Česćownosć před dźěłom hatarjow

póndźela, 21. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Sobotu su sobudźěłaćerjo Ringpfeilec hatarstwa a dalši pomocnicy ryby z Balakec hata pola Złyčina wułójili. Zo njeje to runjewon najlóše dźěło, su hosćo zbliska a zda loka znowa na nazorne wašnje wobkedźbować móhli. Foto: Andreas Kirschke Sobotu su sobudźěłaćerjo Ringpfeilec hatarstwa a dalši pomocnicy ryby z Balakec hata pola Złyčina wułójili. Zo njeje to runjewon najlóše dźěło, su hosćo zbliska a zda loka znowa na nazorne wašnje wobkedźbować móhli. Foto: Andreas Kirschke

Wułójenje rybow z Balakec hata je wo­py­towarjow zbliska a zdaloka do Złyčina přiwabiło.

Złyčin (AK/SN). Tradicionalne wułójenje rybow z wulkeho Balakec hata w Złyčinje (Litschen) je wažny přinošk k regional­nemu zwičnjenju. To podšmórny jednaćel Ringpfeilec hatarstwa Karsten Ring­pfeil na sobotnym wułójenju. Mjeztym 18. króć su tam kóždolětny spektakl wotměli. Runje tak dołho wobsteja tež łužiske rybowe tydźenje. „Na nich so wobstajnje wobdźělamy“, rjekny Karsten Ring­pfeil. „Dźe wo to, regionalne hódnoty tworić. Plahować łužiskeho karpa je jedna z najmjenje wobswět poćežowacych a najbóle znjesliwych formow plahowanja rybow po wšěm swěće.“ Přede­wšěm wułójenje pokazuje na ćežke dźěło hatarjow a rybarjow, zdobom pak tež na mnohotnosć domjacych wudźěłkow. Partnerojo kaž Tobias Kockert ze swojim ratarskim zawodom Krabatowy mlokowy swět w Koćinje, pjekar při Hórnikečanskim jězorje Willi Bleschke a pčołarjej Dennis Wutzke a Maik Hanske ze Šćeńcy (Steinitz) su hatarjow sobotu ze swojimi předawanišćemi podpěrali. Žony ze Złyčina a wokoliny běchu tykancy napjekli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND