Krótkopowěsće (24.08.18)

pjatk, 24. awgusta 2018 spisane wot:

Wagonownja ma inwestora

Niska. Jednanja z inwestorom wagonownje w Niskej budu po wšěm zdaću bórze zakónčene. Faworit, kiž měł łužiski zawod přewzać, je słowakski koncern Tatrawagonka. Dźěłarnistwo IG metal je z předewzaćom garantiju dojednało, při čimž maja stejnišćo a ličba sobudźěła­ćerjow přichodne pjeć lět kaž tež wob­stejace tarifowe zrěčenja wostać.

Z Alenu zaso po měsće

Budyšin. Po tym zo bě kniha rozebrana, móža so dźěći nětko zaso „Po měsće z Alenu“ hibać. Dalši nakład knihi Rejzki Delenkoweje wo holčce, kotraž w měsće bydli a do 1. lětnika chodźi, je runje w Ludowym nakładnistwje Domowina wušoł. Powědančka su pisany miks doži­wjenjow a hodźa so wosebje za dźěći 1. lětnika, kotrež čitać wuknu.

Mjezu překročaca pomoc tema

Krótkopowěsće (23.08.18)

štwórtk, 23. awgusta 2018 spisane wot:

Zetkanje posołow w Jonsdorfje

Budyšin. Pod hesłom „Hornja Łužica – stejimy pod paru“ zarjaduje Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO) dźensa 11. zetkanje posołow a partnerow w Jonsdorfje w Žitawskich horinach. Zasłužbnych posołow Hornjeje Łužicy chcychu rozžohnować, nowych powołać, zdźěli MGO bjez poda­ća konkretnišich informacijow.

Přepytuja morjenja dla

Zhorjelc/Běła Woda. Podhlada morjenja dla přepytuje specialna komisija Zhorjelskeje inspekcije kriminalneje policije w nadawku tamnišeho statneho rěčnistwa wot nocy w Běłej Wodźe. We wo­błuku přesłyšowanja hinašeho delikta dla nachwilnje zajateho muža tón poda, zo bě wobkedźbował, kak znaty zemrě. Na to nańdźechu zastojnicy w domskim na Zahrodowej 38lětneho, kiž bě po zdaću namócnje zemrěł.

Přewjele pólskich turistow

Krótkopowěsće (22.08.18)

srjeda, 22. awgusta 2018 spisane wot:

Wjace wužiwarjow na wsach

Frankfurt n. M. Energijowy přewrót na wsach spěšnišo postupuje hač w městach. Cyłkownje wjace hač 90 procentow domjacnosćow w Němskej jón podpěruje, kaž z dźensa wozjewjeneho naprašowanja statneje spěchowanskeje banki KfW wuchadźa. W městach wužiwa 15 procentow domjacnosćow solarne připrawy, ćopłotne klumpy a podobnu techniku, na wsy pak 33 procentow.

Deinege znowa njekandiduje

Zhorjelc. Zhorjelski wyši měšćanosta Siegfried Deinege (njestronjan) k wólbam 25. meje 2019 wjace njenastupi. Zhorjelski zapósłanc krajneho sejma CDU Octavian Ursu chce so wo zastojnstwo požadać. Jeli wón dobudźe, móhł ministerski prezident Michael Kretsch­mer (CDU) jeho wólbny wokrjes jako direktny kandidat za krajny sejm přewzać.

Wjace njemandźelskich dźěći

Krótkopowěsće (21.08.18)

wutora, 21. awgusta 2018 spisane wot:

Jednanja wuspěšnje zakónčene

Choćebuz. Jednanja wo přesydlenskim zrěčenju za Miłoraz su minjeny tydźeń wuspěšnje zakónčili, kaž předewzaće LEAG wčera informowaše. Gmejnje Trjebin a Slepo stej w dalšim jednanskim kole­ z koncernom poslednje wotewrjene dypki konstruktiwnje rozrisali. Wobdźěleni maja wuslědk za měznik nastupajo přihoty na přesydlenje.

Třělc njeskutki přiznał

Biskopicy. Serija wutřělow na awta w Biskopičanskej kónčinje je wujasnjena. Njedźelu zajaty 42lětny je njeskutki „wobšěrnje přiznał“, statne rěčnistwo a policija zdźělatej. W bydlenju muža běchu płunowej pistoli a płunowu třělbu z dalokowidom a municiju našli. Wu­mjetuja zajatemu, zo je wjace hač 20 króć na nimo jěduce awta třělał. Prawdźe­podobnje psychisce choreho su do psychiatrije zapokazali.

Wustajeńca wo zběžku

Krótkopowěsće (20.08.18)

póndźela, 20. awgusta 2018 spisane wot:

Kupać so w jězorje zaso móžno

Łaz. Strowotniski zarjad Budyskeho wokrjesa je warnowanje kupanja w Slěbornym jězorje zaso zběhnył. Přiwšěm měli ludźo pokiwy w informaciskim kašćiku před přistupom k jězorej wobkedźbować. Tam přichodnje wo móžnych strachach informuja, zdźěli krajne zarjadnistwo rěčnych zawěrow, Drježdźanski wudźerski zwjazk Elbflorenz a Budyski krajnoradny zarjad.

Kongres slawistow zahajeny

Běłohród. Na dźensa zahajenym XVI. mjezynarodnym kongresu slawistow w serbiskim Běłohrodźe wobdźěleni su tež­ zastupjerjo Budyskeho Serbskeho instituta. Dr. Jana Šołćina, dr. Anja Pohončowa a dr. Thomas Menzel chcedźa na wše­lakich zarjadowanjach wo serbskich temach přednošować.

Narodny muzej ponowjeny

Krótkopowěsće (17.08.18)

pjatk, 17. awgusta 2018 spisane wot:

Wobšudnicy we wokrjesomaj

Zhorjelc. Policija warnuje wosebje se­nio­row we wokrjesomaj Budyšin a Zhorjelc před trikowymi wobšudnikami. Kaž Zhorjel­ska direkcija zdźěla, su jej w běhu toho tydźenja 15 pospytow jebanstwa w regionje přizjewili. Přeco zaso so sku­ćićelam radźi, wudawacym so při tele­fonje jako policija abo wnučk, ludźom zdźěla wulke sumy pjenjez rubić.

Strach wohenjow dale wulki

Podstupim. Warnowanski schodźenk k zadźěwanju lěsnych wohenjow wostanje w pjeć braniborskich wokrjesach na najwyšim stopnju 5. Mjez druhim płaći to tež za region Hornje Błóta-Łužica. Byr­njež­ wšitke naprawy wučerpali, liča při­wšěm z tym, zo cyłkowne mnóstwo wohenjow lětsa ličbu 400 překroči. To rje­kny zamołwity za škit před lěsnymi wohenjemi Raimund Engel powěsćerni dpa.

Aretha Franklin njeboha

Krótkopowěsće (16.08.18)

štwórtk, 16. awgusta 2018 spisane wot:

Woprašowanje so kónči

Brüssel. Europjenjo, tak tež Łužičenjo, maja dźensa hišće hač do 23 hodź. składnosć, so na internetnym woprašowanju po cyłej Europskej uniji wo změnje mjez lětnim a zymskim časom wobdźělić. W naprašniku maja wobdźělnicy mjez druhim swoje nazhonjenja ze změnu podać a so k tomu wuprajić, hač su za to, přestajenje časa wotstronić.

Třeći zapis w registru porodow

Berlin. Zwjazkowy kabinet je wčera ­naćisk zakonja schwalił, kotryž předwidźi w registru porodow nimo „muski“ a „žónska“ tež zapis „diwersne“. Wulka koalicija zwoprawdźa tak rozsud Zwjazkoweho wustawoweho sudnistwa z lěta 2017. Sudnicy mějachu dotal płaćiwe rjadowanje za ranjenje wosoboweho prawa a zakaza diskriminacije w Zakładnym zakonju. Hač do kónca lěta ma nowe postajenje płaćiwosće nabyć.

Wobkedźbuja zwěrjata z ISS

Krótkopowěsće (15.08.18)

srjeda, 15. awgusta 2018 spisane wot:

Nahles w Delnjej Łužicy

Wjelcej. Předsydka SPD Andrea Nahles je dźensa popołdnju delnjołužiske městačko Wjelcej wopytała, zo by sej přehlad nastupajo strukturnu změnu we Łužicy tworiła. Wona chcyše z wobydlerjemi runje­ tak kaž ze zastupjerjemi hospo­darstwa w brunicowym regionje rěčeć. Łužica nadźija so za kónc wu­do­bywanja brunicy pomocy Zwjazka, zo bychu so nowe industrije zasydlili.

Bóle čitać wuknyć

Hamburg. Nimale pjećina dźesaćlětnych dźěći w Němskej njemóže prawje čitać. Prominentni, mjez druhim spisowaćeljo Kirsten Boie, Ulla Hahn, Ulrich Wickert a dalši žadaja sej wot kubłan­skeje politiki, wuknjenje čitanja a čitanje zesylnić. 25 podpisarjow zahaja dźensa na platformje change.org peticiju „Kóžde dźěćo ma čitać wuknyć!“

Socialne kubłanje sylnić

Krótkopowěsće (14.08.18)

wutora, 14. awgusta 2018 spisane wot:

Kedźbu! Šulscy nowačcy po puću

Pirna. Sakske ministerstwo za nutřkowne naležnosće zahaji dźensa rano kampanju k škitej šulskich nowačkow. Pod hesłom „Šula je so započała“ je nimo policije tež Krajny zwjazk sakskeho wobchadneho přemysła wobdźěleny. Tak su wot dźensnišeho mjez druhim wjacore policajske jězdźidła a busy, z mjeno­wanym hesłom nastupajo start noweho šulskeho lěta polěpjene, po puću.

Poćežowanja na A 4

Porchow. Na awtodróze A 4 mjez Porchowom a Hornim Wujězdom su dźensa wjacore dnjowe twarnišća zarjadowali. Přičina je horcoty a poćežowanja wobchada Lkw-jow dla skóncowana jězdnja. Kaž krajny zarjad za dróhotwar a wobchad informuje, dyrbja dróhotwarcy škałbu mjez jězdnjomaj po wjacorych kilometrach A 4 zwuporjedźeć. Hač do pjatka chcedźa najwjetše škody wotstronić.

Keltiski wodowód namakali

Krótkopowěsće (13.08.18)

póndźela, 13. awgusta 2018 spisane wot:

Žně kórkow hižo nimo

Lubin. Jara zahe kónča so tele dny žně kórkow w Błótach. Minjene lěta su tule zeleninu hač do kónca awgusta šćipali, kaž Błótowske towarstwo w Lubinje zdźěli. Trajnych wysokich temperaturow dla běchu kórki spěšnje rostli, tak zo su je­ hižo w juniju žnjeć započeli. Zdźěla su problemy při konserwowanju za mnóstwo zeleniny trěbne škleńcy dóstać.

Šěsć kandidatow namjetowali

Huštań (Wüstenhain). Delnjoserbske towarstwo Pónaschemu je šěsć kandidatow za wólby Serbskeho sejma namjetowało. Kaž cyłk nětko informuje, su wobdźělnicy hłowneje zhromadźizny 21. ju­lija w Hustanju Ilonu Urban z Berlina, Siegberta Budischina z Bórkowow, Sandru Wilhelm z Huštanja, Stefanie Kositz z Wětošowa, Lauru Grönert z Dubjeho a Uda Nickuscha z Cerska wobkrućili.

Dźěła wospjet kontrolować

nawěšk

nowostki LND