Popłatki wostanu stabilne

póndźela, 06. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Nowe předewzaće nadawk za wotwožowanje wotpadkow dóstało

Budyšin (SN/JaW). Za zapadny dźěl Bu­dyskeho wokrjesa přewozmje wot 1. januara 2019 firma NERU wotwožowanje smjećow. Wo tym informuje recyclingowe předewzaće w nowinskej zdźělence. „We wobłuku cyłoeuropskeho wupisanja je firma NERU najlěpši poskitk za wotwožowanje wotpadkow w zapadnym dźělu wokrjesa wotedała a přewozmje nadawk spočatk noweho lěta kaž planowane“, wobkrući našemu wječornikej na na­prašowanje sobudźěłaćerka nowinskeho wotrjada Budyskeho krajnoradneho zarjada Dunja Reichelt.

Předewzaće z Niederauwa pola Mišna je dźowkowa firma Nehlsen tzwr, kotraž ma tež w Kamjencu wotnožku a hižo w Budyskim wokrjesu wotpadki wotstronja. Kaž ze zdźělenki NERU dale wuchadźa přewozmje firma na šěsć lět zběranje a transport mjez druhim zbytnych a bio-wotpadkow kaž tež wotstronjenje spěrawych wotpadkow, stareje papjery a papjerca. Potrjecheni wot noworjadowanja su tež wšitke gmejny zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe. Dale přewozmje NERU wotwožowanski nadawk mjez druhim tež w Porchowskej, Połčničanskej a Biskopičanskej komunje, zdźěli krajnoradny zarjad na naprašowanje. Zo mó­hło swój zamołwity nadawk tež spušćomnje a eficientnje zwoprawdźić, inwestuje předewzaće do nowych technologijow za wotstronjowanje smjećow a do nowych wotpadkowych awtow.

We wobłuku nowowupisanja nadawka pak bě k njedorozumjenjam dóšło, čehoždla móžachu nadawk hakle nětko pře­po­dać. „Jedyn z podležanych požadarjow je 1. přepodawanskej komorje Swobodneho stata Sakskeje próstwu zapodał, přepodaće nadawka hišće raz pruwować. Krótko na to pak próstwu zaso cofny. Tak drje je k dlijenju dóšło, wupisanje wospjetować pak njebě trjeba“, Dunja Reichelt wuswětli. Z noworjadowanjom so za po­trjechenych wobydlerjow ničo njezměni. „Tež klětu poskićeja biowotpadki zaso tydźen­sce wotwozyć. Kaž přeco zestajamy za slědowace lěto nowy plan wotwožowanja wotpadkow, hdźež móže k mjeńšim časowym změnam dochadźeć. Wo tym pak wšěch we wotpadkowym kalendrje, we wotpadkowej app kaž tež na internetnej stronje wokrjesa nadrobnje infor­mujemy“, Reichelt doda. Nastupajo kóšty a popłatki za wotwožowanje smjećow rjekny sobudźěłaćerka krajnoradneho za­rja­da, zo „su kóšty lochce postupili. Popłatki pak wostanu stabilne.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND