Podłu statneje dróhi nastanje kolesowanski puć

póndźela, 12. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
W Błohašecach započachu nětko kolesowanski puć podłu statneje dróhi S 100 twarić a roły za wotwodźowanje dešćikoweje wody kłasć. Foto: SN/Maćij Bulank W Błohašecach započachu nětko kolesowanski puć podłu statneje dróhi S 100 twarić a roły za wotwodźowanje dešćikoweje wody kłasć. Foto: SN/Maćij Bulank

Błohašecy (SN). Hižo w lěće 2011 stej so město Budyšin a krajny zarjad za dróho­twar a wobchad dojednałoj, w Błohašecach podłu hłowneje dróhi kolesowan­ski puć twarić. Wot toho časa dyrbjachu tam někotre planowanske zadźěwki zmištrować a ležownostne prašenja rozrisać. Nětko su tam dróhotwarcy dźěłać započeli. W tym zwisku rozrisaja tež problem njedosahaceho wotwodźowanja dešći­ko­weje wody. Tak změja w Błohašecach nětko kompleksne twarnišćo, kotrež je za zbytk tohole lěta a za klětu planowane.

Jako prěnje staraja so wo wotwodźowanje dešćikoweje wody. Ju powjedu po nowym kanalu na Słonoboršćanske pře­mysłownišćo. Za to su minjeny tydźeń na planowanym nowym kolesowanskim pućiku pjeršć wotwozyli, zo móhli tam kanal do zemje kłasć. Wot přichodneje póndźele, 19. awgusta, dóńdźe maksimalnje dwaj tydźenjej k wobchadnym poćežowanjam. W tym času budźe wobchad při wotbóčce na přemysłownišćo z amplu rjadowany, kaž měšćanske zarjad­nišćo zdźěla. Na wuskutki dyrbja so šo­ferojo tež na statnej dróze S 100 nastajić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND