Postawu swj. Bosćana ponowja

pjatk, 19. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna Pančicy-Kukow wobsedźi drohoćinku a so wo nju stara

Wotrow (SN/MWj). Mjeztym zo zasa­dźeja komuny swoje inwesticije zwjetša za ponowjenje komunalnych pućow abo hrajkanišćow, chce gmejna Pančicy-­Ku­kow klětu pjenjezy za starožitnu dro­hoćinku wudać. Na swojim posedźenju wče­ra we Wotrowje gmejnscy radźićeljo jednohłósnje wobzamknychu, postawu swjateho Bosćana w Swinjarni restawrować dać. Wona steji na gmejnskej ležownosći. Kak pak je wona do wobsydstwa gmejny přišła, tež wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) rjec njemóže. Na kóždy pad je z lěta 1635 pochadźaca postawa ze zornowca w špatnym stawje, tak zo dyrbi so na njej nuznje něšto změnić.

Restawrowanje płaći něhdźe 11 500 eu­row. Z toho dóstanu 60 procentow spě­cho­wanych. Swójski podźěl gmejny wu­činja z tym něhdźe 4 500 eurow. Dokelž tule­ ­sumu w hospodarskim planje 2019 zaplanowali njejsu, chcedźa ju ze zaluto­wanych pjenjez při wottorhanju komunalneho mosta nad Klóšterskej wodu w Pančicach-Kukowje zwjesć. Ponowić ma so postawa něhdźe wot junija hač do no­wembra přichodneho lěta, rjekny Markus Kreuz. Za to budu ju po wšěm zdaću do dźěłarnje dowjezć dyrbjeć, do­kelž­ njeby restawrowanje na městnje zmysłapołne było. Ponowić matej so tež fundament podnoška a zadypane pismo.

Kaž wjesnjanosta dale rozłoži, běchu so na tónle projekt hižo před šěsć lětami měrili. Tehdy pak je to pobrachowacych spěchowanskich srědkow dla zwrěšćiło.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND