Najprjedy sportować, potom swjećić

pjatk, 09. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Kaž kóždy tydźeń je so Konječan-Šunowska młodźina (prědku) tež zašłu pón dźelu na staciji bičwolejbuloweje tury we Worklecach wobdźěliła. Tu wona z Radworskim mustwom (zady) mocy měri.  Foto: Pětr Dźisławk Kaž kóždy tydźeń je so Konječan-Šunowska młodźina (prědku) tež zašłu pón dźelu na staciji bičwolejbuloweje tury we Worklecach wobdźěliła. Tu wona z Radworskim mustwom (zady) mocy měri. Foto: Pětr Dźisławk

Lětuša bičwolejbulowa tura Radija Sat­ku­la je so 2. julija zahajiła. Hač do kón­ca awgusta hišće so mustwa na do­hro­mady dźewjeć stacijach wubědźuja. W małej seriji­ jednotliwe hrajnišća předstajamy.

Konjecy (SN/pdź). Bičwolejbulowe mustwo młodźinskeho kluba Konjecy-Šunow je so dotal we wšelakorych wobsadkach na kóždej staciji lětušeje tury Radija Satkula wobdźěliło. Młodźi Konječenjo a Šunowčenjo pak nimaja jenož wjeselo, přećiwo druhim cyłkam hrać, ale chcedźa so tež lětsa zaso aktiwnje na wuho­towanju sportoweje tury po Łužicy wobdźělić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND