Dyrbja znowa rozmyslować

srjeda, 13. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Róžant (SN/JaW). Ralbičanska wjesna ra­da­ dyrbi znowa wo pomjenowanju dróhi w swojej wsy rozmyslować. To je wuslědk diskusije a naslědneho rozsuda gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant minjeny tydźeń w Róžeńće.

Dokelž tuchwilu w Ralbicach nowo­twar pěstowarnje planuja, kotraž ma potom­ zdobom z nawsy sem dalši přijězd dóstać, chcedźa nowemu zjawnosći wěnowanemu pućej, kaž po postajenjach žadane, tež mjeno dać. Za to je komu­na tohorunja wjesnu radu Ralbicy zapřahnyła, „wšako jedna so wo wjesnu naležnosć“, kaž wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU) wujasni.

Nowe mjeno za přichodny přijězd je nětko předsyda tamnišeje wjesneje rady Achim Měrćink tež pisomnje zapodał. „Z wjetšinu rozsudźichmy so za namjet, nowy přijězd do pěstowarnje w Ralbicach ‚K pěstowarni‘ pomjenować“, rěka w lisće. To pak gmejnska rada wotpo­kaza. Radźićel Swobodneho wolerskeho zjednoćenstwa Delany (SWZ Delany) Tomaš Bjeńš skedźbni na to, zo tajke mje­no trěbne njeje. „Je dosć starych ležownostnych mjenow, kotrež móhli wužiwać. Nimo­ toho móhli z pomjenowanjom puća tež wuznamne wosobiny wsy počesćić. Dyrbimy so w tajkich naležnosćach sylnišo na stawizny wusměrjeć a k nim zwiski tworić“, Bjeńš namołwi. Zdobom poda wón někotre namjety za počesćenje wuznamnych wosobinow. Mjez druhim móhł to Jurij Frencl być, kiž wšak bě wjelelětny wjesnjanosta a je tójšto na dobro Ralbičanskeho sporta zeskutkownił.

Radźićel René Wjacławk so prašeše, kak bě k namjetej wjesneje rady dóšło, dokelž jako Ralbičan wo naprašowanju wobydlerjow ničo zhonił njebě. Pomjenowanje dróhi ma zapósłanc SWZ Delany za tak wažne, zo měli so wjesnjanow tež prašeć. Hubertus Ryćer pak rjekny, zo jedna so wo naležnosć wjesneje rady Ralbicy, kotraž njeje tuž w jeho zamołwitosći. Na ćišć wjacorych gmejnskich radźićelow je wón wobzamknjenje mjena hišće raz cofnył. „Wróćimy tuž naležnosć wjesnej radźe, zo by ju hišće raz rozji­mała“, wjesnjanosta zwurazni. Zdobom Ryćer Tomašej Bjeńšej přihłosowaše, přichodnje w tajkich prašenjach na stawi­zny regiona kaž tež na zasłužbne woso­biny dźiwać, kotrež móhli tak počesćić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND