Nowe ideje za wjesne kónčiny

srjeda, 03. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wuwiće wsow w Budyskim wokrjesu hladajo na wužadanja přichodnych lětdźesatkow tworješe srjedźišćo wčerawšeho zarjadowanja Radworskeje gmejnskeje skupiny CDU.

Radwor (SN/MkWj). Na forum w Radworskim hosćencu „Meja“ přeprosyli běchu sej čłonojo gmejnskeje skupiny CDU přirjadnika Budyskeho krajnoradneho zarjada Uda Wićaza, kiž je zdobom městopředsyda wokrjesneho zwjazka CDU. Na spočatku swojeho přednoška rysowaše wón dźěło krajnoradneho zarjada z cyłkownje 1 800 sobudźěłaćerjemi w Kamjencu, Budyšinje a we Wojerecach. Wopytowarjo tak mjez druhim zhonichu, zo je Budyski wokrjes hladajo na hospodarsku wukonitosć sobu najsylniši po wšej Sakskej. Solidny etat, snadne zadołženje a wysoka kwota inwesticijow to zmóžnjeja. Při­wšěm njetrjeba so wokrjes hladajo na spěchowanje kultury, sporta a na socialne wudawki chować. Runje tu pak chowaja so tež rizika, na přikład při spěchowanju swójbow, kotrež njemóža wšědne žiwjenje hižo same zmištrować. Wudawki w tym wobłuku su so z mjeztym 25 milionami eurow minjene lěta runjewon podwojili. Tendenca dale přiběra.

Hladajo na wólby Sakskeho krajneho sejma dźěše w druhim dźělu zarjadowanja wo wólbny program, z kotrymž chce Budyska CDU swojich wolerjow přeswědčić. Na prěnim městnje steji tu hospodarska a strukturna změna w zwisku ze skónčenjom zmilinjenja brunicy. Hnydom na druhim městnje je to azy­lowa a migraciska politika w zwisku z powšitkownymi dźěłowymi wikami. Wićaz so za to zasadźa, migrantow na dźěłowych wikach integrować.

Wulki dźěl wčerawšeho wječora rěčachu w Radworju wo digitalizaciji. Wu­twar šěrokopasmoweho interneta płaći Budyski wokrjes wjace hač sto milionow eurow. Z toho pak sej lubja, zo so „běłe blaki“, kónčiny, w kotrychž internetna syć njefunguje, bórze zminu.

Nic naposledk debatowachu wo wobchadnej politice we wjesnych kónčinach. Dokelž je wobydlerstwo dźeń a starše, steja zamołwići před wulkimi wužadanjemi. Na tamnym boku njeje struktura zjawneho bliskowobchada spokojaca. Starši ludźo bjez awta, ale tež młodostni maja sej ćežko do města a wosebje zaso domoj přińć. Tu měli nowe a inowatiwne móžnosće namakać, zo bychu wjesne kónčiny atraktiwniše byli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND