„Swójba je ćežke dźěło“

štwórtk, 13. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Lětuša zymska akademija w Smochčanskim Domje biskopa Bena wotmě so tele dny pod hesłom „Identita a wjelestronskosć w swójbje, cyrkwi a towaršnosći“. Jednotliwa wosobina ma w swobodno-demokratiskej towaršnosći wjace zamołwitosće přewzać we wobłukach, w kotrychž dotalne towaršnostne mustry wjace njefunguja.

Smochćicy (CRM/SN). „Steji tuž swójba dźensa mjez jadrom swobody a nanuzowanym wjazmom?“, tele prašenje stajištej tydźenja zarjadowarjej, Drježdźansko-Mišnjanski ordinariat a tudyši kubłanski dom, na zjawnym wječoru do ruma. Žurla­ bě kopaće połna a mjez wopyto­warjemi bě tohorunja wjele serbskich zajimcow.­

W swojim přednošku pledowaše ně­hdyši Drježdźansko-Mišnjanski biskop dr. Heiner Koch, kiž je wot lěta 2015 Berlinski arcybiskop a we wobłuku němskeje biskopskeje konferency tež za naležnosće mandźelstwow a swójbow zamołwity, za někotrežkuli přestrukturowanje statneho spěchowanja. Jeho facit je: „Dyrbi so změnić, zo su w rentowym systemje runje ći wróćo stajeni, kiž su so w swojim žiwjenju wo dźěći starali.“. W tutym zwisku mjenowaše wón swójbu „prabańku towaršnostneho žiwjenja“, štož njeznapřećiwja so tež Zakładnemu zakonjej w Němskej. Wona dźě skića stabilitu a zdobom mobilitu w towaršnosći. Z tym nježada sej dr. Heiner Koch za swójby jenož sylnu medialnu a towaršnostnu podpěru, ale tež runje tak sylne financne skrućenje. Zasadnje měli tuž napřećo chudobje w swójbach zakročić. Cyrkej pak ma na tučasne nowe wužadanja hišće hinak reagować. Poskitkam přihotowanja na mandźelstwo kaž tež poradźowanju a přewodej swójbow maja hišće wjetšu skedźbnosć wěnować.

W naslědnej diskusiji, kotruž referentka za mandźelske a swójbne dušepastyrstwo w tudyšej diecezy Claudia Leide moderěrowaše, běše připosłucharstwo wosebje wusměrjene na poziciju Annetty­ Hofmann,­ kotraž je z ministerskim pre­zidentom Michaelom Kretsch­merom (CDU) liěrowana. Tež wona znaje ze swojeje swójby dźensnišu mnohotu partnerskich poćahow a z tym zwisowace poćeženja. Wona je tež za to znata, zo njeda so na někajkužkuli „maćer kraja“ stilizować, ale wostanje jako partnerka načolneho politikarja a mać dweju synow dale swojemu žurnalistiskemu powołanju swěrna. „Swójba je ćežke dźěło“, běše jeje jadriwe wuprajenje. Zo lubosć swójbnu zhromadnosć wjaza, kotraž je na zamołwitosć kaž na trajnosć wusměrjena, je tež jeje přeswědčenje. Młody wědomostnik Martin Höhl pak, kiž tuchwilu w Frankobrodźe nad Mohanom w předmjeće moralna teologija promowuje, je měnjenja, zo drje so z cyrkwinskeje strony rady wo idealu swójby rěči, tola realita je skerje hinaša. Najebać to ma wón dale swójbu za „městno, na kotrež móžu so nawróćić“.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND