Wutwar interneta postupuje

srjeda, 01. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Na mnohich serbskich wsach su zakładne twarske dźěła za instalowanje spěšneho interneta zdokonjane, na někotrych hižo z  lěpšich wuměnjenjow čerpaja. Tuchwilu dźěłaja předewzaća mjez druhim tež w Bóšicach, kaž tule pólska firma w nadawku Telekom, kotraž škleńčnonićowy kabl do zemje kładźe.  Foto: Feliks Haza Na mnohich serbskich wsach su zakładne twarske dźěła za instalowanje spěšneho interneta zdokonjane, na někotrych hižo z lěpšich wuměnjenjow čerpaja. Tuchwilu dźěłaja předewzaća mjez druhim tež w Bóšicach, kaž tule pólska firma w nadawku Telekom, kotraž škleńčnonićowy kabl do zemje kładźe. Foto: Feliks Haza

Pólscy dźěłaćerjo začuwaja, zo su mjez Serbami witani

Budyšin (SN/MiR). We wokrjesu Budyšin maja dalše dotal dosć njezastarane domjacnosće spěšny internet dóstać. Wo­krjesny sejmik bě 2. decembra 2019 wobzamknył, přihotować wupisanje za přistup k šěrokopasmowej syći we wokrjesu. Na to staji wokrjes próstwu wo spěchowanske srědki za Cluster 10 za šule a chorownje kaž tež za přemysłowe a industrijne přestrjenje. W měrcu su wotpowědne přizwolenja Zwjazka w zarjadnistwje dóšli, zdźěli wokrjes. Próstwu wo spěchowanje přemysłownišćow a industrijnišćow pak Zwjazk hišće pruwuje. W běhu přichodnych tydźenjow chcedźa trěbne nadawki wupisać a přepodać.

Koronapandemije dla wšak njehodźi so hišće rjec, hač hodźa so planowane dźěła za wutwar terminej wotpowědnje přewjesć. Aktualne połoženje wuskutkuje so tež na hłubokotwarske předewzaća a jich kapacity. Tuchwilu koncentruja so dźěła na zjawny rum, zo njeby ke kontaktam mjez sobudźěłaćerjemi předewzaćow a wobydlerjemi dóšło. Twarske naprawy w jednotliwych domskich woby­dlerjow pozdźišo nachwataja.

Zańdźeny tydźeń su mjez druhim w Bóšicach roły za šěrokopasmowu syć kładli. Wulki dźěl do twarskich dźěłow zapřijatych pochadźa ze susodneje Pólskeje, zdźěla su Polacy tež mějićeljo w tym wobłuku skutkowacych přede­wzaćow. Někotři su samo z kónčin njedaloko ukrainskeje mjezy. Wjacori pochadźeja tež z Katowic. Zdźěla přebywaja woni hakle něšto dnjow w Němskej, dalši mjeztym hižo dlěje hač lěto. Při rozmołwje so pokazuje, zo so tudy na dwurěčnych wsach witani čuja. Tak su jim wobydlerjo w Hórkach a Bóšicach kofej zwarili, pokładźene całty poskićili a so pólsko-serbsce z nimi rozmołwjeli. Prjedy hač dźěłaćerjo ležownosće zaso wopušćeja, staraja so woni wo samsny staw kaž do twarskich dźěłow. Samo trawu na wotpowědnych městnach zaso wusywaja.

W dotalnym wobjimje projekta bu wot nowembra 2018 w 1 800 domjacnosćach Budyskeho wokrjesa přizamk ze škleńčnonićowym kablom zdokonjany. Za to su dźěłaćerjo 2 000 kilometrow tajkeho kabla do zemje składli kaž tež 500 wotpowědnych rozdźělowakow nastajili a přizamknyli. Wobydlerjo a předewzaćeljo maja nětko techniku, kotraž skići jim mnohostronske wšitke móžnosće wužiwanja digitalneje syće.

Z downloada hač do jednoho gigabyta na sekundu profituja w zamołwitosći města Budyšina Błohašecy, Lešawa ­a Smochćicy, w Chróšćanskej gmejnje Hórki, w gmejnje Hodźij Łutyjecy, Myšecy, Pozdecy, Běčicy a Čěškecy, we Wulkodubrawskej gmejnje Ješicy a Křiwa Boršć, w Malešanskej Brězecy, w Njebjelčanskej Wěteńca, w Pančičansko-Kukowskej Jawora, w Bóščanskej Nowy Łusč, we Worklečanskej Horni Hajnk, w gmejnje Ra­dwor Chelno, Přezdrěń a Miłkecy, we Wósporskej gmejnje Žarki a Špikały. Tež zwonka dwurěčneho ruma móža nětko w Großerkmannsdorfje a Ullersdorfje (Radeberg) kaž tež w Lomnitzu (Wachau) spěšny internet wužiwać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND