Kormjernja mnohich zaběra poručenje

pjatk, 29. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnska rada Ralbicy-Róžant ma stejnišćo k rozšěrjenju kormjernje

Róžant (SN/JK). W njedawno wozjewjenym němskim regionalnym mjasowym atlasu informuje zwjazk BUND wo mjasowej produkciji w Němskej. W atlasu předstaja so fatalne wuwiće dźeń a bóle na industriju podobneho wašnja ratarskeje produkcije.

Z wuskutkami nowych formow ratarstwa su tež w gmejnje Ralbicy-Róžant konfrontowani. Wobhospodarjer Ralbičanskeje kormjernje swini chce ju ponowić a rozšěrić. K tomu ma gmejnska rada stejišćo zabrać. Te chcychu sej gmejnscy radźićeljo na swojim wčerawšim posedźenju w Róžeńće zdźěłać, wšako maja so hač do 14. februara k planowanemu twarskemu předewzaću wuprajić. Dokelž chce gmejnska rada prawnisce bjezporočne stejišćo zabrać, namjetowaše wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU), wuradźowanja k tomu na kónc posedźenja přesunyć, zo móhł so prawiznik wobdźělić, kotryž pomha gmejnske stejišćo potwjerdźić. Do toho zdźěli předsydka Ralbičanskeje wjesneje rady Hana Krawcowa, zo wotměje so k temje kormjernja přichodny štwórtk wobydlerska zhromadźizna. Na njej chcedźa so po jeje słowach k hišće wobstejacym prašenjam z pomocu projektanta prěnjeje kormjernje Stanija Statnika dorozumić.

Našemu wječornikej zdźěli wjesnjanosta Hubertus Ryćer, zo je sej gmejnska rada hišće wčera wječor z pomocu prawiznika stejišćo k twarskej naprawje zdźěłała. Stejišćo nima rozsudźacu móc, je skerje pomoc při rozsudźe, kotryž ma Budyski wokrjes tworić. W stejišću wuprajeja gmejnscy radźićeljo chutne wobmyslenja k rozšěrjenju kapacity kormjernje wo 65 procentow, a to na wjace hač 11 000 swini. Z tym zwjazane sćěhi, kaž nadměrne mnóstwo hnójnicy a hrožacy smjerd, kiž móhli wobydlerjow chutnje wobćežować, njehodźa so hišće kalkulować. Gmejnske dróhi njejsu kmane, zo bychu wulke mnóstwa ćežkich transportow wudźerželi, kotrež budu k wobhospodarjenju kormjernje bjezdwěla trěbne. „Naše stejišćo wobkedźbuje starosće a wobmyslenja wjesnjanow. Tuž smy so rozsudźili, je z juristiskej pomocu sformulować, dokelž hodźa so jenož na te wašnje prawje zwuraznić“, potwjerdźi wjesnjanosta rozsud gmejnskeje rady.

Wo dalšich dypkach wčerawšeho posedźenja móžachu so gmejnscy radźićeljo spěšnje dojednać. Tak wobzamknychu, zwyšić psyči dawk a změnić wustawki k zwyšenju realnych dawkow. Trochu dlěje trjebachu, dojednać so wo pomjenowanju dróhi k wobtwarjenskej ležownosći w Sernjanach. Wjesna rada bě dwě mjenje namjetowała. Po wotwažowanju rozsudźichu so radźićeljo, dróhu mjenować „Při hornjej hórce“.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND