Serbskej zakonjej přiměrić trěbne

wutora, 02. januara 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Kati Struck je loni zastojnstwo społnomócnjeneje za serbske naležnosće ­wokrjesa Zhorjelc nastupiła. Město zhladowanja na wuslědki chcyše Axel Arlt wot njeje zhonić, kak je so do ­nowych nadawkow zadźěłała.

Knjeni Struckowa, kak sće so do noweho powołanskeho wužadanja zanuriła?

K. Struck: Jako serbska społnomócnjena sym so přewšo chětře zadźěłała. Hnydom na spočatku dojednach sej z regionalnymi partnerami, serbskimi towarstwami a institucijemi terminy, zo bych sej prawje bórze wobraz wo tuchwilnym stawje tworiła. Přewšo pomhali su mi rozmołwy z wjesnjanostami a komunalnymi zastupjerjemi kónčiny na sewjeru serbskeho sydlenskeho ruma.

Koho sće při tym poboku měła?

K. Struck: Běrow krajneho rady dr. Stephana Meyera je mi dobry start zmóžnił. Wulku podpěru skićachu mi tež koleginy, kotrež su w druhich kónčinach społnomócnjene za serbske naležnosće w Sakskej a Braniborskej kaž tež Manfred Hermaš, kotryž je zastojnstwo wot 2009 do 2017 wukonjał a zdobom jako regionalny rěčnik Domowiny skutkował.

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND