Krótkopowěsće (22.01.16)

pjatk, 22. januara 2016 spisane wot:

Mnozy za wupokazanje

Budyšin. Mnozy čitarjo SN su za to, kriminelnych ćěkancow bjez sudniskeho jednanja wotsunyć, kaž internetne naprašowanje našeho wječornika wujewi. Dwacećo su za to, wosomnaćo měnja, zo měli to sudnistwa rozsudźić, dwaj staj sej njewěstaj. Wot dźensnišeho prašamy so pod www.serbske-nowiny.de, hač měła Domowina z iniciatiwnej skupinu Serbski sejm rěčeć. Hłosujće sobu.

Projekt z Nišćanskej chorownju

Niska. Emmauska chorownja w Niskej budźe lokalne strowotniske srjedźišćo. Wot spočatka lěta płaćiwy strukturny zakoń wo chorownjach sej žada, zo so ludźo medicinsce spěšnje zastaruja. Nuzna pomoc ma so zesylnić a personal rozšěrić. Nišćanska chorownja słuži jako pilotowy projekt. Ministerka Barbara Klepsch (CDU) koncept dźensa w Niskej předstaji.

Protest před sejmom

Krótkopowěsće (21.01.16)

štwórtk, 21. januara 2016 spisane wot:

Chcedźa druheho nošerja

Malešecy. Gmejna Malešecy chce, zo přewozmje Budyski wokrjes nošerstwo jeje wyšeje šule. Přičina, nošerja změnić, su stabilne wuwiće šulerskich ličbow a z nim zwjazane trěbne inwesticije na šulskim stejnišću, zdźěla wokrjes. Tak móhł wo­krjes šulske stejnišćo Bart jako dwučarowu wyšu šulu wutwarić. Potom móhli Malešansku wyšu šulu do Barta a tamnišu zakładnu do Malešec přeměstnić.

Maybrit Illner wita Budyšana

Mainz. „Připućowanje bjez mjezow?“ rěka tema telewizneje rozmołwy „Maybrit Illner“ dźens wječor na sćelaku ZDF. Mjez hosćimi je nimo bayerskeho financneho ministra Markusa Södera (CSU) a předsydki Lěwicy Katje Kipping tež Budyšan Firas Al Habbal. Lěta 2014 bě wón ze Syriskeje ćeknył a stara so nětko sam wo ćěkancow w Budyšinje.

Do Prahi za 50 mjeńšin?

Krótkopowěsće (20.01.16)

srjeda, 20. januara 2016 spisane wot:

Ponowja nasyp podłu rěki

Wojerecy. Sakski zarjad za rěčne zawěry je we Wojerecach započał štomy podłu Čorneho Halštrowa pušćeć. Tak přihotuje so płonina za to, zo hodźał so nasyp mjez Budyskim a Grodkowskim mostom ponowić. Na 500 metrach dołhim wotrězku budźe nasyp z pomocu zhusćenskich sćěnow zawěsćeny.

Juro Frahnow njebohi

Wittenberg. Hižo minjenu srjedu je we Wittenbergu zemrěł znaty a woblubowany delnjoserbski ewangelski prědar, přełožer kěrlušow a sobuzałožer towarstwa Ponaschemu Juro Frahnow. Wón zawostaji mandźelsku a štyri dźěći kaž tež 16 wnučkow. Hižo wjacore lěta ćerpješe na alzheimersku chorosć a bě na łožo putany. Chowanje budźe pjatk, 22. januara, we Wittenbergu.

Drohotne drjewo přesadźowali

Drježdźany. W Drježdźanskej holi přesadźowachu dźensa popołdnju najdrohotniše drjewa Sakskeje. Wosebje rězaki a rjemjeslnicy zajimowachu so za ně­hdźe 800 zdónkow ze statnych a priwatnych lěsow. Zajimcy mějachu wot decembra składnosć, poskitk za drjewo wotedać. Loni běchu na akciji drjewo w hódnoće 300 000 eurow přesadźowali.

Krótkopowěsće (19.01.16)

wutora, 19. januara 2016 spisane wot:

Žada sej namjezne kontrole

Budyšin. Zapósłanc CDU w Sakskim krajnym sejmje Marko Šiman žada sej hnydomnu změnu dotalneho kursa w prašenju namjeznych kontrolow. „Hdyž Schengenski system hižo cyłe lěto njefunguje, měło zwjazkowe knježerstwo skónčnje jednać“, rěka w dźensa wozjewjenej zdźělence Šimana, „trjebamy rjadowanja na mjezy, kotrež narodnym wěstotnym zajimam Němskeje wotpowěduja.“

Cyrkej zasudźa šćuwanje

Drježdźany. Nawodnistwo Ewangelskeje krajneje cyrkwje Sakskeje wumjetuje rěčnicy Pegidy Tatjani Festerling našćuwanje ludźi k namocy. Cyrkwinske nawodnistwo tajke namołwy raznje zasudźa, piše cyrkej w zdźělence. Festerling bě póndźelu tydźenja namołwjała „přeradniske elity z widłami z parlamentow, sudnistwow a cyrkwjow wućěrić“.

Starosća so wo hospodarstwo

Krótkopowěsće (18.01.16)

póndźela, 18. januara 2016 spisane wot:

Běrow znowa nadpadnjeny

Wojerecy. Wólbnowokrjesny běrow zapósłanče Lěwicy w zwjazkowym sejmje Caren Lay su minjenu nóc znowa nadpadnyli a při tym wokno wobškodźili. To je lětsa hižo druhi nadpad a 26. ataka scyła, kaž ze zdźělenki zapósłanče wuchadźa. Lay žada sej wot policije spěšne wujasnjenje, tukajo na prawicarski njeskutk přećiwo demokratam.

Zapozdźeny pomnik

Praha. W čěskej stolicy su sobotu pomnik Jana Palacha wotkryli, 47 lět po jeho smjerći. Skulpturu na Palachowym naměsće bě mjeztym zemrěty ameriski wuměłc čěskeho pochada John Hejduk stworił. Jan Palach bě so w januaru 1969 z protesta přećiwo sowjetskemu wobsadźenju Čěskosłowakskeje dobrowólnje zjawnje spalił.

Žada sej fairne płaćizny

Berlin. Wysokokwalitne žiwidła žadaja sej po słowach braniborskeho ministerskeho prezidenta Dietmara Woidki (SPD) fairnu płaćiznu. Hospodarske połoženje plahowarjow dejkow a swini jeho starosći, rjekny Woidke dźensa na tradicionalnym wopyće w hali Braniborskeje na Berlinskim Zelenym tydźenju. W hali Braniborskeje je 80 wustajerjow.

Krótkopowěsće (15.01.16)

pjatk, 15. januara 2016 spisane wot:

Kandidat nominowany

Łaz. K wólbam noweho wjesnjanosty gmejny Łaz 24. apryla kandiduje za CDU Thomas Leberecht. Jeho je wčera wjesna skupina strony nominowała a tak namjet bywšeho wjesnjanosty Uda Wićaza sćěhowała. Leberecht je wot lěta 2009 čłon gmejnskeje rady a mjeztym zastupowacy wjesnjanosta. 38lětny policajski zastojnik předsydari nimo toho Koparskemu towarstwu Łaz/Běły Chołmc.

Serbsku literaturu předstajili

Lipsk. Ke konceptej Lipšćanskeho hosćenca „Poniatowski Polski – bara a korč­ma“ słuša, pod hesłom „Słowjanske čitanske jewišćo“ literaturu słowjanskich spisowaćelow předstajić. Wčera wotmě so tam literarna bjesada z basnikomaj Benediktom Dyrlichom a Janom Kuhlbrodtom – a to w pólskej, serbskej, ruskej a němskej rěči.

Antiislamska strona blokowana

Krótkopowěsće (14.01.16)

štwórtk, 14. januara 2016 spisane wot:

Kurt Masur pochowany

Lipsk. W decembrje zemrěteho dirigenta Kurta Masura su dźensa w Lipsku pochowali. Do toho je so město na zjawnej Božej słužbje w Tomašowej cyrkwi ze swojim čestnym wobydlerjom rozžohnowało. Něhdźe 450 hosći běchu přeprosyli. Wyši měšćanosta Burkhard Jung (SPD) Masura wopominaše. Dirigent bě 19. decembra 88lětny w USA zemrěł, nětko wotpočuje na Južnym kěrchowje Lipska.

VW njedóstanje kredity EU

Brüssel. Po skandalu manipulowanych wotpłunow dla njemóže so awto­twarc VW hižo dalšich kreditow Europskeje inwesticiskeje banki (EIB) nadźijeć. Tole zdźěli šef banki Werner Hoyer dźensa w Brüsselu. Banka dźěła w nadawku EU. Wobsteji podhlad, zo je koncern VW z pomocu kreditow EIB manipulowanja w swojich jězdźidłach financował, Hoyer zwurazni.

Chinske mjeno za centrum

Krótkopowěsće (13.01.16)

srjeda, 13. januara 2016 spisane wot:

Přihoty za Dźeń Saksow zahajene

Lubij. W Lubiju su hižo započeli Dźeń Saksow 2017 přihotować. To wuhotuje město najwjetši ludowy swjedźeń swobodneho stata. Za přihot wutworichu sydom dźěłowych skupin. Hruby koncept po słowach wyšeho měšćanosty Dietmara Buchholza (njestronjan) steji, maskotku w formje Lubijskeje wěže hižo maja.

W januaru mjenje ćěkancow

Budyšin. Po informacijach Budyskeho krajnoradneho zarjada přińdźe tónle měsac jeno 150 ćěkancow do Budyskeho wokrjesa. Telko bě zwoprědka na tydźeń planowanych. We wokrjesu maja tuchwilu za nich 3 400 městnow. 250 z nich hodźi so hnydom wužiwać, zo móhli přichadźacych hnydom zaměstnić. Tučasnje bydli w Budyskim wokrjesu něhdźe 3 000 požadarjow azyla.

Praski hród sylnišo stražować

Praha. Hladajo na aktualne wěstotne połoženje a na strach terorizma chcedźa Praski hród jako sydło prezidenta přichodnje bóle wobstražować. Tuchwilnu stražu 200 policistow chcedźa wo dalšich sto zastojnikow zesylnić, kaž čěski nutřkowny minister Milan Chovanec zdźěli. Nimo toho ma so na Hrodźe nowy system kamerow zatwarić.

Krótkopowěsće (12.01.16)

wutora, 12. januara 2016 spisane wot:

Pólska reaguje „zadźiwana“

Waršawa. Dźeń do wuradźowanja komisije EU wo połoženju w Pólskej je justicny minister kraja Zbigniew Ziobro w zjawnym lisće kritiku Europskeje unije na najnowšich zakonskich rjadowanjach w Pólskej wotpokazał. W spisu wicešefej komisije Fransej Timmermansej zwuraznja Ziobro swoje „zadźiwanje“ na postupowanju EU, pokazujo na suwerenosć a samostatnosć Pólskeje.

„Gutmensch“ njesłowo lěta 2015

Darmstadt. Němske zapřijeće „Gutmensch“ je „njesłowo lěta 2015“, zdźěli komisija w Darmstadće, kotraž tole rozsudźa. Słowo wužiwaja w zwisku z ćěkancami, zo bychu pomocnikow pawšalnje jako naiwnych, hłupych a swětacuzych difamowali, rěka we wopodstatnjenju. Je to­ mjeztym 25. njesłowo. Loni běchu „Lügenpresse“ wuzwolili.

Za strowši zakusk na šulach

Krótkopowěsće (11.01.16)

póndźela, 11. januara 2016 spisane wot:

Zetkanišćo Reimann zawěsćene

Wojerecy. Z městnomaj je zastaranje Zetkanišća Brigitty Reimann hač do lěta 2018 dźakowano podpěrje města Wojerec a spěchowanskeho programa agentury za dźěło zawěsćene, kaž předsyda Wojerowskeho wuměłstwoweho towarstwa Martin Schmidt na sobotnej hłownej zhromadźiznje podšmórny. Dotalne předsydstwo su tam wobkrućili.

Z nowym wjedniswtom

Radwor. Serbske młodźinske towarstwo Pawk ma nowe předsydstwo. Kaž wone hakle sobotu na swojim blogu wozjewi, bě­chu je 30. decembra w Radworju wuzwolili. Nowa předsydka Pawka je Chasowčanka Franciska Grajcarekec. Dale­ wuzwoli­chu młodostni na njezjawnej hłownej zhromadźiznje Alenu Pawlikec, Ludmilu Kowarjec a Fabiana Šěraka do předsydstwa.

David Bowie zemrěł

London. Rockowy hudźbnik David Bowie je njeboh. Wón zemrě dźensa 69lětny w kruhu swójbnych, po tym zo bě 18 měsacow přećiwo schorjenju raka wojował, jeho syn dźensa internetnje zdźěli. Bowie bě jedyn z najwuznamnišich hudźbnikow minjenych lětdźesatkow. Hakle minjeny pjatk bě jeho nowy album wušoł.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND