Wjace wudali, hač planowali

wutora, 02. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

We Wojerecach nastawa nowy wyši šulski centrum

Wojerecy (AK/SN). Spočatk šulskeho lěta 2020/2021 ma we Wojerecach nowy wyši šulski centrum hotowy być. Tónle zaměr wobkrući nawoda twarskeho wotrjada měšćanskeho zarjadnistwa Dietmar Wolf na zašłym posedźenju měšćanskeje rady. „Dotal smy 29 twarskich nadawkow firmam přepodali. To je 93 procentow cyłkowneho twarskeho wobjima. Nastupajo ryzy twarski wotběh smy w planje“, Wolf rozłoži. W lěta 1958 twarjenym a dźensa pod pomnikoškitom stejacym bywšim Konrada Zusowym gymnaziju nowa wyša­ šula nastawa. Wobstejace twarjenje saněruja, při nim nastanje moderny nowotwar­.

W starym twarjenju su třěchikryjerjo a třěšni klempnarjo dodźěłali. Tež wonkowny wobmjetk a suchotwar stej hotowej. Tuchwilu dom nutřka wobmjetuja a zatwarjeja elektriku, tepjenje, přewě­trjenje a sanitarne připrawy. Tež nadawk za blidarske dźěła je mjeztym přepodaty. Paralelnje rosće nowotwar. Tež tam su třěchikryjerjo swoje dźěła wotzamknyli. Po słowach Dietmara Wolfa je hruby twar tak daloko hotowy. Nětko móža so na nutřkowny wutwar měrić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND