Situacija přiběrajcy kritiska poručenje

srjeda, 15. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )

W Sakskej a Braniborskej stupa strach hrožacych lěsnych wohenjow

Drježdźany/Podstupim (SN/bn). Stupace temperatury, podpřerězne spadki minjenych dnjow a z toho wuchadźaca suchota su přičiny zwyšenja warnowanskich schodźenkow lěsnych wohenjow w Sakskej a Braniborskej. Sakske statne ministerstwo za energiju, škit klimy, wobswět a ratarstwo zwěsća za nimale cyły kraj znajmjeńša 3. stopjeń, woznamjenjacy „srjedźny strach“. W sewjeru hrozy wot jutřišeho „wulki strach“, druha najwyša hamtska klasifikacija (stopjeń 4). W Budyskim wokrjesu potrjechi to wosebje gmejnje Halštrowska hola a Sprjewiny doł, nastupajo wokrjes Zhorjelc wuprošuja sej wosebje w Trjebinje, Slepom, Dźěwinje, Jabłońcu a Mužakowje „wyšu kedźbnosć“.

Budyska wohnjowa wobora w tym zwisku podšmórnje, zo „budźe situacija přiběrajcy kritiska, štož žada sej wědome wobmjezowanja. Lěsy wostanu zasadnje dale přistupne. Přiwšěm poručamy, so tam njewuchodźować, stupa-li warnowanje na schodźenk 4. Zjawne wohnišća kaž tež městnosće za grilowanje njeměli wužić, kurjenje je w lěsu zasadnje zakazane! Parkowace awta njesmědźa zajězdy blokěrować. Wobsedźerjo lěsa a jich při­stajeni, wosoby z dowolnosću wukonjenja hońtwy (Jagdausübungsberechtigte) kaž tež blisko lěsow bydlacy wobydlerjo měli so wuwzaćnym postajenjam paragrafa 15 lěsneho zakonja Sakskeje nachwilnje wzdać a mjenowane zakazy wobkedźbować.“

Braniborske ministerstwo za ratarstwo, wobswět a škit klimy strach lěsnych wohenjow podobnje hódnoći. Warnowanski schodźenk 4 płaći w nimale wšitkich wokrjesach kraja, jeničce sewjernje Berlina a we wokrjesomaj Sprjewja-Nysa a Wódra-Sprjewja je aktualnje połoženje trochu njestrašniše. Posudźowanje wotpowěduje za počas a měsac typiskemu přerězkej minjenych lět.

Němska wjedrowa słužba, kotraž warno­wanske schodźenki lěsnych wo­henjow w nadawku zarjadow wobliča, z toho wuchadźa, zo so na tuchwilnym poło­ženju hač do kónca tydźenja pře­wjele njezměni. Wobkedźbujo statistiku mi­njenych lět pak je prawdźepodobnje, zo hač do kónca měsaca najwyši schodźenk 5 we wosebje wohroženych kónčinach zwěsća. K tutym liča mjez druhim krajina hornjołužiskeje hole a hatow kaž tež braniborskej wokrjesaj Hornje Błóta-Łužica a Sprjewja-Nysa inkluziwnje Choćebuza.

Jeli woheń wudyri, postara so Wojerowska wuchowanska straža wo koordinaciju hašenskich naprawow. Z pomocu awtomatiskeho systema k zažnemu warnowanju před lěsnymi wohenjemi, złožowacy so we Łužicy na dwanaće wobstajnje aktiwnych kamerow, móža wo­bory spěšnje k prawemu městnu wjesć. Identiski system wužiwaja w Braniborskej na dohromady šěsć stejnišćach. Lětsa dotal ani w Sakskej ani w Braniborskej zapřimnyć njetrjebachu. Jenički woheń, kotryž bě spočatk měsaca něhdźe 5 000 kwadratnych metrow lěsa blisko Wojerec zničił, zamóchu kameradojo po pokiwje so wuchodźowaceho pasanta spěšnje hašeć­.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND