w pěstowarni přetorhnyć dyrbjał. Policiji 69lětny bjezdomny přizna, zo bě so tam přez wokno zadobył. Spa­kosćił bě něšto twjerdych pjenjez, bananu a lizaki. Bolostneho podkłóća (Hexenschuss) dla pak bě so lehnyć dyrbjał. Zastojnicy dowjezechu jeho­ najprjedy do chorownje a po tym na policajsku stražu.

Ze samopřiprawjenej módrej swěcu je 46lětny muž z Vogtlanda po awtodróze A 9 jěł. Policisća jeho pola bayerskeho Gerfreesa zadźeržachu, po tym zo bě so dalši šofer spodźiwnje wuhotowaneho přezpólneho awta dla pola nich přizjewił. Módru LED-swěcu na motorowej hawbje dyrbi muž nětko zaso wotstronić.

To a tamne (03.04.17)

póndźela, 03. apryla 2017 spisane wot:

Hakle po sto kilometrach je njekedźbliwy šofer awta minjeny kónc tydźenja w Šwabskej zwěsćił, zo bě campingowy připowěšak zhubił. Policisća běchu připowěšak při nabóčnym wobhrodźenju na mosće w Nordendorfje našli. 44lětny wobsedźer pak jědźeše wottam hišće hač do Schwabacha w srjedźnej Frankskej, doniž njepytny, zo jemu připowěšak pobrachowaše. Na to so zawróći. Čehodla bě so nastroj pušćił, znate njeje. Policija wuraznje wuzamkny, zo jedna so wo aprylski žort.

Po 15 lětach je žona w šwabskej gmejnje Rehling swój pjeršćeń wróćo dóstała, kotryž bě lěta 2002 při běrnyzběranju zhubiła. Hobbyjowy pytar za pokładami bě jón ze swojim metalowym detektorom na polu namakał. Mjeztym 75lětna žona bě jara zbožowna, byrnjež so jej pjeršćeń jenož hišće na małušk hodźał.

To a tamne (31.03.17)

pjatk, 31. měrca 2017 spisane wot:
Stary bus-doćepak ze skóncowanymi storkidušakami a puknjenymi škleńcami je policija wčera wječor w Berlinje zadźeržała. Kaž so wukopa, pokazowaše tacho­meter danskeho jězdźidła 1,2 milionaj kilometrow. 60 sobujěducych w starobje 14 do 16 lět bě so w němskej stolicy na koparskim a mjetarskim turněrje wobdźěliło. Zastojnicy njedachu bus dale jěć, a młodostni dyrbjachu tuž chcyjo nochcyjo w Berlinje přenocować.

To a tamne (30.03.17)

štwórtk, 30. měrca 2017 spisane wot:

Stracha před žrawcami dla so mnozy ludźo w awstralskim Sydneyju w morju njekupaja, ale radšo w zjawnych poolach blisko přibrjoha. Tola tež tam čakaše na płuwarjow nětko 70 centimetrow dołhi žrawc. Po zdaću bě so tón přez přiliw do swimmingpoola­ dóstał, kaž ze Sydneyja rěkaše. Žrawca pak popadnychu a sadźichu jeho zaso do morja.

Z najlěpšim wotpohladom je 85lětny wuměnkar w bayerskim Bad Brückenauwje spytał postawu swjateje Marije wu­čisćić a ponowić. Postawa z pěskowca na cyrkwinskim­ naměsće bě jemu pře­šěra. Tuž je ju ze seršćowcom a barbu trochu wobdźěłał. Sobudźěłaćer farskeho zarjada to wobkedźbowaše a informowaše policiju. Tej pak muž rozłoži, zo je jenož derje měnił. Přiwšěm nasta škoda něhdźe sto eurow. Fachowa firma chce so nětko­ wo 1,40 metrow wulku figuru starać.

To a tamne (29.03.17)

srjeda, 29. měrca 2017 spisane wot:

Pod wliwom drogow stejace papagaje indiskich burow chětro wobćežuja a wulke škody na makowych polach zawinjeja. Ptaki su tak wotwisne, zo njemóža je burja samo wjace z bubonami abo praskotakami wućěrić. Tež antilopy so přewšo rady do maka dadźa. W Indiskej je dowolene za medicinu mak plahować, kotryž twori zakład opiuma. Burja so boja, zo zhubja plahowansku licencu. Tak nětko wysoke płoty wokoło swojich polow nastajeja a saki nad nimi připrawjeja.

Wón chcyše jenož łódźe na rěce wobdźiwać, skónčnje pak so z awtom do wody suny. Tole sta so 59lětnemu šoferej, kiž je póndźelu na nachilenej rampje při Rynje blisko města Bonna pozastał. Pušći pak nohu ze spinadła, a awto zajědźe do rěki. Na zbožo móžeše so muž sam wuchować. Awto pak so 60 metrow dale prawdźepodobnje podnuri.

To a tamne (28.03.17)

wutora, 28. měrca 2017 spisane wot:

Swoje kašće wuhotuja w Nowoseelandskej čłonojo tak mjenowanych Coffin-klubow sami. To wobradźa jim wjeselo, pomha přećiwo samoće a kóždy rowny mebl ma swój wosobinski raz. Tónle hobby pěstuje mjez druhim 91lětna Geraldine­ Langford, kotraž pasli tuchwilu na swójskim kašću. Wuhotuje jón z akwarelemi­ městnosćow, po kotrychž je z mužom rady pućowała.

Z ironiju a namjetom recepta je sakska Lěwica na nadpad stronskeho běrowa w rudnohórskim Dippoldiswaldźe reagowała. Njeznaći běchu na wonkownu sćěnu jeja a běły kał mjetali. „Z trochu rafinesu a přidawkami kaž morcheju, cyblu, solotju, tukom a połnožitnym chlěbom móhł z toho słódny burger nastać“, rě­kaše komentar běrowoweho teama. „Přichodnu darićelsku akciju zežiwidłow“ měli skućićeljo tuž přizjewić.

To a tamne (27.03.17)

póndźela, 27. měrca 2017 spisane wot:

Mobilny nuznik by so w Augsburgskim starym měsće sobotu nimale wo po­wodźenje postarał. Młodostni w starobje 15 do 18 lět běchu jón do tamnišeho Lechkanala ćisnyli, štož swědcy wobkedźbowachu. Z kranom dyrbjachu nu­znik skónčnje ze zatykaneho kanala wuća­h­nyć. Wšako hrožeše nahromadźena woda­ stare město zapławić. Kak wulku škodu je nuznik načinił, njeje jasne. Za mjetarjemi nuznika policija nětko pyta.­

Z colu je so policiji w delnjosakskim Badbergenje zańdźeny pjatk poradźiło woheń podusyć. Tam bě so awto 48lětneje žony palić započało. Na zbožo pak bě wona runje za kónc tydźenja nakupować była a měješe w kófrowym rumje mjez druhim pjeć litrow słódkeho napoja. Z nim zastojnicy płomjenja spěšnje zhašachu, a wohnjowu woboru njetrjebachu hižo na pomoc wołać.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND