To a tamne (03.11.15)

wutora, 03. nowembera 2015 spisane wot:

Połne pjelchi su cłownicy na Düsseldorfskim lětanišću sćazali. Wone pak běchu połne złota. 71lětna bě z njewšědnym schowom spytała, złote debjenki w hódnoće 16 000 eurow pašować. Zastojnicy pak pjelchi w jeje tobole namakachu. Tež dźowka 71lětneje měješe debjenki za tysac eurow při sebi. Dowolene by 430 eurow było. Nětko matej so před sudnistwom zamołwić. „Znajemy tójšto schowow za debjenki, ale pjelchi běchu nam nowe“, praji rěčnik cła nowinarjam.

555 přerazantnych šoferow wšědnje je awtomatiska připrawa za měrjenje spěšnosće na awtodróze njedaloko Wiena fotografowała. Wot meje běchu na twarnišću spěšnosć 80 km/h wukazali a błyskač stajili. Mjeztym je dróha dotwarjena a měrjenski nastroj zaso preč. 100 000 šoferow pak přiwšěm chłostanku dóstanje.

To a tamne (02.11.15)

póndźela, 02. nowembera 2015 spisane wot:

Z awtom do bydlenskeje stwy jěł je muž při njezbožu njedaloko sewjerorynsko-westfalskeho Wesela. 22lětny bě sobotu rano w křiwicy kontrolu nad wodźidłom zhubił, je na to z awtom płót přełamał a sćěnu domskeho a hakle w by­dlenskej stwě stejo wostał. Šofer so snad­nje zrani. Wobydlerjo wostachu njezranjeni, stwa pak je chětro rozbita. Policija trochuje cyłkownu škodu na 70 000 eurow.

Z jónkrótnej telefoniskej rozmołwu je na štomje sedźacy muž w USA přihladowarjam telewizijneho wusyłanja strašne zapławjenja w zwjazkowym staće Texas zbližił. Po sylnym zliwku bě woda awto muža sta metrow sobu storhnyła. Skónčnje so jemu poradźi z awta na štom zalězć. „Sedźu tu na štyri metry wysokim štomje. Je chětro zyma“, muž moderatoram life-wusyłanja telefonisce rozłoži. Po štyrjoch hodźinach jeho wuchowachu.

To a tamne (30.10.15)

pjatk, 30. oktobera 2015 spisane wot:

Ruku wulki pawk za hrajkanje je w Düsseldorfje zasadźenje wohnjoweje wobory zawinił. Starosćiwa žona bě pawka na zadnim dworje wuhladała a nuzowe čisło woliła. Přichwatani fachowcy wěcku spěšnje wujasnichu: Pozdatny ptakopawk bě z gumija a nimo toho pobrachowachu jemu štyri nohi. Wobornicy žonje namjetowachu, pawka za halloween wužiwać, štož pak wona radšo wotpokaza.

Po tym zo bě při nakupowanju padnyła, wobskorži žona kupnicu na bolosćowy pjenjez 1 800 eurow. Wona bě so na włóžnej podłoze zeleninoweho wotdźěla wob­­sunyła a so při tym na hłowje a kolenu zraniła. Nimo toho roztorha sej cholowy a skóncowa sej nawoči. Kupnica wotškódnjenje wotpokaza, měnjo, zo bu wotdźěl krótko do njezboža rjedźeny. Sudniske jednanje so dźensa zahaji, wusud njeje tuž hišće jasny.

To a tamne (29.10.15)

štwórtk, 29. oktobera 2015 spisane wot:

Alarm na awtodróze wopicy dla: Na škitnej sćěnje přećiwo harje sedźaca kapucinska wopička při awtodróze A 30 pola Rheine w Münsterskim kraju je zasadźenje policije zawiniła. Dokelž njemóžachu je zastojnicy přiwabić, dyrbješe skótny lěkar zwěrjo z mjenom Dolly pohłušić. Wone njepochadźeše ze zwěrjenca, ale bě swójbje ćeknyło, kotraž ma doma tež wjacore wopicy. Dokelž měješe swójba za to trěbnu dowolnosć, móžachu ju spěšnje zwěsćić a jej Dolly zaso přepodać.

Stadło howjadow w schleswigsko-holsteinskim Mörelu je nowa swójba po­zdatnje wosyroćeneho dźiwjeho swinjeća. Wone je z kruwami na pastwje, hrajka sej z nimi a pyta mjez nimi škit. Wobsedźer stadła młodu rancu přidatnje picuje, dokelž wona za swoju starobu dosć njewaži. Snano je to přičina, zo su ju dźiwje swinje w lěsu wustorčili.

To a tamne (28.10.15)

srjeda, 28. oktobera 2015 spisane wot:

Z pokradnjenym awtom, bjez jězbneje dowolnosće a z alkoholom w kreji je 19lětny muž z Podstupima w Michendorfje do laternje zrazył, na to pak dale jěł. Policija awto z natutkanym šoferom a dalšimi sobujěducymi w bliskosći nańdźe. 19lětny přizna, zo bě klučik w diskotece namakał a sej parkowace awto wzał. Policija přepytuje nětko ćeknjenja po njezbožu, jězdźenja bjez jězbneje dowolnosće, alkohola a padustwa dla. Wěcna škoda wučinja něhdźe 4 500 eurow.

Kołbasu namakała je žona w ručnej tobole, kotruž bě pola internetneho wikowarja Zalando skazała. Na Facebook-stronje wikowarja so wona wězo hóršeše, štož je mjeztym 14 000 wužiwarjow Facebooka z „lubi so mi“ kwitowało. Přede­wzaće njemóže sej misnjenje rozkłasć, wšako ze žiwidłami scyła njewikuje.

To a tamne (27.10.15)

wutora, 27. oktobera 2015 spisane wot:

Wulěty z Ferrarijom wobmjezować chcedźa w sewjeroitalskim měsće Maranello, sydle awtotwarca. Tam móža sej zajimcy tajki sportowy wóz požčić a po hasach a susodnych wsach smalić. Po pohórškach gmejnow hary dla pak su nětko jězby mjez 12.30 a 15 hodź. kaž tež po 19 hodź. zakazali. Do Maranella, hdźež ekskluziwne awta twarja, přichadźa kóžde lěto wjele fanow předewšěm z USA a Němskeje, zo bychu raz z Ferrarijom jěć móhli.

Halloween-swjedźenja so wzdać je kubłanske ministerstwo sewjeroruskeho přistawneho města Archangelska šulam radźiło. Přepytowanja su pječa wunjesli, zo nałožk wuwiću dźěći škodźi. Nimo toho­ njewotpowěduje zaměram kubłanja a so tež tradicionalnym ruskim hódnotam spřećiwja, rěčnik potwjerdźi.

To a tamne (26.10.15)

póndźela, 26. oktobera 2015 spisane wot:

Sprócna třilětna z južneje Pfalcy je so tak derje schowała, zo dyrbješe policija přijěć. Holčka bě so minjeny pjatk njejapcy zhubiła, jako nan na hornim poschodźe domu lampu přišrubowa. Na to wón podarmo w domje a na dworje za dźěsćom pytaše a skónčnje policiju zawoła. Ta zhromadnje z nanom dom hišće raz za třilětnej přepyta a ju skónčnje we wulkim přećahowanskim kartonje spicy nańdźe. Prawdźepodobnje chcyše so holčka schować a je sej při tym wu­snyła. Hru chowanja pak doby policija.

Při spěšnosći 100 km/h stej psaj na awtodróze A 3 w Delnjej Bayerskej z ma­łotransportera skočiłoj. Sobudźěłaćerjej towarstwa za zwěrinoškit běštaj z nimaj po puću do zwěrjatownje, jako so psomaj poradźi zadnje durje wočinić a na awtodróhu twochnyć. Najebać wulku spěšnosć so wonej njezraništej. Šo­feraj pak informowaštaj policiju, kotraž zwěrjeći spěšnje zaso popadny.

To a tamne (23.10.15)

pjatk, 23. oktobera 2015 spisane wot:

Jako najmłódši blidotenisowy hrajer wšěch časow je dwanaćelětny Japančan Tomokazu Harimoto na blidotenisowych swětowych mišterstwach we Waršawje kónčne koło docpěł. Do toho bě wón něhdyšeho finalista Tana Ruiwuna z Chorwatskeje pobił. Nětko wočakuje małeho Japančana swětowy mišter Ma Long z Chiny. Harimoto bě jako dwulětny blidotenis hrać započał. Dźensa zwučuje wón dźewjeć hodźin wšědnje.

Kołp je w Hornjej Pfalcy poł hodźiny wobchad na awtodróze A 93 zlemił. Wot zastojnikow njeda so wuhnać, kaž policija dźensa zdźěli. Šoferojo běchu policiju informowali, zo kołp po dróze běha a tak wobchad haći. Po wjacorych njewuspěšnych pospytach so zastojnikej, kotryž je za swój dobry poměr k zwěrjatam znaty, poradźi, ptaka tola pohnuć, zo by wotlećał. Kołp doleća k bliskemu hatej.

To a tamne (22.10.15)

štwórtk, 22. oktobera 2015 spisane wot:

Něhdźe 800 000 eurow je domjaca pomocnica zhromadnje z dalšej žonu w juhozapadnej Francoskej rentnarjej pokradnyła, kiž bě pjenjezy w blachowych tyzach a nohajcach chował. Něhdyši sobudźěłaćer tankownje bě hižo w aprylu policiji zdźělił, zo su jeho cyłe žiwjenje dołho składowane nalutowanki pokradnjene. Na to policistam poměrnje luksuriozne žiwjenske wašnje rjedźerki a jeje přiwuzneje napadny. Dźěl pjenjez móžachu při zajeću žonow sćazać.

Čěskemu šoferej po 20 lětach pokradnjene awto wróća, byrnjež wjace wjele wjesela z nim njezměje. Amaterskaj nurjakaj běštaj jězdźidło, Škodowku 105 ze zadnim motorom, w bagerowym jězoru namakałoj, policija w Olomoucu zdźěli. Wohnjowa wobora 1995 pokradnjene awto z wody wućahny. Ručež su formality zrjadowane, awto mužej přepodadźa.

To a tamne (21.10.15)

srjeda, 21. oktobera 2015 spisane wot:

Bjezmała w katastrofje skónčiła je so njeleposć muža na tankowni w USA. Při tankowanju wuhlada wón wulkeho pawka na swojim awće, na čož spyta jeho ze zapalakom morić. Hnydom steješe awto w płomjenjach. Přistajena tankownje re- agowaše a zawjertny bencinowy honač. Z pomocu hašaka móžeše šofer płomjenja podusyć. Přičina hłupeho zadźerženja bě, zo ma muž paniski strach před pawkami a podobnymi zwěrjatkami.

Njewšědny rozžohnowanski list je žona w jendźelskim Sheffieldźe swojemu njeswěrnemu mandźelskemu pisała. Na hoberskej wabjenskej plakatowej sćěnje direktnje při hłownej dróze, po kotrejž muž wšědnje na dźěło jězdźi, bě wona napis připrawić dała: „Mojemu njeswěrnemu mandźelskemu Paulej: Hdyž přińdźeš domoj, tam hižo njebudu. Daj sej puć na dźěło lubić. Lisa.“

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND