To a tamne (07.03.16)

póndźela, 07. měrca 2016 spisane wot:

Mysteriozna namakanka štyrjoch milionow eurow w zawostajenstwje zemrěteho abta šwabskeho klóštra benediktinow w Neresheimje zaběra dźensa Stuttgartske wyše krajne sudnistwo. Třo skóržbnicy žadaja sej dźěl pjenjez, kotrež běchu lěta­ 2013 po smjerći abta na dwěmaj­ kontomaj namakali. Dotal nichtó njewě, zwotkel pjenjezy pochadźeja. Mniša­ nochcedźa so jich dótkać, doniž njeje sudnistwo­ doskónčnje rozsudźiło.

Wobsedźerja kwětkoweho hornca pyta policija w Oberstdorfje. Muž z wjace hač třomi promilemi alkohola w kreji bě jón sobotu wječor na policajsku stražu přinjesł. Dokelž pak njemóžeše so hižo zwuraznić, tyknychu jeho do cele. Njedźelu pak wo horncu hižo ničo njewědźeše. Prawdźepodobnje bě wón dźesać litrow wulke sudobjo něhdźe spakosćił. Kwětce přiliwać wšak dyrbi nětko policija.

To a tamne (04.03.16)

pjatk, 04. měrca 2016 spisane wot:

W hotelu randalěrowało je cyłe koparske mustwo minjenu nóc w durinskim Bad Blankenburgu. Z pomocu policije so nawodnistwu hotela skónčnje poradźi, muži z domu ćisnyć. Woni běchu pjeni druhich hosći hotela wobćežowali a jim wudma nadawali. Nimo toho mjetachu w hosćencu hotela ze stólcami a wobškodźichu durje. Policija zapisa sej perso­nalije randalěrarjow. Hdźe je mustwo po tym­ přenocowało, njeje znate.

Bjez wuspěcha wosta ćěkańca swinjeća před rěznikom w Hornjej Pfalcy. Skoćo bě na parkowanišću při awtodróze A 3 z nakładneho awta twochnyło, kotrež bě po puću do rězarnje. Šofer to ani nje­pytny a po přestawce wotjědźe. Policisća nańdźechu swinjo tři kilometry dale w přirowje, ćežko zranjene. Prawdźepo­dobnje bě wone někomu do awta skoćiło. Skótny lěkar je wot čwělow wumóži.

To a tamne (03.03.16)

štwórtk, 03. měrca 2016 spisane wot:

Pytanje za nimale dwaceći z coologiskeje zahrody ćeknjenymi eksotiskimi ibisami wobydlerjow Prahi dale zaběra. Wone běchu twochnyli, po tym zo bě so třěcha hoberskeje ptačeje klětki pod ćežu sněha sypnyła. Rěčnica radnicy prošeše ludźi wo pomoc, wšako su ptaki z markantnym dołhim pyskom dotal na wjacorych městnach widźeli. Mjeztym je młody porik jednoho ibisa z pulowrom popadnył, jako tón při woknje bydlenja na šestym poschodźe sedźeše.

30 000 eurow w spódnich cholowach pašować spytał je 74lětny muž. Cłownicy běchu jeho w ćahu ze Španiskeje do Němskeje kontrolowali. Starc drje přizna, zo ma pjenjezy při sebi, sumu pak nochcyše mjenować. Při ćělnej kontroli pjenjezy nańdźechu. Mužej hrozy nětko pokuta, dokelž maja so wjetše sumy hač 10 000 eurow na mjezy přizjewić.

To a tamne (02.03.16)

srjeda, 02. měrca 2016 spisane wot:

Z pónoju w ruce je 64lětna žona w Bremenje dweju rubježnikow wuhnała. Mužej běštaj so jej njedaloko nakupowanskeho centruma do puća stupiłoj. Jedyn z njeju spyta jej ručnu tobołu wutor­h­nyć. Na to so rezolutna žona z runje kupjenej pónoju do njeju da. Ze stracha so něhdźe 30lětnaj spěšnje zminyštaj.

Wopačneje kompjuteroweje tasty dla je chorobna kasa AOK w sewjerorynsko-westfalskim Sprockhövelu rentnarja za zemrěteho deklarowała. To měješe sćěhi: Po tym zo bě AOK měšćanske zarjadnistwo a rentowu kasu awtomatisce informowała, dósta pozdatna wudowa sobužarowanski list města. A rentowa kasa zdźěli, zo rentu wjace njepřepokaza. Mjez­tym je so rěčnik AOK hišće dosć čiłemu rentnarjej z kwětkami za „čłowjeske misnjenje sobudźěłaćerja“ zamołwił.

To a tamne (01.03.16)

wutora, 01. měrca 2016 spisane wot:

Něhdźe 1 200 kófrow je wčera na Düsseldorfskim lětanišću ležo wostało. Elektronika awtomatiskeje připrawy za transport wačokow njebě 29. februar jako dźeń spóznała a zawinowaše stajnje zaso mylenja. Hakle připołdnju móžachu problem z pomocu noweje software rozrisać. Na Düsseldorfskim lětanišća wšědnje hač do 50 000 kófrow překładuja.

Swójsku pčólnicu załožić chcedźa w zwjazkowym sejmje. Po lońšim probowym času z 2 000 pčołkami staja tam w meji kompletny kołć z 5 000 pčołkami. To zdźěla běrow zapósłanče Zelenych Bärbel Höhn, kotraž bě projekt sobu nastorčiła. Prezident sejma Norbert Lammert (CDU) je kołćej hižo přihłosował. Zaměstnić chcedźa jón na dworje Paula Löboweho domu w susodstwje Reichstaga. Nektar namakaja pčołki w susodnym Tiergartenje a na bulwaru Pod lipami.

To a tamne (29.02.16)

póndźela, 29. februara 2016 spisane wot:

Dokelž čuješe so bur wot jedneje Augsburgskeje partnerskeje posrědkowarnje „přez blido sćehnjeny“, ma ta jemu nětko 1 200 eurow wróćić. 50lětny nježenjenc bě w nowinje nawěšk widźał, po kotrymž je „Daniela, 30 lět, swěrneho ratarja“ pytała. Wón chcyše runje ju zeznać, agentura pak mjenowaše jemu tři dalše žony. Tuž wón skoržeše. W procesu so wukopa, zo běchu informacije nastupajo pozdatnu Danielu wopačne. Mać bura wobkrući, zo dźěše synej jeničce wo wonu 30lětnu. Tohodla sudźachu sudnicy za bura.

Njewšědne spjećowanje nazhoni Amsterdamska policija w zasadźenju přećiwo cwólbje wikowarjow z drogami. Krokodilej stej schowane pjenjezy wobstražowałoj. Po tym zo bě policija reptilijej wotstronić dała, dósta so ke chowance a nańdźe tam něhdźe 200 000 eurow. Mějićel krokodilow wo pjenježnym składźe pječa ničo wědźał njeje.

To a tamne (26.02.16)

pjatk, 26. februara 2016 spisane wot:

Wulkeje myše dla dyrbješe so chinska pasažěrska mašina zawróćić a so na lě- tanišćo wróćić. Ludźo běchu myš krótko po starće w kabinje pasažěrow wuhladali. Dotal njeje jasne, kak bě wona do lětadła přišła a hač drje bě něčeje domjace zwěrjatko. Po nawróće do wuchodochinskeho města Hangzhou mašinu dokładnje desinfikowachu. Wulke myše móža lětadłam strašne być, hdyž na kablach hrymzaja a tak systemy myla.

Rubježnika wuhnała je rezolutna předawarka w sewjerosakskim Krostitzu. Maskěrowany muž bě ju we wobchodźe napojow z pistolu wohrozył, žadajo sej pjenjezy. 45lětna to raznje wotpokaza, ale namołwješe jeho sej masku z hłowy sćahnyć, hewak zawoła policiju. „Wodajće“, muž na to rjekny a so zminy.

To a tamne (25.02.16)

štwórtk, 25. februara 2016 spisane wot:

Po sudniskim procesu jězdźenja bjez jězbneje dowolnosće dla je so muž w hornjofrankskim Wunsiedelu do awta sydnył a wotjěł. Na to dóńdźe k honjeńcy z policiju, na kotrejž so hač do sydom policajskich awtow wobdźěli. 63lětny, kiž nima jězbnu dowolnosć, smaleše ze 120 km/h po wsach a přewšo riskantnje přesćahowaše. Zo njebychu ludźi wohrozyli, zastojnicy honjeńcu skónčichu. Muž bě do toho před sudnistwom přiznał, zo je wospjet bjez jězbneje dowolnosće po puću był. Policija nětko za nim pyta.

Dźesatki prochsrěbakow su njeznaći minjeny kónc tydźenja z jednoho Aachenskeho wobchoda pokradnyli. Do toho běchu durje namócnje wočinili. Kak su spěrawe nastroje transportowali a dokal su ćeknyli, policija dźensa přeco hišće njewědźeše. Slědy paduši tohorunja žane zawostajili njejsu.

To a tamne (24.02.16)

srjeda, 24. februara 2016 spisane wot:

Mału předstawu wo tym, kelko pjenjez ludźo doma chowaja, nazhonjeja tuchwilu w Budyskej wokrjesnej lutowarni. Wot toho časa, zo politikarjo zjawnje wo tym rozmysluja, bankowku 500 eurow wotstronić, přichadźeja ludźo do filialow, zo bychu swoje pjećstowske bankowki na tajke z mjeńšej hódnotu měnjeli. „To dźe samo hač k pjećcyfrowym sumam“, rjekny nawoda předsydstwa lutowarnje Dirk Albers wčera w Budyšinje.

Psa rubiłoj staj wčera wječor pakostnikaj w saksko-anhaltskim městačku Nebra. Muž a žona běštaj so do toho ze 24lětnym wobsedźerjom mopsa dojednałoj, zo psa kupitaj. Tola město dojednanych 750 eurow wućahnyštaj skućićelej z kapsy tyzu ze sylzopłunom a jón mužej do mjezwoča pryskaštaj. Skućićelej móžeštaj z mopsom ćeknyć. Muž so zrani a dyrbješe so lěkować dać.

To a tamne (23.02.16)

wutora, 23. februara 2016 spisane wot:
2 500 litrow ilegalnje zhotowjeneho palenca z podźělom alkohola hač do 73 procentow su bayerscy cłownicy w bróžni njedaloko Passauwa našli a sćazali. Namakali su tež pjelnjene a etiketowane bleše wšelakich wulkosćow a słodow. Ratar, kotremuž bróžnja słuša, bě cłownikam hižo loni napadnył, předawajo palenc na burskich wikach. Hač je jón sam palił a hač napoj strowoće škodźi, fachowcy nětko přepytuja.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND